Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 sep 2021 08:34 

Pre-ecoregelingen in het GLB


Vraag om uitleg over de pre-ecoregelingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid
van Ludwig Vandenhove aan minister Hilde Crevits

De voorzitter

De heer Vandenhove heeft het woord.

Ludwig Vandenhove (Vooruit)

Collega’s, minister, de Vlaamse Regering heeft naar aanloop van het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) een aantal pre-ecoregelingen goedgekeurd. Aan de ene kant zijn ze een overgangsmaatregel tot het nieuwe GLB van start gaat. Aan de andere kant zijn ze een eerste stap naar de definitieve ecoregelingen die beschikbaar zullen zijn binnen het nieuwe GLB. Zo wilt u, als bevoegd minister, polsen hoeveel interesse er eventueel in de maatregel is en kan er eventueel nog bijgestuurd worden. Het gaat over regelingen voor het inzaaien van productief kruidenrijk grasland, het ecologisch beheer van bestaand grasland, het inzaaien van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke hoofdteelten, het toepassen van precisielandbouw per perceelniveau en het verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte in bouwland via het teeltplan.

Deze maatregel werd nogal kort dag principieel goedgekeurd, aangezien de landbouwers nu in het najaar al kunnen starten met de pre-ecoregelingen rond productief kruidenrijk grasland. Volgens ons zijn de regelingen al een positieve eerste aanzet voor een landbouwbeleid dat meer ruimte creëert voor agro-ecologische landbouwmethodes. Ze krijgen dus een positieve beoordeling van Vooruit.

Wij hebben daarover volgende vragen.

Zijn deze pre-ecoregelingen besproken in de klankbordgroep die input geeft voor het Vlaams Strategisch Plan binnen het kader van het nieuw GLB? Indien ja, wat was de feedback? Indien niet, waarom werd dit er niet besproken?

De pre-ecoregelingen worden gefinancierd met een vast budget. Wanneer het totaal aantal goedgekeurde verbintenisaanvragen voor deze maatregelen het totale beschikbare begrotingskrediet zou overschrijden, dan wordt de maximale subsidie die landbouwers kunnen krijgen verminderd. Wat is het totale budget dat vrijgemaakt is voor deze regelingen? Minister, hoe schat u de belangstelling voor deze nieuwe maatregelen in en zal het budget toereikend zijn?

Wat is de stand van zaken van het Vlaams Strategisch Plan voor het nieuwe GLB?

Minister, ik kijk uit naar uw antwoord.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Vandenhoven, dank u wel om uit te kijken naar mijn antwoord.

Ludwig Vandenhove (Vooruit)

Ja, ja, het moet serieus blijven.

Minister Hilde Crevits

Eerst en vooral ben ik blij dat u positief bent over die pre-ecoregelingen. Ik vind dat u ook niet anders kunt dan daar positief over te zijn.

Met de maatregelen nemen we eigenlijk bewust een aanloop naar de nieuwe maatregelen van het GLB die in 2023 van start gaan. In de klankbordgroep zijn alle maatregelen voor het nieuwe GLB besproken, en vaak ook nog bijgestuurd in functie van de ontvangen opmerkingen. Al die opmerkingen zijn de basis voor de huidige pre-ecoregelingen.

Er is een totaal budget van 6.925.000 euro voorzien voor de vijf maatregelen samen. Het zijn allemaal nieuwe maatregelen, waar ook de boeren nog niet zo veel ervaring mee hebben. Daarom is het bijna onmogelijk om het potentieel ervan in te schatten. Maar als u mijn inschatting vraagt, dan zeg ik: hoog. Ik hoop dat het hoog zal zijn, want het zijn maatregelen die fundamenteel zijn voor de toekomst van onze boeren. Ik heb wel een sentiment uit de webinars – want er zijn er de voorbije weken een aantal georganiseerd. Honderden boeren zijn daarop afgekomen, digitaal natuurlijk. Het stemt me toch positief dat er heel veel interesse voor is.

Dan kom ik bij de stand van zaken voor het Vlaams Strategisch Plan voor het nieuwe GLB. In de afgelopen maand augustus heeft de inspraakprocedure op de kennisgeving en het ontwerp van de milieueffectenrapportering over het Vlaamse GLB Strategisch Plan gelopen. Het studiebureau dat instaat voor de MER en het Departement Landbouw en Visserij gaan in de komende weken met die aanbevelingen aan de slag, om zo het Vlaamse GLB Strategisch Plan en het MER-rapport vorm te geven. Het is onze bedoeling om het openbaar onderzoek op de plan-MER in het laatste kwartaal van dit jaar te houden.

De voorzitter

De heer Vandenhove heeft het woord.

Ludwig Vandenhove (Vooruit)

Bedankt voor uw duidelijke antwoord, minister. Ik heb nog een bedenking en een bijkomende vraag. Ik hoop dat u gelijk hebt met uw webinars en dat u eigenlijk geld te kort hebt. We zullen afwachten. Het is een kwestie van geld te vinden.

Worden de projecten geëvalueerd voordat het GLB van kracht wordt? En zo ja, op welke manier?

De voorzitter

De heer Brouns heeft het woord.

Jo Brouns (CD&V)

Bedankt voor uw antwoord, minister. Ik ben nieuw in deze commissie, maar ik heb het voorbije uur heel duidelijk gevoeld dat iedereen hier wil samenwerken aan een duurzame landbouw, duurzaam in de tijd, voor de toekomst van de landbouw, maar zeker ook op ecologisch vlak.

Als ik dan kijk naar de pre-ecoregelingen, hebben wij ervaring op dat vlak wat de precisielandbouw betreft. Ik geloof dat die precisietechnologie een middel kan zijn om enerzijds naar meer groene landbouw te gaan en anderzijds ook efficiënter te worden. Als we dan kijken naar het vorige debat, dat zo dadelijk ook terugkomt bij de problematiek in de varkenshouderij: de kostenzijde, dat is de knop waaraan wij kunnen draaien. Dat is efficiënter kunnen werken. En die precisielandbouw kan daartoe een hefboom zijn. Maar we stellen vandaag wel vast dat het een uitdaging is om die precisietechnologie tot bij de landbouwers te brengen. De drempel is vaak nog hoog door de kostprijs. En de kennis ontbreekt ook heel vaak.

Ik vertel dat hier niet zomaar. Dat bleek uit een demonstratieproject in de landbouwincubator Agropolis, die toevallig in een van de mooiste gemeenten in Vlaanderen ligt, in Kinrooi. Die staat op de agenda. Dat is meteen mijn eerste vraag, om u allemaal uit te nodigen. Dat kan misschien meteen ook het landbouwconclaaf zijn, om na te denken over de toekomst van de landbouw, in de landbouwincubator Agropolis in Kinrooi. Alle gekheid op een stokje, dat is echt een uitnodiging. Het staat op de agenda, begrijp ik. Dat is heel goed.

Er was een proefveld met maïs. Er is een stuk ingezaaid met gps en een stuk zonder gps. En het was heel duidelijk dat er een substantiële besparing op het zaaigoed kon worden gerealiseerd. Maar we stellen vast dat het een hele inspanning is om de landbouwers te overtuigen om ermee aan de slag te gaan. Het was 100.000 euro voor de apparatuur. Een coöperatieve gedachte om het samen te doen, sluit daar dus ook bij aan. Ik denk dus inderdaad dat we daar samen een tand moeten bijsteken. Maar ik nodig u uit, minister, om eens te komen kijken naar al die innovatieve nieuwe ideeën die leiden tot een meer duurzame landbouw.

De voorzitter

Dank u wel voor uw eerste tussenkomst in deze commissie, mijnheer Brouns, waarmee u meteen uw tijd ruim overschreden hebt.

De heer Coel heeft het woord.

Arnout Coel (N-VA)

Ik zal het wat korter houden, voorzitter.

Minister, onze fractie is ook zeer enthousiast over die pre-ecoregeling. We vinden het ook goed dat u daar zo breed en proactief over gecommuniceerd hebt, zodat de boeren daar ook nog maximaal op kunnen intekenen. Wij kijken uiteraard ook uit naar het Vlaams Strategisch Plan. Hopelijk vinden we veel van deze maatregelen daarin terug, zodat ook het Vlaams Strategisch Plan duidelijk die ambities gestalte kan geven om naar een duurzaam en biodivers landbouwecosysteem over te gaan. Daar kijken we naar uit.

De voorzitter

Dank u wel, collega Coel. Mooi binnen de tijd, zoals we van u gewoon zijn.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Vandenhove, op uw vraag moet ik volmondig ‘ja’ antwoorden. Er wordt zeker een analyse gepland, maar die zal nog niet afgewerkt zijn vooraleer het strategisch plan ingediend moet worden bij de Europese instellingen. Maar die komt er zeker.

Collega Brouns, het is wel de eerste keer dat mijn nog niet positieve antwoord op een uitnodiging van een parlementslid misbruikt wordt om nog eens de vraag te stellen in de commissie. Maar u bent hartelijk welkom in de commissie Landbouw. Ik kan u ook melden dat er een pre-ecoregeling voorzien is rond de precisielandbouw, net om de boeren te stimuleren om hierop in te zetten. Maar ik begrijp dat u zegt dat het niet alleen gaat om het voorzien van budgetten, maar ook om de opleiding. Want dat budget wil nog niet zeggen dat mensen gaan investeren. We gaan dat ook mee voorzien, dat je via de naschoolse vorming daar ook opleiding voor kunt krijgen.

We ondersteunen via het VLIF ook boeren die inzetten via gps-gestuurde tractoren. Via de praktijkcentra kan aan kennisdeling worden gedaan.

Collega Brouns, ik kom met plezier op bezoek, als u mij dan ook het genoegen verschaft om samen in de zijarm van de Maas te gaan zwemmen. Zoals u weet, ben ik ook een grote fan geworden van openwaterzwemmen, alleen wordt het me vaak verhinderd.

De voorzitter

Minister, ik weet niet of u ook een ijsbeer bent, want het bezoek is gepland in de winter.

De heer Vandenhove heeft het woord.

Ludwig Vandenhove (Vooruit)

Minister, ik wilde nog iets zeggen over dat zwemmen en de Maas, maar ik zal dat niet doen. Ik zal dat eens tegen u afzonderlijk zeggen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

 


  Nieuwsflash
 
Steun voor precisielandbouw via pre-ecoregelingenLees meer
 
 
Het watergebruik in de landbouwLees meer
 
 
Vlaanderen moet blijven investeren in eigen gasproductieLees meer
 
 
Steun aan de Vlaamse varkenssector in crisisLees meer
 
 
Verlies aan biodiversiteit terugdraaien Lees meer
 
 
Innovatieve grondbewerking, irrigatie en waterconservering helpen droge seizoenen overbruggen Lees meer
 
 
EU-Parlement hekelt Ďachtergehoudení landbouwstudie Lees meer
 
 
Erkende rampen noodweer WalloniŽ 14-16 juli en 24 juli 2021: besluit vergoedingsregelingLees meer
 
 
MB omtrent ammoniakemissiearme stalsystemenLees meer
 
 
ABS blijft aandringen op algemene toepassing Richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken Lees meer
 
 
Potato Days Live inspireert sector tot duurzame keuzes Lees meer
 
 
LCG-graanavonden najaar 2021 Lees meer
 
 
Oproep Go4Food Lees meer
 
 
Varkenssector slaat handen in elkaar Lees meer
 
 
Erkende DROOGTE 2020: laatste dagen om schadedossier in te dienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
Werken in de landbouw, de job van je levenLees meer
 
 
LCG rassenonderzoek wintertarwe en -gerstLees meer
 
 
Terugbetaling van de inhouding voor financiŽle discipline Lees meer
 
 
Overstromingen WalloniŽ op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Uitdoofbeleid voor de kweek van plofkippenLees meer
 
 
Agristo maakt radio samen met Tom De CockLees meer
 
 
1921: het droogste jaar van de 20ste eeuw Lees meer
 
 
Plan Vlaamse Veerkracht focust op klimaatinvesteringen in de landbouw Lees meer
 
 
Eindelijk Interpom Kortrijk 28-30 november 2021Lees meer
 
 
Waarschuwing voor toename van giftige stoffen in granen tijdens bewaringLees meer