Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 03 okt 2021 17:43 

Overstromingen en hevige regenval WalloniŽ 14-16 juli en 24 juli 2021: decreet bijzondere vergoeding


Decreet tot instelling van een bijzondere vergoedingsregeling voor bepaalde schade ten gevolge van de overstromingen en de zware regenval die zich van 14 tot en met 16 juli 2021 en op 24 juli 2021 hebben voorgedaan en die als openbare natuurramp zijn erkend (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:
HOOFDSTUK 1. - Begripsomschrijving
Artikel 1. In de zin van dit decreet wordt verstaan onder:
1° landbouwactiviteit: elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks de productie beoogt van planten of dieren of van plantaardige of dierlijke producten in de zin van artikel D.3, 1°, het Waalse Landbouwwetboek;
2° verzekeraar: elke persoon of onderneming die als contractspartij verzekeringsovereenkomst(en) aanbiedt, ongeacht de beroepshoedanigheid van deze persoon en ongeacht of bij het afsluiten van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van actuariële technieken, erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), en waarvan het werkterrein het Waalse Gewest bestrijkt;
3° land- en tuinbouwgoederen: roerende en onroerende goederen die een landbouwactiviteit mogelijk maken, met inbegrip van goederen die verband houden met opslag, gewassen, aanplantingen, oogsten, gekweekte dieren bedoeld in artikel D.3, 14° van het Waalse Landbouwwetboek, zaaigoed, voedselvoorraden, omheiningen met inbegrip van heggen op het veld en producten voor land- of tuinbouwgebruik, waarvan het gebruik beroepsmatig is;
4° tariferingsbureau: het tariferingsbureau inzake natuurrampen opgericht bij het koninklijk besluit van 25 februari 2006 tot oprichting en vaststelling van de werkingsvoorwaarden van het Tariferingsbureau inzake natuurrampen en tot vaststelling van de verplichtingen van de verzekeraars en van sommige procedures bij de Nationale Kas voor Rampenschade;
5° openbare natuurramp: een natuurverschijnsel dat door de Waalse Regering is erkend als een openbare natuurramp overeenkomstig het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen. Deze erkenning bepaalt de aard van het erkende verschijnsel en de geografische uitgestrektheid en in de tijd van de ramp;
6° microwoning: de woning in de zin van artikel 1, 40°, van het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen. Dit omvat met name woonwagens, yurts, woonboten ;
7° de wet betreffende de verzekeringen: de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen;
8° verzekerden: de natuurlijke personen of rechtspersonen die op de dag van de openbare natuurramp een brandverzekering hadden voor eenvoudige risico's zoals omschreven in 13° of voor bijzondere risico's zoals omschreven in 14°.
9° onverzekerden: de natuurlijke personen of rechtspersonen die op de dag van de openbare natuurramp geen brandverzekering hadden voor eenvoudige risico's dekt zoals omschreven in 13° of voor bijzondere risico's zoals omschreven in 14° ;
10° personen die niet verzekerd zijn tegen overstromingen voor hun goederen die gelegen zijn in een gebied met een groot overstromingsrisico: de natuurlijke of rechtspersonen voor wie de verzekeringsmaatschappij de dekking van de overstromingsverzekering voor de goederen en hun inhoud heeft uitgesloten overeenkomstig artikel 129 van de verzekeringswet van 4 april 2014 of voor wie de bijzondere voorwaarden van hun contract "bijzondere risico's" niet in een dergelijke dekking voorzien;
11° eigenaar van een roerend of onroerend goed: de natuurlijke of rechtspersoon die op het tijdstip van de openbare natuurramp eigenaar, mede-eigenaar of blote eigenaar is, dan wel erfpachter of houder van een recht van opstal, dan wel koper of exploitant van een goed dat het voorwerp uitmaakt van een huurkoopovereenkomst of van een koopovereenkomst of een contract van verkoop op afbetaling;
12° AVG: Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard.
13° eenvoudige risico's: risico's zoals bepaald in het koninklijk besluit van 24 december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico's betreft, genomen ter uitvoering van artikel 121, § 2, van de verzekeringswet van 4 april 2014.
14° bijzondere risico's: risico's die niet vallen onder de definitie van eenvoudige risico's zoals omschreven in het koninklijk besluit van 24 december 1992.
15° motorvoertuigen: auto's, motorfietsen en bromfietsen.
HOOFDSTUK 2. - Toepassingsgebied
Art. 2. § 1. Bij dit decreet wordt een bijzondere vergoedingsregeling ingesteld voor bepaalde schade ten gevolge van de overstromingen en de zware regenval die zich van 14 tot en met 16 juli 2021 en op 24 juli 2021 hebben voorgedaan en die als openbare natuurramp zijn erkend.
In afwijking van paragraaf 1 zijn de bepalingen van Hoofdstuk 8 van dit decreet niet van toepassing op de overstromingen en zware regenval die zich op 24 juli 2021 hebben voorgedaan en die als een natuurramp zijn erkend.
Het sluit, uitsluitend voor deze openbare natuurrampen, de toepassing uit van het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen, met uitzondering van artikel 3, betreffende de erkenning van de openbare natuurramp.
§ 2. Dit decreet sluit, enkel voor de overstromingen en zware regenval die zich hebben voorgedaan van 14 tot 16 juli 2021 en op 24 juli 2021 en die erkend zijn als openbare natuurramp, de toepassing uit van Titel X/1 van het decreet van 27 maart 2014 betreffende het Waalse Landbouwwetboek.
Art. 3. De indiening van een rechtsvordering voor de rechtscolleges of de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State met het oog om het herstel van de schade belemmert het verkrijgen van de hersteltegemoetkoming niet.
HOOFDSTUK 3. - Begunstigden van de hersteltegemoetkoming
Art. 4. Personen die hebben bijgedragen tot het ontstaan van de schade, zijn uitgesloten van het voordeel van de hersteltegemoetkoming, voor zover dit te wijten is aan hun daad of nalatigheid.
Art. 5. Het recht op hersteltegemoetkoming ontstaat voor de persoon die op de dag van de natuurramp een van de volgende titels op het beschadigde goed heeft, zonder eventuele cumulatie:
1° eigenaar;
2° exploitant van het goed, in geval van schade aan land- en tuinbouwgoederen wanneer het gaat om aanplantingen, gewassen, oogsten of omheiningen;
3° natuurlijke of rechtspersoon die contractueel verplicht is het risico te dragen met betrekking tot een onroerend goed, zonder dat er reeds een eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden.
Art. 6. Komen in aanmerking voor het voordeel van de hersteltegemoetkoming :
1° de natuurlijke personen die op de datum van de ramp hun gewone verblijfplaats of een onroerende eigendom in het Waalse Gewest hebben;
2° de natuurlijke of rechtspersonen die op de datum van de ramp hun maatschappelijke zetel, een bedrijfszetel of een landbouw- of tuinbouwactiviteit op het grondgebied van het Waalse Gewest hebben. Naar gelang van de waarde van de betrokken lichamelijke roerende en onroerende goederen, kunnen zij hetzij onder de eenvoudige risico's, hetzij onder de bijzondere risico's vallen.
HOOFDSTUK 4. - Vergoedbare goederen
Afdeling 1. - Algemene bepalingen
Art. 7. De hersteltegemoetkoming kan slechts verleend worden voor schade toegebracht aan de roerende en onroerende lichamelijke goederen die in de verschillende afdelingen van dit hoofdstuk worden opgenomen.
Alleen rechtstreekse materiële schade en bepaalde schade die door de natuurramp aan roerende of onroerende lichamelijke goederen is toegebracht, komt in aanmerking voor de hersteltegemoetkoming onder de in dit decreet vastgestelde voorwaarden.
Art. 8. De volgende schade valt niet onder het toepassingsveld van dit decreet :
1° diefstal en plundering;
2° luxegoederen of gedeelten van luxegoederen;
3° esthetische schade die het gewone gebruik van het geteisterde goed niet hindert. Schade aan onroerende of roerende lichamelijke goederen met als gevolg materiële nadelen op toeristisch, architecturaal, patrimoniaal of symbolisch vlak m.b.t. een beschermd goed vormt geen esthetische schade in de zin van dit decreet.
Art. 9. Dit omvat niet de onroerende goederen die voor de sloop bestemd waren vóór de ramp.
Afdeling 2. - Eenvoudige risico's
Onderafdeling 1 - Roerende en onroerende goederen
Art. 10. Onverzekerde personen en personen die niet verzekerd zijn tegen overstromingen voor een eigendom dat gelegen is in een gebied met een groot overstromingsrisico, kunnen een hersteltegemoetkoming krijgen voor de schade die door de natuurramp is veroorzaakt aan het gebouw en/of de inhoud ervan.
De hersteltegemoetkoming kan slechts worden toegekend voor één onroerend goed per eigenaar en exploitant, met uitzondering van de land- en tuinbouwgoederen als bedoeld in artikel 13, 4°.
De aanvrager dient één aanvraag per openbare natuurramp in voor alle beschadigde goederen die hij bezit.
Art. 11. De hersteltegemoetkoming wordt uitgekeerd voor:
1° de kosten van opruiming, afbraak, evacuatie, behandeling en decontaminatie of depollutie die nodig zijn het herbouwen of voor de wedersamenstelling van deze goederen, die gedragen worden door het slachtoffer;
2° de instandhoudingskosten die tot doel hebben de verergering van de schade te beperken;
3° de roerende of onroerende goederen of delen van onroerende goederen in opbouw, verbouwing of herstelling, bewoond of geëxploiteerd, normaal bewoonbaar of exploiteerbaar of met het oogmerk bewoond of geëxploiteerd te worden.
Art. 12. Onverminderd artikel 5, 2°, zijn de volgende goederen uitgesloten van de toepassing van deze afdeling:
1° de onroerende en roerende buitengoederen zoals tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun eventuele inhoud, hagen, tuinen, aanplantingen, toegangen en binnenplaatsen, terrassen, omheiningen en gewassen;
2° de constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn of die bouwvallig zijn of in afbraak zijn, en hun eventuele inhoud, behalve indien deze constructies microwoningen zijn.
Onderafdeling 2 - Andere roerende en onroerende lichamelijke goederen
Art. 13. De hersteltegemoetkoming kan ook verleend worden voor schade toegebracht aan de volgende roerende of onroerende lichamelijke goederen :
1° de microwoningen waarvoor het slachtoffer vóór de overstromingen een aanvraag tot domiciliëring had ingediend;
2° de motorvoertuigen die zijn ingeschreven en verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid;
3° de fietsen en elektrische scooters, fietsen en bakfietsen;
4° de land- en tuinbouwgoederen;
5° de bosaanplantingen;
6° de goederen van het openbaar domein.
Afdeling 3. - Bijzondere risico's
Art. 14. Onverzekerde personen en personen die niet verzekerd zijn tegen overstromingen met een eigendom dat in een gebied met een groot overstromingsrisico ligt en onder de bijzondere risico's valt, kunnen een hersteltegemoetkoming krijgen voor de materiële schade die de openbare natuurramp heeft veroorzaakt aan het gebouw en/of de inhoud ervan.
Art. 15. De hersteltegemoetkoming heeft ten doel de materiële schade te vergoeden, met inbegrip van de door het slachtoffer gedragen kosten van opruiming, beveiliging, afbraak, evacuatie, behandeling, decontaminatie of depollutie die rechtstreeks het gevolg zijn van de overstromingen en die noodzakelijk zijn voor de wederopbouw of het herstel dan wel het weer in goede staat brengen van die onroerende goederen.
Hieronder vallen ook de roerende of onroerende goederen of delen van onroerende goederen in opbouw, verbouwing of herstelling, bewoond of geëxploiteerd, normaal bewoonbaar of exploiteerbaar of met het oogmerk bewoond of geëxploiteerd te worden.
De Regering kan de voorwaarden en nadere regels vaststellen voor de heropbouw, het herstel of de heropstart van de exploitatie van dergelijke goederen.
HOOFSTUK 5. - Raming van de schade
Art. 16. Een schadegeval wordt in de hierna vermelde gevallen als volledig beschouwd :
1° wat de bebouwde onroerende goederen betreft, hetzij wanneer vermoedelijke kostprijs van het herstel of het herstel in de oorspronkelijke staat hoger is dan de verkoopwaarde vóór de schade, hetzij wanneer ten minste twee derde van het gebouw is vernield, hetzij wanneer door de burgemeester een bevel tot afbraak is uitgevaardigd;
2° wat betreft alle andere goederen, zodra de vermoedelijke kostprijs van het herstel, het herstel in oorspronkelijke staat of de vervanging van die goederen hoger is dan de verkoopwaarde onmiddellijk voordat de schade zich voordeed.
Art. 17. De Regering bepaalt de modaliteiten betreffende de raming van de schade en de vergoedingsbedragen, de berekening en de voorwaarden van de schadevergoeding voor de roerende en onroerende goederen, in enkelvoudige risico's toebehorend aan natuurlijke en rechtspersonen.
De Regering bepaalt de modaliteiten betreffende de raming van de schade en de vergoedingsbedragen, de berekening en de voorwaarden van de schadeloosstelling voor land- en tuinbouwgoederen, alsmede voor bosaanplantingen.
De Regering bepaalt de modaliteiten betreffende de raming van de schade en de vergoedingsbedragen, de berekening en de voorwaarden van de schadevergoeding voor de roerende en onroerende goederen met betrekking tot bijzondere risico's .
Art. 18. Natuurlijke personen die op de dag van de openbare natuurramp recht hebben op een leefloon krachtens de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie of op gelijkwaardige bijstand krachtens de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, komen in aanmerking voor een verhoogde hersteltegemoetkoming.
De Regering bepaalt de modaliteiten betreffende de verhoogde hersteltegemoetkoming.
HOOFDSTUK 6. - Berekening van de hersteltegemoetkoming
Art. 19. Het bedrag van de hersteltegemoetkoming wordt berekend op basis van het totale bedrag van de geraamde schade, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk 5.
Art. 20. Een goed, ongeacht of het roerend dan wel onroerend van aard of bestemming is, kan slechts eenmaal worden vergoed door de hersteltegemoetkoming. De steun wordt verleend aan de eigenaar, de exploitant of de persoon die contractueel de verantwoordelijkheid voor het goed op zich neemt.
Art. 21. De hersteltegemoetkoming en de overige sommen, eventueel ontvangen als schadevergoeding, met name via verzekeringspolissen, bedragen niet meer dan 100 % van het totaalbedrag van de schade.
Art. 22. De hersteltegemoetkoming is aanvullend in die zin dat zij in mindering wordt gebracht op alle voor het beschadigde goed ontvangen of te ontvangen schadevergoedingen, ongeacht de verzekeringspolis.
Art. 23. Of het nu gaat om eenvoudige of bijzondere risico's, de aan een onderneming toegekende hersteltegemoetkoming is in overeenstemming met de staatssteunregels en meer in het bijzonder met artikel 50 van de AVG.
Art. 24. In het geval van zelfstandigen in het kader van hun beroepsactiviteit en rechtspersonen worden alleen onroerende en roerende lichamelijke goederen die noodzakelijk zijn voor de economische activiteit van het slachtoffer en eigendom zijn van het slachtoffer of ten aanzien waarvan het slachtoffer contractueel verplicht was deze namens de eigenaar te verzekeren, in aanmerking genomen bij de raming van de schade.
Art. 25. De Regering bepaalt de modaliteiten van de schadevergoedingsprocedure, de indiening en ontvankelijkheid van de aanvraag, het onderzoek en de vaststelling van de schade en van de hersteltegemoetkoming en de rechtsmiddelen.
HOOFDSTUK 7. - Schade aan het openbaar domein
Art. 26. Een hersteltegemoetkoming wordt verleend voor de schade toegebracht door de openbare natuurramp aan de goederen van het openbaar domein dat toebehoort aan de gemeenten en provincies, met inbegrip van de kinderdagverblijven. De tegemoetkoming wordt ook verleend aan de intercommunales, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, verenigingen opgericht krachtens Hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, autonome gemeentebedrijven, openbare instellingen belast met de organisatie van de eredienst of met het verlenen van morele diensten op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing en wateringen.
De hersteltegemoetkoming wordt niet verleend wanneer de goederen volledig door de verzekering worden vergoed of voor het gedeelte dat wordt vergoed.
De hersteltegemoetkoming is niet van toepassing op goederen waarvoor reeds financiële overheidssteun is toegekend om de aanvrager gedeeltelijk of volledig te vergoeden voor de betrokken schade.
Art. 27. De Regering beslist over de modaliteiten betreffende de vergoedingsbedragen en de berekening van de hersteltegemoetkoming met betrekking tot de goederen die tot het openbaar domein behoren, alsook over de modaliteiten betreffende de schadevergoedingsprocedure, de indiening en de ontvankelijkheid van de aanvraag, het onderzoek en de vaststelling van de schade en van de hersteltegemoetkoming en de rechtsmiddelen.
HOOFDSTUK 8. - Protocol tussen Assuralia, verzekeringsmaatschappijen en het Waalse Gewest tot volledige schadeloosstelling van verzekerde slachtoffers in verband met de overstromingen van 14 tot en met16 juli 2021 voor de brandverzekering "Eenvoudige risico's
Art. 28. Het protocolakkoord van 12 augustus 2021 tussen Assuralia, verzekeringsmaatschappijen en het Waalse Gewest tot volledige schadeloosstelling van verzekerde slachtoffers in verband met de overstromingen van 14-16 juli 2021 voor de brandverzekering "Eenvoudige risico's wordt bij dit decreet gevoegd.
Art. 29. Overeenkomstig het protocol bedoeld in artikel 28 betaalt het Waalse Gewest, wanneer de schade de verdubbeling van de individuele interventielimiet of de interventielimiet voor de kleinste verzekeraars overschrijdt, overeenkomstig de algemene en bijzondere voorwaarden van de brandverzekeringspolissen voor eenvoudige risico's, het gedeelte van de schadevergoeding dat de verzekeraars niet dekken, aan de verzekerden.
Art. 30. De verzekeraars hebben een subrogatoire vordering tegen het Waalse Gewest voor bedragen die hun interventielimieten overschrijden.
Deze subrogatoire vordering wordt uitgeoefend onverminderd de bepalingen en budgettaire beperkingen die zijn opgenomen in artikel 5 van het in artikel 28 bedoelde protocolakkoord.
HOOFDSTUK 9. - Voorfinanciering van bijzondere risico's
Art. 31. De gedeeltelijke voorfinanciering van de aan bijzondere risico's toegekende hersteltegemoetkoming zal worden verzekerd door de 3 regionale instrumenten SOWALFIN, SRIW en SOGEPA, elk voor de dossiers die zij invoeren.
HOOFDSTUK 10. - Bepalingen betreffende de financiering
Art. 32. De uitgaven in verband met de uitvoering van dit decreet worden, overeenkomstig artikel 3 van het programmadecreet van 12 december 2014 houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit, gedekt door het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds), afdeling Fonds wallon des calamités publiques " (Waals fonds voor openbare rampen).
Art. 33. Alle terugbetaalde of teruggevorderde bedragen worden gestort aan het "Fonds wallon des calamités naturelles" volgens de door de Regering vastgestelde modaliteiten.
HOOFDSTUK 11. - Diverse bepalingen
Art. 34. Het "Fonds wallon des calamités naturelles" wordt ten belope van het bedrag van de toegekende vergoedingen in de rechten en handelingen van de in dit decreet bedoelde begunstigden gesteld t.o.v. elke natuurlijke of rechtspersoon alsook van elke Belgische, buitenlandse of internationale publiekrechtelijke persoon die ertoe verplicht is de vergoede schade geheel of gedeeltelijk te dekken of te herstellen.
De begunstigden zijn ertoe verplicht alle documenten en stukken te verstrekken die vereist worden voor de uitoefening van die rechten en handelingen, op straffe van terugbetaling van de sommen waarvan het "Fonds wallon des calamités naturelles", uit dien hoofde, de invordering niet zou hebben kunnen voortzetten.
Art. 35. Elke verzekeringsonderneming moet binnen tien dagen, met ingang op de datum van ontvangst van de aanvraag, gratis een afschrift van de verzekeringsovereenkomsten die de in de door de ramp getroffen regio gelegen goederen dekken, verschaffen aan het slachtoffer dat hem daarom verzoekt.
Wanneer de door een verzekeringsonderneming toegekende schadevergoeding betrekking heeft op de in hoofdstuk 4 opgesomde gevallen en tevens de tussenkomst van het "Fonds des calamités" vereist, stelt de verzekeringsonderneming de Regering of de door haar aangewezen dienst of instantie op eenvoudig verzoek van deze laatste binnen tien dagen na ontvangst van het verzoek de gegevens ter beschikking die nodig zijn om het bedrag van de hersteltegemoetkoming te bepalen.
De verzekeringsonderneming stelt de Regering of de door haar aangewezen dienst of instantie in kennis van de contactgegevens van de personen die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van deze informatie.
Indien de verzekeringsonderneming de in de voorgaande leden genoemde verplichtingen niet nakomt, is zij hoofdelijk met het slachtoffer aansprakelijk voor de terugbetaling van de bedragen die door haar nalatigheid onverschuldigd aan het slachtoffer zijn uitgekeerd of waarvan de terugbetaling niet tijdig van laatstgenoemde kan worden gevorderd.
In dit verband wordt de Regering of de door haar aangewezen dienst of instantie aangewezen als de voor de verwerking verantwoordelijke.
De meegedeelde persoonsgegevens worden uitsluitend door de Regering en de door haar aangewezen dienst of instantie verwerkt met het oog op de vaststelling van de schadevergoedingen en steun die zullen worden toegekend aan de slachtoffers van de openbare natuurramp en mogen niet verder worden verwerkt voor andere doeleinden.
Deze gegevens worden tot vijftien jaar na ontvangst bewaard.
HOOFDSTUK 12. - Slotbepalingen
Art. 36. De Regering kan de bepalingen van dit decreet bij besluit aanvullen of wijzigen gedurende zes maanden na de inwerkingtreding van dit decreet.
De in lid 1 bedoelde besluiten moeten binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf het einde van de in dit lid bedoelde termijn, bij decreet worden bevestigd.
Bij gebreke van bevestiging binnen de in lid 2 bedoelde termijn, worden zij geacht nooit uitwerking te hebben gehad.
De in lid 1 bedoelde besluiten worden meegedeeld aan de Voorzitter van het Parlement vóór hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Art. 37. Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Namen, 23 september 2021.
De Minister-President,
E. DI RUPO
De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek,
Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,
W. BORSUS
De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit,
Ph. HENRY
De Vice-Minister-President en Minister van Werk,
Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,
C. MORREALE
De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren,
J.-L. CRUCKE
De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid,
Ch. COLLIGNON
De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging,
belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid,
V. DE BUE
De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,
C. TELLIER
_______
Nota
(1) Zitting 2021-2022.
Stukken van het Waalse Parlement 672(2020-2021) Nrs. 1 tot 18.
Volledig verslag, plenaire zitting van 22 september 2021 .
Bespreking.
Stemming.

 


  Nieuwsflash
 
Steun voor precisielandbouw via pre-ecoregelingenLees meer
 
 
Het watergebruik in de landbouwLees meer
 
 
Vlaanderen moet blijven investeren in eigen gasproductieLees meer
 
 
Steun aan de Vlaamse varkenssector in crisisLees meer
 
 
Verlies aan biodiversiteit terugdraaien Lees meer
 
 
Innovatieve grondbewerking, irrigatie en waterconservering helpen droge seizoenen overbruggen Lees meer
 
 
EU-Parlement hekelt Ďachtergehoudení landbouwstudie Lees meer
 
 
Erkende rampen noodweer WalloniŽ 14-16 juli en 24 juli 2021: besluit vergoedingsregelingLees meer
 
 
MB omtrent ammoniakemissiearme stalsystemenLees meer
 
 
ABS blijft aandringen op algemene toepassing Richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken Lees meer
 
 
Potato Days Live inspireert sector tot duurzame keuzes Lees meer
 
 
LCG-graanavonden najaar 2021 Lees meer
 
 
Oproep Go4Food Lees meer
 
 
Varkenssector slaat handen in elkaar Lees meer
 
 
Erkende DROOGTE 2020: laatste dagen om schadedossier in te dienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
Werken in de landbouw, de job van je levenLees meer
 
 
LCG rassenonderzoek wintertarwe en -gerstLees meer
 
 
Terugbetaling van de inhouding voor financiŽle discipline Lees meer
 
 
Overstromingen WalloniŽ op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Uitdoofbeleid voor de kweek van plofkippenLees meer
 
 
Agristo maakt radio samen met Tom De CockLees meer
 
 
1921: het droogste jaar van de 20ste eeuw Lees meer
 
 
Plan Vlaamse Veerkracht focust op klimaatinvesteringen in de landbouw Lees meer
 
 
Eindelijk Interpom Kortrijk 28-30 november 2021Lees meer
 
 
Waarschuwing voor toename van giftige stoffen in granen tijdens bewaringLees meer