Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 jun 2024 19:46 

Oprichting van het 'Agence du foncier agricole wallon'


Besluit van de Waalse regering tot oprichting van het 'Agence du foncier agricole wallon' (Waals Agentschap voor Landbouwgronden)

De Waalse Regering,
Gelet op het decreet van 25 april 2024 tot wijziging van het Waalse landbouwwetboek met het oog op de organisatie van een gecentraliseerd beheer van de openbare onroerende landbouwgoederen en een voorkeurrecht op deze goederen ten voordele van het Waals Gewest;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst en de Waalse Commissie voor Energie van het Waalse Gewest;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 betreffende de overdrachten van bevoegdheden in de Waalse Overheidsdienst, zoals gewijzigd;
Gelet op het rapport van 12 december 2023, opgesteld in overeenstemming met artikel 3, 2° van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgevonden en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 december 2023;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 20 december 2023;
Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 18 januari 2024;
Gelet op advies nr. 65/2023 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 19 januari 2024;
Gelet op de vraag om advies binnen de 30 dagen, gericht aan de Raad van State, krachtens artikel 84, § 1, lid 1, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat de vraag om advies op 25 april 2024 werd ingeschreven op de rol van de afdeling wetgeving van de Raad van State onder nummer 76.266/4;
Gelet op de beslissing van de afdeling wetgeving van 30 april 2024 om geen advies te geven binnen de gevraagde termijn, krachtens artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de minister van Landbouw;
Na beraadslaging,
Besluit :

HOOFDSTUK I. - Het Waals Agentschap voor Landbouwgronden

Artikel 1. Om de opdrachten uit te voeren vastgelegd in artikel D.354 van het decreet van 27 maart 2014 met betrekking tot het Waalse landbouwwetboek, hierna het 'Wetboek' genoemd, wordt binnen de Directie van de Waalse Overheidsdienst bevoegd voor de ruimtelijke ordening een cel opgericht met de naam 'Agence du foncier agricole wallon' (Waals Agentschap voor Landbouwgronden).

Art. 2. Om de opdrachten vermeld in artikel D.354, lid 1, 1° tot 3° van het Wetboek uit te voeren, creëert het Waals Agentschap voor Landbouwgronden een elektronisch platform.
Iedereen kan zich registreren op dit elektronische platform zodat het Waals Agentschap voor Landbouwgronden de beschikbaarstelling van openbare landbouwgronden kan aankondigen.

Art. 3. De beheerscontracten bedoeld in artikel D.354, lid 1, 5° van het Wetboek zijn huurcontracten van onbepaalde duur.
Binnen de beheerscontracten bepalen de publieke eigenaars de voorwaarden waaronder het Waals Gewest onroerende landbouwgoederen beschikbaar stelt aan actieve landbouwers in overeenstemming met artikel D.355 van het Wetboek.
In geval van minnelijke of eenzijdige beëindiging van beheerscontracten worden de overeenkomsten die zijn gesloten overeenkomstig artikel D.355 van het Wetboek overgedragen aan de publieke eigenaar.
De minister kan standaardmodellen vaststellen voor de beheerscontracten bedoeld in artikel D.354, lid 1, 5° van het Wetboek.

Art. 4. Het Waals Agentschap voor Landbouwgronden is verwerkingsverantwoordelijke van de volgende persoonsgegevens:
1° de e-mailadressen van de personen die geregistreerd zijn op het elektronisch platform bedoeld in artikel 2;
2° de persoonsgegevens van pachters die worden verzameld in het kader van het afsluiten van pachtovereenkomsten overeenkomstig artikel 3, § 1, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 3 "Regels betreffende de pacht in het bijzonder" van het oude Burgerlijk Wetboek;
3° de persoonsgegevens van inschrijvers die worden verzameld in het kader van de procedure voor openbare aanbesteding van de pacht van landeigendommen bedoeld in artikel 18 van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 3 "Regels betreffende de pacht in het bijzonder" van het oude Burgerlijk Wetboek;
Het Waals Agentschap voor Landbouwgronden bewaart de persoonsgegevens bedoeld in lid 1, 1°, gedurende één jaar vanaf de datum van uitschrijving uit het platform.
Het Waals Agentschap voor Landbouwgronden bewaart de persoonsgegevens bedoeld in lid 1, 2°, gedurende tien jaar vanaf de het einde van de overeenkomst.
Het Waals Agentschap voor Landbouwgronden bewaart de persoonsgegevens bedoeld in lid 1, 3°, gedurende tien jaar vanaf de kennisgeving van de toewijzingsbeslissing.

Art. 5. Het Waals Agentschap voor Landbouwgronden stelt het verslag op bedoeld in artikel D.356, § 1 van het Wetboek.
Met betrekking tot de opdracht voor het beheer van advertentieruimte bedoeld in artikel D. 354, lid 1, 3°, van de Code, vermeldt het verslag:
1° het aantal inschrijvingen op het elektronisch platform bedoeld in artikel 2;
2° het aantal offertes per type publieke eigenaar en per type terbeschikkingstelling bedoeld in artikel D.355 van het Wetboek, gepubliceerd op het elektronisch platform bedoeld in artikel 2.
Met betrekking tot de opdracht voor het verwerven van onroerende landbouwgoederen bedoeld in artikel D. 354, lid 1, 4°, van de Code, vermeldt het verslag:
1° het aantal kennisgevingen bedoeld in artikel D.358/1, § 3, van het Wetboek, per type publieke eigenaar;
2° de totale prijs en de gemiddelde prijs per hectare van de kennisgevingen bedoeld in artikel D.358/1, § 3, van het Wetboek, per provinciaal landbouwgebied bedoeld in artikel 1, 3° en 4°, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot vaststelling van de modaliteiten voor de vastlegging van de minimale en maximale rentabiliteitsoppervlakten;
3° de totale oppervlakte en de gemiddelde oppervlakte van de onroerende landbouwgoederen waarop de kennisgevingen bedoeld in artikel D.358/1, § 3, van het Wetboek betrekking hebben;
4° het aantal verwervingen van onroerende landbouwgoederen, per type verwerving;
5° de totale prijs en de gemiddelde prijs per hectare, per type verwerving en per provinciaal landbouwgebied bedoeld in artikel 1, 3° en 4°, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot vaststelling van de modaliteiten voor de vastlegging van de minimale en maximale rentabiliteitsoppervlakten;
6° de vergelijking van de aankoopprijzen op semesterbasis;
7° de totale oppervlakte en de gemiddelde oppervlakte van de verworven onroerende landbouwgoederen;
8° het aantal en de gemiddelde oppervlakte per contracttype van de terbeschikkingstellingen bedoeld in artikel D.355 van het Wetboek.
Met betrekking tot de opdracht bedoeld in artikel D.354, lid 1, 5°, van de Code, vermeldt het verslag:
1° het aantal en de gemiddelde oppervlakte van de landbouweigendommen die het voorwerp uitmaken van beheerscontracten;
2° het aantal en de gemiddelde oppervlakte per contracttype van de terbeschikkingstellingen bedoeld in artikel D.355 van het Wetboek;
3° een inventaris en kwantificering van de bijkomende toewijzingscriteria toegepast in het kader van de terbeschikkingstelling bedoeld in artikel D.355 van het Wetboek.
Het Waals Agentschap voor Landbouwgronden stuurt het verslag en het advies bedoeld in artikel D.356, § 1 van het Wetboek naar de regering en verspreidt ze via het elektronisch platform bedoeld in artikel 2, uiterlijk op 30 juni van het jaar N+1 wanneer het verslag betrekking heeft op de tweede helft van het jaar N en ten laatste op 31 december van het jaar N wanneer het verslag betrekking heeft op de eerste helft van het jaar N.

Art. 6. § 1. Overeenkomstig artikel D.356, § 2 en § 3, van het Wetboek benoemt de minister bevoegd voor landbouw de effectieve en plaatsvervangende leden van het Comité voor een termijn van vijf jaar.
Voor elk effectief lid benoemt de minister een plaatsvervangend lid.
Een plaatsvervangend lid kan alleen zetelen in afwezigheid van het effectieve lid dat hij vervangt.
Plaatsvervangende leden hebben toegang tot dezelfde documenten met betrekking tot vergaderingen van het Comité als effectieve leden. Deze documenten worden verstuurd door het Waals Agentschap voor Landbouwgronden.
De minister benoemt de voorzitter en de vicevoorzitter uit de effectieve leden.
§ 2. Het Comité komt twee keer per jaar samen om het verslag bedoeld in artikel D. 356, § 1 van het wetboek te onderzoeken en er zijn advies over uit te brengen.
Deze vergaderingen vinden plaats in de loop van mei en november in de gebouwen van het Waalse Agentschap voor Landbouwgronden of, indien dit niet mogelijk is, via videoconferentie.
Het Agentschap voor Landbouwgronden stuurt het verslag bedoeld in artikel D.356, § 1 van het Wetboek ten minste vijftien dagen vóór de vergadering langs elektronische weg naar de leden van het Comité.
§ 3. Het Comité kan enkel geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig is.
Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt hij vervangen door de vicevoorzitter, die zijn taken uitvoert.
§ 4. Het Comité brengt unaniem advies uit. Bij gebrek aan overeenstemming over de gehele tekst of een deel ervan, bevat het advies de afwijkende meningen die tijdens de vergadering zijn geuit namens de organisaties die de leden vertegenwoordigen.
§ 5. De notulen van de vergadering en het ontwerpadvies worden door het Agentschap voor Landbouwgronden elektronisch naar de leden van het Comité gestuurd. De leden delen hun vormelijke opmerkingen mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de elektronische verzending.
Het Waals Agentschap voor Landbouwgronden zal deze opmerkingen verwerken en de definitieve teksten naar de leden sturen. Vervolgens verstuurt en verspreidt hij het advies overeenkomstig artikel 5.

HOOFDSTUK II. - Wijzigingsbepalingen

Art. 7. Artikel 50, lid 1, van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst en de Waalse Commissie voor Energie van het Waalse Gewest, wordt aangevuld met punten 6° en 7° die luiden als volgt:
"6° de beheerscontracten bedoeld in artikel D.354, 5°, van het Waalse landbouwwetboek, voor zover het contract op de dag van het sluiten ervan een rechtstreekse of onrechtstreekse jaarlijkse impact heeft op de uitgaven of inkomsten van het Waals Gewest van minder dan 25.000 euro;
7° de contracten betreffende de toekenning van persoonlijke rechten aan natuurlijke of rechtspersonen op onroerende goederen die toebehoren aan het Waals Gewest of waarvan het beheer is toevertrouwd aan het Waals Gewest, op voorwaarde dat het contract op de dag waarop het wordt gesloten een rechtstreekse of onrechtstreekse jaarlijkse impact heeft op de uitgaven of ontvangsten van het Waals Gewest van minder dan 25.000 euro."

Art. 8. In het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 betreffende de overdrachten van bevoegdheden in de Waalse Overheidsdienst wordt een artikel 109/1 ingevoegd, opgesteld als volgt:
"Art. 109/1. Delegatie wordt verleend aan de algemeen directeur of aan een daartoe door de algemeen directeur aangewezen medewerker van niveau A voor het sluiten en uitvoeren van:
1° de beheerscontracten bedoeld in artikel D.354, 5°, van het Waalse landbouwwetboek, voor zover het contract op de dag van het sluiten ervan een rechtstreekse of onrechtstreekse jaarlijkse impact heeft op de uitgaven of inkomsten van het Waals Gewest van minder dan 25.000 euro;
2° contracten betreffende de toekenning van persoonlijke rechten aan natuurlijke of rechtspersonen op onroerende goederen die toebehoren aan het Waals Gewest of waarvan het beheer is toevertrouwd aan het Waals Gewest, op voorwaarde dat het contract op de dag waarop het wordt gesloten een rechtstreekse of onrechtstreekse jaarlijkse impact heeft op de uitgaven of ontvangsten van het Waals Gewest van minder dan 25.000 euro."

HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 9. Treden in werking op 30 juni 2024:
1° het decreet van 25 april 2024 tot wijziging van het Waalse landbouwwetboek met het oog op de organisatie van een gecentraliseerd beheer van de openbare onroerende landbouwgoederen en een voorkeurrecht op deze goederen ten voordele van het Waals Gewest;
2° dit besluit.

Art. 10. De minister bevoegd voor Landbouw wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 16 mei 2024.
Voor de Regering:
De minister-president,
E. DI RUPO
De minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,
W. BORSUS

 


  Nieuwsflash
 
Te veel effluent in opslag door nat weer: wat zijn de opties voor de landbouwer? Lees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
Machtiging aan de lokale overheden voor bacterievuur Lees meer
 
 
Fiscaal carry-back systeem voor de ganse land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
10e maand na elkaar veel regenLees meer
 
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer