Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 02 feb 2024 10:06 

Rampenfonds - Evolutie dossiers droogte 2020


Het Vlaams Rampenfonds werkt volop aan de afhandeling van de aanvraagdossiers met betrekking tot de droogte 2020. In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 209 van 22 maart 2023 stelde de minister-president dat de grote meerderheid van de dossiers in het derde kwartaal van 2023 afgehandeld zou zijn, met uitzondering van een zeer kleine minderheid van onder meer complexe dossiers of dossiers waarin beroep werd aangetekend. Graag kreeg ik een overzicht van de actuele stand van zaken.

1.     Hoeveel dossiers

a)   werden opgestart?

b)   zijn nog in behandeling, meer bepaald in de verwerkingsfase van de aanvraag, respectievelijk de expertisefase?

c)    zijn afgewerkt?

d)   zijn uitbetaald?

2.     Wat was tot nog toe de gemiddelde afhandelingstermijn van een dossier?

3.     Hoeveel dossiers

a.    werden uiteindelijk afgekeurd?

b.    resulteerden in het niet uitbetalen van een schadevergoeding?

4.     Hoeveel  

a.    schade werd er al uitbetaald aan de gedupeerden?

b.    bedraagt de gemiddelde schadevergoeding per dossier?

5.     Tegen wanneer wordt ervan uitgegaan dat alle gedupeerden hun schadevergoeding zullen ontvangen?

6.     Op hoeveel wordt de totaal uit te betalen schadevergoeding geschat?

ANTWOORD

jan jambon

minister-president van de vlaamse regering, vlaams minister van buitenlandse zaken, cultuur, digitalisering en facilitair management

antwoord

op vraag nr. 77 van 6 december 2023

van steven coenegrachts

1.  Ik verwijs naar mijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 70 d.d. 29 november 2023 getiteld “Vlaams Rampenfonds - Uitbetaling aan slachtoffers”.

2.    De afhandelingstermijn van een dossier hangt van verschillende factoren af. Vaak zijn de ingediende dossiers onvolledig en dienen bijkomende stukken bij de schadelijder te worden opgevraagd. Tevens speelt de snelheid waarmee de expertiseverslag kan worden afgerond een rol. De schadelijder heeft bovendien een maand na ontvangst van dit verslag de mogelijkheid om zijn opmerkingen op het verslag te formuleren, wat een bijkomende expertise kan vereisen. Nadat de vergoedingsbeslissing is getroffen kan de schadelijder binnen de maand na ontvangst ervan een voorziening instellen bij het bevoegde Hof van Beroep.

Deze factoren dragen ertoe bij dat de afhandelingstermijn van elk van de schadedossiers erg kan verschillen. Aldus is het moeilijk om een gemiddelde afhandelingstermijn mee te delen.

3.    Er werden in totaal al 1186 dossiers van de 1241 dossiers behandeld. In 745 dossiers of 62,8% van de behandelde dossiers vond er een uitbetaling plaats. Met andere woorden, in 441 dossiers vond er geen uitbetaling plaats. Deze dossiers voldeden niet aan de reglementering om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen.

4.    Er werd in totaal al voor 12.378.491 euro uitbetaald aan tegemoetkomingen, en dit voor 745 dossiers. De gemiddelde tegemoetkoming bedraagt dus 16.615,40 euro. Voor bijkomende kwantitatieve informatie verwijs ik naar mijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 70 d.d. 29 november 2023 getiteld “Vlaams Rampenfonds - Uitbetaling aan slachtoffers”.

5.    Het Vlaams Rampenfonds (VRF) streeft ernaar om in de loop van januari 2024 de dossiers in het kader van de droogte 2020 behandeld te hebben, behoudens dossiers waartegen schadelijders in beroep gaan of dossiers waar het VRF nog reactie moet krijgen van de schadelijders.

6.    Er zijn op 18 december 2023 nog 55 dossiers in behandeling. Indien uitgegaan wordt van bovenstaand percentage dat er in 62,8% van de schadedossiers een uitbetaling gebeurt en van een gemiddelde kost van 16.615,40 euro, dan wordt er nog een uit te betalen schadevergoeding verwacht van 584.330 euro.

Op basis van het bovenstaande scenario zou de totale raming voor uitbetaling tegemoetkomingen in het kader van de ramp droogte 2020 12.962.821 euro bedragen.

 

 

 


  Nieuwsflash
 
Betrouwbare en kosten-efficiŽnte monitoring van koolstofopslag door koolstoflandbouw? Lees meer
 
 
Vleesvervanger mag in Frankrijk geen steak, schnitzel of entrecote meer heten Lees meer
 
 
Eurapa vraagt input aan landbouwers over oneerlijke handelspraktijkenLees meer
 
 
MICHELIN Guide Belgium and Luxembourg 2024Lees meer
 
 
Extra mogelijkheid voor de invulling van niet-productief areaal in 2024 Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2024 en betalingsrechten ter beschikking op e-loket Lees meer
 
 
7,4 miljoen euro steun voor projecten van innovatie, samenwerking en demonstratie Lees meer
 
 
VLIF-steun voor productieve investeringen (vanaf 2023) VLIF-aanvraagperiodes 2024 Lees meer
 
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
IPM (Vlaanderen): nieuwe regel inzake teeltrotatie vanaf 2025, vooral voor je voedermaÔs Lees meer
 
 
Vegaplan zet in op administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Startquotum diergeneeskunde in 2024 Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer