Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 sep 2022 10:04 

Start nu met uw voorbereidingen op het nieuwe GLB


Hoewel de onderhandelingen met de Europese Commissie nog lopen en we daardoor nog onder ‘voorbehoud van goedkeuring’ informeren, gaan we al in op enkele aandachtspunten en maatregelen waarvoor landbouwers dit najaar al actie kunnen/moeten ondernemen.

Ecoregeling bufferstroken

De bufferstrook moet normaal al aanwezig zijn óf in het najaar voorafgaand aan de verbintenis, ingezaaid worden. Van deze verplichting zijn voor de verbintenissen in 2023 enkele afwijkingen mogelijk: de volgende bufferstrooktypes moeten uiterlijk op 30 april 2023 ingezaaid zijn:

  • bufferstroken gelegen langs kwetsbare elementen,
  • bufferstroken langs waterlopen,
  • bufferstroken ingezaaid met een graskruidenmengsel. 

De verplichting dat de bufferstrook al aanwezig moet zijn of ingezaaid wordt in het jaar voorafgaand aan de verbintenis, blijft wel nog gelden voor de grasbufferstrook in het kader van erosiebestrijding. Voor de ‘bufferstrook ingezaaid met een bloemenmengsel’ wijzigt er niets: ook al gaat de voorkeur naar een inzaai in het najaar, voor dit type bloemenstrook is de uiterste inzaaidatum 30 april.

Meer informatie over de minimale zaaidichtheid en de breedte van de bufferstroken vindt u op onze website bij Ecoregeling- De aanleg van een bufferstrook.

Milieu-, biodiversiteitsvriendelijke of klimaatbestendige teelten (ecoteelten ·        Eénjarige eiwitteelten

Reinteelten winterveldbonen en wintervoedererwten en het mengsel van wintertarwe/triticale of andere wintergranen met een vlinderbloemige moeten bij deelname aan de éénjarige ecoregeling ‘ecoteelten’, al dit najaar ingezaaid worden. De minimale zaaidichtheden vindt u terug op onze website bij Ecoregeling- Inzaai van éénjarige milieu-, biodiversiteitsvriendelijke of klimaatbestendige teelten (‘eenjarige ecoteelten’).

·        Meerjarige eiwitteelten

De beste inzaaiperiode voor grasklaver, grasluzerne, graskruidenmengsels en meerjarige luzerne is het najaar. Als u in 2023 wil deelnemen aan de agromilieuklimaatmaatregel ‘meerjarige eiwitteelten’ is het dan ook sterk aangeraden om deze teelten reeds in het najaar van 2022, in te zaaien. Doorzaai is niet toegelaten.

Voor deze maatregel gelden geen zaaidichtheden voor reinteelten, wel voor mengsels en mengteelten (zie website onder AMKM-Inzaai van meerjarige milieu-, biodiversiteitsvriendelijke of klimaatbestendige teelten (‘meerjarige ecoteelten’). Een bijkomende voorwaarde is dat het perceel niet alleen in het jaar dat u de verbintenis aanvraagt bouwland is, maar ook in de twee voorgaande jaren bouwland of een blijvende teelt was.

Conditionaliteit

Een overzicht van de ‘normen voor een goede landbouw- en milieuconditie’ (GLMC) 2023-2027 vindt u voorlopig op onze website onder randvoorwaarden.

Enkele aandachtspunten:

·        Gewasrotatie binnen conditionaliteit: niet van toepassing in 2023 (met uitzondering van percelen met een aanvraag van specifieke ecoregelingen (ER))

Gewasrotatie betekent dat er in twee opeenvolgende jaren geen zelfde hoofdteelt op een perceel mag staan, tenzij er voor minstens 12 weken een tussenteelt staat. Om te weten welke gewassen tot eenzelfde gewasgroep behoren kan u het document tabel teeltgroep – gewasrotatie raadplegen (idem als de gewasdiversificatie bij de vergroening in 2022).

Om de mondiale voedselvoorziening veilig te stellen, is er hierop een vrijstelling in 2023. Deze telt niet wanneer er op een perceel de ecoregeling ‘vruchtafwisseling met vlinderbloemige’ of de ecoregeling ‘Eenjarige ecoteelten’ werd aangevraagd.

·        Niet-productieve elementen en arealen op bedrijven binnen conditionaliteit

In het nieuwe GLB is een basisvoorwaarde opgenomen rond niet-productieve elementen en arealen op bedrijven. Meer informatie over de invulling van de niet-productieve elementen vindt u op onze website bij ‘Conditionaliteit 2023-2027’ onder randvoorwaarden.

Om de mondiale voedselvoorziening te verzekeren, geldt in 2023 een uitzondering op deze basisvoorwaarde ‘Niet-productieve arealen’. Als u voor de invulling van dit niet-productief areaal kiest voor braakliggend land, dan mag u op die percelen ook groenten en graangewassen telen, tenzij deze percelen in een groen bestemmingsgebied gelegen zijn.

·        Knolcyperus binnen conditionaliteit

Op percelen waar knolcyperus werd vastgesteld, mogen geen wortel-, knol- of bolgewassen geteeld worden. Meer info vindt u in het persbericht over een met knolcyperus-besmet-perceel van 3 juni 2022.

Teeltplan 2023

Bij het opstellen van uw teeltplan voor 2023 houdt u best rekening met de steunmogelijkheden die het nieuwe GLB biedt.

·        Ecoregeling ‘Verhogen organisch koolstofgehalte’

Voor de ecoregeling ‘verhogen organisch koolstofgehalte op bouwland’ is het belangrijk om in uw teeltplan rekening te houden met teelten die zorgen voor een hoge koolstofaanvoer. Bekijk het filmpje over deze maatregel.

·        Hervormde en verduurzaamde zoogkoeienpremie (gekoppelde inkomenssteun)

Om deel te nemen aan deze maatregel moet de landbouwer aan een aantal instapvoorwaarden voldoen. Hierbij is het belangrijk dat het areaal blijvend grasland op het bedrijf behouden blijft. Daarnaast gelden er criteria rond duurzaam graslandbeheer en ruwvoederproductie- en diversificatie. Meer info kan u bekijken in het laatste deel van het filmpje over actieve landbouwer en inkomenssteun.

In tegenstelling tot het huidige GLB is het quotum in het nieuwe GLB niet meer van toepassing. Overdrachten van zoogkoeienquotum zijn dit najaar dus niet meer mogelijk.

·        Precisielandbouw bekalken

Om te kunnen deelnemen aan de ecoregeling ‘Precieslandbouw-plaatsspecifieke bekalking’ moet u op het perceel een bodemscan laten uitvoeren. Dit kan al in het najaar 2022. De taakkaarten die na de scan opgemaakt worden, komen in aanmerking voor de ecoregeling in 2023.

Start maatregelen

Alle verbintenissen - zowel de eenjarige ecoregelingen als de meerjarige agromilieuklimaatmaatregelen - starten op 1 januari 2023. De voorwaarden moeten vanaf dan worden nageleefd. U gaat best de gebruiksperiode en minimumoppervlakten van het perceel na. Deze worden voor elke maatregel afzonderlijk bepaald. In oktober vindt u alle subsidievoorwaarden terug in de maatregelfiches op onze website. De steunaanvragen moet u indienen via de verzamelaanvraag. Er zijn dus geen voorafgaande inschrijvingen meer in het najaar.

De ontwerp-tekst van het nieuwe GLB, met onder andere de ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen, vindt u op www.vlaanderen.be/landbouw/GLB2023. Deze informatie blijft onder voorbehoud tot er goedkeuring van de Europese Commissie is.

Heeft u nog vragen en wil u die live aan ons stellen? Dat kan zeker: in september en oktober organiseert het Vlaams Ruraal Netwerk infosessies voor landbouwers. Tijdens deze GLB-infosessies focussen we op algemene informatie en zaken die landbouwers nu al moeten weten, bijvoorbeeld om het teeltplan op te maken.

Op Infosessies GLB 2023-2027 vindt u meer informatie over de infosessies en de linken om u in te schrijven. Daar kan u ook de presentaties en de opname van de eerste infosessie bekijken.

Meer info? www.vlaanderen.be/landbouw/GLB2023 of Vlaams Ruraal Netwerk / GLB 2023 - 2027

 


  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducontrole op jouw perceel Lees meer
 
 
Een expertisecentrum voor klimaatwetenschap in België Lees meer
 
 
Naadloze ensemblevoorspellingen voor slimme waterputten Lees meer
 
 
Hou voor teeltplan 2024 rekening met het niet-productief areaal (NPE) Lees meer
 
 
Omwonenden Ventilus krijgen ruimere compensatie Lees meer
 
 
Uitstoot stikstof zeeschepen zeer hoogLees meer
 
 
Voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstofLees meer
 
 
Verkoop Belgische mengvoeractiviteiten ForFarmers aan Arvesta goedgekeurdLees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintertarwe najaar Lees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintergerst najaar Lees meer
 
 
Aandacht bij het gebruik van prosulfocarb Lees meer
 
 
Graanavond 2023 rassenbesprekingLees meer
 
 
Verliezen in de melkveehouderij door hittegolven becijferd Lees meer
 
 
Biologische kwaliteit oppervlaktewater op het goede spoorLees meer
 
 
Carbon Farming Lees meer
 
 
Prijsstijgingen landbouwproducten in EU zwakken af Lees meer
 
 
N-VA bereid om stikstofdecreet aan te passen Lees meer