Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 24 feb 2021 08:43 

Steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw


Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw

Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 9, eerste lid, 1°, en tweede lid.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 15 december 2020;
- er is op 21 december 2020 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen dertig dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Het advies is niet meegedeeld binnen die termijn. Daarom wordt artikel 84, § 4, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 10° wordt de zinsnede "artikel 2, § 1, van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de zinsnede "artikel 1:5, § 1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,";
2° in punt 11° wordt de zinsnede "de handelsvennootschap, vermeld in artikel 2, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de zinsnede "de vennootschap, vermeld in artikel 1:5, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";
3° in punt 14°, a), wordt de zinsnede "de handelsvennootschap, vermeld in artikel 2, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de zinsnede "de vennootschap, vermeld in artikel 1:5, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";
4° in punt 14°, b), wordt de zinsnede "de landbouwvennootschap, vermeld in artikel 2, § 3, van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de zinsnede "de erkende landbouwonderneming, vermeld in artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";
5° in punt 14°, d), wordt de zinsnede "een handelsvennootschap als vermeld in artikel 2, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de zinsnede "een coöperatieve vennootschap als vermeld in artikel 1:5, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".
Art. 2. In artikel 3, vierde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2018 wordt de zin "Voor handelsvennootschappen of vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, volstaat het bijhouden van een boekhouding met een stelsel van boeken en rekeningen met inachtneming van de regels van het dubbelboekhouden." vervangen door de zin "Voor vennootschappen volstaat het bijhouden van een boekhouding met een stelsel van boeken en rekeningen met inachtneming van de regels van het dubbelboekhouden.".
Art. 3. In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 wordt punt 2° opgeheven;
2° in paragraaf 2 wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Als de steun aangevraagd wordt door een onderneming waarvan minstens één van de bedrijfsleiders jonger dan 41 jaar is op de eerste dag van de blokperiode waarin de steun aangevraagd wordt, wordt de maximale steunintensiteit, vermeld in het tweede lid, 1° en 2°, met 10% verhoogd.".
Art. 4. In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 september 2018 en 19 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt de zinsnede "2015-2020 maximaal 1.000.000 euro" vervangen door de zinsnede "2015-2022 maximaal 1.350.000 euro";
2° in het derde lid wordt de zin "De rentesubsidie bedraagt maximaal 3 %." opgeheven;
3° in het derde lid wordt punt 1° vervangen door wat volgt:
"1° hetzij een investeringspremie van 15%, 30%, 40% of 50% van het subsidiabele investeringsbedrag, afhankelijk van de steunintensiteit voor de subsidiabele investering in kwestie en de leeftijd van de jongste bedrijfsleider;";
4° in het derde lid wordt punt 2° opgeheven;
5° het vierde lid wordt opgeheven.
Art. 5. In artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2018, wordt de zin "Voor een investering die gefinancierd wordt met investeringskrediet met het oog op het verkrijgen van een rentesubsidie of een waarborg, moet die aanvraag ingediend worden door tussenkomst van een kredietinstelling als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 betreffende de taken, het beheer en de werkwijze van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds." vervangen door de zin "Voor een investering die gefinancierd wordt met een investeringskrediet om een waarborg te verkrijgen, wordt die aanvraag ingediend door tussenkomst van een kredietinstelling als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 betreffende de taken, het beheer en de werkwijze van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.".
Art. 6. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, 14 september 2018 en 19 juli 2019, worden een artikel 8/1 en 8/2 ingevoegd, die luiden als volgt:
"Art. 8/1. Een investering komt alleen in aanmerking voor steun als binnen vijf maanden vanaf de eerste dag na de blokperiode waarin de steunaanvraag is ingediend, wordt bewezen dat de werken voor de uitvoering ervan gestart zijn.
Art. 8/2. Na de voltooiing van de investering en uiterlijk twee jaar en zes maanden na het einde van de blokperiode waarin de investering is aangevraagd, dient de landbouwer een betalingsaanvraag in via het e-loket. Die betalingsaanvraag bestaat uit de gedetailleerde facturen en betalingsbewijzen van de investeringen en documenten die aantonen dat aan de gestelde subsidievoorwaarden is voldaan.".
Art. 7. In artikel 10, vierde lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "handelsvennootschappen of vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen," vervangen door het woord "vennootschappen".
Art. 8. In artikel 14, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2018, worden punt 1° en punt 2° opgeheven
Art. 9. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 10. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 22 januari 2021.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS  Nieuwsflash
 
Koeien kunnen ons klimaat reddenLees meer
 
 
Rassen savooikool 2020 vertoonden veel sleet Lees meer
 
 
Plannen voor een maïsdoolhof? Lees meer
 
 
KB betreffende natuurlijk mineraal water en bronwaterLees meer
 
 
Economisch dossier Fedagrim voorgesteldLees meer
 
 
Grasgroei matig Lees meer
 
 
Grondwaterstanden blijven in maart laag voor tijd van het jaar Lees meer
 
 
Krimp Belgisch aardappelareaalLees meer
 
 
Jaarverslag 2020 InagroLees meer
 
 
Maatregelen tegen bruinrot in Antwerpen en Limburg Lees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
Controle op de toegekende subsidies mestverwerkingsbedrijvenLees meer
 
 
Weg met de polderbelasting en hervorming beheer onbevaarbare waterlopenLees meer
 
 
Jongeren op het werkLees meer
 
 
Innovatiespiraal: steun in elke fase van het innovatieprocesLees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2021: tegen 30/4 en naam verzekeraar BWVLees meer