Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 28 sep 2023 11:59 

Biologische kwaliteit oppervlaktewater op het goede spoor


Sinds de eerste monitoringscampagne van 2007-2009 is de biologische kwaliteit van de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen, namelijk de grotere waterlopen, meren en estuaria, opmerkelijk verbeterd. Vooral de macro-invertebraten (kleine ongewervelden zoals insectenlarven en slakken), macrofyten (waterplanten) en fytobenthos (eencellige algen op de bodem, de oever of waterplanten) gaan er geleidelijk op vooruit. Maar het ultieme doel om alle biologische kwaliteitselementen samen met de fysisch-chemische kwaliteit en de structuurkwaliteit in een goede staat te brengen, wordt nog quasi nergens gehaald.

Biologische kwaliteit oppervlaktewater op het goede spoor, maar eindstation nog veraf Positieve evoluties bij macro-invertebraten, macrofyten en fytobenthos

De biologische kwaliteit wordt in grote mate bepaald door de fysisch-chemische kwaliteit, denk bijvoorbeeld aan zuurstof en voedingsstoffen in het water, en de structuurkwaliteit, bijvoorbeeld de meandering of de natuurlijkheid van de oevers. We volgen de biologische kwaliteit van de Vlaamse waterlichamen op met driejaarlijkse monitoringscampagnes.

Het percentage Vlaamse waterlichamen dat goed of zeer goed scoort, is in de periode 2007-2009 tot 2019-2021 duidelijk verbeterd voor macro-invertebraten (van 17% naar 36%), macrofyten (van 8% naar 26%) en fytobenthos (van 15% naar 49%). Die positieve evoluties zijn onder andere het resultaat van de uitbreiding en de verbetering van de openbare waterzuivering en van de inspanningen van de bedrijven en de landbouw. Die inspanningen hebben geleid tot een daling van de emissies waardoor de fysisch-chemische kwaliteit is verbeterd, wat met enige vertraging ook leidt tot een verbetering van de biologische kwaliteitselementen.

Voor fytoplankton is er geen duidelijke evolutie. De minder goede resultaten in 2016-2018 hangen samen met de warme en droge zomerperiodes van 2017 en 2018. De combinatie van hogere watertemperaturen, lagere waterstanden en verminderde doorstroming kan immers tot ongewenste algenbloei leiden. De score voor 2019-2021, is dan wel weer duidelijk beter, maar die score is vooral gebaseerd op metingen in het minder droge en warme 2021.

Vergelijking van 4 biologische waterkwaliteitsindicatoren oppervlaktewater

Bekijk de trends meer in detail voor:

Ultieme doel nog veraf

Controle waterplanten in waterloop.

De Europese kaderrichtlijn Water, omgezet in het Vlaams decreet Integraal Waterbeleid, stelt als doel voor de oppervlaktewaterlichamen onder andere een goede ecologische toestand voorop. Naast de biologische kwaliteitselementen fytoplankton, macrofyten, fytobenthos, macro-invertebraten en vissen, moeten daarvoor ook een aantal hydromorfologische en fysisch-chemische parameters allemaal goed scoren. De indicator met de minst goede score bepaalt de eindbeoordeling van de toestand van een waterlichaam. De goede ecologische toestand wordt nog quasi nergens gehaald. Slechts 1 van de 195 Vlaamse waterlichamen haalt de goede ecologische toestand. 36% scoort matig en 64% scoort slecht of ontoereikend, wat impliceert dat er nog ingrijpende maatregelen nodig zijn om er de goede toestand te halen.

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma.

 


  Nieuwsflash
 
Opkoopregeling varkens - Informatiedoorstroming Lees meer
 
 
Brazilië wil 60% meer landbouwgrond zonder bomen te kappen Lees meer
 
 
Onuitvoerbaar arrest in zaak Gent - HutsLees meer
 
 
Minder methaanuitstoot bij runderen via aangepast voeder Lees meer
 
 
Hervorming van de flexi-jobs Lees meer
 
 
Coöperatie Hoogstraten en Koninklijke FruitMasters onderzoeken toekomstige samenwerking Lees meer
 
 
Wateroverlast najaar 2023 en brede weersverzekeringLees meer
 
 
Activering van het Vlaams Rampenfonds na de wateroverlast in de WesthoekLees meer
 
 
Mogelijke verspreiding van de tropilaelapsmijt Lees meer
 
 
Maatregelen voor het behalen van de MAP 7-deadline Lees meer
 
 
De toekomst van de biologische sector in EuropaLees meer
 
 
Wijzigingen ecoregeling ‘voedermanagement bij rundvee’ in 2024 Lees meer
 
 
Decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht Lees meer
 
 
Bekijk de opnames van de Graanvergaderingen najaar 2023 Lees meer
 
 
Landbouwvennootschap verdwijnt uit vennootschapsrecht Lees meer
 
 
Evaluatie van de aardappelvoorraden in België op 15/11/2023 Lees meer
 
 
Everzwijnenpopulatie in Limburg - Beheermaatregelen en wildschadevergoedingen Lees meer
 
 
Agribex 2023Lees meer