Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 jul 2017 09:11 

Indeling van het Departement Landbouw en Visserij en tot vaststelling van zijn organogram


Besluit van de secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij tot wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van het Departement Landbouw en visserij van 15 maart 2017 tot indeling van het Departement Landbouw en Visserij en tot vaststelling van zijn organogram

De secretaris-generaal van het departement Landbouw en Visserij,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, artikel 12, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 en 20 juni 2014, en artikel 26, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen, artikel 10;
Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij van 15 maart 2017 tot indeling van het Departement Landbouw en Visserij en tot vaststelling van zijn organogram,
Besluit :
Artikel 1. Aan artikel 3 van het besluit van de secretaris-generaal van 15 maart 2017 tot indeling van het Departement Landbouw en Visserij en tot vaststelling van zijn organogram, hierna het organisatiebesluit te noemen, wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt :
"Het organogram van de afdelingen van het departement wordt vastgesteld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd".
Art. 2. Aan artikel 4, eerste lid, van het organisatiebesluit, worden een punt 5° en een punt 6° toegevoegd, die luiden als volgt :
"5° de projectleider N-1 van het project Onderzoek en Innovatie Landbouw en Visserij;
6° de projectleider N-1 - afdelingshoofd-adviseur IT.
Art. 3. Aan artikel 4 van het organisatiebesluit, wordt een vierde en vijfde lid toegevoegd, die luiden als volgt :
" De projectleider N-1 van het project Onderzoek en Innovatie Landbouw en Visserij dat nagaat hoe onderzoek en innovatie zich optimaal moeten binden en zich verhouden tot het huidige Vlaams landbouwbeleid.
De projectleider N-1-afdelingshoofd-adviseur heeft onderzoeks- en adviserende opdrachten over specifieke IT-probleemstellingen."
Art. 4. Aan artikel 5, 11°, van het organisatiebesluit, worden na de woorden "de Interne Audit" de woorden "die de volgende taken heeft" toegevoegd en worden vervolgens de punten a), b), c) en d) toegevoegd, die luiden als volgt :
"a)het vervullen bij het Vlaams betaalorgaan voor het ELGF en ELFPO van de interne-auditfunctie zoals bepaald in bijlage I, 4, B, van gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie van 11 maart 2014. De Interne Audit is onafhankelijk van de andere afdelingen van het betaalorgaan en rapporteert rechtstreeks aan de directeur van het betaalorgaan ;
b) het bijstaan van het hoofd van het departement bij in het beheer van het erkenningsdossier van het Vlaams betaalorgaan en in het toezicht op het voortdurend voldoen aan de accrediteringsvoorwaarden door het Vlaams betaalorgaan. De Interne Audit rapporteert rechtstreeks aan het hoofd van het departement en treedt onafhankelijk van het hoofd van het betaalorgaan op;
c) het bijstaan van het hoofd van het departement in het laten uitvoeren van een certificeringsaudit op de jaarrekeningen van het Vlaams betaalorgaan door een onafhankelijke auditinstantie zoals vermeld in artikel 9 van verordening (EU) Nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad. De Interne Audit rapporteert rechtstreeks aan het hoofd van het departement en treedt onafhankelijk van het hoofd van het betaalorgaan op;
d) het bijstaan van het afdelingshoofd van ADO in zijn opdracht als auditautoriteit voor het EVF en EFMZV. De auditautoriteit treedt onafhankelijk op ten opzichte van de management- en certificeringsautoriteit voor het EVF en EFMZV."
Art. 5. Aan artikel 5 van het organisatiebesluit wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
"ADO bestaat uit de volgende diensten :
1° de dienst Interne Audit;
2° de dienst Informatie en Digitalisering;
3° de dienst Klanten en Data;
4° de dienst Financiën;
5° de dienst Communicatie;
6° de dienst Organisatie- en HR-Beleid;
7° de dienst IT-Standaarden, -Architectuur en -Security;
8° de dienst IT-Ontwikkeling;
9° de dienst IT-Exploitatie."
Art. 6. Aan artikel 6 van het organisatiebesluit worden een tweede en derde lid toegevoegd, die luiden als volgt :
" ABCO bestaat uit de volgende horizontale teams :
1° het team Begroting;
2° het team Juridische Ondersteuning;
3° het team Beleidscoördinatie.
ABCO bestaat uit de volgende diensten :
1° de dienst Landbouwbeleid en Praktijkadvisering;
2° de dienst Omgeving."
Art. 7. Aan artikel 7 van het organisatiebesluit wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
"AIS bestaat uit de volgende diensten :
1° de dienst Beleid;
2° de dienst Aangiftes;
3° de dienst Controles;
4° de dienst Berekeningen;
5° de Provinciale Buitendiensten."
Art. 8. Aan artikel 8 van het organisatiebesluit wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
"AOO bestaat uit de volgende diensten :
1° de dienst Ondernemen;
2° de dienst Markt;
3° de dienst Controle en Opvolging;
4° de Provinciale Buitendiensten"
Art. 9. Aan artikel 9 van het organisatiebesluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
"AKKV bestaat uit de volgende diensten :
1° de dienst Dataverzameling;
2° de dienst Kennis;
3° de dienst Kwaliteit;
4° de dienst Visserij, inclusief het N-1 project Kennismanagement Visserij."
Art. 10. Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage 2 toegevoegd, die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 11. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2017.
Brussel, 29 juni 2017.
De secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij,
J. VAN LIEFFERINGE  Nieuwsflash
 
We gebruiken nog steeds pesticiden in de tuinLees meer
 
 
EFSA gaat RIVM-model gebruiken bij berekening gezondheidsrisicoís mengsels gewasbeschermingsmiddelenLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Worst van Norenca teruggeroepenLees meer
 
 
New Holland levert opnieuw toonaangevende prestaties in het oogsten van druivenLees meer
 
 
Wereldconferentie op ILVO biedt duidelijkheid over patenten op planten Lees meer
 
 
Flanders' FOOD ondertekent clusterpact op kabinet BourgeoisLees meer
 
 
Marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026 Lees meer
 
 
Retributies rassenlijsten teeltmateriaal Lees meer
 
 
Meer fruit maar minder groenten thuis geconsumeerd in 2017Lees meer
 
 
Thuisverbruik van vleeswaren in BelgiŽ in 2017Lees meer
 
 
23.869.925 geslachte dieren in februari 2018Lees meer
 
 
Biologisch voedsel: Europarlement verscherpt EU-regels Lees meer
 
 
Klimaatexperts ILVO lanceren website en wijzen op potentieel van agrarische klimaatbuffers Lees meer
 
 
Over het welbevinden in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Nederlandse voorstel om op verpakkingen 'ten minste houdbaar tot' af te schaffenLees meer
 
 
Groepsaankoop van plantgoed bij lokale kwekers door regionale landschappen Lees meer
 
 
Teruggevorderde EU-landbouwsubsidies Lees meer
 
 
Eerlijke prijsvorming van land- en tuinbouwproducten voor de producenten en de rol van de veilingenLees meer
 
 
Wijziging van retributies en bijdragen voor gewasbeschermingsmiddelen vanaf 2019Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer