Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 okt 2020 17:23 

Biologische productie en etikettering van biologische producten


Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten

Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1°, i) en j), vervangen bij het decreet van 26 april 2019, artikel 4, 2°, a), en artikel 72, 1° en 3°.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 28 november 2019.
- Er is overleg gepleegd tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 21 november 2019, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 9 december 2019.
- De Raad van State heeft advies 66.864/3 gegeven op 22 januari 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. Artikel 1/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten, opgeheven door het besluit van 14 september 2018, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing:
"Art.1/1. Dit besluit voorziet in de uitvoering van de volgende verordeningen:
1° Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91;
2° Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft;
3° Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft.
Art. 2. In artikel 2, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015, wordt het woord "landbouwproducten" vervangen door het woord "producten".
Art. 3. Aan artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
"De bevoegde entiteit is de desbetreffende bevoegde autoriteit, vermeld in artikel 2, 6, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft.".
Art. 4. In artikel 12, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de normen NBN EN ISO 17020 en EN 45011 of ISO 65" vervangen door de zinsnede "de norm ISO 17065".
Art. 5. In artikel 13, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015, wordt de zinsnede "de normen NBN EN ISO 17020 en EN 45011 of ISO 65" vervangen door de zinsnede "de norm ISO 17065".
Art. 6. In artikel 17 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt het woord "volledige" opgeheven;
2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
"In afwijking van het eerste lid en met toepassing van artikel 27,3, van verordening 834/2007 kan het controleorgaan op basis van de risico-analyse de controlefrequentie verminderen tot minimaal eens om de drie jaar bij verdelers die alleen handelen in voorverpakte producten en verkopers die niet onder de vrijstelling, vermeld in artikel 7, vallen.".
Art. 7. In artikel 34, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit wordt het woord "waarschuwing" vervangen door de woorden "verscherpte controle".
Art. 8. In artikel 35, eerste lid, wordt de zinsnede `bijlage I" vervangen door het woord "bijlage".
Art. 9. In artikel 37, eerste lid, 1° en 2°, van hetzelfde besluit, vervangen bii het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015, wordt de zinsnede "bijlage I" telkens vervangen door het woord "bijlage".
Art. 10. Bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015, wordt vervangen door de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 18 september 2020.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS  Nieuwsflash
 
Publicatie van de versie 4.0 van de Vegaplan Standaard/G-040 A-BLees meer
 
 
Bladluizendruk in wintergranen vermindert stilaan Lees meer
 
 
Vogelgripevirus H5: uitbraak in MenenLees meer
 
 
Herevaluatie van de risico’s van hoogpathogene aviaire influenza subtype H5Nx Lees meer
 
 
Fraudebestrijding in landbouw en visserij - terugvordering Europese middelenLees meer
 
 
Nertsenhouderijen en COVID-19Lees meer
 
 
INTERPOM 2021Lees meer
 
 
ABV: Post-Covid: van Just-in-Time naar Just-in-Case!?Lees meer
 
 
Indeling afstroomzones per gebiedstype: wijziging uitvoeringsbesluit Lees meer
 
 
Verhogen markt- en prijstransparantie landbouw- en voedselmarkt: regelgeving Lees meer
 
 
Erkenning rampen 1 juni - 27 juli 2019 Lees meer
 
 
Aantal land- en tuinbouwers daalt jaarlijks, maar het aantal ongevallen in de sector nietLees meer
 
 
75% subsidie op je plantgoedLees meer
 
 
Laat het potentieel van je aardbeiplantgoed bij ons opvolgenLees meer
 
 
Bloemkool industrie zomer 2020 Lees meer
 
 
Einde indienperiode voor VLIF-steunaanvragen: 17/12/2020 Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelenLees meer
 
 
Gemiddeld 304 €/ha pacht per jaar Lees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex oktober 2020 Lees meer
 
 
Dewulf lanceert de Enduro, haar nieuwe 4-rijige zelfrijdende rooier Lees meer