Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 nov 2021 10:53 

20 jaar Agro Experten


Het bestuur van de vzw Agro-experten organiseerde op 17 november 2021 een academische zitting nav haar 20-jarig bestaan in de feestzaal Shamrock te Tielt.

Op het programma stonden volgende toespraken:

*20 jaar Vereniging voor Agro-experten vzw door Kurt Hoorne, voorzitter vzw Agro-experten

*Wat verwacht een verzekeringsmaatschappij van een landbouw-expert ? Arnold Rahier, KBC-verzekeringen

*Wat verwacht een rechter van een gerechtsdeskundige ? - Stand van zaken nationaal register van gerechtsdeskundigen. Toon Lysens, erevoorzitter Rechtbank van Koophandel Tongeren

*Praktijkervaringen van een deskundige en bemiddelaar. Piet Vandendriessche, zaakvoerder Oxalis Bureau BV

*Boodschap door Minister Hilde Crevits

Het was een fijne avond met veel uitwisseling van praktijkervaring, anekdotes, contacten, ... .

Bestanden beschikbaar voor download:
Piet Vandendriessche speech (991 Kb) Wie is vzw Vereniging voor agro-experten (186.7 Kb) Brochure jaarrichtprijzen (121.2 Kb)

Toespraak voorzitter Kurt Hoorne

Geachte genodigden, geachte collega-experten,

Ik ben verheugd namens het voltallige bestuur u te mogen welkom heten op deze academische zitting ter gelegenheid van het 20- jarig bestaan van onze vereniging vzw Agro-Experten. U zou denken een vereniging die jong volwassen is, maar niks is minder waar. De vereniging is ontstaan uit “ Het Verbond van de Landbouwschatters van de Provincie West-Vlaanderen “, als feitelijke vereniging opgericht op 5 april 1937. Het doel was toen al het streven naar eenvormigheid in het berekenen van de prijzij, het waarderen van bedrijfsbekleding en het bepalen van andere vergoedingen, zoals bedrijfsverliezen en teeltschade. Zo geschiedde ook, en de vereniging groeide vanuit een eerder beperkte geografische activiteit Kortrijk, Roeselare, Tielt tot een vereniging die in de volledige provincie West-Vlaanderen zijn werkgebied vond. De vereniging had aanzien en met medewerking van het Landbouwcomité van de provincie West-Vlaanderen verscheen er de publicatie van de brochure “ Handleiding bij de toepassing van de Landbouwprijzij “, verschenen in meerdere uitgaven.

Een speciale vermelding in deze historie is voor ons ere-bestuurslid José Alliet die van 1958 tot en met 2001 als secretaris van de vereniging ervoor gezorgd heeft dat het prijzijschattersverbond bleef bestaan en anderzijds de drijvende kracht was voor eensgezinde standpunten, berekeningen en opvattingen en deze  formaliseerde in een publicatie van een barema, een bundeling van normen en een leidraad voor het bepalen van prijzij en andere vergoedingen en voor het samenstellen van lijsten met kostprijzen van machines en materieel, ruwbouw en inrichting, afsluitingen, meststoffen en andere elementen die bijzonder nuttig waren voor de schatter. Ook werden deze lijsten op regelmatige tijdstippen geactualiseerd.

In de ledenvergadering van 04/11/2000 werd beslist om de vereniging te reorganiseren, deze om te vormen tot een vzw en vooral belangrijk het ledenbestand uit te breiden, m.a.w. met deze laatste intentie werd vanuit het toenmalig bestuur van de vereniging een noodzaak gevoeld om de kennis en algemene kennisopbouw te verbreden voor eigen en nieuwe landbouw-experten. Het doel werd terug als volgt omschreven in de oprichtingsakte : “ de informatie ten gunste van en de beroepsactiviteiten door de deskundigen in de agro-sector te coördineren en te bevorderen met het oog op een optimale uitstraling van hun respectievelijke vakbekwaamheid enerzijds en een professionele ondersteuning van de agro-sector anderzijds. De vereniging werd boven de doopvont gehouden en de “ vzw Vereniging voor Agro-Experten “ werd opgericht te Lichtervelde op 13/03/2021.

Van de oprichtende leden in 2001, zijn er op vandaag nog 5 actief lid, zijnde ons ere-bestuurslid José Alliet, Piet Vandendriessche die ons zijn praktijkervaringen zal delen, Marc Doutreluingne, Geert Halewyck en ere voorzitter Achiel Tylleman en betreuren we het heengaan van André Christiaens,  Luc Goethals, Eddy Lefevere en de eerste voorzitter en bezieler van de vereniging Marnix Pattou.  De vereniging groeide onder Marnix zijn uitzonderlijke leiding uit van een 28 -tal leden bij de opstart naar een actieve groep van een 50-tal land- en tuinbouwdeskundigen. Niet evident in een maatschappij waar het minder goed ging en gaat met het verenigingsleven. Bij de opstart kenmerkten het bestuur en de leden zich als een hechte vriendengroep, die voor zichzelf de lat hoog legde om kennis en ervaring te delen. Ook liet de vereniging vanaf dat moment toe om als specialist te worden omschreven in deeldomeinen binnen de agrarische sector, want de complexiteit werd er niet min op en samenwerking tussen experten werd broodnodig om opdrachten tot een goed einde te brengen. Met Marnix was het altijd aangenaam en leerrijk vergaderen, en hij had de gave en kunde om verbondenheid binnen te vereniging te smeden tussen de diverse individuen-experten. Op het moment dat hij getroffen werd door zijn ongeneeslijk gebleken ziekte, werd een voorzitter ad-interim naar voor geschoven, een taak die Achiel Tylleman ter harte nam, en werkte het bestuur verder uit diep respect voor onze toenmalige voorzitter en bezieler van de vereniging Marnix Pattou, terug een blijk van verbondenheid en hechte vriendschap.

Op vandaag telt onze vereniging een 50 tal leden, inclusief 7 bestuursleden. Het overgrote deel van onze leden komt uit West en Oost Vlaanderen. Ons verste lid komt op vandaag uit Vliermaal uit de provincie Limburg, wat ons als vereniging verheugt. We reiken dan ook de hand  naar collega experten uit de agro sector van alle provincies van Vlaanderen om lid te worden van onze vereniging. Huidige technologische technieken kunnen ervoor zorgen dat afstand om een vergadering te volgen geen issue meer zou mogen zijn. Wat natuurlijk niet weg neemt dat fysisch deelnemen aan een vergadering zorgt voor bekendheid, vriendschap en verbondenheid.

Zowel op vlak van opleiding, specialisatie als wat de professionele activiteiten betreft is het ledenbestand gevarieerd. Elk lid heeft zijn of haar specialisaties en dit kan iedereen overzichtelijk terug vinden op onze website www.agroexperten.be. U zult zien dat de specialisaties van onze experten enorm divers zijn, gaande van expert in schatten van roerend en onroerend goed, in gewasschade, in fiscaliteit, in het bepalen van uittredingsvergoeding bij onteigening of stopzetting activiteiten, in pachtwet en zo veel meer. Inzake beroepsactiviteiten of werkterreinen bij onze leden zijn naast ambtenaren, actief of op pensioen en mensen in de dienstverlening en/of financiële sector aan de agrarische sector, enz. zelfs boomexperten lid van onze vereniging. Ook 4 gerenommeerde juristen in agrarisch recht zijn lid van onze vereniging.

Op vandaag dienen we ook expliciet te vermelden binnen onze vereniging wie kan optreden als gerechtsdeskundige of met andere woorden wie er opgenomen is op de op vandaag gekende voorlopige lijst van gerechtsdeskundigen. In totaal telt onze vereniging een 26 tal leden die kunnen optreden als gerechtsdeskundige. Deze opmaak van de voorlopige lijst van gerechtsdeskundigen of m.a.w. eigenlijk de hervorming van justitie heeft ertoe geleid dat ook onze vereniging professioneler diende om te gaan met de invulling of inhoud van diverse aspecten, facetten en interpretaties van en voor experten. Dit om te kunnen voldoen aan de noden of eisen die werden vooropgesteld vanuit de overheid. Zo werd de toetreding als lid geformaliseerd met naast een schriftelijke aanvraag met curriculum vitae, een intake gesprek met het bestuur en bijhorend bij de aanvraag een ondersteuning door 2 peters en/of meters. Daarnaast werd een eigen deontologische code opgesteld in aanvulling van de algemene vastgelegde deontologische code voor gerechtsdeskundigen. En deze eigen deontologische code werd vorig jaar in de algemene vergadering  goedgekeurd en ieder lid wordt geacht zich akkoord te verklaren door het betalen van zijn of haar lidgeld.

Tevens werd de vereniging in 2015 lid van Febex, de Federatie van Belgische Experten, dit na een uitgebreide screening door de aanvaardingscommissie op vlak van aanvaardingsprocedure voor nieuwe  leden, jaarlijkse vergaderingen en opleidingen en het bijhouden van aanwezigheden van de leden op deze vergaderingen. Op vandaag zetelen we als vereniging ook reeds in de Raad van Bestuur binnen Febex. Deze toetreding binnen Febex vinden we als vereniging belangrijk om zo als vereniging met een klein ledenaantal toch ook vinger aan de pols te houden richting normen, plichten en eisen die mogelijks kunnen gesteld worden vanuit de overheid aan gerechtelijke experten. Als voorzitter ben ik ervan overtuigd dat ieder lid aangesloten bij onze vereniging, getuigt van professionaliteit, integriteit en onafhankelijkheid bij hun diverse uit te voeren opdrachten, zo ook voor gerechtelijke expertises. Het idee om te eisen beroepsmatig enkel op te treden voor gerechtelijke dossiers kan bij onze vereniging of beter onze leden van de vereniging geen steun vinden, omdat dit voor onze experten en sector niet relevant of haalbaar is, gezien de weinige aantallen gerechtelijke dossiers specifiek in land- en tuinbouw. Optreden voor expertises voor verzekeringsmaatschappijen, veel voorkomend, of gerechtelijke expertises uitvoeren naast andere beroepsactiviteiten binnen de agro sector moet kunnen, zolang er geen onverenigbaarheden zijn met de opdracht die men als expert aanvaardt. Denkt men vanuit de overheid toch zo’n strenge norm, eis of keuze op te leggen, ben ik ervan overtuigd dat er geen gerechtsdeskundigen in de discipline land- of tuinbouw meer zullen terug te vinden zijn op de lijst. We blijven ons dan ook  als bestuur verder inzetten om te zorgen dat de regelgeving voor ons als agro-experten werkbaar blijft en we verder kunnen garant staan voor degelijke en professionele vakbekwame experten.

Wij proberen als vereniging hieraan bij te dragen door jaarlijks een 5 tal vergaderingen te organiseren met daarnaast nog één bedrijfsbezoek, gecombineerd met een bijhorende onderwerp als vergadering. Deze vergaderingen zijn zeer divers naar onderwerpen : knelpunten en administratie m.b.t. mestwetgeving, milieuwetgeving of het landbouwbeleid zijn traditioneel zeer druk bijgewoonde vergaderingen, anderzijds zorgen we met onderwerpen als bv. brandveiligheid op landbouwbedrijven, smart-farming technologie met drones, biologische gewasbescherming, zonevreemde functiewijzigingen of  economische kengetallen onderwerpen aan te brengen die dieper ingaan op bepaalde deelaspecten bij de huidige bedrijfsvoering bij landbouwbedrijven of noden op het platteland die bruikbaar kunnen zijn voor ons als experten. Tevens proberen we ervoor te zorgen dat er af en toe stil gestaan wordt bij juridische onderwerpen. Ikzelf herinner mij nog goed dat mijn eerste vergadering die ik bijwoonde als onderwerp had : de rol als sekwester. Meest leerrijk zijn de door onze leden – advocaten naar voor gebrachte juridische cases of onderwerpen uit de praktijk, het meest gevoelige onderwerp blijft de pachtwet en de op til zijnde hervorming ervan.

Naar bedrijfsbezoeken zijn we dit jaar in september te gast mogen zijn bij Agristo, een aardappelverwerkend bedrijf, met bijhorend een voordracht over de actuele toestand en middelen voor de aardappelbewaring. Een 2 tal jaar geleden zijn we te gast geweest bij Inagro, het provinciaal  onderzoekscentrum in Beitem met het bezichtigen en uitleg van de diverse verwerkingsmethoden voor spuitresten en anderzijds de bezichtiging van demomachines en praktijkervaring hieromtrent voor onkruidbestrijding in biologische landbouw. Normaal voorzien we voor volgend jaar een bedrijfsbezoek aan een vlas-verwerkend bedrijf. U ziet ook hier zeer divers naar aanbod.

Tevens organiseren we sinds 2012 ieder jaar een discussiemoment of inbrengmoment van onze leden betreffende indicatieve jaarrichtprijzen van het voorbije jaar. Een noodzaak die naar voor gebracht werd vanuit de leden van de vereniging, en dit in functie van gerechtelijke dossiers waar cijfermateriaal voorhanden dient te zijn in het jaar X over het onderwerp Y. Hierover straks meer.

Bij de oprichting was het de bedoeling om een volledig vademecum van de agro-expert op te stellen met diverse hoofdstukken. Twee hiervan hebben we met vorig en huidig bestuur kunnen verwezenlijken en laten uitgeven d.m.v. publicaties. De eerste betreft “ Waardebepaling activa land- en tuinbouwexploitaties “, waarvan recent een tweede druk is verschenen. Een bijhorende dank hiervoor aan ons mede bestuurslid Luc Demeulenaere als trekker van dit project. Een tweede publicatie met name “ Indicatieve jaarrichtprijzen 2011 – 2020” wordt u zo dadelijk voorgesteld als slot van deze academische zitting. Hiervoor speciale dank aan onze huidige secretaris André Calus voor het jaarlijks minutieus bij houden van het bediscussieerd cijfermateriaal. Met deze 2 publicaties zijn we ervan overtuigd als vereniging dat deze een leidraad kunnen zijn voor menig andere experten, rechtbanken en dergelijke die in aanraking komen met agrarische cases of opdrachten. Het draagt zeker ook bij aan de naamsbekendheid van onze vereniging, en is misschien de aanzet voor interesse van nieuwe leden.

Wat ons de toekomst zal brengen als vereniging blijft een onbekende. Positief blijft evenwel dat samenwerking, collegialiteit en openheid tussen de aangesloten leden blijven bestaan, een belangrijke doelstelling. Dit bestuur en de vorige besturen hebben hiertoe bijgedragen door het aanbieden van een aantrekkelijke waaier van activiteiten en dienstverlening. Een dank je wel aan alle deze mensen is dan ook meer dan op zijn plaats. Een speciale dank hierbij ook aan 2 recent uittredende bestuursleden, stichtende en trekkende leden van deze vereniging, met name Geert Halewyck en ere- voorzitter Achiel Tylleman.

Uitdagend voor de volgende decennia als vereniging wordt ook om binnen de context van de agrarische sector waar de landbouw- en tuinbouwbedrijven grootschalig en gespecialiseerd zijn , en de problemen complexer worden, om het kleinere aantal personen en experten vertrouwd met de land- of tuinbouwpraktijk te blijven verenigen om zo de kennis en kunde nodig als experten te blijven garanderen, dit naast de eisen die ons als vereniging of onze leden door de wetgever of maatschappij mogelijks zullen worden opgelegd.

Ik wens u nog een leerrijke academische zitting!

Ik dank u

Kurt Hoorne

Voorzitter Agro Experten vzw

 


  Nieuwsflash
 
Het labo van VMM in Gent blijft bestaan Lees meer
 
 
Elke dag van oktober ongeval met landbouwvoertuig Lees meer
 
 
Remkes: binnen een jaar 500 tot 600 grote uitstoters stikstof uitkopen Lees meer
 
 
Fruitteelt - Onderzoek inzake samenwerkingen en beheersing marktrisico's Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzetting varkenshouderij - Vergoedingen Lees meer
 
 
'Break Nature' in de privť chalets van 'Ferme de Sorval' les Hauts de FranceLees meer
 
 
Evolutie Belgische appelteelt Lees meer
 
 
Energiecrisis: beperking indexatie huurprijzen Lees meer
 
 
Eindelijk minimumpensioen voor meewerkende echtgenotenLees meer
 
 
EU verstrengt regels rond restjes bijendodende pesticide in geÔmporteerde levensmiddelen Lees meer
 
 
West-Vlaanderen wil vier gebieden klimaatrobuust maken Lees meer
 
 
Nieuwe maatregelen moeten voorkomen dat Vlaanderen zich droog draineert Lees meer
 
 
Bladluisdruk, ook bij tolerante wintergerstrassen op te volgenLees meer
 
 
Campagne Tiense Suikerraffinaderij van startLees meer
 
 
Uitbetaling van inhoudingen voor financiŽle discipline Lees meer
 
 
Oorlog - crisissteun landbouw: 8,17 miljoen euro aanpassingssteunLees meer
 
 
Droogte: afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarsteLees meer
 
 
Landbouwbedrijven - Windmolens Lees meer
 
 
Droogte 2020 - Afhandeling dossiers (update)Lees meer
 
 
Landbouwbedrijven - Energiescans Lees meer
 
 
Energiescans Lees meer
 
 
Appelteelt - Evolutie Lees meer
 
 
EU-landbouwsubsidies - Fraudebestrijding Lees meer
 
 
Tegen agribashingLees meer
 
 
Plan Vlaamse Veerkracht: wijziging besluit subsidies groene maatregelen land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
3.662.000 euro voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid Lees meer
 
 
De klimaatmaatregelen in de landbouwsectorLees meer