Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 apr 2019 07:35 

Oproep tot indiening van steunaanvragen mbt oprichting van producentenorganisaties voor 2019


Ministerieel besluit houdende een oproep tot indiening van steunaanvragen als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 betreffende de regels voor steun voor de oprichting van producentenorganisaties voor 2019

Bestanden beschikbaar voor download:
Formulier (1396.7 Kb)

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,
Gelet op verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad, het laatst gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) 2018/162 van de Commissie van 23 november 2017;
Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1°, en artikel 9, eerste lid, 1° en 4°, en tweede lid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 betreffende de regels voor steun voor de oprichting van producentenorganisaties, artikel 5, 7 en 9;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 januari 2019;
Gelet op advies 65.462/3 van de Raad van State, gegeven op 12 maart 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder het besluit van 10 juli 2015: het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 betreffende de regels voor steun voor de oprichting van producentenorganisaties.

Art. 2. Het budget, vermeld in artikel 5, eerste lid, 1°, van het besluit van 10 juli 2015, bedraagt voor de oproep 2019 400.000 euro, voor 50% gefinancierd met Europese PDPO III-middelen en voor 50% gefinancierd met Vlaamse PDPO III-middelen.

Art. 3. De periode waarin de steunaanvragen ingediend kunnen worden, vermeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van het besluit van 10 juli 2015, loopt van 1 april 2019 tot en met 30 april 2019. De steunaanvragen worden gemaild naar ondernemen@lv.vlaanderen.be.

Art. 4. De officiële aanvraag voor het verkrijgen van de steun, vermeld in artikel 6, 2°, van het besluit van 10 juli 2015, wordt ingediend met het formulier dat opgenomen is in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5. Een producentenorganisatie waaraan, conform dit besluit, steun voor de oprichting van producentenorganisaties in de landbouwsector is toegekend, mailt elk jaar in januari een betalingsaanvraag naar ondernemen@lv.vlaanderen.be. Die betalingsaanvraag bevat de volgende gegevens:
1° de productie van de producentenorganisatie in het voorgaande jaar of de som van de productie van de individuele leden van de producentenorganisatie als niet de erkende producentenorganisatie, maar de individuele producenten belast zijn met de verkoop, vermeld in artikel 4, § 1, eerste lid, van het besluit van 10 juli 2015;
2° het aangevraagde steunbedrag.
De steun wordt uitbetaald in februari.
In afwijking van het eerste en het tweede lid dient een producentenorganisatie in 2019 geen betalingsaanvraag in, en wordt de steun uitbetaald op basis van de steunaanvraag.

Brussel, 29 maart 2019.
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
K. VAN DEN HEUVEL  Nieuwsflash
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
Voorwaarden van de erkenning als landbouwondernemingLees meer
 
 
Opvolging percelen vanaf 2019 ook met satellietgegevens Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer
 
 
Premiesubsidie brede weersverzekering Lees meer