Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 feb 2019 08:54 

Erkenningen van producenten- en brancheorganisaties, voor de sector aardappelen


Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties, voor de sector aardappelen

Gelet op verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, het laatst gewijzigd bij verordening (EU) 2017/2393 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2017;
Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 30, 1° ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties, artikel 2, tweede lid, en artikel 4, tweede en derde lid;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 oktober 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 14 november 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
Besluit :
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder besluit van 31 januari 2014: het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties.
Art. 2. Binnen de sector aardappelen, vermeld in artikel 2, eerste lid, 19°, van het besluit van 31 januari 2014, wordt de deelsector biologische aardappelen aangeduid.
Producenten die aardappelen produceren en in het kader van die productie deelnemen aan de voedselkwaliteitsregeling die is ingesteld bij verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91, behoren tot de deelsector biologische aardappelen.
Art. 3. § 1. Ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van het besluit van 31 januari 2014 wordt het minimumaantal leden per groep van producenten in de sector aardappelen waarvoor de erkenning als producentenorganisatie wordt aangevraagd, vastgesteld op veertig.
§ 2. Ter uitvoering van artikel 4, derde lid, van het besluit van 31 januari 2014 wordt voor de deelsector biologische aardappelen, vermeld in artikel 2 van dit besluit, het minimumaantal leden per groep van producenten waarvoor de erkenning als producentenorganisatie wordt aangevraagd, vastgesteld op tien, op voorwaarde dat de groepen uitsluitend bestaan uit producenten van biologische aardappelen.
Om meegeteld te worden voor het minimumaantal leden, vermeld in het eerste lid, is vereist dat de producenten van biologische aardappelen die lid zijn van de producentenorganisatie, gedurende de hele duur van hun lidmaatschap van de producentenorganisatie voldoen aan de voorwaarden, vermeld in verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2092/91.
Brussel, 21 december 2018.
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE  Nieuwsflash
 
VerziltingLees meer
 
 
Kraamstalmanagement en pocketvergistingLees meer
 
 
Autocontrolegids gekweekte zalmachtigen op aquacultuurbedrijvenLees meer
 
 
Europees INNO-VEG-project gaat uitdaging aan aardappelteelt duurzaam te intensiverenLees meer
 
 
EU vreest groen licht voor importtarieven Trump Lees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Groen licht voor ruilverkaveling Gooik Lees meer
 
 
Deputatie provincie Antwerpen kent unaniem omgevingsvergunning toe aan slachthuis Sus CampiniaeLees meer
 
 
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Lees meer
 
 
Voeding op de Landbouwbeurs van LibramontLees meer
 
 
Maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater Lees meer
 
 
Bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Gratis grondwater voor landbouwers in Wevelgem Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
Vlas is (terug) in zijn sas Lees meer
 
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer