Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 jun 2019 17:28 

Maatregelen om de verspreiding van het laag pathogene influenza A virus type H3 tegen te gaan


Op 13 juni 2019 is het ministerieel besluit van 6 juni 2019 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het influenzavirus type H3 tegen te gaan, gepubliceerd.

Dit besluit herneemt de maatregelen van het ministerieel besluit van 16 mei 2019 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het aviaire influenzavirus type H3 tegen te gaan en legt nieuwe algemene preventieve maatregelen op, alsook specifieke maatregelen voor bedrijven waar het H3-virus is vastgesteld.

Verdere maatregelen kunnen in een later stadium worden genomen, afhankelijk van de door de Europese Commissie toegestane compensatiemogelijkheden. Hierover wordt momenteel op verschillende niveau’s overleg gevoerd.

De door dit dringende ministerieel besluit beschreven maatregelen zijn de volgende:

-        Algemene maatregelen die van toepassing zijn in alle pluimveebedrijven:

o   De criteria voor het versturen van de monsters in het kader van de verhoogde waakzaamheid voor aviaire influenza en de ziekte van Newcastle moeten strikter worden geïnterpreteerd, te weten op het niveau van de afzonderlijke stal en niet op het niveau van het hele bedrijf. Het gaat om de volgende criteria:

§  een daling van de normale voeder- en waterconsumptie van meer dan 20 %;

§  een sterfte van meer dan 3 % per week;

§  een daling van de leg met meer dan 5 % die langer dan twee dagen duurt;

§  klinische tekenen of letsels bij post-mortem onderzoek die wijzen op aviaire influenza.

o   In commerciële pluimveebedrijven worden voertuigen die binnenkomen in het pluimveebedrijf gereinigd en ontsmet wanneer zij het bedrijf binnenkomen en wanneer zij het bedrijf verlaten. De reiniging en ontsmetting worden uitgevoerd met een toegelaten biocide dat werkzaam is tegen aviaire influenza. De lijst van de toegelaten producten kan worden geraadpleegd op: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/20190523-Lijst_biociden_PBPT3_H5N1_000-nl.pdf

o   Het laden van pluimvee van verschillende herkomst op eenzelfde voertuig en het lossen van pluimvee van eenzelfde voertuig op meerdere bedrijven zijn verboden.

o   De toegang tot een pluimveestal of een broeierij is verboden voor alle personen die niet tot het bedrijf behoren. De verantwoordelijke neemt daartoe alle nodige maatregelen. Dit verbod geldt niet voor:

§  het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering;

§  de bedrijfsdierenarts of een andere erkende dierenarts ontboden door de verantwoordelijke;

§  het personeel van het Voedselagentschap en de personen die in hun opdracht werken;

§  het personeel van andere bevoegde autoriteiten en de personen die in hun opdracht werken.

Deze toegelaten personen en de personen die tot het bedrijf behoren dragen bedrijfseigen laarzen en overkledij alvorens de pluimveestal of de broeierij te betreden. Zij nemen alle mogelijke voorzorgen om de verspreiding van het influenzavirus type H3 te vermijden.

o   De toegang tot het eierlokaal is verboden voor personen die niet tot het bedrijf behoren.

o   De afvoer van pluimvee, uitgezonderd eendagskuikens en slachtdieren, is maar toegelaten indien een monsterneming en analyse voordien de afwezigheid van het influenzavirus type H3 hebben aangetoond.

o   De afvoer van broedeieren van een vermeerderingsbedrijf, uitgezonderd met bestemming een brekerij, is enkel toegelaten indien een geregelde monsterneming en analyse bij de moederdieren de afwezigheid van het influenzavirus type H3 hebben aangetoond.

De instructies in verband met de monsterneming zijn beschikbaar op de website: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/h3/h3.asp

-        Specifieke maatregelen die van toepassing zijn op met het H3 virus besmette bedrijven:

o   Mest, drijfmest en strooisel afkomstig van besmette bedrijven worden gedesinfecteerd met een toegelaten biocide dat werkzaam is tegen aviaire influenza, alvorens te worden verwerkt of behandeld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van Gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke
bijproducten en afgeleide producten.

De afvoer naar de verwerkingslocatie moet gebeuren in gesloten of met een dekzeil afgedekte containers.

o   De eieren van een vermeerderingsbedrijf mogen niet als broedeieren uitgebroed worden. Niet-uitgebroede broedeieren worden vernietigd of kunnen na een warmtebehandeling voor menselijke consumptie worden gebruikt.

o   De afvoer van pluimvee is verboden tenzij naar het slachthuis. Dit geldt alleen voor pluimvee zonder klinische symptomen, omdat het slachten van ziek pluimvee verboden is.

o   Bij ontvolken van het bedrijf:

§  moet het bedrijf volledig leegkomen;

§  moet het bedrijf grondig gereinigd en ontsmet worden;

§  moet een leegstand van ten minste 21 dagen na de reiniging en ontsmetting gehanteerd worden, vooraleer het bedrijf mag herbevolkt worden.  

o   Alle kratten, trays en rollend materiaal gebruikt op het bedrijf moeten voor nieuw gebruik een dubbele reiniging en ontsmetting met een toegelaten biocide dat werkzaam is tegen aviaire influenza ondergaan. Wegwerpmateriaal mag slechts één keer worden gebruikt.  Nieuwsflash
 
Megastallen zetten traditionele boeren uit de markt Lees meer
 
 
International Fair Milk ConferenceLees meer
 
 
Vlaamse Regering legt de inhoud van 23 opleidingen vast Lees meer
 
 
Succesvol seminarie branche- en producentenorganisaties in de landbouw Lees meer
 
 
De Vlaamse biogassector in 2018 Lees meer
 
 
VLAIO: stel je vragen via WhatsAppLees meer
 
 
Basismaatregel vanggewasen in gebiedstypes 1, 2, 3Lees meer
 
 
ADAMA, BASF, Corteva Agriscience, Nufarm en Syngenta promoten CSTLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van BIXAZOR Lees meer
 
 
No-dealbrexit raakt groente- en fruittoevoer Lees meer
 
 
Commissies in Vlaams Parlement opgericht Lees meer
 
 
Brexit: strategie FIT voor het aantrekken van buitenlandse investeringenLees meer
 
 
Veetournee: ‘Langleefbaarheid bij jongvee’ en ‘Generatiewissel’ Lees meer
 
 
Brede weersverzekering komt vanaf 2020 in de plaats van rampenfonds Lees meer
 
 
'BoerVriendelijk'Lees meer
 
 
Publicatie van de Harmonised Risk Indicators (HRI’s) voor BelgiëLees meer
 
 
PCA/Fiwap noteringLees meer
 
 
Vraag naar recuperatie van meststoffen in elke regioLees meer