Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 mrt 2023 15:57 

Ministerieel besluit uitvoering GMO groenten en fruit


Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2022 over de gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector groenten en fruit

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;
- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 5°, gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2017, artikel 29, 30 en 74;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2022 over de gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector groenten en fruit, artikel 12, eerste lid.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 14 december 2022;
- Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1; Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Overwegende dat conform de verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLBplannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013, de producentenorganisaties vanaf 1 januari 2023 hun lopende operationele programma's voortijdig kunnen stopzeggen en een nieuw operationeel programma kunnen starten en daarbij conform artikel 43 van huidig besluit tijd hebben tot 15 oktober 2022 om hun nieuw operationeel programma in te dienen. Overwegende dat deze termijn via de overgangsmaatregel van artikel 150 van huidig besluit verlengd zal worden tot 23 december 2022 om de producentenorganisaties voldoende tijd te geven aan de vereisten te voldoen. Overwegende dat het GLB strategisch plan op 5 december 2022 is goedgekeurd.
Overwegende dat de Vlaamse Regering op 18 november 2022 het besluit van de Vlaamse Regering over de gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector groenten en fruit heeft goedgekeurd. Overwegende dat artikel 12 van het voornoemde besluit van de Vlaamse Regering voorziet in een delegatie aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, om voor producentenorganisaties per sector bijkomende erkenningsvoorwaarden vast te stellen voor het minimumaantal actieve leden en een minimumwaarde van de afgezette productie voor producentenorganisaties met een operationeel programma. Overwegende dat de vaststelling van deze voorwaarden essentieel is voor de besluitvorming in uitvoering van het al goedgekeurde besluit van de Vlaamse Regering. Overwegende dat dit besluit van de Vlaamse Regering al op 25 november 2022 in werking is getreden, aangezien het besluit met de nieuwe regels er tijdig moest zijn om de indiening van de nieuwe operationele programma's mogelijk te maken op 23 december 2022. Overwegende dat het aanvragen van het advies van de Raad van State het onmogelijk zou maken het nieuwe kader correct en tijdig toe te passen, wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van vrijstelling van het aanvragen van het advies van de Raad van State wegens dringende noodzakelijkheid.
Motivering
- het GLB Strategisch Plan 2023-2027 werd door de Europese Commissie goedkeurd op 5 december 2022.
DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW BESLUIT:
HOOFDSTUK 1. - Definitie
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder besluit van 18 november 2022: het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2022 over de gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector groenten en fruit.
Art. 2. De bijkomende erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 12, eerste lid, van het besluit van 18 november 2022, worden in de sector verse groenten en fruit en in de sector groenten en fruit bestemd voor verwerking als volgt vastgelegd:
1° minimumaantal actieve leden: 40;
2° minimumwaarde van de afgezette productie: 5 miljoen euro.
In afwijking van het eerste lid, worden de bijkomende erkeningsvoorwaarden, vermeld in artikel 12, eerste lid, van het besluit van 18 november 2022, in de sector champignons als volgt vastgelegd:
1° minimumaantal actieve leden: 10
2° minimumwaarde van de afgezette productie: 5 miljoen euro.
Art. 3. Met inachtneming van de doelstellingen
van de gemeenschappelijke marktordening kan in individuele gevallen, een afwijking toegestaan worden van:
1° de voorwaarde, vermeld in artikel 2, eerste lid, punt 1° ;
2° de voorwaarde, vermeld in artikel 2, tweede lid, punt 1°.
Art. 4. Het ministerieel besluit van 16 december 2010 houdende uitvoering van artikelen 2 en 50 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van producentenorganisaties, de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van de financiële steun, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 18 december 2013 en 24 februari 2015, wordt opgeheven.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 25 november 2022.
Brussel, 21 december 2022.
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw,
J. BROUNS

 


  Nieuwsflash
 
Opkoopregeling varkens - Informatiedoorstroming Lees meer
 
 
Brazilië wil 60% meer landbouwgrond zonder bomen te kappen Lees meer
 
 
Onuitvoerbaar arrest in zaak Gent - HutsLees meer
 
 
Minder methaanuitstoot bij runderen via aangepast voeder Lees meer
 
 
Hervorming van de flexi-jobs Lees meer
 
 
Coöperatie Hoogstraten en Koninklijke FruitMasters onderzoeken toekomstige samenwerking Lees meer
 
 
Wateroverlast najaar 2023 en brede weersverzekeringLees meer
 
 
Activering van het Vlaams Rampenfonds na de wateroverlast in de WesthoekLees meer
 
 
Mogelijke verspreiding van de tropilaelapsmijt Lees meer
 
 
Maatregelen voor het behalen van de MAP 7-deadline Lees meer
 
 
De toekomst van de biologische sector in EuropaLees meer
 
 
Wijzigingen ecoregeling ‘voedermanagement bij rundvee’ in 2024 Lees meer
 
 
Decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht Lees meer
 
 
Bekijk de opnames van de Graanvergaderingen najaar 2023 Lees meer
 
 
Landbouwvennootschap verdwijnt uit vennootschapsrecht Lees meer
 
 
Evaluatie van de aardappelvoorraden in België op 15/11/2023 Lees meer
 
 
Everzwijnenpopulatie in Limburg - Beheermaatregelen en wildschadevergoedingen Lees meer
 
 
Agribex 2023Lees meer