Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 feb 2019 08:54 

Erkenningen van producenten- en brancheorganisaties, voor de sector aardappelen


Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties, voor de sector aardappelen

Gelet op verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, het laatst gewijzigd bij verordening (EU) 2017/2393 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2017;
Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 30, 1° ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties, artikel 2, tweede lid, en artikel 4, tweede en derde lid;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 oktober 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 14 november 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
Besluit :
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder besluit van 31 januari 2014: het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties.
Art. 2. Binnen de sector aardappelen, vermeld in artikel 2, eerste lid, 19°, van het besluit van 31 januari 2014, wordt de deelsector biologische aardappelen aangeduid.
Producenten die aardappelen produceren en in het kader van die productie deelnemen aan de voedselkwaliteitsregeling die is ingesteld bij verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91, behoren tot de deelsector biologische aardappelen.
Art. 3. § 1. Ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van het besluit van 31 januari 2014 wordt het minimumaantal leden per groep van producenten in de sector aardappelen waarvoor de erkenning als producentenorganisatie wordt aangevraagd, vastgesteld op veertig.
§ 2. Ter uitvoering van artikel 4, derde lid, van het besluit van 31 januari 2014 wordt voor de deelsector biologische aardappelen, vermeld in artikel 2 van dit besluit, het minimumaantal leden per groep van producenten waarvoor de erkenning als producentenorganisatie wordt aangevraagd, vastgesteld op tien, op voorwaarde dat de groepen uitsluitend bestaan uit producenten van biologische aardappelen.
Om meegeteld te worden voor het minimumaantal leden, vermeld in het eerste lid, is vereist dat de producenten van biologische aardappelen die lid zijn van de producentenorganisatie, gedurende de hele duur van hun lidmaatschap van de producentenorganisatie voldoen aan de voorwaarden, vermeld in verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2092/91.
Brussel, 21 december 2018.
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE  Nieuwsflash
 
Droogte bestrijdenLees meer
 
 
Rondetafel met Hilde Vautmans laat de diepe crisis in de fruitsector voelenLees meer
 
 
Beperking voor methoxyfenozide tot gebruik onder bescherming Lees meer
 
 
BacteriŽn spelen een rol in het ontstaan van maagzweren bij varkens Lees meer
 
 
Diervriendelijke methodes voor het doden van zieke en verzwakte kippen en kalkoenen Lees meer
 
 
Vrije voorraad uien nagenoeg op Lees meer
 
 
Hepatitis E virus opsporen in levensmiddelenLees meer
 
 
Klassen van bijdrageplichtige veebedrijven Lees meer
 
 
Matchmaking in de plantenwereldLees meer
 
 
Kort na of zelfs voor de geboorte methaanuitstoot bijsturen?Lees meer
 
 
Koolstofvoorraden in de bodem Een correcte inschatting maken van de hoeveelheid koolstof in Vlaamse Lees meer
 
 
Hoe onkruid wegkrijgen in de tuin zonder RoundupLees meer
 
 
Rekenen Lees meer
 
 
Oproep tot indiening van steunaanvragen mbt oprichting van producentenorganisaties voor 2019Lees meer
 
 
Precisielandbouw: Horizon2020 project SmartAgriHubs van startLees meer
 
 
ValgOrize-project gelanceerd! Zeewier en microalgen Lees meer
 
 
VS grootste leverancier van sojabonen aan EuropaLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) - Codes rood en oranje Lees meer
 
 
Herbestemming landbouwgrond en natuur Lees meer
 
 
Slechts 3% van de millennials eet voldoende groentenLees meer
 
 
Intrekking van de toelating van TRIGARD Lees meer
 
 
Aangepaste indieningstermijnen rassenlijst landbouwgewassen Lees meer