Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 29 apr 2022 06:38 

Stopzetting van de bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking


Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de stopzetting van de bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
-het Mestdecreet van 22 december 2006, artikel 35, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008, 25 april 2014 en 12 juni 2015.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 8 maart 2022.
- Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat zowel de waterverontreiniging door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen als de luchtverontreiniging ten gevolge van de productie en het gebruik van meststoffen van die aard zijn dat het noodzakelijk is om snel in te grijpen. In dat kader werd binnen de Vlaamse Regering op 23 februari 2022 een akkoord bereikt over de aanpak van het stikstofprobleem (Conceptnota PAS). In dat akkoord zijn verschillende maatregelen opgenomen. Een eerste, noodzakelijke stap in dat kader is ervoor zorgen dat de veestapel niet meer kan groeien. Het is dan ook essentieel om de uitbreidingsmogelijkheid via de NER-MVW-regeling onmiddellijk te bevriezen. De invoering van de NER-MVW-regeling heeft immers in een aantal deelsectoren een groei van de veestapel (voornamelijk pluimvee en varkens) mogelijk gemaakt en ligt mee aan de basis van het stagneren van de ammoniakuitstoot sinds 2007/2008, na een periode met gestage afname sinds 1990. In de conceptnota PAS werd daarom beslist om de uitbreidingsmogelijkheid via de NER-MVW-regeling te beëindigen. Om speculatief of anticiperend gedrag te vermijden, is het noodzakelijk dat die uitbreidingsmogelijkheid zo snel mogelijk opgeheven wordt. Het is voor de rechtszekerheid vereist dat de landbouwers zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van het feit dat die uitbreidingsmogelijkheid beëindigd wordt. Het is dan ook noodzakelijk dat dit besluit onmiddellijk wordt genomen. De Raad van State heeft advies 71.241/1 gegeven op 24 maart 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. In de VLAREME van 28 oktober 2016, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2021, wordt een artikel 13.1.10 ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 13.1.10. Er worden geen nieuwe nutriëntenemissierechten-MVW toegekend na 1 maart 2022.".
Art. 2. In hoofdstuk 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017, wordt afdeling 5, onderafdeling 2, die bestaat uit artikel 7.5.2.1 tot en met 7.5.2.4, opgeheven.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 april 2022.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

 


  Nieuwsflash
 
Update droogte 2022 Lees meer
 
 
India verbiedt export tarwe, prijzen kunnen wereldwijd oplopen Lees meer
 
 
Jo Brouns wordt nieuwe Vlaamse landbouwminister Lees meer
 
 
Droogte 2022: oppompverbod voor verschillende West-Vlaamse waterlopenLees meer
 
 
Droogte 2022: klimaatverandering voelenLees meer
 
 
Droogte 2022: we zullen er moeten aan wennenLees meer
 
 
Oorlog Oekra´ne: Frankrijk ontvangst 400 mio euro van Europa voor steun van de boerenLees meer
 
 
Landbouwers en uitbaters kijken hun volmachten voor het Mestbankloket best nog deze maand na Lees meer
 
 
Droogte 2022: Oost-Vlaanderen verbiedt oppompen van water Lees meer
 
 
Droogte 2022: agro-meteo berichten (30/4)Lees meer
 
 
Franse boeren zaaien meer zonnebloemen en minder ma´s Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijn - Impact stralingseffecten op industrie en landbouw Lees meer
 
 
Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER gestartLees meer