Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 jun 2024 11:08 

Vereenvoudigingen GLB nav de boerenprotesten


Naar aanleiding van de uitdagingen in de landbouwsector en boerenprotesten vereenvoudigde de Europese Commissie enkele regels van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De voorgestelde aanpassingen zijn nog onder voorbehoud tot de Europese Commissie ze formeel goedkeurt en treden bijna allemaal in werking vanaf 2025. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.

Bodembedekking tussen 1 december en 31 januari 

U moet als landbouwer binnen de conditionaliteit op minstens 80% van uw bouwlandareaal zorgen voor bodembedekking tijdens de winter (GLMC 6). De voorwaarden hiervoor worden vanaf dit najaar (campagne 2024) vereenvoudigd. Vanaf dan zal u aan deze norm voldoen wanneer u tussen 1 december 2024 en 31 januari 2025 op 80% van uw bouwlandareaal voor een bedekking van de bodem zorgt. Voorbeelden van bedekking zijn een groenbedekker of een nateelt, het behouden van de stoppel na de oogst, …

Kleigronden in de landbouwstreek Polders en Duinen worden in het kader van het GLB vrijgesteld van deze verplichting.

Daarnaast blijft de vanggewasregeling volgens de verplichtingen van MAP 6 wel van toepassing en de naleving ervan is ook vervat in de conditionaliteit. 

Niet-productieve elementen en arealen

Vanaf 2025 valt de verplichting om een deel van het bouwland te gebruiken voor niet-productieve elementen en arealen op bouwland (GLMC 8) weg. Vlaanderen zet verder in op een stimulerend beleid waarbij u als landbouwer vrijwillig niet-productieve arealen en elementen kan aanleggen en onderhouden, waarvoor u een vergoeding ontvangt. Zo kan u deelnemen aan de ecoregeling bufferstroken, de ecoregeling ecoteelten (bv inzaai van een faunamengsel, tagetes, gele mosterd, …), de niet-productieve investeringssteun en de beheerovereenkomsten. 

De verplichtingen uit de natuurwetgeving tot het behoud van landschapselementen en het verbod op het snoeien van hagen, heggen, houtkanten en bomen tijdens het broedseizoen blijven wel van toepassing binnen de conditionaliteit. 

Gewasrotatie

Vanaf 2025 zijn er 2 mogelijkheden om aan gewasrotatie (GLMC 7) te voldoen:

  • Ofwel via gewasrotatie: vanaf 2025 wordt de invulling van gewasrotatie ook vereenvoudigd. Zo voldoet u als landbouwer aan de norm gewasrotatie als u op elk perceel ofwel een andere hoofdteelt (van een andere teeltgroep) zet ofwel een nateelt (van een andere teeltgroep) zet gedurende 12 weken.
  • Ofwel via gewasdiversificatie: de principes van gewasdiversificatie zijn dezelfde als die van de vergroeningsbetaling in het vorige GLB (2015-2022). 

Landbouwers met een bouwlandareaal dat niet groter is dan 10 ha, zijn bovendien vrijgesteld van deze norm. Ook percelen gebruikt voor de teelt van aardbeien of de forcerie van grondwitloof zijn vrijgesteld van gewasrotatie. Tot slot wordt de afwijking om mais na mais te telen op percelen besmet met knolcyperus tot wanneer het perceel vrij is van knolcyperus, uitgebreid naar gans Vlaanderen.

Meer informatie 

Op Conditionaliteit 2023-2027 | Landbouw en Zeevisserij (vlaanderen.be) vindt u meer informatie over deze vereenvoudigingen. 

 


  Nieuwsflash
 
Te veel effluent in opslag door nat weer: wat zijn de opties voor de landbouwer? Lees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
Machtiging aan de lokale overheden voor bacterievuur Lees meer
 
 
Fiscaal carry-back systeem voor de ganse land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
10e maand na elkaar veel regenLees meer
 
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer