Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 jul 2017 09:11 

Indeling van het Departement Landbouw en Visserij en tot vaststelling van zijn organogram


Besluit van de secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij tot wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van het Departement Landbouw en visserij van 15 maart 2017 tot indeling van het Departement Landbouw en Visserij en tot vaststelling van zijn organogram

De secretaris-generaal van het departement Landbouw en Visserij,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, artikel 12, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 en 20 juni 2014, en artikel 26, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen, artikel 10;
Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij van 15 maart 2017 tot indeling van het Departement Landbouw en Visserij en tot vaststelling van zijn organogram,
Besluit :
Artikel 1. Aan artikel 3 van het besluit van de secretaris-generaal van 15 maart 2017 tot indeling van het Departement Landbouw en Visserij en tot vaststelling van zijn organogram, hierna het organisatiebesluit te noemen, wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt :
"Het organogram van de afdelingen van het departement wordt vastgesteld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd".
Art. 2. Aan artikel 4, eerste lid, van het organisatiebesluit, worden een punt 5° en een punt 6° toegevoegd, die luiden als volgt :
"5° de projectleider N-1 van het project Onderzoek en Innovatie Landbouw en Visserij;
6° de projectleider N-1 - afdelingshoofd-adviseur IT.
Art. 3. Aan artikel 4 van het organisatiebesluit, wordt een vierde en vijfde lid toegevoegd, die luiden als volgt :
" De projectleider N-1 van het project Onderzoek en Innovatie Landbouw en Visserij dat nagaat hoe onderzoek en innovatie zich optimaal moeten binden en zich verhouden tot het huidige Vlaams landbouwbeleid.
De projectleider N-1-afdelingshoofd-adviseur heeft onderzoeks- en adviserende opdrachten over specifieke IT-probleemstellingen."
Art. 4. Aan artikel 5, 11°, van het organisatiebesluit, worden na de woorden "de Interne Audit" de woorden "die de volgende taken heeft" toegevoegd en worden vervolgens de punten a), b), c) en d) toegevoegd, die luiden als volgt :
"a)het vervullen bij het Vlaams betaalorgaan voor het ELGF en ELFPO van de interne-auditfunctie zoals bepaald in bijlage I, 4, B, van gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie van 11 maart 2014. De Interne Audit is onafhankelijk van de andere afdelingen van het betaalorgaan en rapporteert rechtstreeks aan de directeur van het betaalorgaan ;
b) het bijstaan van het hoofd van het departement bij in het beheer van het erkenningsdossier van het Vlaams betaalorgaan en in het toezicht op het voortdurend voldoen aan de accrediteringsvoorwaarden door het Vlaams betaalorgaan. De Interne Audit rapporteert rechtstreeks aan het hoofd van het departement en treedt onafhankelijk van het hoofd van het betaalorgaan op;
c) het bijstaan van het hoofd van het departement in het laten uitvoeren van een certificeringsaudit op de jaarrekeningen van het Vlaams betaalorgaan door een onafhankelijke auditinstantie zoals vermeld in artikel 9 van verordening (EU) Nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad. De Interne Audit rapporteert rechtstreeks aan het hoofd van het departement en treedt onafhankelijk van het hoofd van het betaalorgaan op;
d) het bijstaan van het afdelingshoofd van ADO in zijn opdracht als auditautoriteit voor het EVF en EFMZV. De auditautoriteit treedt onafhankelijk op ten opzichte van de management- en certificeringsautoriteit voor het EVF en EFMZV."
Art. 5. Aan artikel 5 van het organisatiebesluit wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
"ADO bestaat uit de volgende diensten :
1° de dienst Interne Audit;
2° de dienst Informatie en Digitalisering;
3° de dienst Klanten en Data;
4° de dienst Financiën;
5° de dienst Communicatie;
6° de dienst Organisatie- en HR-Beleid;
7° de dienst IT-Standaarden, -Architectuur en -Security;
8° de dienst IT-Ontwikkeling;
9° de dienst IT-Exploitatie."
Art. 6. Aan artikel 6 van het organisatiebesluit worden een tweede en derde lid toegevoegd, die luiden als volgt :
" ABCO bestaat uit de volgende horizontale teams :
1° het team Begroting;
2° het team Juridische Ondersteuning;
3° het team Beleidscoördinatie.
ABCO bestaat uit de volgende diensten :
1° de dienst Landbouwbeleid en Praktijkadvisering;
2° de dienst Omgeving."
Art. 7. Aan artikel 7 van het organisatiebesluit wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
"AIS bestaat uit de volgende diensten :
1° de dienst Beleid;
2° de dienst Aangiftes;
3° de dienst Controles;
4° de dienst Berekeningen;
5° de Provinciale Buitendiensten."
Art. 8. Aan artikel 8 van het organisatiebesluit wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
"AOO bestaat uit de volgende diensten :
1° de dienst Ondernemen;
2° de dienst Markt;
3° de dienst Controle en Opvolging;
4° de Provinciale Buitendiensten"
Art. 9. Aan artikel 9 van het organisatiebesluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
"AKKV bestaat uit de volgende diensten :
1° de dienst Dataverzameling;
2° de dienst Kennis;
3° de dienst Kwaliteit;
4° de dienst Visserij, inclusief het N-1 project Kennismanagement Visserij."
Art. 10. Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage 2 toegevoegd, die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 11. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2017.
Brussel, 29 juni 2017.
De secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij,
J. VAN LIEFFERINGE  Nieuwsflash
 
Schapen preventief gevaccineerd na 3 humane infecties Q-koorts in NieuwerbrugLees meer
 
 
Kosten-batenanalyse betreffende de gevolgen van de betonstopLees meer
 
 
Aziatische hoornaar in uitbreidingLees meer
 
 
Toegankelijkheidsregeling voor openbare bossenLees meer
 
 
Man betrapt na kweken van 1,85 meter hoge cannabisplantLees meer
 
 
Akkoord rond Unox-fabriek Lees meer
 
 
Gaat de computer de advocaat vervangen?Lees meer
 
 
Belgische melkveestapel 2,7% gedaaldLees meer
 
 
“Van Eigen Kweek” levert vier businesscases rond aquacultuurLees meer
 
 
Senegal halveert de import van uienLees meer
 
 
Termijnmarkt aardappelen: dagelijks 10 eurocent lagerLees meer
 
 
Wat te doen met IBR-dragers op je bedrijf?Lees meer
 
 
FrieslandCampina verwacht dat het melkaanbod voorjaar 2018 de verwerkingscapaciteit overstijgtLees meer
 
 
Rookverbod in auto met kinderen op komst in VlaanderenLees meer
 
 
Gaia haalt slag thuis met petitieLees meer
 
 
Iraakse vluchtelingen gooien kip uit koeltransport Lees meer
 
 
We betalen18% van zijn gezondheidskosten uit eigen zakLees meer
 
 
Delphy start onderzoek naar belichtingsstrategie voor frambozen- en bramenteeltLees meer
 
 
In 2017 voor € 8,6 miljoen boetes opgelegd voor overtredingen van de Nederlandse MeststoffenwetLees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van middelen op basis van iprodionLees meer
 
 
Nederlands-Brabant wijst claims veehouders afLees meer
 
 
Vraag helpt DeereLees meer
 
 
Eerste UTV bij Caterpillar Lees meer
 
 
West-Vlaamse yacon opgenomen in assortiment REO VeilingLees meer
 
 
'Banken in eurozonde klaar voor zwartste brexit-scenario'Lees meer
 
 
Per 1 januari tol op BE-combinatiesLees meer
 
 
Bart Roose: "Koolmarkt drama"Lees meer
 
 
Nieuwbouwplannen in stallen nemen weer toe (Nl)Lees meer
 
 
Areaal veldbonen neemt ook in Vlaanderen toeLees meer
 
 
Nog warmer door meer methaan-bubbelsLees meer
 
 
Nieuwe doorstart voor biologisch zaaizaad Lees meer
 
 
Bufferbekken moet Wingene behoeden voor wateroverlastLees meer
 
 
Arla betaalt advies voor nieuw melkwinningscentrumLees meer
 
 
Premie voor teelt eiwitrijke gewassenLees meer
 
 
Gimv neemt een meerderheidsbelang in AgroBiothers, naast de oprichtersfamilieLees meer
 
 
Vetsmelter Verkest verliest rechtszaak van voederfirma De Brabander uit RoeselareLees meer
 
 
Gevaarlijke bacterie in spekblokjes van HoogvlietLees meer
 
 
Import - export appelen en/of perenLees meer
 
 
GD heeft Mineralencheck uitgebreid met fosforLees meer
 
 
Weyts werkt aan herziening van Vlaams vrachtroutenetwerkLees meer
 
 
Plus Ravioli teruggehaald om metaaldeeltjesLees meer
 
 
Stevin brengt energie van zee naar het binnenlandLees meer
 
 
Veldgids voor de 275 bijen en hommels in Vlaanderen en Nederland Lees meer
 
 
Beheersing van wortelknobbelaaltjes met grondbemestersLees meer
 
 
Eerst zeer zacht, daarna veel frisserLees meer
 
 
Defibrillatoren te weinig bekend bij het grote publiekLees meer
 
 
Zimbabwe krijgt vandaag al nieuwe presidentLees meer
 
 
Tickets kopen voor AgribexLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
METEUS, het eerste professioneel weerstation onderling verbonden op AgribexLees meer
 
 
CBOT: geen richtingLees meer
 
 
Letstels die wijzen op tuberculose bij vrij wildLees meer
 
 
Vlaamse-landbouwconjunctuurindex-resultaten: enkel melkveesector doet het beterLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer