Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 apr 2019 08:24 

VLM delegatie van bevoegdheden


Besluit van de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de adjunct directeur-generaal, de afdelingshoofden en sommige personeelsleden en tot opheffing van het besluit van de gedelegeerd bestuurder van 15 september 2014 betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de adjunct directeur-generaal, de afdelingshoofden en sommige personeelsleden

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988, houdende goedkeuring van de statuten van de Vlaamse Landmaatschappij, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij van 17 januari 2019 betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de gedelegeerd bestuurder en tot opheffing van het besluit van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij van 13 november 2013;
Gelet op het besluit van de gedelegeerd bestuurder van 15 september 2014 betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de adjunct directeur-generaal, de afdelingshoofden en sommige personeelsleden;
Gelet op het akkoord van de raad van bestuur, gegeven op 13 maart 2019;
Overwegende dat overeenkomstig het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij de raad van bestuur, onder zijn verantwoordelijkheid, een gedeelte van de bevoegdheden waarmee hij bekleed is, mag overdragen aan één of meer van zijn leden of aan de gedelegeerd bestuurder;
Overwegende dat bij besluit van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij van 17 januari 2019 betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de gedelegeerd bestuurder, de raad van bestuur een aantal van deze bevoegdheden heeft gedelegeerd aan de gedelegeerd bestuurder;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 17, § 3 van hoger vermeld decreet van 21 december 1988, de gedelegeerd bestuurder bepaalde van deze bevoegdheden kan overdragen aan de door hem aangewezen ambtenaren van het agentschap mits goedkeuring van de raad van bestuur en de raad van bestuur haar goedkeuring in deze heeft gegeven op 13 maart 2019;
Overwegende dat overeenkomstig het hoger vermelde decreet van 21 december 1988 het dagelijks bestuur van het agentschap wordt opgedragen aan de gedelegeerd bestuurder van het agentschap en dat hij onder zijn verantwoordelijkheid zekere bevoegdheden betreffende dat dagelijks bestuur aan de door hem aangewezen ambtenaren van het agentschap mag overdragen;
Overwegende dat met het oog op een efficiënte beleidsvoering en een resultaatgerichte interne organisatie het aangewezen is om bij dit besluit sommige van deze bevoegdheden te delegeren aan de afdelingshoofden en andere personeelsleden,
Besluit :
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° het besluit van de raad van bestuur van 17 januari 2019: het besluit van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij van 17 januari 2019 betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de gedelegeerd bestuurder en tot opheffing van het besluit van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij van 13 november 2013;
2° gedelegeerd bestuurder: het personeelslid, houder van een managementfunctie van N-niveau dat aan het hoofd staat van de Vlaamse Landmaatschappij;
3° de adjunct directeur-generaal: het personeelslid dat bij besluit van de gedelegeerd bestuurder van 27 februari 2014 belast werd met de leiding van de afdeling Informatica en GIS bij de VLM;
4° het afdelingshoofd: het personeelslid, houder van een managementfunctie van N-1 niveau, dat belast is met de leiding van een afdeling op N-1 niveau binnen de VLM;
5° het diensthoofd: het personeelslid dat belast is met de leiding van een dienst binnen een afdeling van de VLM;
6° de manager landinrichting en grondenbank : het personeelslid, aangewezen in een mandaatgraad van projectleider N-1 als manager landinrichting en grondenbank;
7° een regionale afdeling: de afdeling Regio Oost en de afdeling Regio West van de Vlaamse Landmaatschappij;
8° het decreet Landinrichting : het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting;
9° het Vlaams onteigeningsdecreet: het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017;
10° een Vlaamse commissaris : een Vlaamse commissaris als vermeld in artikel 2, 2° van het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex;
11° de coördinator boekhouding : het personeelslid belast met de coördinatie van de boekhouding en de opmaak van de jaarrekening.
Art. 2. De bij dit besluit gedelegeerde bevoegdheden kunnen enkel worden uitgeoefend inzake de aangelegenheden die tot de taken van het agentschap behoren.
De bij dit besluit gedelegeerde bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken en met inachtneming van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de bepalingen van de wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementen, richtlijnen en beslissingen, alsook van het jaarlijkse ondernemingsplan en het besluit van de raad van bestuur van 17 januari 2019.
In de mate dat de door dit besluit verleende delegaties zijn gekoppeld aan regelgeving, blijven zij overeenkomstig van kracht indien deze regelgeving wordt gewijzigd, aangevuld of vervangen.
Alle bedragen vermeld in dit besluit zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.
Art. 3. De afdelingshoofden, de adjunct directeur-generaal, de diensthoofden en de coördinator boekhouding van de Centrale Directie zijn om voor wat betreft de zaken van zijn/haar afdeling of dienst en voor zover deze zaken behoren tot de uitoefening van hun taken gemachtigd beslissingen te nemen over aanvragen inzake openbaarheid van bestuursdocumenten in het kader van het bestuursdecreet van 7 december 2018 met uitzondering van de aanvragen die betrekking hebben op stukken van de raad van bestuur of rechtsgeschillen.
Art. 4. Het afdelingshoofd van de afdeling Algemene Diensten is bevoegd beslissingen te nemen over de aanvragen in het kader van het bestuursdecreet van 7 december 2018 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie.
Art. 5. Het afdelingshoofd van de afdeling Algemene Diensten wordt gemachtigd om voor wat betreft de zaken van zijn/haar afdeling de bestekken voor werken, leveringen en diensten of de bescheiden die ze vervangen goed te keuren, de wijze te kiezen waarop de opdracht wordt gegund en de aannemingen van werken, leveringen en diensten te gunnen binnen de perken van de begroting en in te staan voor de uitvoering ervan, voor zover het gunningsbedrag niet hoger is dan 15.000 euro per opdracht.
Het afdelingshoofd van de afdeling Algemene Diensten wordt gemachtigd om:
1° advocaten en deskundigen aan te stellen en het bedrag van de erelonen en de vergoedbare kosten van de advocaten en deskundigen goed te keuren en te betalen, voor een bedrag van maximum 8.500 euro per beslissing;
2° afstand te doen van rechtsvorderingen, dadingen en minnelijke schikkingen aan te gaan, de uitgaven verbonden aan de uitvoering van vonnissen en arresten goed te keuren en over te gaan tot de betaling van de uitgaven verbonden aan voorgaande handelingen voor zover het bedrag van deze uitgaven 8.500 euro per beslissing niet overschrijdt;
3° onder voorbehoud van andersluidende bepalingen, afstand te doen van schuldvorderingen voor zover het bedrag van deze uitgaven 8.500 euro per beslissing niet overschrijdt en verklaringen van schuldvorderingen in te dienen;
4° afschriften en uittreksels af te leveren uit de verslagen van de raad van bestuur en de algemene vergadering.
Art. 6. De coördinator boekhouding van de Centrale Directie wordt gemachtigd om alle sommen en waarden die aan de maatschappij toekomen in ontvangst te nemen en om tevens alle interne financiële transferten goed te keuren.
Art. 7. De afdelingshoofden van de regionale afdelingen, de managers landinrichting en grondenbank en de diensthoofden worden gemachtigd om elk voor wat betreft de zaken van hun regionale afdeling en voor zover deze zaken behoren tot de uitoefening van hun taken:
1° alle pacht- en gebruiksovereenkomsten voor een duur van minder dan negen jaar op onroerende goederen in eigendom van de VLM af te sluiten, voor zover het bedrag van de overeenkomst 8.500 euro per jaar niet overschrijdt, alsook deze overeenkomsten te beëindigen op voorwaarde dat bij de beëindiging van deze overeenkomsten voldaan
is aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 34 van het besluit van de raad van bestuur van 17 januari 2019;
2° beheersovereenkomsten te sluiten ongeacht het bedrag van de overeenkomst;
3° de beslissingen te nemen inzake beheersovereenkomsten en vergoeding natuur die door de betreffende regelgeving zijn toegewezen aan de VLM;
4° de aanvragen in te dienen voor en desgevallend afstand te doen van de omgevingsvergunningen en alle overige vergunningen, machtigingen en toelatingen ter uitvoering van:
a) een ingesteld landinrichtingsproject als vermeld in artikel 3.1.1 van het decreet landinrichting;
b) een ingesteld natuurinrichtingsproject als vermeld in artikel 47 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
c) een vastgestelde inrichtingsnota als vermeld in artikel 4.2.1 van het decreet landinrichting;
d) een project als vermeld in artikel 7.2.5 van het decreet landinrichting;
e) de plannen in het kader van de uitvoering van een overeenkomst lokale grondenbank en niet-instrumentgebonden projecten;
5° beslissingen te nemen over de aanvragen inzake openbaarheid van bestuursdocumenten in het kader van het bestuursdecreet van 7 december 2018 met uitzondering van de aanvragen die betrekking hebben op stukken van de raad van bestuur of rechtsgeschillen.
De afdelingshoofden van de regionale afdelingen worden gemachtigd om elk voor wat betreft de zaken van hun afdeling:
1° verkoop van hout aan te gaan of goed te keuren voor een bedrag van maximum 8.500 euro per beslissing;
2° de bestekken voor werken in het kader van de afdeling Landinrichting en Grondenbank, leveringen en diensten of de bescheiden die ze vervangen goed te keuren, de wijze te kiezen waarop de opdracht wordt gegund en de aannemingen van werken, leveringen en diensten te gunnen binnen de perken van de begroting en in te staan voor de uitvoering ervan, voor zover het gunningsbedrag niet hoger is dan 8.500 euro per opdracht;
3° in het kader van overheidsopdrachten met betrekking tot de afdeling Landinrichting en Grondenbank verrekeningen goed te keuren in zoverre hieruit geen extra uitgave ten opzichte van het gunningsbedrag voortvloeit;
4° de adviezen op te stellen, te ondertekenen en in te dienen bij de adviesaanvrager overeenkomstig bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen;
5° de adviezen op te stellen, te ondertekenen en in te dienen bij de adviesaanvrager inzake de overige adviesvragen van de bevoegde overheid omtrent plannen, vergunningen en effectbeoordelingen;
6° afpalingsovereenkomsten te sluiten waarbij er geen mutaties plaatsvinden en in uitvoering hiervan de processen-verbaal van afpaling te ondertekenen;
7° een boscompensatievoorstel op te maken overeenkomstig artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990 en dit voorstel in te dienen bij de vergunningverlenende overheid voor zover dit boscompensatievoorstel betrekking heeft op een compensatie in natura en deze niet meer bedraagt dan 3 ha.
Art. 8. Het afdelingshoofd van de afdeling Landinrichting en Grondenbank wordt gemachtigd om voor wat betreft de zaken van zijn/haar afdeling:
1° de secretaris van elke coördinatiecommissie, van elk ruilverkavelingscomité en van elk ander orgaan belast met de ruilverkaveling van landeigendommen, van de landinrichting en van de natuurinrichting aan te wijzen;
2° de bestekken voor werken, leveringen en diensten of de bescheiden die ze vervangen goed te keuren, de wijze te kiezen waarop de opdracht wordt gegund en de aannemingen van werken, leveringen en diensten te gunnen binnen de perken van de begroting en in te staan voor de uitvoering ervan, voor zover het gunningsbedrag niet hoger is dan 8.500 euro per opdracht.
Het afdelingshoofd van de afdeling Landinrichting en Grondenbank wordt gemachtigd om voor de overheidsopdrachten in het kader van de afdeling Landinrichting en Grondenbank verrekeningen goed te keuren in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 15 % van het gunningsbedrag voortvloeien en de financiering voor deze beslissing beschikbaar is.
Art. 9. Het afdelingshoofd van de afdeling Landinrichting en Grondenbank en het diensthoofd Grondzaken van de Centrale Directie worden gemachtigd om, ter uitvoering van de door de gedelegeerd bestuurder of de raad van bestuur genomen beslissingen de volgende papieren en digitale documenten te ondertekenen:
- de aanvaardingsbrieven in het kader van dossiers van verwerving, ruil of vervreemding van onroerende goederen, of van vestiging of afstand van zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen, alsook de betalingsopdrachten in dat verband;
- de betalingsopdrachten in het kader van het beheer van onroerende goederen met een financieel gevolg tot 8.500 euro.
De personeelsleden van niveau A van de dienst Grondzaken van de Centrale Directie zijn eveneens gemachtigd deze documenten te ondertekenen voor zover dit kadert binnen de uitoefening van hun taken.
Art. 10. Het afdelingshoofd van de afdeling Landinrichting en Grondenbank, de afdelingshoofden van de regionale afdelingen, de managers landinrichting en grondenbank, het diensthoofd Grondzaken van de Centrale Directie en het diensthoofd Grondzaken van de regionale afdelingen worden gemachtigd om, ter uitvoering van de door de gedelegeerd bestuurder of de raad van bestuur genomen beslissingen de volgende papieren en digitale documenten met betrekking tot onteigeningsdossiers te ondertekenen:
- de beveiligde zendingen zoals bedoeld in art. 2, 1° van het Vlaams onteigeningsdecreet;
- de correspondentie met federale of gewestelijke patrimoniumdiensten en de Vlaamse commissarissen;
- de processen-verbaal die verband houden met de onderhandelingsplicht zoals bedoeld in titel 3, hoofdstuk 2 van het Vlaams onteigeningsdecreet;
- de eensluidend verklaarde uittreksels en afschriften van documenten die verband houden met de onteigening.
De personeelsleden van niveau A van de dienst Grondzaken van de Centrale Directie en van de dienst Grondzaken van de regionale afdelingen zijn eveneens gemachtigd voormelde documenten te ondertekenen voor zover dit kadert binnen de uitoefening van hun taken.
Art. 11. Het afdelingshoofd van de afdeling Mestbank wordt gemachtigd om voor wat betreft de zaken van zijn/haar afdeling de bestekken voor werken, leveringen en diensten of de bescheiden die ze vervangen goed te keuren, de wijze te kiezen waarop de opdracht wordt gegund en de aannemingen van werken, leveringen en diensten te gunnen binnen de perken van de begroting en in te staan voor de uitvoering ervan, voor zover het gunningsbedrag niet hoger is dan 8.500 euro per opdracht.
Art. 12. Het afdelingshoofd van de afdeling Platteland en Mestbeleid wordt gemachtigd om voor wat betreft de zaken van zijn/haar afdeling de bestekken voor werken, leveringen en diensten of de bescheiden die ze vervangen goed te keuren, de wijze te kiezen waarop de opdracht wordt gegund en de aannemingen van werken, leveringen en diensten te gunnen binnen de perken van de begroting en in te staan voor de uitvoering ervan, voor zover het gunningsbedrag niet hoger is dan 8.500 euro per opdracht.
Art. 13. De adjunct directeur-generaal wordt gemachtigd voor wat de zaken van de afdeling Informatica en GIS betreft de bestekken voor werken, leveringen en diensten of de bescheiden die ze vervangen goed te keuren, de wijze te kiezen waarop de opdracht wordt gegund en de aannemingen van werken, leveringen en diensten te gunnen binnen de perken van de begroting en in te staan voor de uitvoering ervan, voor zover het gunningsbedrag niet hoger is dan 85.000 euro per opdracht.
Art. 14. De bevoegdheden zoals opgenomen en uitgewerkt in de informaticatools met betrekking tot aankoop en budgettaire, personele en financiële processen en waarbij rekening wordt gehouden met het instellen van een functiescheiding bij de inrichting van de processen voor de financiële afhandeling van de dossiers, worden uitgeoefend door de personeelsleden die met naam worden aangewezen door de directieraad.
Art. 15. Het afdelingshoofd van de afdeling Platteland en Mestbeleid en het afdelingshoofd van de afdeling Mestbank worden gemachtigd om, voor wat betreft de zaken van zijn/haar afdeling, met uitzondering van de trekkingsrechten toegekend op grond van het decreet van 7 juni 2013 tot vaststelling van de regels inzake de verdeling van het Vlaams Plattelandsfonds, in het kader van subsidies toegekend door de Vlaamse Regering of door een Vlaamse minister, en waarbij in die subsidiebeslissing aan de Vlaamse Landmaatschappij wordt opgedragen om de ontvankelijkheid van de subsidie te onderzoeken of de aanvraag tot subsidie al dan niet goed te keuren of de subsidie
uit te betalen of de verantwoording van de aanwending van die subsidie te onderzoeken, de volgende taken uit te voeren:
1° bij ontstentenis van een verantwoording van de aanwending van de subsidies, over te gaan tot een gedeeltelijke of volledige terugvordering van de subsidie en alle daden van terugvordering te stellen in verband met het niet verantwoord gedeelte van de subsidie;
2° de betalingsopdracht tot uitbetaling van de toegekende subsidie te ondertekenen;
3° alle bijkomende documenten op te vragen, onder meer in het kader van de goedkeuring of de verantwoording van de subsidie;
4° alle daden te stellen die nodig zijn voor de vaststelling van de verantwoording van de aanwending van de subsidie;
5° de vaststelling te doen van niet volledige verantwoording van de toegekende subsidie.
Art. 16. De door de directieraad goedgekeurde handleiding businesscontinuïteitsmanagement duidt de personeelsleden aan die een rol opnemen bij omgang met crisissen (= incidenten bij de VLM waarvan de impact meer dan 48 uur voortduurt) en deze personeelsleden oefenen de daarin vastgelegde bevoegdheden uit overeenkomstig de erin voorgeschreven procedure.
Art. 17. Overeenkomstig artikel 22, § 1, lid 3, van de statuten worden de adjunct directeur-generaal, de afdelingshoofden en de managers landinrichting en grondenbank, de leidend ambtenaren inzake overheidsopdrachten binnen het kader van het dagelijks bestuur, elk voor de hun toevertrouwde bevoegdheden, gemachtigd ter uitvoering van de door de raad van bestuur of de gedelegeerd bestuurder genomen beslissingen, de briefwisseling en administratieve bescheiden te ondertekenen.
Art. 18. Onverminderd andersluidende bepalingen, worden de bij dit besluit verleende delegaties tevens verleend aan het personeelslid dat met de waarneming van het ambt van de titularis is belast of dat hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid boven de vermelding van zijn graad, naam en handtekening de formule « Voor (graad van de titularis), afwezig ».
Onverminderd andersluidende bepalingen worden overeenkomstig artikel 22 van de statuten in geval van tijdelijke afwezigheid van de gedelegeerd bestuurder de bevoegdheden in het kader van dagelijks bestuur eveneens verleend aan een vervanger die aangeduid wordt overeenkomstig een orde van voorrang vastgelegd door de gedelegeerd bestuurder in een directienota. In deze directienota wordt ook de vervanging van de adjunct directeur-generaal en de afdelingshoofden nader geregeld.
Bij afwezigheid wordt de gedelegeerd bestuurder voor de taken, vermeld in artikel 12.2.1, § 2, van de VLAREME van 28 oktober 2016 vervangen door het afdelingshoofd Algemene Diensten.
Art. 19. De personeelsleden aan wie delegatie werd verleend overeenkomstig de bepalingen van dit besluit nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij de uitoefening van deze verleende delegaties en rapporteren op eenvoudig verzoek over het gebruik van de aan hen verleende delegaties aan de gedelegeerd bestuurder of aan diegene die hen delegatie heeft verleend. Deze personeelsleden zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de aan hen verleende delegaties. De gedelegeerd bestuurder blijft verantwoordelijk voor de bevoegdheden gedelegeerd bij dit besluit.
Het gebruik van de verleende delegaties en de wijze van rapportering erover kan door de gedelegeerd bestuurder of de personeelsleden die delegatie hebben verleend nader worden geregeld bij eenvoudige beslissing.
De gedelegeerd bestuurder en de personeelsleden die delegaties hebben verleend bij dit besluit kunnen ten allen tijde deze delegaties schorsen of intrekken. De gedelegeerd bestuurder en de personeelsleden die delegaties hebben verleend, kunnen ten allen tijde deze delegaties zelf uitoefenen.
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan het personeel en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Art. 20. Het besluit van de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij van 15 september 2014 betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de afdelingshoofden en sommige ambtenaren, wordt opgeheven.
Brussel, 13 maart 2019.
De gedelegeerd bestuurder,
Toon DENYS  Nieuwsflash
 
Eerst corona, nu droogste lente in 119 jaar: voor West-Vlaamse landbouw grootste ramp in 45 jaarLees meer
 
 
Lente van 2020 is officieel zonnigste ooit sinds 1887 Lees meer
 
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Voorjaarsdroogte breekt alle records Lees meer
 
 
Winkelkar blijft duurder dan voor coronacrisisLees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
Nog zeker een week geen druppelLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Piet Vandermersch vraagt meer ondersteuning voor landbouwsector om droogteperiode aan te pakkenLees meer
 
 
Toestand wintergranen 25-26 mei 2020 Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer
 
 
Zuhal Demir wil bevoegdheid om heel Vlaanderen captatieverbod op te leggen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2020: Jaar van de plantengezondheid (en de mensengezondheid)! Lees meer
 
 
Ook Nederlandse boeren veel kopzorgen over droogteLees meer
 
 
Zijn homozygoot stress negatieve eindbeerlijnen de toekomst? Lees meer
 
 
Criteria FAVV-controles op kaas versoepeld Lees meer
 
 
Boeren mogen water halen bij TienseLees meer
 
 
ILVO en UGENT werken aan effectief en haalbaar hitteplan voor varkens Lees meer
 
 
Doe mee aan de Zomer van de Korte Keten Lees meer
 
 
Captatieverbod nu voor hele IjzerbekkenLees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
financiering ophaling en verwerking van krengen voor 2020Lees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer