Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 15 okt 2020 14:40 

De klimaatvooruitzichten voor 2100: extreme stormen, overstromingen, hittegolven en droogte


Het laatste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) beschrijft in detail de klimaatverandering.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

De klimaatverandering is een onbetwistbaar feit dat vooral veroorzaakt wordt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Het toekomstig klimaat hangt daarom sterk af van de uitstoot van broeikasgassen. Gewoonlijk worden verschillende toekomstscenario's (RCP) bekeken: een optimistisch scenario (RCP2.6) met een sterke reductie in de uitstoot van broeikasgassen, een pessimistisch scenario (RCP8.5) waarin de uitstoot sterk toeneemt en een intermediair scenario (RCP4.5).

Het klimaatmodel van het KMI

De klimaatverandering is en zal voelbaar worden door het optreden van extreme weersomstandigheden zoals extreme stormen, overstromingen, hittegolven en droogte. Om deze extreme weersomstandigheden goed te kunnen bestuderen zijn  atmosferische modellen nodig met een hoge graad van ruimtelijke details. In de context van het CORDEX.be project heeft het KMI de impact van de klimaatverandering voor België ingeschat met een dergelijk model (ALARO) . De resultaten kunnen aangewend worden voor adaptatie- en mitigatiestrategieën.

De evolutie van de gemiddelde temperatuur

Onderstaande figuur toont een inschatting voor de verandering van temperatuur voor Belgïe voor de verschillende toekomstscenario’s zoals berekend met het klimaatmodel van het KMI.

Jaar Winter Lente Zomer Herfst

Evolutie van de gemiddelde temperatuur in België (ten opzichte van de normale 1961-1990) voor de periode 1951-2100. De lijnen stemmen overeen met het verloop van de geobserveerde temperaturen in het verleden. Voor de toekomst tonen ze het verloop van de gemodelleerde temperaturen volgens verschillende broeikasgasscenario’s. De verticale rode en blauwe balken zijn de geobserveerde jaargemiddelden tot 2018.

Afhankelijk van het scenario ligt de verandering voor België tussen 0.7°C en 5°C tegen het einde van de eeuw. In de winter wordt over het algemeen een grotere stijging verwacht dan in de zomer.

Jaar Winter Lente Zomer Herfst RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5

De verwachte gemiddelde temperatuursveranderingen over België voor de toekomstige periodes 2036-2065 (linker figuur) en 2071-2100 (rechter figuur) ten opzichte van de periode in het verleden 1976-2005.

In het huidige klimaat zijn er zijn sterke ruimtelijke verschillen in België voor de gemiddelde temperatuur. De verschillen tussen verschillende regios voor het verwachte klimaat in de toekomst zijn over het algemeen kleiner. Bovendien zijn de ruimtelijke verschillen per scenario klein vergeleken met de gemiddelde verschillen tussen de scenario’s.

De evolutie van de gemiddelde regenval

Voor de veranderingen in neerslag ten opzichte van het huidige klimaat zijn er twee duidelijke bevindingen voor het einde van deze eeuw bij het meest pessimistische scenario RCP8.5. De winters zullen beduidend natter worden terwijl er, gemiddeld over België, geen of lichte daling wordt verwacht in de zomer.

Jaar Winter Lente Zomer Herfst RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5

Het gemiddelde percentage neerslagsverandering over België in voor de toekomstige periodes 2036-2065 (linker figuur) en 2071-2100 (rechter figuur) ten opzichte van de periode in het verleden 1976-2005.

Merk op dat bovenstaande inschatting gebaseerd is op één model.  Het samenbrengen van de resultaten van verschillende modellen is essentieel om de onzekerheden in te schatten. De klimaatprojecties van het ALARO model komen wel kwalitatief sterk overeen met deze van andere modellen van het project CORDEX.be over België.  Nieuwsflash
 
Subsidies voor landschapsbeheer door landbouwers Lees meer
 
 
Vautmans stemt vr nieuw GLB Lees meer
 
 
Statistisch overzicht Belgi pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Diepvriesfriet - Handelsbelemmeringen Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Klimaatfonds negeert maatschappelijke baten van koolstofvastlegging in landbouwbodems Lees meer
 
 
Provincie investeert in innovatief realtime meetsysteem voor waterstandenLees meer
 
 
De klimaatvooruitzichten voor 2100: extreme stormen, overstromingen, hittegolven en droogteLees meer
 
 
Plannen Colruyt om landbouwgrond te verwervenLees meer
 
 
Stimuleren van de biodiversiteit in de landbouw Lees meer
 
 
Verscherpte coronamaatregelen voor seizoenarbeiders Lees meer
 
 
Lage melkprijs bij Milcobel Lees meer
 
 
Gevolgen voor de Vlaamse varkenshouderij van de vaststelling van Afrikaanse varkenspest in DuitslandLees meer