Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 16 mrt 2023 19:19 

Over kinderopvang op landbouwerven


Vraag om uitleg over kinderopvang op landbouwerven
van Freya Saeys aan minister Hilde Crevits, minister Jo Brouns en minister Zuhal Demir

De voorzitter

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Freya Saeys (Open Vld)

In Nederland kent men net als bij ons een gebrek aan kinderopvang en werknemers die deze job uitvoeren. De Nederlandse regering pakte uit met een opmerkelijk voorstel. Ze gaat namelijk in gesprek met gemeenten om te kijken of er soepeler kan worden omgegaan met het realiseren van bijvoorbeeld kinderopvang op boerenerven. De regering ziet hierin een win-win: meer capaciteit voor kinderopvang enerzijds en taakverbreding voor de boeren, die moet leiden tot extra inkomsten.

Alleen is zoiets natuurlijk sneller gezegd dan gedaan. Niet alleen botsen geïnteresseerde boeren op allerlei regels, zoals bestemmingsplannen die eerst moeten worden gewijzigd, maar daarnaast stellen zich ook nog heel wat praktische uitdagingen. Uiteraard horen de mensen die kinderen opvangen te beschikken over de nodige kwalificaties, maar ook de opvangmodaliteiten situeren zich op boerenerven waar er zich mogelijk grotere risico’s kunnen voltrekken. De aanwezigheid van grote landbouwdieren, allerhande gewasbestrijdingsmiddelen, zwaar rollend materiaal en dergelijke kan voor kleine kinderen gevaarlijke situaties creëren. Nu, in Nederlandse regeringskringen wordt dan weer terecht gewezen op een aantal pluspunten. Zo kan kinderopvang op een boerenerf de afstand tussen boeren en burgers verkleinen, er is het educatieve aspect en de aangename plattelandsomgeving.

Minister, hoe staat u tegenover het voornemen van de Nederlandse regering om kinderopvang mogelijk te maken op landbouwerven, zowel vanuit het standpunt van kinderopvang, vanuit het standpunt van de verbreding van landbouwactiviteiten als vanuit het standpunt van de aanpassing van de bestemming van landbouwerven?

Is de piste ook overwogen in Vlaanderen? Zo ja, hoe gaat men dit aanpakken? Zo nee, welke zijn de belangrijkste obstakels om deze denkpiste af te toetsen en desgevallend te ontwikkelen?

Welke zijn de fundamentele vereisten die vervuld moeten zijn indien men in Vlaanderen kinderopvang op boerenerven zou overwegen?

Zult u advies inwinnen over deze denkpiste bij de respectievelijke adviesorganen in de welzijns- en landbouwsector?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Dank u wel, collega Saeys. Geheel tegen mijn gewoonte in zal ik starten met de laatste vraag die u stelde omdat ik inderdaad aan de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Vlaamse Raad WVG) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) een vraag zal richten om hierover een gemeenschappelijke denkoefening te doen.

Maar ik ga toch iets langer antwoorden. Eerst en vooral bestaat kinderopvang op landbouwerven al vele jaren. Het gaat dan over kleinschalige kinderopvang in de woning van de landbouwers, meestal is dat dan de gezinswoning. Als een landbouwbedrijf zijn activiteiten wil verbreden, dan kan het hiervoor in het algemeen op ondersteuning en advies vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) rekenen. In dat geval moet er gewoon een duidelijke link met de landbouwactiviteit op het bedrijf blijven. Het kan gaan om hoevelogies, landbouwbedrijven die hun deuren openzetten om scholen te ontvangen of zorggasten laten meehelpen op het bedrijf. We moeten er natuurlijk ook over waken dat de verbreding van de activiteiten niet leidt tot het ontwikkelen van zonevreemde activiteiten in agrarisch gebied. Dat is een beetje het kader.

Kleinschalige kinderopvanginitiatieven in een bestaande landbouwwoning zijn mogelijk, via een omgevingsvergunning voor een zonevreemde functiewijziging van bestaande gebouwen. Voor zover de oppervlakte van de kinderopvang maximaal 100 vierkante meter bedraagt en de woonfunctie een grotere oppervlakte beslaat dan deze van de kinderopvang, kan een vergunning aangevraagd worden. Bepaalde factoren kunnen bij de beoordeling een rol spelen, zoals mobiliteit, maar ook veiligheid. Zoals u trouwens terecht aangeeft, zijn landbouwsites mogelijk gevaarlijk voor kleine kinderen wegens de machines, de dieren, enzovoort. De vereiste aanpassingen om groepsopvang mogelijk te maken zijn dermate groot en onomkeerbaar dat ze vaak een duurzame toekomst voor landbouwactiviteiten op die locatie bemoeilijken.

Voor de aanpassing van de bestemming van landbouwsites in het kader van kinderopvang heeft de Vlaamse landbouwadministratie in het verleden altijd negatief advies gegeven. Dat hebben we aan minister Brouns gevraagd.

Ook vanuit het ruimtelijk omgevingsoogpunt – een bevoegdheid van minister Demir – zijn er wat vragen bij de mogelijkheden om die zonevreemde activiteiten uit te breiden, maar zoals gezegd ga ik aan de Vlaamse Raad WVG en de SALV vragen om hierover een gemeenschappelijke denkoefening te maken.

De voorzitter

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Freya Saeys (Open Vld)

Dank u wel, minister. Ik ben alleszins zeer blij dat u daar advies over zult vragen. Hoe dan ook moeten we verschillende pistes bekijken. We weten allemaal dat we met een tekort aan kinderopvang zitten en dat landbouw toch aan het kijken is om de activiteiten uit te breiden om extra inkomsten proberen te verwerven. Als we dat hand in hand zouden kunnen laten gaan – ook op een veilige manier want dat is zeer belangrijk – kan dat alleen maar een win-win zijn. Ik ben alleszins zeer blij dat u daarmee aan de slag zult gaan.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

 


  Nieuwsflash
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Stikstofdossier: rode bedrijven moeten hun vergunning kunnen uitdoenLees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
Weekendhuisjes in natuur- en landbouwgebied Lees meer
 
 
Erkenning van stikstofreducerende technieken PAS-lijstLees meer
 
 
3M-Zwijndrecht - Financiële compensaties voor landbouwersLees meer
 
 
Chinese megavarkensboerderijen - Handelsmogelijkheden voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over het stikstofakkoordLees meer
 
 
Landbouwbedrijven West-Vlaanderen - Starters en stopzettingen Lees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Goedkeuring GLBLees meer
 
 
Landbouwbedrijven Limburg - Starters en stopzettingenLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
Strijd tegen fraude via de procedure gecombineerde vergunningenLees meer
 
 
Globale analyse impacts bovenregionale wateroverlast Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer