Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 jul 2020 11:29 

Vlaamse regering verlaagt steun voor nieuwe biogasprojecten besluit


De Vlaamse regering heeft een aantal aanpassingen aan het Energiebesluit doorgevoerd die een directe impact hebben op de steun voor nieuwe biogas- en biomethaanprojecten. Deze wijzigingen werden reeds aangekondigd in het Vlaams regeerakkoord en zullen van kracht zijn voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2021.

Geen GSC & WKC bij negatieve prijzen

De voorwaarden voor de toekenning van groenestroomcertificaten (GSC) en warmtekrachtcertificaten (WKC) voor nieuwe biogasprojecten worden aangepast. Er worden geen certificaten toegekend voor groene stroomproductie of warmtekrachtbesparing gedurende periodes van negatieve elektriciteitsprijzen. Deze regel treedt in werking zodra de day-aheadprijzen op de Belgisch spotmarkt minstens zes opeenvolgende uren negatief zijn.

Het VEA wordt, op maandbasis, hiervan op de hoogte gesteld door netbeheerder waarop de installatie is aangesloten. De netbeheerder zal het VEA informeren hoeveel elektriciteit de betreffende installatie produceerde tijdens de periode waarin de day-aheadprijzen negatief waren voor minsten zes aaneensluitende uren. Het aantal certificaten (GSC en WKC) zal proportioneel in mindering gebracht worden.

Deze regelgeving is niet van toepassing op installaties met een bruto nominaal elektrische vermogen lager dan 500 kW.

Afbouw van de bandingfactor voor GSC

Het aantal groenestroomcertificaten wordt berekend door de netto hernieuwbare elektriciteitsproductie te vermenigvuldigen met de van toepassing zijnde bandingfactor. De maximale bandingfactoren voor groenstroomproductie zullen de komende jaren systematisch verlaagd worden. De bedoeling is de maximale bandingfactoren voor groene stroom met 30% te verminderen tegen 2025 tot 0,56.

Startdatum

2021

2022

2023

Biogas

0,76

0,72

0,68

De maximale bandingfactoren voor warmtekrachtinstallaties op biogas blijven behouden op 1. Hiermee wil de Vlaamse regering de groene warmteproductie uit biogas blijven ondersteunen.

Geen WKC meer voor stortgas

WKK-installaties op stortgas komen niet meer in aanmerking voor WKC. Eerder werd deze projectcategorie reeds afgeschaft voor GSC. De certificatensteun voor deze categorie wordt nu volledig afschaft vanwege de sterke vermindering van beschikbaar stortgas.

Evaluatie call groene warmte

In afwachting van een evaluatie van de call groene warmte, restwarmte, geothermie en biomethaan, wordt het Energiebesluit aangepast zodat de minister niet meer verplicht is om een steunbudget te voorzien. Ook wordt de verplichting om minstens om de twaalf maanden een call te organiseren geschrapt.

Het maximale steunbedrag werd in de laatste call reeds verlaagd van 1 miljoen euro naar €250.000.

Verlaging van de IRR voor biogasprojecten

De Internal Rate of Return (IRR) voor biogasprojecten wordt verlaagd van 10,5% naar 8,5%. De IRR drukt het nettorendement van de investeringen in een biogasproject uit. Deze wijziging zal voor een daling van de onrendabele toppen zorgen, zowel bij de berekening van groenestroomcertificaten als warmtekrachtcertificaten.

Deze beslissing werd genomen op basis van de conclusies van een studie uitgevoerd door Trinomics in opdracht van het VEA. Deze studie evalueerde het gebruik van de IRR om de rendabiliteit van  milieuvriendelijke energieproductie te bepalen, en onderzocht of de gebruikte IRR’s wel marktconform waren. Uit de studie bleek dat de IRR’s voor groenestroom- en warmtekrachtprojecten in Vlaanderen hoger lagen dan in onze omliggende landen voor gelijkaardige projecten. De IRR voor biogasprojecten (GSC & WKC) wordt daarom verlaagd van 10,5% naar 8,5%. Met deze maatregel wil de minister van Energie Demir oversubsidiëring van milieuvriendelijke projecten vermijden.  

Deze verlaging kwam er ondanks een negatief advies van de SERV. De studie van Trinomics toont aan dat de gebruikte IRR’s in Vlaanderen hoger zijn dan in de buurlanden, maar maakt noch de vergelijking met de totale steun in Vlaanderen ten opzichte van de totale steun in de buurlanden, noch de vergelijking tussen de toegekende steun in Vlaanderen of het buitenland. De SERV is daarom van mening dat deze studie niet als enig, beslissend criterium kan gebruikt worden voor de bepaling van de benodigde steun of benodigde IRR in Vlaanderen.

Daarnaast wordt ook de parameterwaarde voor de exploitatieperiode van een biogasinstallatie verlaagd van 17 jaar naar 15 jaar, wat een effect zal hebben op de berekening van de OT. De beleidsperiode blijft wel ongewijzigd op 17 jaar.

LEES  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte en droogte 2020: zonnebrand zorgt voor grote schade in de fruitteelt Lees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Boer maakt steile weide vlakker, Natuurpunt laat zijn tevredenheid zien ...Lees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer