Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 11 mrt 2023 12:02 

Varkensbedrijven met hoogste stikstofimpact op natuur kunnen vervroegd stoppen


Om een globale afbouw van de varkensstapel en een reductie van de ammoniakuitstoot tegen 2030 te realiseren heeft de Vlaamse overheid een vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensbedrijven uitgewerkt. De Europese Commissie en de Vlaamse Regering hebben nu groen licht gegeven voor de organisatie van een oproep, waarbij varkensbedrijven met de hoogste stikstofimpact op de natuur hun varkensstallen vervroegd kunnen stopzetten.

Alle varkenshouderijen (KMO's) met een impactscore hoger dan 0,5% komen in aanmerking. Bedrijven die in aanmerking komen en gekend zijn bij de VLM op basis van de Mestbankaangifte 2022 (productiejaar 2021), worden zo snel mogelijk geïnformeerd. Landbouwers die geen mail of brief ontvangen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en op basis van een eigen impactscoreberekening vermoeden dat ze in aanmerking komen, kunnen zich ook kandidaat stellen. Minder ammoniakuitstoot tegen 2023

Met een totaalpakket aan maatregelen wil Vlaanderen de stikstofuitstoot drastisch inperken om de milieudoelstellingen te halen en een vergunningsstop voor alle bedrijven voorkomen. Die maatregelen zijn beschreven in de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS).

Eén van de doelen is om het aantal varkens met 30% te reduceren tegen 2030 en via een oproep tot stopzetting de uitstoot van ammoniak sterk terug te dringen in Vlaanderen. Daarbij wordt een vergoeding voorzien voor stopzetting van varkensbedrijven met de hoogste impact op de habitats en soorten binnen de aangeduide speciale beschermingszones, en worden de bijbehorende nutriëntenemissierechten geannuleerd.

Vrijwillige stopzettingsregeling varkenshouderijen

Op 24 juni 2022 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp Besluit Vlaamse Regering (BVR) betreffende de vrijwillige stopzetting van varkensstallen, principieel goed. Na die principiële goedkeuring werd de steunregeling aangemeld bij de Europese Commissie, in het kader van staatssteun.

Zowel de Europese Commissie als de Vlaamse Regering hebben nu inhoudelijk groen licht gegeven voor de stopzettingsregeling en voor de organisatie van een oproep. De startdatum waarop dossiers kunnen worden ingediend wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt, na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit. De periode van indiening duurt 30 dagen. Landbouwers kunnen nu al kennis nemen van de ontwerpregeling van de vrijwillige stopzetting en kunnen de afweging maken of ze al dan niet wensen in te stappen.

Als landbouwers willen instappen is het raadzaam om zich nu al te informeren, de nodige documenten te verzamelen en afspraken te maken met eventuele belanghebbenden die de aanvraag mee moeten ondertekenen.

Welke varkensbedrijven komen in aanmerking voor de oproep?

Alle uitbaters met een exploitatie waarop varkens worden gehouden, waarvan de exploitatie een impactscore hoger dan 0,5% heeft, mogen een aanvraag indienen. Varkensstallen van gemengde bedrijven komen ook in aanmerking. De exploitatie van het bedrijf mag nog niet stopgezet zijn op het moment van de aanvraag.

Varkenshouders die op basis van gegevens waarover de VLM beschikt een impactscore hebben die hoger is dan 0,5% worden per email daarover geïnformeerd. Landbouwers zonder emailadres ontvangen een brief. Andere niet aangeschreven exploitanten, die denken in aanmerking te komen, kunnen zelf aantonen via de impactscoretool dat ze een impactscore hebben hoger dan 0,5%.

Wie krijgt een vergoeding? ​

Zolang het voorziene budget niet is uitgeput worden vergoedingen toegekend aan varkenshouders die in aanmerking komen voor de steunregeling en die zich tijdens de oproep kandidaat stellen. Exploitaties met een hogere impactscore worden hoger gerangschikt en komen het eerst in aanmerking voor een vergoeding om een maximaal positieve impact op de natuur te bekomen. Als de stallen ook worden gesloopt telt de impactscore dubbel voor de rangschikking. De vergoedingen zijn afhankelijk van de diercategorie, de ouderdom van de stallen en van de dieraantallen van 2021, aangegeven in de Mestbankaangifte van 2022.

Rekenvoorbeeld

 

Leeftijd

Aantal dieren

Diertype

Prijs per dier (in euro)

Totale vergoeding (in euro)

Stal 1

30 jaar

80

Zeugen

838

67.040

 

30 jaar

400

Biggen 7/20kg

44

17.600

Stal 2

40 jaar

120

Zeugen

362

43.440

 

40 jaar

600

Biggen 7/20

16

9.600

Stal 3

33 jaar

1300

Mestvarkens

136

176.800

Stal 4

37 jaar

1800

mestvarkens

88

158.400

Alle informatie over de regeling vindt u terug op de website van de VLM.

 


  Nieuwsflash
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Stikstofdossier: rode bedrijven moeten hun vergunning kunnen uitdoenLees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
Weekendhuisjes in natuur- en landbouwgebied Lees meer
 
 
Erkenning van stikstofreducerende technieken PAS-lijstLees meer
 
 
3M-Zwijndrecht - Financiële compensaties voor landbouwersLees meer
 
 
Chinese megavarkensboerderijen - Handelsmogelijkheden voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over het stikstofakkoordLees meer
 
 
Landbouwbedrijven West-Vlaanderen - Starters en stopzettingen Lees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Goedkeuring GLBLees meer
 
 
Landbouwbedrijven Limburg - Starters en stopzettingenLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
Strijd tegen fraude via de procedure gecombineerde vergunningenLees meer
 
 
Globale analyse impacts bovenregionale wateroverlast Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer