Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 mei 2023 12:55 

Beheerregeling van de Aziatische hoornaar


Vraag om uitleg over de beheerregeling van de Aziatische hoornaar
van Stijn De Roo aan minister Zuhal Demir

De voorzitter

De heer De Roo heeft het woord.

Stijn De Roo (cd&v)

Dank u, voorzitter.

Minister, het Vlaams Bijeninstituut betreurt dat de Vlaamse overheid geen strategie heeft voor de verdere bestrijding van de Aziatische hoornaar. Ik heb daar al een aantal vragen over gesteld, onder andere de schriftelijke vraag nummer 570 van 15 maart, waarbij ik bij u informeerde naar de bestrijding van de Aziatische hoornaar. U hebt daarop geantwoord dat er momenteel een ontwerpregeling op tafel ligt, en dat die in samenspraak met het Departement Landbouw en Visserij verder geconcretiseerd zou worden om de lange termijnaanpak op te zetten.

Ik heb daarop ook een vraag ingediend aan minister Brouns, bevoegd voor Landbouw. Dat was vraag nummer 488 van 22 maart, en hij antwoordde dat het Agentschap Natuur en Bos (ANB) dus eind 2022 een ontwerp beheerregeling heeft voorgesteld voor de Aziatische hoornaar, en dat er ondertussen ook overleg heeft plaatsgevonden met het Departement Landbouw en Visserij om te komen tot een gezamenlijk document. Hij benadrukt wel dat de verdelging op zich de taak blijft van het Agentschap Natuur en Bos. Hierbij kan het ANB zelf haar prioriteiten leggen.

De opdracht van het Departement Landbouw en Visserij inzake beheersing van de Aziatische hoornaar focust zich op de doelgroep van de bevoegdheid van de minister, namelijk de imkerij. De aandacht gaat vooral naar de monitoring van de Aziatische hoornaar, de opleiding van professionele verdelgers, en de bescherming van de bijenbestanden.

Mijn collega Koen Van den Heuvel informeerde eveneens naar de situatie in zijn schriftelijke vraag nummer 499 van 20 februari 2023. Hij kreeg daar onder meer het antwoord van u, minister, dat wat het Agentschap voor Natuur en Bos betreft, de ontwerpbeheerregeling in een laatste fase zit. Mijn vragen zijn in opvolging van de antwoorden die zowel collega Koen Van den Heuvel als ikzelf ontvingen.

Wanneer zal de definitieve beheerregeling van de Aziatische hoornaar klaar zijn? Wat is de reden dat het zo lang duurt om tot een definitieve beheerregeling te komen? Hoe ziet de timing eruit voor de volgende stappen die gezet moeten worden in dit dossier? Tot slot, welke initiatieven zult u nemen om de beheerregeling van de Aziatische hoornaar goedgekeurd te krijgen nog voor het wespenseizoen dit jaar van start gaat? Alvast bedankt voor uw antwoorden.

De voorzitter

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Dank u wel.

Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat het werk gebeurt, of dat nu het ANB is of het Departement Landbouw en Visserij, dat maakt niet zoveel uit. In ieder geval zijn beide partijen overeengekomen dat de formele goedkeuringsprocedure kan worden opgestart, met advisering door de Minaraad en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij.

Er is ondertussen ook overleg geweest tussen het ANB en het Departement Landbouw en Visserij. Het Departement Landbouw en Visserij heeft ook opmerkingen opgemaakt die we hebben ontvangen. We zijn nu die opmerkingen aan het verwerken in de beheerregeling in afstemming met het Vlaams Bijenteeltprogramma. Dus dat moet nog even met elkaar worden afgestemd. Ik besef wel dat de totstandkoming van de beheerregeling een veeleisend proces is, maar de bedoeling is wel dat er voor de zomer een finale versie is.

Wat uw derde vraag betreft, zoals reeds meerdere malen werd gezegd, zal ik ook mijn verantwoordelijkheid opnemen zonder die finale beheerregeling. Daarom heb ik ook vanuit het ANB middelen laten voorzien voor onder meer de verdere uitrol van het Vespa-Watch-platform bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Ik installeer ook zo snel mogelijk een aanspreekpunt dat de bestrijding van de Aziatische hoornaar in Vlaanderen in goede banen kan leiden, en ik organiseer ook een opleiding voor professionele bestrijders, maar ook voor brandweerkorpsen om hun rol optimaal te kunnen vervullen. Via opleidingen en webinars voor brandweerkorpsen en professionele bestrijders voorzien we ook een structurele aanpak. Daarnaast zullen de middelen ook gebruikt worden voor de bestrijding van nesten binnen ANB-domeinen.

Er lopen ook gesprekken met verschillende provincies. Bestrijding is in de provincies vaak anders geregeld. Mijn diensten zijn ook ter beschikking voor dat overleg. Het ANB heeft voor mijn vraag ook 200.000 euro uitgetrokken. Dit is vanuit het ANB alleen al meer dan het driedubbele van het budget dat de vorig jaren voorhanden was, dus ik denk dat dat goed is. We werken ondertussen snel aan de definitieve versie van de beheerregeling, de opmerkingen van het Departement Landbouw en Visserij worden momenteel verwerkt in de beheerregeling.

De voorzitter

De heer De Roo heeft het woord.

Stijn De Roo (cd&v)

Dank u, minister, voor uw antwoord.

Voor mij is nog niet helemaal duidelijk waarom het precies zo lang duurt, maar ik begrijp dat het een intensief overleg is waar heel wat belangen in het spel zijn. Ik denk dat het wel degelijk van groot belang is dat er een plan is voor die Aziatische hoornaar.

Ik ga eerlijk zijn, minister. Naar aanleiding van een aantal vorige antwoorden, en een gerucht dat de ronde deed bij de imkerij, was er wel wat bezorgdheid over het feit of er effectief nog ingezet zou worden op de bestrijding van die Aziatische hoornaar. U hebt in uw antwoorden in het verleden onder andere gezegd dat, wanneer men kijkt naar de ons omliggende regio’s, je ziet dat bijvoorbeeld Frankrijk veel minder budgetten naar de bestrijding laat gaan. Dat is hier en daar toch overgekomen alsof we vanuit Vlaanderen het zo zullen laten, en daarvoor geen middelen zullen voorzien. En dat is toch wel een gerucht dat zeer hardnekkig was binnen de sector. Ik ben dan ook blij om te horen dat u zegt dat men in Vlaanderen wel degelijk voor bestrijding wil gaan, voor de imkerij, voor de natuur, om die invasieve soort hier buiten te krijgen.

Minister, mijn bijkomende vraag is natuurlijk welke initiatieven u zult nemen vanuit uw bevoegdheid, of samen met de rest van de Vlaamse Regering, om werk te kunnen maken van een gecoördineerde Europese aanpak. Het blijft van belang dat we hier niet in onze regio Vlaanderen die bestrijding ten volle gaan voeren, en dat de rest van Europa op termijn achterblijft.

Mijn bijkomende vraag is dus: hoe wilt u dat aanpakken?

De voorzitter

De heer Pieters heeft het woord.

Leo Pieters (Vlaams Belang)

Minister, het was inderdaad toch even onduidelijk of er werd verdergegaan met de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Het is goed nieuws dat u daar toch werk van maakt. Ik heb toch nog een bijkomende vraag, omdat ze hier in de commissie toch al eens gesteld is.

Wat betreft invasieve soorten zitten we met de mondialisering, met onze havens. Er komen veel exoten binnen via transport. Hoe is het beleid daarrond? Het gaat niet alleen om de hoornaar, er zijn meerdere dier- en plantensoorten die ons parten spelen. In welke mate gaat u daar beleid rond voeren?

De voorzitter

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Ik houd het heel kort. Ik begrijp niet goed van waar de geruchten komen, want de budgetten zijn… (Opmerkingen van Stijn De Roo)

Wat zegt u? U weet het misschien beter? Op basis van beleid is het niet, want er is nog nooit zoveel budget uitgetrokken. Vanwaar dat komt, weet ik dus niet. Maar het is goed, het is bij dezen rechtgezet. In tegenstelling tot andere regio’s, hebben we meer dan ooit middelen vrijgemaakt. Andere regio’s zeggen dat ze dat dus niet meer gaan bestrijden, maar dat is dus niet wat we in Vlaanderen gaan doen. Ik denk dat het misschien even onduidelijk was, of het Departement Landbouw het doet of het ANB. Bon, u kent mij, als anderen het niet oppakken, pak ik het op. Ik vind dat allemaal niet erg, zolang het probleem maar is opgelost. Dat is denk ik het belangrijkste, dat heb ik in dezen dus gedaan.

Ik heb wel ook opmerkingen van Landbouw en Visserij ontvangen. Dat is een heel pak opmerkingen, en dat is de reden waarom we inderdaad nog het een en ander moeten aanpassen, zoals dat gaat in Vlaanderen. Je kent het in Vlaanderen, je hebt allerlei adviezen van al die raden. Misschien is het naar 2024 toe de moeite om dat eens op te kuisen, want daardoor duurt het ook altijd heel lang, vind ik. Ik denk dat het een grote frustratie van eenieder is. Maar bon, dat is momenteel hoe dat zit.

Het blijft belangrijk. We laten onze imkers zeker niet alleen in deze strijd. Wat dat Europese verhaal betreft – want inderdaad, we zitten hier niet alleen – er is een Europees overleg rond exoten. We hebben ook aan het INBO gevraagd om het probleem aan te kaarten.

Mijnheer Pieters, we zitten ook met federale instanties samen om een Vlaanderen-en België-brede aanpak van exoten te voorzien, met de havens, Welzijn en Economie. Ook hier zullen we bij de nodige Europese instanties natuurlijk appelleren om een Europese aanpak te voorzien.

Eigenlijk is er dus heel veel werk. Maar zoals u ziet pakken zowel onze Vlaamse, federale, als Europese diensten het op.

De voorzitter

De heer De Roo heeft het woord.

Stijn De Roo (cd&v)

Dank u, minister, voor uw bijkomend antwoord.

Ik denk dat er inderdaad werk op de plank ligt om het ook Europees op de kaart te zetten, en ik hoop dat u dat ook zult doen.

Wat betreft het werk dat uitgevoerd moest worden ben ik er op basis van de antwoorden die ik kreeg op de parlementaire vragen die ik erover heb gesteld, wel zeker van dat men wel wilde werken, maar dat er vooral overeenstemming moest zijn tussen de verschillende betrokken actoren in heel dit dossier van de Aziatische hoornaar.

U hebt gezegd dat u het beheerplan voor de zomer wilt hebben. Ik hoop dat dat lukt, dat u daar zowel bij uw administratie, maar ook bij de betrokkenen in uw kabinet, de nadruk op legt. Ik wil daar bij u op aandringen. Het is goed dat u met een aantal andere maatregelen van start kunt gaan, maar het is wel belangrijk dat er zo snel mogelijk een plan komt. Het seizoen van de wespen zal dan al opgestart zijn. Het moet er dus zo snel mogelijk zijn.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

 


  Nieuwsflash
 
PFAS in het Vlaamse drinkwater Lees meer
 
 
Fruitboeren houden hart vast voor voorspelde nachtvorst Lees meer
 
 
Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden Lees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum en belangrijke data voor de verzamelaanvraag 2024 Lees meer
 
 
Brede weersverzekering 2024: aanvragen voor 30/4Lees meer
 
 
Overstroming van 5 - 22 november 2023 erkend als rampLees meer
 
 
Infosessies stikstofdecreet Vlaamse overheid Lees meer
 
 
Na de natte winter: eerst de spade, dan de bewerking! Lees meer
 
 
Jachtwild - Seizoenen 2021, 2022 en 2023 Lees meer
 
 
Kunstmest uitsparen Lees meer
 
 
ILVO bouwt hoogtechnologische Feed Pilot Lees meer
 
 
Drones en AI in de strijd tegen aardappelziekteLees meer
 
 
Optimalisatie spuittechniek: tips voor duurzamer gebruik Lees meer
 
 
Plantgoedsubsidie? Dien je facturen vr 30 april inLees meer