Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 okt 2020 12:09 

Bebossing van landbouwgronden


Vraag om uitleg over de bebossing van landbouwgronden van Cathy Coudyser aan minister Hilde Crevits

De voorzitter

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Cathy Coudyser (N-VA)

Minister, ik geef hier een case, maar zo zijn er vele cases in Vlaanderen. Misschien is het een tekenend voorbeeld.

Het stadsbestuur van Ieper geeft aan dat het 4,5 hectare OCMW-gronden wil verkopen aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het ANB wil deze gronden bebossen vanwege de strategische ligging tussen bestaande bos- en natuurdomeinen. Het stadsbestuur wil gehoor geven aan de oproep vervat in het Vlaams regeerakkoord om in deze legislatuur in Vlaanderen 4000 hectare nieuw bos te realiseren. De geplande verkoop wordt echter door bepaalde actoren bestempeld als een uitverkoop van landbouwgrond.

Nochtans zijn de percelen niet ideaal om aan landbouw te doen, aangezien ze liggen binnen een zone met vrij schrale zandgronden die rusten op waterhoudende kleilagen. Daarenboven bevinden de gronden zich binnen de zogenaamde coderoodzones, die inzake de uitstoot van stikstofemissies belangrijke beperkingen voor bemesting met zich meebrengen. Voor natuurontwikkeling en bosaanplanting zijn dergelijke bodems wel zeer geschikt. Bovendien werden de percelen vanwege hun centrale ligging erkend als Habitatrichtlijngebied en werden ze niet opgenomen binnen het herbevestigde agrarische gebied.

We moeten uitermate bedachtzaam omspringen met onze open ruimte. Tegelijk zijn we met z’n allen ervan overtuigd, zeker na corona, dat er meer bos in Vlaanderen moet komen. Volgens de commissie moet er echter ook nog voldoende landbouwgrond zijn. We moeten dus goed kijken waar we wat doen. In het voorbeeld dat ik zonet gaf, lijkt het logisch dat deze gronden veeleer voor natuur interessant zijn dan voor landbouw. Dat wil niet zeggen dat er geen andere gebieden zijn die veel interessanter zijn voor de landbouw. We moeten dus alles goed bekijken.

Minister, welke initiatieven hebt u al genomen of zult u nemen om de vooropgestelde uitbreiding van het bosareaal in Vlaanderen niet te laten percipiëren als een uitverkoop van landbouwgrond? Anders wordt dat elke keer een heel moeilijke zaak. Welke initiatieven kunnen we nemen opdat de landbouwsector effectief een partner kan worden in de verdere realisatie van bos in Vlaanderen? Onderschrijft u de ambitie om 4000 hectare extra bos te realiseren in Vlaanderen?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Coudyser, ik heb wat gemengde gevoelens bij uw vraag om uitleg. Aan de ene kant is de ambitie om extra bos te ontwikkelen in Vlaanderen, heel belangrijk. Dat staat ook in het regeerakkoord en er is geen enkele reden om dat engagement in twijfel te trekken. Er worden heel veel kanalen en mogelijkheden gezocht en geopend om dat mogelijk te maken.

Aan de andere kant is het ook geen geheim dat de open ruimte onder druk staat door de toenemende vraag naar grond voor heel veel actoren. In het regeerakkoord is heel uitdrukkelijk bepaald dat er voor de uitbreiding van bos in de eerste plaats wordt ingezet op bebossing van niet-beboste, maar wel als bos bestemde gebieden en ook natuurgebieden. Er zijn ook nog gebieden die bestemd zijn als bos, maar waar geen enkele boom staat en die helemaal geen bos zijn.

In de tweede plaats wordt er ingezet op te bestemmen gebieden. Dat zijn gebieden die vandaag geen bosbestemming hebben, maar worden bestemd als bos. Het initiatief daarvoor wordt mee gelegd bij de lokale besturen, en dat vind ik een goede zaak. De lokale besturen kunnen het gemakkelijkst zorgen voor een draagvlak dat noodzakelijk is.

De Vlaamse Regering heeft op 18 september 2020 een besluit over de subsidiëring van bebossing principieel goedgekeurd. Voor de agrarische gebieden wordt de steun gericht op grotere bosgehelen. Percelen binnen de agrarische gebieden die in professioneel landbouwgebruik zijn, vallen buiten de scope van deze subsidie. Percelen die in agrarisch gebied liggen en al enige tijd niet meer in professioneel landbouwgebruik zijn, dienen over een bebossingsvergunning te beschikken. Dat is heel belangrijk, ook om het draagvlak te doen toenemen.

De nieuwe subsidiemogelijkheden voor bebossing gelden niet voor gronden gelegen in herbevestigd agrarisch gebied en agrarisch gebied vastgesteld in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s). Voor die zones blijft het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende het verlenen van subsidies voor bebossing en voor herbebossing van toepassing. Er zijn dus wel subsidies mogelijk, maar dat is van een ander niveau dan degene die in het nieuwe besluit zitten.

Ook de verhoogde aankoopsubsidies zijn niet van toepassing in herbevestigd agrarisch gebied met professioneel landbouwgebruik. De beperkingen in agrarisch gebied proberen een evenwicht te vinden tussen de bezorgdheid om de robuuste landbouwstructuren niet te versnipperen en de vraag naar meer bossen.

Heel het bebossingsbeleid behoort eigenlijk tot de bevoegdheid van minister Demir. De wijze van uitrollen of het bereiken van die bosdoelen wordt ook door haar bepaald. Uiteraard wordt dat collegiaal beslist binnen de Vlaamse Regering.

Voor mij is het vooral belangrijk, zoals u in uw vraag ook aanhaalt, dat je een vorm van partnerschap probeert te creëren. Ik wil zeker meewerken aan gebiedsgerichte, constructieve en gedragen voorstellen en oplossingen, maar als minister van Landbouw zal ik nooit ofte nimmer aanvaarden dat aaneengesloten agrarische gebieden, waar de druk op de grond al zo groot is, plots massaal bebost worden. Ik denk dat dat op lokaal vlak ook totaal geen draagvlak zou hebben en dat dat ook niet de bedoeling is. Het is de bedoeling om dat op een andere wijze te doen. Het subsidiebesluit dat we goedgekeurd hebben, gaat ook in die richting en wil in die richting ook een stimulans zijn.

Hopelijk begrijpen jullie mij, want er is vrij veel lawaai hier rond mij.

De voorzitter

Het gaat heel goed. U bent heel duidelijk hoorbaar. (Opmerkingen van minister Hilde Crevits)

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Cathy Coudyser (N-VA)

Minister, we hebben u inderdaad goed begrepen.

In mijn vraag heb ik duidelijk gezegd dat de open ruimte onder druk staat. De toenemende vraag naar grond vanwege veel actoren is er en we moeten daar zeer voorzichtig mee omgaan. Het is ook logisch dat we beginnen te bebossen op gebieden die als bos bestemd zijn en dat we daarna inzetten op gebieden die nog geen bestemming hebben, maar wel bestemd kunnen worden als bos.

Anderzijds, als ik deze case hier lees, waarbij het lokaal bestuur zelf zegt dat een bepaalde grond aan het ANB kan worden gegeven, terwijl sommige stakeholders dat als een uitverkoop zien, dan denk ik dat we op dezelfde lijn zitten wat dat draagvlak betreft. We moeten daarin als partners nagaan wat de best mogelijke oplossingen zijn. Ik begrijp dat het besluit van 18 september een aantal subsidiemogelijkheden biedt, maar niet voor die gebieden waarop het oude besluit nog van kracht blijft. Dat heb ik toch begrepen. We gaan er met zijn allen in overleg met iedereen voor moeten zorgen dat we onze doelstellingen op alle vlakken proberen te halen, zowel op het vlak van landbouw als op het vlak van natuur.

De voorzitter

De burgemeester van Ieper voelt zich aangesproken, omdat het voorbeeld hier gevallen is. Mevrouw Talpe, u hebt het woord.

Emmily Talpe (Open Vld)

(Slechte geluidskwaliteit)

Collega Coudyser, het is fijn om te horen dat u de Ieperse politiek van zo nabij volgt, maar dit dossier was uiteraard geen evident dossier. We hebben heel wat landbouwgrond in onze regio, en dan is er soms wel eens een conflict. Wat doen we ermee? Behouden we het als landbouwgrond of kunnen we er een andere invulling aan geven? Nu, in dit concrete dossier ging het over grond die weinig geschikt is om landbouw te gaan voeren en het is dus een weloverwogen keuze geweest om richting Natuur en Bos te kijken en bebossing te gaan realiseren. We hebben sowieso het engagement genomen om een relatief groot aantal bomen, honderdduizend, te gaan planten, dus op dat vlak zijn we zeer ambitieus.

Minister, er zijn heel wat steden die worstelen met de vraag wat er wel en niet kan. Er zijn ook heel wat specifieke factoren die men in rekening kan nemen bij dergelijke beslissingen, dus misschien is het een idee om een soort van kader of guideline te gaan ontwikkelen ter ondersteuning van de lokale besturen bij het nemen van dergelijke beleidsbeslissingen, zodat ze dat ook gegrond kunnen motiveren naar de verschillende actoren toe die zich bij dergelijke beslissingen betrokken voelen.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Coudyser, u hebt eigenlijk geen bijkomende vraag gesteld, maar onze visie bevestigd.

Mevrouw Talpe, de guideline is eigenlijk heel eenvoudig. Inzake bebossing van het agrarisch gebied is er een bosvergunning verplicht. Dat betekent dat je advies moet vragen aan het Departement Landbouw en Visserij. Het landbouwadvies maakt altijd deel uit van het dossier, waardoor je altijd een handvat hebt. Een algemene guideline lijkt mij onmogelijk, omdat de percelen zo verspreid zijn in Vlaanderen. Als het, zoals u zegt, gaat om een zone die tussen twee bossen ligt, dan lijkt het mij evident dat je dat als lokaal bestuur in ogenschouw neemt. Maar je kunt dat niet in een definitie vatten. Daarom kan het advies van het departement Landbouw wel waardevol zijn, ook als je als lokaal bestuur je mening ter zake moet vormen.

De voorzitter

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Cathy Coudyser (N-VA)

Ik heb geen bijkomende vragen of opmerkingen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.  Nieuwsflash
 
Nieuwe digitale encyclopedie biedt een schat aan landbouwinformatie Lees meer
 
 
Vis≠se≠rij≠rap≠port 2020 (VIRA) Lees meer
 
 
Droge zomers en toch een laag nitraatresidu Lees meer
 
 
Koers HZPCLees meer
 
 
Tot 15/5: Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
Droogte: Rukkelingen-Loon droogt uit: petitie tegen waterwinning Lees meer
 
 
Coronapas Lees meer
 
 
Nieuwe voedingsdriehoek houdt rekening met milieu-impact van voeding Lees meer
 
 
WaterRadar verbindt watervraag en -aanbod voor landbouw Lees meer
 
 
Droogte: gaan de kranen deze zomer dicht?Lees meer
 
 
Stopzetting pelsdierkwekerijen Lees meer
 
 
Ongevallen met varkens in veeteeltbedrijven Lees meer
 
 
'Slow Cabins' in het kader van landbouwverbreding Lees meer
 
 
Scheiding verkoop gewasbeschermingsmiddelen en adviesLees meer
 
 
Vlaamse beleid tegen voedselverspillingLees meer
 
 
Kringloopeffecten van het stoppen van import van diervoedergrondstoffen buiten de EULees meer
 
 
Vergoedingen voor beheerovereenkomsten uitbetaald Lees meer
 
 
Voorraadinventarisatie aardappelen april 2021 Lees meer
 
 
Uitbetaling agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten - campagne 2020 Lees meer
 
 
Uitbetaling saldo premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij Ė campagne 2020Lees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen zaaizaad van landbouwgewassen Lees meer
 
 
BiotechnologieŽn: EC wil open debat over nieuwe genomische techniekenLees meer
 
 
Minder stikstof voor onze natuur, meer zuurstof voor duurzame landbouw Lees meer
 
 
Vergunningsprocedure bij windprojecten Lees meer
 
 
Transport landbouw: vrijstelling van vereiste vakbekwaamheid van 5 naar 50 km verhoogd Lees meer
 
 
Kan subirrigatie met gezuiverd afvalwater de oogst redden van droogte?Lees meer
 
 
Uitgebreidere dossiersamenstelling voor West-Vlaamse klasse 1 bedrijven in agrarisch gebied Lees meer
 
 
Les prairies peuvent stocker autant de carbone que les forÍts! Lees meer