Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 02 feb 2024 10:24 

Wateroverlast najaar 2023 -Schadevergoeding niet-verzekerde teelten VRF


De watersnood die deze herfst de Westhoek heeft getroffen, heeft eveneens schade aan teelten op de velden veroorzaakt. Het goede nieuws is dat boeren die conform de voorschriften een brede weersverzekering hebben afgesloten, na overeenkomst met de expert aanspraak kunnen maken op een vergoeding via het Vlaams Rampenfonds.
Er dreigt echter een praktisch probleem. Schadevergoedingen voor teelten die altijd na 1 november worden geoogst, bijvoorbeeld prei, wortelen, spruiten, knolselderij,.... dreigen uit de boot te vallen. Omdat de verzekeringsmaatschappijen hun verzekerde periode afsluiten op 1 november zijn voornoemde teelten in theorie niet verzekerbaar omdat nooit voor 1 november ingeschat kan worden welke schade er eventueel is.

1.   Beschikt de minister over indicaties van de schade die deze teelten hebben opgelopen ten gevolge van de watersnood? Graag een overzicht per teelt, van het aantal getroffen boeren en het beschadigde areaal.

2.   Kunnen de getroffen boeren deze dossiers indienen voor schadevergoeding bij het Vlaams Rampenfonds?

3.   Zullen deze teelten in aanmerking komen voor rampenschade die wordt vergoed vanuit het Vlaams Rampenfonds?

      Zo ja, op welke manier zal dat duidelijk worden gemaakt aan de getroffen landbouwers?

      Zo niet, waarom zullen ze niet in aanmerking komen voor schadevergoeding?

 Deze vraag werd gesteld aan de ministers Jan Jambon (91), Jo Brouns (123)

ANTWOORD

jan jambon, minister-president van de vlaamse regering, vlaams minister van buitenlandse zaken, cultuur, digitalisering en facilitair management

gecoördineerd antwoord

op vraag nr. 91 van 18 december 2023

van emmily talpe

In tegenstelling tot wat in de inleiding van de vraag gesteld wordt, is in de erkende brede weersverzekeringen de verzekerde periode niet per definitie afgesloten op 1 november. De verzekering dekt de teelten in principe gedurende de gangbare teeltperiode. In het geval van wintergroenten is dat dus ook in de winter.

1.    Op datum van 15 januari 2024 werden bij het Vlaams Rampenfonds (VRF) reeds  796 schademeldingen door getroffenen ingediend. Getroffenen kunnen tot en met 30 januari 2024 schademeldingen indienen.

De tot nog toe beschikbare informatie is dus onvolledig. De redenen waarom we de gevraagde overzichten niet kunnen bezorgen zijn de volgende:

·        Het is technisch niet mogelijk om in de huidige onderzoeksfase op basis van de ontvangen meldingen reeds een opsplitsing te maken tussen landbouwers en niet-landbouwers. Een landbouwer met percelen in slechts één gemeente kan immers niet onderscheiden worden van een niet-landbouwer op basis van de ontvangen meldingen.      

·        Er kan in huidige fase geen bijkomende informatie verstrekt worden met betrekking tot de getroffen teelten en de getroffen percelen. 

·        Aan de hand van de ontvangen meldingen is het evenmin mogelijk om te weten welke teelten er getroffen zijn en op welke percelen. Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij beschikt niet over de gevraagde informatie op basis waarvan een dergelijk overzicht kan opgesteld worden. 

·        Deze informatie wordt pas op individueel niveau verstrekt bij de indiening van de concrete schadedossiers door de getroffenen, in geval van erkenning van de wateroverlast als ramp, waarbij onder andere de gegevens van de verzamelaanvraag beschikbaar zijn, alsook een overzicht van de getroffen percelen en bijhorende teelten, al dan niet verzekerd.   

·        Zelfs tijdens de behandeling van de dossiers in de vergoedingsfase, laat het dossiersysteem van het VRF niet toe om op een geautomatiseerde wijze zulke gedetailleerde informatie op basis van de beschikbare gegevens te filteren, te verwerken en beschikbaar te stellen zonder in manueel cijferwerk te vervallen, wat ten koste zou gaan van de snelheid van de verdere dossierbehandeling en uitbetalingen.  

·        Tenslotte bestaat het risico dat bepaalde informatie op het niveau van de dossierbehandeling privacygevoelig is wat tot identificatie van individuele schadelijders zou kunnen leiden.

2.    Indien de watersnood als ramp erkend wordt, kunnen schadelijders voor het einde van de derde maand na publicatie in het Belgisch Staatsblad een schadedossier indienen.  

3.    In dit verband verwijs ik naar mijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 75 d.d. 6 december 2023 getiteld ‘Watersnood Westhoek - Modaliteiten brede weersverzekering’. Pas na het advies van de wetenschappelijke instellingen kan hier duidelijkheid over komen.  

In het kader van de brede weersverzekering is er geen tussenkomst van de overheid in de schadeafhandeling voor verzekerde percelen.

Ik heb evenwel geen zicht op het standpunt van de verzekeringssector of de individuele verzekeringsmaatschappijen met betrekking tot de toepassing van de specifieke contractuele voorwaarden inzake de brede weersverzekering.

Pas bij de concrete behandeling van elk individueel dossier kan het VRF beoordelen of er al dan niet een tegemoetkoming kan betaald worden en voor welk bedrag. Dit wordt duidelijk gemaakt aan de getroffen landbouwers via de website van het VRF, waar de meest actuele informatie beschikbaar is.

 


  Nieuwsflash
 
Betrouwbare en kosten-efficiŽnte monitoring van koolstofopslag door koolstoflandbouw? Lees meer
 
 
Vleesvervanger mag in Frankrijk geen steak, schnitzel of entrecote meer heten Lees meer
 
 
Eurapa vraagt input aan landbouwers over oneerlijke handelspraktijkenLees meer
 
 
MICHELIN Guide Belgium and Luxembourg 2024Lees meer
 
 
Extra mogelijkheid voor de invulling van niet-productief areaal in 2024 Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2024 en betalingsrechten ter beschikking op e-loket Lees meer
 
 
7,4 miljoen euro steun voor projecten van innovatie, samenwerking en demonstratie Lees meer
 
 
VLIF-steun voor productieve investeringen (vanaf 2023) VLIF-aanvraagperiodes 2024 Lees meer
 
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
IPM (Vlaanderen): nieuwe regel inzake teeltrotatie vanaf 2025, vooral voor je voedermaÔs Lees meer
 
 
Vegaplan zet in op administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Startquotum diergeneeskunde in 2024 Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer