Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 12 dec 2020 11:16 

Op weg naar erkenning ramp droogte voorjaar/zomer 2020 ...


Meer dan 3.000 Vlaamse landbouwers sluiten een brede weersverzekering af. Dat blijkt uit gegevens van de verzekeraars. Het totale bedrag aan verzekeringspremies dat op 31 december 2020 zal zijn betaald, wordt geraamd op 14,5 miljoen euro. Hiervan wordt 65% gesubsidieerd, wat neerkomt op zo’n 9,4 miljoen euro. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits vindt dit een goed resultaat voor het eerste jaar.

Bestanden beschikbaar voor download:
Meldingsformulier droogte 2020 (122.9 Kb)

Met de weersverzekering wapenen de landbouwers zich beter tegen een aantal risico’s zoals droogte, storm of hagel.

Als land- en tuinbouwers schade leden door droogte of overvloedige regen, konden ze in het verleden rekenen op een schadevergoeding die door de overheid werd uitbetaald. Dat systeem is veranderd vanaf 2020. De Vlaamse Regering stimuleert nu het afsluiten van een brede weersverzekering bij een verzekeraar. Tegelijk wordt de tussenkomst voor teeltschade vanuit het algemeen rampenfonds afgebouwd. Alle openluchtteelten zijn verzekerbaar tegen een 7-tal weersrisico’s.

Nadien komt het algemeen rampenfonds alleen nog tussen voor niet-verzekerbare teeltschade, bvb bij overstromingen. Om het afsluiten van die brede weersverzekeringen te stimuleren, subsidieert de overheid tot 65% van de verzekeringspremie die de landbouwer verschuldigd is ten aanzien van zijn verzekeraar. Op deze manier wapenen de landbouwers zich beter tegen een aantal risico’s zoals droogte, storm of hagel.

Voor 2020 hebben de landbouwers samen 2.996 polissen brede weersverzekering afgesloten en volledig betaald. Nog 141 landbouwers zullen bijkomend hun verzekeringspremie betalen tegen 31 december.

 

aantal polissen afgesloten door landbouwers

Subsidiabele verzekeringspremie

 

Procentueel aandeel in de totale subsidiabele verzekeringspremie

Antwerpen

525

                        1 186 238

9,3%

Vlaams-Brabant

260

                        2 013 909

15,7%

West-Vlaanderen

1038

                        3 385 023

26,5%

Oost-Vlaanderen

625

                        1 580 419

12,4%

Limburg

548

                        4 628 766

36,2%

TOTAAL

2996

                   12 794 354

100%

Het Departement Landbouw en Visserij zal de uitbetaling van deze subsidie in twee keer doen: een eerste uitbetaling gebeurt nog dit jaar voor alle verzekeringspolissen waarvan de volledige premie ten laatste op 30 september aan de verzekeraar betaald is. En een tweede uitbetaling in 2021 voor de polissen waarvoor de volledig premiebetaling uiterlijk op 31 december 2020 zal zijn gebeurd.

Uit de eerste gedeeltelijke cijfers komt naar voor dat landbouwers er vooral voor kiezen om maïs en grasland te verzekeren, samen goed voor 52.000 ha. Daarna volgen de granen met 8.600 ha en aardappelen met 7.000 ha verzekerde oppervlakte. Bekijken we de verzekerde oppervlakte ten opzichte van het totale aangegeven areaal, dan worden peren met 40% en appelen met 33% het meest verzekerd. Ook grasland, vlas en hennep wordt relatief vaak verzekerd, ongeveer 20 % van het totaal aangegeven areaal.

In overleg met verzekeraars en landbouworganisaties onderzoekt het Departement Landbouw en Visserij momenteel of de subsidieaanvraag kan worden vereenvoudigd. Er wordt ook nog meer gewerkt aan  sensibilisering van de land- en tuinbouwers zodat zij voor hun specifieke situatie de afweging goed kunnen maken of het zinvol is om een brede weersverzekering af te sluiten. Dit alles vanuit het oogpunt van een goed risicobeheer op het bedrijf in tijden van extreme weersomstandigheden.

Voor 2021 zijn de erkende verzekeringspolissen intussen bekend. Het zijn dezelfde als in 2020, en 1 nieuwe. Alle info is terug te vinden op https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/brede-weersverzekering-land-en-tuinbouwers.

Op weg naar erkenning Rampenfonds 'droogte/hitte voorjaar-zomer 2020'

Aansluitend op ons laatste bericht hieromtrent http://www.agripress.be/start/artikel/612526/nl wordt er verder getimmerd aan de weg om de procedure tot erkenning ramp droogte/hitte lente/zomer 2020 op gang te trekken.

Vorige week werd het nieuw Uitvoeringsbesluit van het Rampenfonds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is dus van kracht vanaf 1/1/20:

http://www.agripress.be/start/artikel/612526/nl

Gezien de goedkeuring van het Besluit met veel retard gebeurde, heeft de Vlaamse Overheid een specifiek artikel ingelast over de rampen die zich voorgedaan hebben dit jaar, nl:

‘Voor schade die ontstaan is tussen 1 januari 2020 en de datum van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad geven de schadelijders, in afwijking van artikel 16, eerste lid, het natuurverschijnsel met uitzonderlijk karakter aan bij het Rampenfonds binnen zestig dagen na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.’

In grote lijnen houdt het nieuwe Besluit in dat dezelfde regels weer gehanteerd worden als bij een algemene ramp.

Verschilpunt is o.a. dat de melding/aanvraag voor erkenning voortaan kan gebeuren door de ‘individuele schadelijder’ en niet meer via de gemeente moet passeren.

Concreet houdt dit voor droogte 2020 in dat:

  • alle reeds ingediende voorlopige dossiers van experten en schattingscommissies via de gemeenten nu kunnen doorgestuurd worden aan het Vlaams Rampenfonds
  • gezien de verlate goedkeuring van het Besluit die termijn van 60 dagen nu pas loopt (tot begin januari 2021)

Om het Vlaams Rampenfonds zo goed mogelijk te informeren over de omvang (schadebedrag) van de ramp en vooral over de getroffen gemeenten, stellen we volgende voor:

*som vooral duidelijk ALLE gemeenten (+ postcode) van de percelen met schade op

*duidt ‘ernstige droogte’ aan

*tijdstip: voorjaar-zomer 2020 (van 1/4/2020 tot eind september 2020)

*geraamd schadebedrag (neem ook de bedragen mee van uw verzekerde teelten!!)

Let wel: dit is enkel voor melding en aanvraag erkenning en zeker niet bindend voor het definitief schadedossier.

In januari/februari zal het KMI de uitzonderlijkheid van het weersfenomeen onderzoeken en bij officiële erkenning zal een dossier kunnen ingediend worden, ongeacht of U voorheen een voorlopig dossier indiende of een melding/aanvraag tot erkenning deed.

Gezien we best meegeven dat alle gemeenten erkend worden, ware het goed hier toch even aan mee te werken.

We stellen voor dat U ons hierover een telefoontje geeft ter overleg en/of verduidelijking:

Alvast dank voor uw medewerking en vgr.

Sofie Scherpereel - Landbouwexpert NV ATP Consulting 0475/26.58.69  Nieuwsflash
 
Biologische productie en etikettering van biologische producten Lees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) - Verwerving en beheer van grondenLees meer
 
 
Mestproblematiek en digitaal kunstmestregisterLees meer
 
 
Gebruik van turf in de tuinbouw Lees meer
 
 
Impact van de biologische landbouw op het globale voedselsysteem Lees meer
 
 
Europees kader voor koolstoflandbouw Lees meer
 
 
Dierenwelzijn in de farm-to-forkstrategie van de EULees meer
 
 
Het Vlaamse plattelandsbeleid Lees meer
 
 
Bodem, water, lucht: 2 maten en gewichten? Lees meer
 
 
FEGRA kijkt uit naar de toekomst! Lees meer
 
 
Wat met landbouw rond verontreinigde 3M-siteLees meer
 
 
Persbericht van de vijf Vlaamse provincies Lees meer
 
 
Graslandupdate week 25 : Graszode hersteld, neerslag welkom Lees meer
 
 
FAVV neemt bijna 19 ton pesticiden in beslag tijdens Europese actie SILVER AXE Lees meer
 
 
Automatische grondwaterdata via slimme sensoren naar de ‘cloud’ Lees meer
 
 
Aanpak emissiefraude kan grote milieuwinst opleverenLees meer
 
 
Melkveehouders krijgen inzicht in antibioticagebruik dankzij benchmarkrapport Lees meer
 
 
Vegaplan en Codiplan Lees meer
 
 
Hoe kwalitatieve bloemkolen kweken met aandacht voor het nitraatresidu? Lees meer
 
 
Varkenshouders zijn en blijven de zwakste schakel! Lees meer
 
 
Webinar “Irrigatie: van voldoende water tot slimme (irrigatie)technieken"Lees meer
 
 
Oproep: denk jij mee na over goede landbouwpraktijken? Lees meer
 
 
Joris Vanmeirhaeghe wordt voorzitter van Seed@belLees meer
 
 
Toestand wintergranen 14-15 juni 2021 Lees meer
 
 
Vanaf 1 juli 2021 btw op alle online aankopen buiten de EU Lees meer
 
 
Provincie keurt uitbreiding slachthuis Tielt goedLees meer
 
 
Duurzaamheidsmonitor voor de productie van rundvlees Lees meer
 
 
Steun aan niet-productieve investeringen en aan de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijvenLees meer
 
 
Ontwikkeling van het Landinrichtingsproject Moervaartvallei Lees meer
 
 
Greenyard verkoopt Nederlandse champignonverwerker Lees meer
 
 
Nieuwe tool brengt groeitraject jongvee in kaart Lees meer
 
 
Advies van EC in zaak-Huts moet eerst worden vertaald Lees meer
 
 
Klimaatadaptieve landbouwpraktijken om meststoffenverliezen in de bodem terug te dringenLees meer
 
 
Oproep Go4Food B: oproep voedselveranderaarLees meer
 
 
Biodiversiteitsverlies en klimaatverandering samen aanpakkenLees meer
 
 
Droogte/hitte 2020: erkenning voor het zomerrecesLees meer
 
 
Landbouwrampen 2017, 2018 en 2019 - Afhandeling schadedossiersLees meer
 
 
Actieplan herontwikkeling hoeves nodig Lees meer
 
 
Acht Vlaamse traditionele streekproducten erkend met het label STREEKPRODUCT.be Lees meer
 
 
Covid-19 duwt thuisverbruik van verse aardappelen met 8% omhoog Lees meer
 
 
Ontvangstvoorwaarden voor granen, oliehoudende- en eiwitrijke gewassen – oogst 2021Lees meer