Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 01 apr 2021 10:21 

Akkoord sectorprotocol asbest


Naar schatting zit er nog meer dan 500.000 ton materiaal met asbest in de gebouwen van de Vlaamse land- en tuinbouwsector.

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag (104.9 Kb) Antwoord (66 Kb)

Wanneer asbestvezels vrijkomen, ontstaan risico’s voor de gezondheid en voor het milieu. De Vlaamse Regering keurde reeds in 2014 een versneld asbestafbouwplan goed. Er zijn ondertussen proefprojecten uitgerold (ook in de land- en tuinbouw) die moeten bijdragen tot een versnelde en veilige verwijdering van materialen met hechtgebonden asbest.

Op de website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) lezen we dat de maatschappij in uitvoering van het 'Actieplan asbestafbouw' startte met een nieuwe, gerichte ondersteuning van gebouweigenaars. Daarnaast onderzoekt de OVAM de komende jaren hoe bestaande of nieuwe subsidies het verwijderen van asbest nog beter kunnen ondersteunen. Naast het verlenen van financiële steun wil de OVAM het voor eigenaars van een gebouw mogelijk maken om asbest eenvoudig en veilig weg te halen.

Naar analogie met het sectorprotocol voor scholen is ook een sectorprotocol voor de land- en tuinbouwsector in ontwikkeling. Het doel is daarbij een globale en gebiedsdekkende ophaling te organiseren van asbesthoudende materialen uit de sector tegen gereduceerd tarief.

Op de schriftelijke vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) over de stand van zaken van het sectorprotocol antwoordde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA): “De OVAM vond een inhoudelijk draagvlak met de sectorverenigingen ABS, BB en VAC. Ik werk momenteel alle praktische modaliteiten uit om na protocolondertekening meteen van start te kunnen gaan met het voorziene aanbod.

Het inhoudelijk akkoord is reeds bereikt.

Financieel ondersteunt de OVAM de geïnformeerde landbouwer op niveau van de effectieve ‘asbestmeerkost’ bij agrarische asbestdaken. Concreet omvat dit de vrijgekomen hoeveelheden asbestcement, een kost die niet bij een traditioneel dak voorkomt. De OVAM contracteert hiervoor een inzamelaar die op afroep het vrijgekomen asbestcement bij de landbouwer thuis ophaalt. De OVAM financiert daarbij 100% van de kostprijs voor containerlevering, ophaling, transport en verwerking van het vrijgekomen asbestcementen dak. Deze financiering vormt de subsidie. Hiermee beoogt het protocol alvast een aanmoedigingseffect teweeg te brengen onder geïnteresseerde land- en tuinbouwers. Lokale besturen en afvalintercommunales nemen hierin geen rol op. Praktisch verloopt de aanvraag via een webformulier bij de OVAM. De OVAM voorziet ook in ondersteunende brochures waarbij zowel de OVAM als de protocolpartners dit via hun gebruikelijke communicatiekanalen zullen bekendmaken.

De concrete startdatum zal bij ondertekening bekend gemaakt worden. Er zijn geen subsidies voorzien voor beschermende kledij. Afhankelijk van de grootte van het dak en de eigen asbestexpertise zal de landbouwer immers beroep moeten doen op een (dak)aannemer in plaats van zelf aan de slag te gaan. Bij een (dak)aannemer heeft de landbouwer geen beschermende kledij nodig gezien de werkgever dat vanuit federale arbeidsregelgeving zelf moet voorzien voor de uitvoerende werknemers.

De subsidie omvat de kostprijs voor containerlevering, ophaling, transport en verwerking van het vrijgekomen asbestcement. De hoogte van de subsidie is daarbij afhankelijk van de grootte van het dak. De landbouwer verklaart hierbij zelf de Europese deminimis-regelgeving te respecteren.

Zowel de OVAM als de protocolpartners zullen dit protocol via hun gebruikelijke communicatiekanalen bekendmaken. Dit met accent op de asbestkenmerken die eigen zijn aan de land- en tuinbouwsector.”

Stijn De Roo: “Een belangrijke stap is gezet. Er is een akkoord bereikt over het sectorprotocol voor de land- en tuinbouwsector! Het is nu enkel nog wachten op de ondertekening van het protocol. Op dat ogenblik zal immers ook de startdatum bekend gemaakt worden. Hopelijk laat de ondertekening niet te lang op zich wachten zodat binnenkort asbest -  waar nodig - snel en veilig kan weggehaald worden mét financiële steun van de overheid.”

Bijlage: vraag en antwoord  Nieuwsflash
 
Biologische productie en etikettering van biologische producten Lees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) - Verwerving en beheer van grondenLees meer
 
 
Mestproblematiek en digitaal kunstmestregisterLees meer
 
 
Gebruik van turf in de tuinbouw Lees meer
 
 
Impact van de biologische landbouw op het globale voedselsysteem Lees meer
 
 
Europees kader voor koolstoflandbouw Lees meer
 
 
Dierenwelzijn in de farm-to-forkstrategie van de EULees meer
 
 
Het Vlaamse plattelandsbeleid Lees meer
 
 
Bodem, water, lucht: 2 maten en gewichten? Lees meer
 
 
FEGRA kijkt uit naar de toekomst! Lees meer
 
 
Wat met landbouw rond verontreinigde 3M-siteLees meer
 
 
Persbericht van de vijf Vlaamse provincies Lees meer
 
 
Graslandupdate week 25 : Graszode hersteld, neerslag welkom Lees meer
 
 
FAVV neemt bijna 19 ton pesticiden in beslag tijdens Europese actie SILVER AXE Lees meer
 
 
Automatische grondwaterdata via slimme sensoren naar de ‘cloud’ Lees meer
 
 
Aanpak emissiefraude kan grote milieuwinst opleverenLees meer
 
 
Melkveehouders krijgen inzicht in antibioticagebruik dankzij benchmarkrapport Lees meer
 
 
Vegaplan en Codiplan Lees meer
 
 
Hoe kwalitatieve bloemkolen kweken met aandacht voor het nitraatresidu? Lees meer
 
 
Varkenshouders zijn en blijven de zwakste schakel! Lees meer
 
 
Webinar “Irrigatie: van voldoende water tot slimme (irrigatie)technieken"Lees meer
 
 
Oproep: denk jij mee na over goede landbouwpraktijken? Lees meer
 
 
Joris Vanmeirhaeghe wordt voorzitter van Seed@belLees meer
 
 
Toestand wintergranen 14-15 juni 2021 Lees meer
 
 
Vanaf 1 juli 2021 btw op alle online aankopen buiten de EU Lees meer
 
 
Provincie keurt uitbreiding slachthuis Tielt goedLees meer
 
 
Duurzaamheidsmonitor voor de productie van rundvlees Lees meer
 
 
Steun aan niet-productieve investeringen en aan de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijvenLees meer
 
 
Ontwikkeling van het Landinrichtingsproject Moervaartvallei Lees meer
 
 
Greenyard verkoopt Nederlandse champignonverwerker Lees meer
 
 
Nieuwe tool brengt groeitraject jongvee in kaart Lees meer
 
 
Advies van EC in zaak-Huts moet eerst worden vertaald Lees meer
 
 
Klimaatadaptieve landbouwpraktijken om meststoffenverliezen in de bodem terug te dringenLees meer
 
 
Oproep Go4Food B: oproep voedselveranderaarLees meer
 
 
Biodiversiteitsverlies en klimaatverandering samen aanpakkenLees meer
 
 
Droogte/hitte 2020: erkenning voor het zomerrecesLees meer
 
 
Landbouwrampen 2017, 2018 en 2019 - Afhandeling schadedossiersLees meer
 
 
Actieplan herontwikkeling hoeves nodig Lees meer
 
 
Acht Vlaamse traditionele streekproducten erkend met het label STREEKPRODUCT.be Lees meer
 
 
Covid-19 duwt thuisverbruik van verse aardappelen met 8% omhoog Lees meer
 
 
Ontvangstvoorwaarden voor granen, oliehoudende- en eiwitrijke gewassen – oogst 2021Lees meer