Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 02 feb 2024 10:13 

Rampenfonds - Erkenning hevige regenval 2021


Vraag van Steven Coenegrachts (Open VLD): Wat de hevige regenval en de overstromingen in 2021 betreft, blijkt dat er nog altijd erkenningen moeten gebeuren in West- en Oost-Vlaanderen. Met het oog daarop zouden de onderzoeken nog altijd aan de gang zijn. Inmiddels zijn we meer dan twee jaar na de feiten. Het spreekt voor zich dat er bij de gedupeerden heel wat onduidelijkheid en onzekerheid bestaat.

1.     a)   Hoeveel dossiers werden ingediend om schadevergoedingen uit het Rampenfonds te kunnen ontvangen naar aanleiding van de hevige regenval en overstromingen in 2021? Graag een overzicht per provincie en daarbinnen per gemeente.

b)     Hoeveel dossiers werden ingediend

i.    via het e-loket;

ii.   via post of e-mail?

c)     Hoeveel dossiers zijn opgestart?

d)     Hoeveel dossiers moeten nog gedigitaliseerd worden?

e)     Hoeveel dossiers zijn in behandeling?

f)      Hoeveel dossiers zijn afgewerkt?

g)     Hoeveel dossiers zijn uitbetaald?

h)     Wat is het totale geraamde bedrag van de aangevraagde schadevergoedingen?

i)      Wat is het totale al uitbetaalde bedrag aan schadevergoedingen?

j)      Wat is het gemiddelde uitbetaalde bedrag per dossier?

k)     Op welk bedrag wordt gerekend voor de uitbetaling van effectieve schadevergoedingen?

2.     a)   Waarom is er nog geen erkenning voor slachtoffers van de hevige regenval en onweders in West- en Oost-Vlaanderen?

b)   Wat is de stand van zaken van het onderzoek?

c)   Wat zijn de precieze redenen waarom het onderzoek nog niet afgerond kon worden?

d)   Hoe lang gaat het nog duren voor dat onderzoek afgerond wordt?

e)     Tegen wanneer zullen de schadedossiers kunnen worden ingediend, respectievelijk behandeld door het Rampenfonds?

f)      Tegen wanneer mogen de gedupeerden de uitbetaling van hun schadevergoeding verwachten?

ANTWOORD

jan jambon

minister-president van de vlaamse regering, vlaams minister van buitenlandse zaken, cultuur, digitalisering en facilitair management

antwoord

op vraag nr. 76 van 6 december 2023

van steven coenegrachts

1.     Op datum van 18 december 2023 zijn 173 van de 361 ingediende schadedossiers volledig behandeld (of 194 van de 382 ingediende schadedossiers inclusief gedeactiveerde dossiers), wat neerkomt op 47,9% (of 50,79% inclusief gedeactiveerde dossiers). Er werden 21 dossiers gedeactiveerd. Er werd in totaal al een bedrag van 713.061 euro uitbetaald aan tegemoetkomingen. Van de resterende 188 dossiers zijn er 143 dossiers in behandeling bij landbouwdeskundigen. In december zullen alle voorbereide dossiers die in aanmerking komen voor expertise naar de externe deskundigen gestuurd worden voor verdere afhandeling. 

Wateroverlast 2021: stand van zaken op 18 december 2023

Ingediende aanvraagdossiers

382

-      via e-loket

203

-      via post/e-mail

179

Dossiers opgestart

6

Gedeactiveerde dossiers[1]

21

Te digitaliseren dossiers

0

Dossiers in behandeling

182

-      in verwerking aanvraag

39

-      in expertise

143

Afgewerkte dossiers

194

Percentage afgewerkte dossiers

50,79%

Het Vlaams Rampenfonds (VRF) streeft ernaar om tegen eind januari 2024 de dossiers in het kader van de ramp wateroverlast 2021 grotendeels behandeld te hebben, behoudens dossiers waartegen schadelijders in beroep gaan of dossiers waar het VRF nog reactie moet krijgen van de schadelijders. Voor een opdeling van de informatie per gemeente verwijs ik naar mijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 70 d.d. 29 november 2023 getiteld “Vlaams Rampenfonds - Uitbetaling aan slachtoffers”.

Van de 173 volledig behandelde dossiers werden er uitbetalingen gedaan voor 42 dossiers en bedraagt de gemiddelde kost per dossier met uitbetaling 16.977,60 euro. 

Er is een voorlopige inschatting gemaakt dat er in totaal 3.500.000 euro aan tegemoetkomingen zal uitbetaald worden. Deze inschatting moet evenwel continu bijgesteld op basis van informatie uit de bijkomende afgewerkte schadedossiers.

2.     Ik begrijp dat u refereert naar de wateroverlast voor de “andere periodes in 2021” (naast de reeds erkende rampen voor hevige regenval van 14 tot en met 16 juli 2021 en voor overstroming van 14 tot en met 17 juli 2021).

Deze wateroverlast maakt deel uit van een omvangrijk en complex onderzoek door de diverse datums en geografische spreiding van meldingen in de loop van het jaar 2021. De wetenschappelijke instellingen zijn volop bezig met dit onderzoek. Het onderzoek naar het weersverschijnsel hevige regenval is klaar. Het onderzoek naar het weersverschijnsel overstroming zit in een eindfase. Er kan pas gecommuniceerd worden over de wateroverlast als beide onderzoeken afgerond zijn.   

Ik heb evenwel in het kader van de recente grootschalige wateroverlast van oktober en november 2023 prioriteit gegeven aan het proactieve onderzoek van deze schademeldingen door de betrokken wetenschappelijke instellingen waardoor de afwerking van het onderzoek voor 2021 werd vertraagd. Van zodra de wetenschappelijke instellingen hun advies klaar hebben voor de wateroverlast oktober en november 2023, normaal gezien in februari 2024, zullen ze hun wetenschappelijk onderzoek voor 2021 afwerken. 

Zodra het onderzoek naar een eventuele erkenning is afgerond, zal dit dossier voor eventuele erkenning worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Op basis van de erkenning zal dan een tijdslijn worden meegedeeld om aanvragen in te dienen en betalingen uit te voeren.

Ik kan u bevestigen dat het VRF in contact staat met de bevoegde wetenschappelijke instellingen om dit dossier, zodra mogelijk, af te ronden

[1] Na controle door het VRF bleek dat er dossiers waren die tweemaal ingediend waren.

 


  Nieuwsflash
 
Betrouwbare en kosten-efficiŽnte monitoring van koolstofopslag door koolstoflandbouw? Lees meer
 
 
Vleesvervanger mag in Frankrijk geen steak, schnitzel of entrecote meer heten Lees meer
 
 
Eurapa vraagt input aan landbouwers over oneerlijke handelspraktijkenLees meer
 
 
MICHELIN Guide Belgium and Luxembourg 2024Lees meer
 
 
Extra mogelijkheid voor de invulling van niet-productief areaal in 2024 Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2024 en betalingsrechten ter beschikking op e-loket Lees meer
 
 
7,4 miljoen euro steun voor projecten van innovatie, samenwerking en demonstratie Lees meer
 
 
VLIF-steun voor productieve investeringen (vanaf 2023) VLIF-aanvraagperiodes 2024 Lees meer
 
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
IPM (Vlaanderen): nieuwe regel inzake teeltrotatie vanaf 2025, vooral voor je voedermaÔs Lees meer
 
 
Vegaplan zet in op administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Startquotum diergeneeskunde in 2024 Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer