Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 01 nov 2021 07:53 

Erkende rampen noodweer WalloniŽ 14-16 juli en 24 juli 2021: besluit vergoedingsregeling


Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 september 2021 tot instelling van een bijzondere vergoedingsregeling voor bepaalde schade ten gevolge van de overstromingen en de zware regenval die zich van 14 tot en met 16 juli 2021 en op 24 juli 2021 hebben voorgedaan en die als openbare natuurramp zijn erkend

De Waalse Regering,
Gelet op het decreet van 23 september 2021 tot instelling van een bijzondere vergoedingsregeling voor bepaalde schade ten gevolge van de overstromingen en de zware regenval die zich van 14 tot en met 16 juli 2021 en op 24 juli 2021 hebben voorgedaan en die als openbare natuurramp zijn erkend, inzonderheid op artikelen 15, 17, 18, 25, 27, 33 en 35;
Gelet op het rapport van 21 september 2021 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 september 2021;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 27 september 2021;
Gelet op advies 172/2021 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 4 oktober 2021, overeenkomstig artikel 26, § 1, lid 2, van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit;
Gelet op advies nr. 70.239/4 van de Raad van State, gegeven op 4 oktober 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, ingegeven door het feit dat de overstromingen die zich van 14 tot en met 16 juli en op 24 juli 2021 hebben voorgedaan, een buitengewone ramp betekenen waarvan het geweld extreem geweest is, en die een groot aantal burgers in diepe nood heeft gestort en voor sommigen onder hen ondraaglijke angst voor hun toekomst en die van hun familieleden heeft veroorzaakt;
Dat deze helaas ongekende situatie nog wordt verergerd door het feit dat deze natuurramp zich heeft voorgedaan op een tijdstip waarop de gezondheid en het welzijn van veel slachtoffers zijn aangetast door de COVID-19 crisis, die nog steeds schadelijke gevolgen heeft;
Dat de overheid, geconfronteerd met een dergelijke situatie, blijk moet geven van voorbeeldigheid, voortvarendheid en efficiëntie. Haar eerste opdracht bestaat erin solidariteitsmechanismen te verwezenlijken die enerzijds materiële steun bieden aan slachtoffers, burgers, bedrijven en verenigingen, en anderzijds openlijk initiatieven nemen die voortdurend kunnen bijdragen tot hun psychologisch welzijn;
Dat het dringend, zelfs uiterst dringend is dat dit besluit door de Regering goedgekeurd wordt, zodat het juridisch arsenaal dat hersteltegemoetkoming toelaat, volledig toegepast kan worden;
Dat deze vaststelling volstaat om de termijn waarbinnen de afdeling Wetgeving van de Raad van State advies moet uitbrengen, tot vijf dagen te verkorten;
Dat dit des te meer het geval is daar deze verkorting van de termijn tot gevolg kan hebben dat de krachtens het besluit verrichte betalingen met ongeveer een maand worden vervroegd en dat het in het grote belang is van al degenen die daarop aanspraak zullen maken, dat zij zo spoedig mogelijk over de voor hen bestemde middelen kunnen beschikken;
Op de voordracht van de Minister-President;
Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Begripsomschrijvingen
Artikel 1. In de zin van dit besluit dient te worden verstaan onder:
1° kostprijs: kosten van de grondstoffen, geraamd op basis van de dagwaarde, die in voorkomend geval worden vermeerderd met de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die nodig zijn om een bepaalde mate van productie te bereiken;
2° decreet: decreet van 23 september 2021 tot instelling van een bijzondere vergoedingsregeling voor bepaalde schade ten gevolge van de overstromingen en de zware regenval die zich van 14 tot en met 16 juli 2021 en op 24 juli 2021 hebben voorgedaan en die als openbare natuurramp zijn erkend;
3° onderneming: de micro-onderneming, de kleine of middelgrote onderneming en de onderneming die niet overeenstemt met de personeelsaantallen en financiële bedragen uit de begripsomschrijving micro-onderneming, kleine en middelgrote onderneming als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, of de vereniging zonder winstoogmerk als bedoeld in boek 9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die aan volgende voorwaarden voldoet:
a) die aan de btw onderworpen is;
b) die ten minste één persoon met een arbeidsovereenkomst tewerkstelt;
c) die een economische activiteit uitoefent, namelijk het aanbieden van goederen of diensten op een bepaalde markt;
d) waarvan de financiering uit publieke bronnen niet meer dan vijftig procent bedraagt, met uitzondering van werkgelegenheidssteun, op basis van de laatste goedgekeurde rekeningen, uitgezonderd de publiekrechtelijke rechtspersonen;
4° behoud van de werkgelegenheid: een onderneming wordt geacht haar werkgelegenheidsniveau te hebben gehandhaafd indien zij 18 maanden na de hervatting van de activiteiten over een aantal werknemers beschikt dat gelijk is aan het gemiddelde aantal werknemers dat zij in de 18 maanden voorafgaand aan de ramp in dienst had gedurende een periode van ten minste vier jaar. Dat werkgelegenheidsniveau dient gehandhaafd te blijven voor een periode van minstens vier jaar, teneinde de stabiliteit van de werkgelegenheid gedurende deze periode te waarborgen. Het aantal werknemers wordt op basis van de voltijdse equivalenten berekend. De sociale balans heeft bewijskracht;
5° Ministers: de minister bevoegd voor de financiële tegemoetkomingen ten gevolge van schade ontstaan door toedoen van algemene natuurrampen en de minister bevoegd voor economie;
6° particulieren: slachtoffers wier beschadigde eigendom niet wordt gebruikt voor beroeps- of landbouwactiviteiten;
7° herstel van activiteiten: een onderneming wordt geacht haar activiteiten te hebben hervat zodra zij een jaaromzet boekt die gelijk is aan 75% van haar gemiddelde omzet in de drie boekjaren die aan de ramp voorafgingen, en uiterlijk op 14 juli 2023;
8° nieuwwaarde: kostprijs van de wederopbouw als nieuw, met inbegrip van de kosten van de architect, of de volledige vernieuwing van het goed;
9° werkelijke waarde: nieuwwaarde, na aftrek van veroudering;
10° dagwaarde: beurs- of marktwaarde;
11° verkoopwaarde: waarde bij de verkoop van het goed, op basis van de marktprijzen;
12° veroudering: waardevermindering van de nieuwwaarde naar gelang van de ouderdom van het goed, het gebruik, de frequentie en de kwaliteit van het onderhoud.

HOOFDSTUK 2. - Raming van de schade en berekening van de hersteltegemoetkoming
Afdeling 1. - Onverzekerde particulieren
Art. 2. § 1. Voor onroerende goederen is het bedrag van de hersteltegemoetkoming beperkt tot 50% van de geraamde schade:
1° bij volledige schade: tegen nieuwwaarde volgens een omstandig bestek of factuur, of bij gebreke daarvan, per bebouwde kubieke meter;
2° bij gedeeltelijke schade: tegen herstellingswaarde op basis van de gemiddelde eenheidsprijzen genomen uit de lijst van eenheidsprijzen gepubliceerd door de Associatie van Belgische Experten die van kracht was op het ogenblik van de schade.
§ 2. Het bedrag van de in § 1 vastgestelde hersteltegemoetkoming wordt voor onverzekerden en personen die niet tegen overstromingen verzekerd zijn voor hun eigendom in een gebied met een hoog overstromingsrisico, beperkt tot 80.000 euro.
§ 3. In afwijking van de §§ 1 en 2 wordt ten aanzien van de niet-verzekerden die een leefloon ontvangen in de zin van artikel 18 van het decreet, een hersteltegemoetkoming toegekend volgens de onderstaande tabel:

Opeenvolgende schijven van het totaalbedrag van de schade voor onroerende goederen (in euro) Tegemoetkomingspercentage Samengeteld bedrag van de vorige schijven
0,01 euro tot en met 9.999,99 euro 100 % 0 euro
10.000,00 euro tot en met 19.999,99 euro 80 % 9.999,99 euro
20 § .000,00 euro tot en met 29.999,99 euro 60 % 17.999,98 euro
30.000,00 euro tot en met 205.999,99euros euro 50 % 23.999,98 euro
Vanaf 206.000,00 euro 0 % 111.999,97


§ 4. Er wordt een aanvullende hersteltegemoetkoming verleend voor kosten die verband houden met een depollutie of decontaminatie die noodzakelijk is geworden door de overstromingen en de hevige regenval waarnaar in het decreet wordt verwezen.
Deze aanvullende hersteltegemoetkoming komt overeen met het bedrag van de kosten die worden toegerekend aan de depollutie of decontaminatie en is beperkt tot een maximumbedrag van 10.000 euro.
§ 5. De in dit artikel bedoelde hersteltegemoetkoming wordt slechts verleend indien ze bestemd is voor de wederopbouw, het herstel of de restauratie van het beschadigde goed, of voor de wederopbouw van het goed op een andere plaats indien de oorspronkelijke plaats niet meer mogelijk is, of voor het sluiten van een huurovereenkomst voor een nieuwe woning met een minimumlooptijd van drie jaar.
§ 6. De in dit artikel bedoelde hersteltegemoetkoming wordt slechts verleend indien de begunstigde van de tegemoetkoming het bewijs levert van een brandverzekeringscontract dat, voor de toekomst, het onroerend goed dekt waarvoor de hersteltegemoetkoming wordt gevraagd of, in geval van totaal verlies en verhuizing, het onroerend goed dat de begunstigde in de toekomst zal betrekken.
De begunstigde van de tegemoetkoming voor wie het onmogelijk is een brandverzekeringscontract af te sluiten, moet deze onmogelijkheid met bewijsstukken aantonen.
De voorwaarde om een brandverzekeringscontract af te sluiten, geldt niet voor ontvangers van een sociaal integratie-inkomen.
Art. 3. § 1. Voor microwoningen zoals bedoeld in artikel 1, 6°, van het decreet stemt het bedrag van de hersteltegemoetkoming overeen met de geraamde schade als volgt:
a) bij volledige schade: tegen nieuwwaarde volgens een omstandig bestek of factuur;
b) bij volledige schade: tegen herstellingswaarde volgens een omstandig bestek of factuur.
§ 2. Het in § 1 vastgestelde bedrag van de hersteltegemoetkoming is beperkt tot 20.000 euro.
Art. 4. § 1. Voor de roerende goederen voor dagelijks of huiselijk gebruik, stemt het bedrag van de hersteltegemoetkoming overeen met de geraamde schade als volgt:
1° bij volledige schade: op basis van de nieuwwaarde;
2° bij gedeeltelijke schade: in kostprijs van de herstelling op grond van een omstandige bestekken of facturen.
§ 2. Het in § 1 vastgestelde bedrag van de hersteltegemoetkoming wordt beperkt tot 10.000 euro.
§ 3. Het bedrag van de hersteltegemoetkoming voor een fiets mag niet hoger zijn dan 200 euro en is inbegrepen in het maximum bedoeld in § 2.
Afdeling 2. - Personen die niet verzekerd zijn voor goederen die gebruikt worden voor hun beroepsactiviteit,
zowel voor eenvoudige als voor bijzondere risico's
Art. 5. § 1. Voor land- en tuinbouwgoederen wordt het bedrag van de tegemoetkoming voor het herstel van de schade beperkt tot 70% van de geraamde schade, en wel als volgt:
a) voor gebouwen, schuilplaatsen, kassen:
- Bij volledige schade: in heropbouwwaarde volgens een omstandig bestek of factuur, bij gebreke daarvan, per bebouwde kubieke meter;
- bij gedeeltelijke schade: tegen herstellingswaarde volgens een omstandig bestek of factuur.
b) voor percelen: tegen de waarde van het herstel in de oorspronkelijke staat volgens een omstandig bestek, of bij gebreke daarvan, per vierkante meter. Voor een perceel dat door een bevoegde instantie ongeschikt voor bebouwing is verklaard ten gevolge van de ramp en de gevolgen daarvan, wordt jaarlijks een vergoeding uitgekeerd gedurende de periode van ongeschikte bebouwing. Ze wordt berekend op basis van het halfbruto inkomen per hectare;
c) voor machines, uitrusting, landbouwmachines en werktuigen: op basis van de marktwaarde vóór het schadegeval, in voorkomend geval na aftrek van de waarde van het wrak;
d) voor omheiningen, drinkbakken, zaaigoed, voedselvoorraden, geoogste gewassen, laagstamboomgaarden, runderen, vee, pluimvee, voor producten die worden gebruikt in de fokkerij, de tuinbouw, de aquacultuur en de bijenteelt, voor vis: tegen de huidige waarde;
e) voor kwekerijen, gewassen, oogsten: op basis van de meest recente door de Waalse Overheidsdienst vastgestelde forfaitaire brutoproducties of, bij ontstentenis daarvan, op basis van de kostprijs;
f) voor heggen, houtwallen, hoogstamboomgaarden, bomenrijen en knotwilgen: op basis van de bedragen vermeld in het besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 2020 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen.
§ 2. De raming van de schade omvat de kosten van ontruiming, afbraak, evacuatie, behandeling, beveiliging, depollutie en decontaminatie, volgens een omstandig bestek of factuur.
§ 3. Het in de §§ 1 en 2 vastgestelde bedrag van de hersteltegemoetkoming is beperkt tot 300.000 euro.
Art. 6. § 1. Voor bosaanplantingen is het bedrag van de tegemoetkoming voor het herstel van de schade beperkt tot 35% van de geraamde schade, en wel als volgt:
1° op basis van de kostprijs;
2° indien ze het rijpheidsstadium hadden bereikt, op grond van de handelswaarde.
§ 2. Voor bosinfrastructuur is het bedrag van de tegemoetkoming voor het herstel van de schade beperkt tot 35% van de geraamde schade, en wel als volgt:
1° bij volledige schade: tegen heropbouwwaarde volgens een omstandig bestek of factuur, bij gebreke daarvan, per bebouwde kubieke meter ;
2° bij gedeeltelijke schade: tegen herstellingswaarde volgens een omstandig bestek of factuur.
§ 3. De raming van de schade omvat de kosten van ontruiming, afbraak, evacuatie, behandeling, beveiliging, depollutie en decontaminatie, volgens een omstandig bestek of factuur.
§ 4. Het in de §§ 1, 2 en 3 vastgestelde bedrag van de hersteltegemoetkoming wordt beperkt tot 300.000 euro.
Art. 7. § 1. Voor onroerende goederen die worden gebruikt voor beroepsactiviteiten en toebehoren aan natuurlijke of rechtspersonen, uitgezonderd de bestelwagens voor een beroepsmatig gebruik bedoeld in artikel 11, wordt het bedrag van de hersteltegemoetkoming beperkt tot 25% van de geraamde schade, en wel als volgt:
1° voor gebouwen:
- bij volledige schade: tegen nieuwwaarde volgens een omstandig bestek of factuur, bij ontstentenis, per bebouwde kubieke meter;
- bij gedeeltelijke schade: tegen herstellingswaarde volgens een omstandig bestek of factuur.
2° voor machines, gereedschappen, matrijzen en andere productiemiddelen: tegen hun werkelijke waarde, verminderd met de waarde van het wrak;
3° voor meubilair: tegen nieuwwaarde;
4° voor gemotoriseerde voertuigen en aanhangwagens: tegen de verkoopwaarde vóór het schadegeval, in voorkomend geval na aftrek van de waarde van het wrak, zonder beperking ten aanzien van het aantal voertuigen;
5° voor goederen en voorraden: tegen hun kostprijs;
6° voor dieren: tegen de dagwaarde.
§ 2. De raming van de schade omvat de kosten van ontruiming, afbraak, evacuatie, behandeling, beveiliging, depollutie en decontaminatie, volgens een omstandig bestek of factuur.
§ 3. Het in de §§ 1 en 2 vastgestelde bedrag van de hersteltegemoetkoming wordt beperkt tot 500.000 euro.
§ 4. De in dit artikel bedoelde hersteltegemoetkoming wordt slechts verleend indien de begunstigde van de hulp het bewijs levert van een brandverzekeringscontract dat, voor de toekomst, de goederen dekt waarvoor de hersteltegemoetkoming wordt gevraagd of, in geval van totaal verlies, het onroerend goed dat de begunstigde in de toekomst zal betrekken.
Een begunstigde van de tegemoetkoming voor wie het onmogelijk is een verzekeringscontract af te sluiten, moet deze onmogelijkheid met bewijsstukken aantonen.
§ 5. De in dit artikel bedoelde hersteltegemoetkoming wordt slechts toegekend indien deze bestemd is voor het herstel, de wederopbouw of de hervatting van de economische activiteit op een plaats in Wallonië en binnen een straal van ten hoogste 20 kilometer van de oorspronkelijke vestigingsplaats.
Elke terugbetaling van een schuld aan een schuldeiser is derhalve uitgesloten, behoudens de schulden aangegaan na de ramp in het kader van de voorzetting van de activiteiten, zoals de prefinanciering door de gewestelijke instrumenten als bedoeld in artikel 31 van het decreet.
Indien het onmogelijk is de in lid 1 bedoelde doelstellingen te verwezenlijken, kunnen de Ministers op verzoek van de begunstigde van de hersteltegemoetkoming een afwijking toestaan, zolang het nagestreefde doel de handhaving van de werkgelegenheid en de hervatting van een economische activiteit in Wallonië blijft.
§ 6. Als de aanvraag voor een in dit artikel bedoelde hersteltegemoetkoming hoger is dan 50.000 euro, wordt de hersteltegemoetkoming berekend op basis van het behoud van werkgelegenheid, op basis van voltijdequivalenten. Het bedrag ervan evolueert volgens de onderstaande tabel:

Volume gehandhaafde betrekkingen Percentage van de hersteltegemoetkoming
100% 100%
90-99,99% 90%
80-89,99% 80%
70-79,99% 70%
60-69,99% 60%
50-59,99% 50%
25-49,99% 30%
<25% 0%


§ 7. Als de aanvraag voor de in dit artikel bedoelde hersteltegemoetkoming 50.000 euro of meer bedraagt, moet het dossier als bedoeld in artikel 22, overeenkomstig de door de Minister van Economie vastgestelde modaliteiten, worden ingediend bij Sowalfin, SRIW of SOGEPA, met het oog op de beoordeling van de deugdelijkheid van het financieel plan voor de hervatting van de activiteiten.
Het door Sowalfin, SRIW of SOGEPA geformuleerde advies omvat een onderdeel preventie van overstromingsrisico's, op basis van een externe analyse, in het kader van de hervatting van de activiteit.
Als de aanvraag voor de in dit artikel bedoelde hersteltegemoetkoming lager is dan dit bedrag, kan het dossier door de begunstigde rechtstreeks bij de gewestelijke dienst rampenbestrijding worden ingediend.
§ 8. Voor de aanvragen voor een hersteltegemoetkoming hoger dan 50.000 euro wordt het in dit artikel bedoelde bedrag van de hersteltegemoetkoming in drie schijven uitgekeerd:
1° een eerste schijf van 50% wordt betaald bij de validatie van een dossier dat voorziet in de handhaving van 70 % van de werkgelegenheid. Indien dat doel onmogelijk bereikt kan worden, kunnen de Ministers, op aanvraag de tegemoetkomingsgerechtigde, een afwijking toekennen voor zover het behoud van de werkgelegenheid en de hervatting van een economische activiteit in Wallonië blijven. Die afwijking kan enkel worden toegekend aan de ondernemingen die meer dan 250 werknemers tewerkstellen;
2° een tweede schijf van 30% wordt betaald bij voorlegging van de facturen waarmee aangetoond wordt dat de bedragen, verkregen bij de eerste schijf, en het bij de tweede schijf aangevraagde bedrag voor de wederopbouw bestemd zijn;
3° een derde schijf van 20 % kan worden uitbetaald wanneer de voorwaarde van de handhaving van de werkgelegenheid wordt bereik, met inachtneming van de criteria bepaald in § 6, na voorlegging van facturen waaruit blijkt dat de volledige hersteltegemoetkoming dient voor de wederopbouw.
Indien de doelstellingen van dit artikel niet worden bereikt, worden de ten onrechte aan de maatschappij uitgekeerde bedragen teruggevorderd.
§ 9. Voor de aanvragen voor een hersteltegemoetkoming met een bedrag lager dan 50.000 euro, wordt het bedrag van de hersteltegemoetkoming bedoeld in dit artikel in twee schijven gestort:
1° een eerste schijf van 50% wordt bij de validering van het dossier gestort;
2° een tweede schijf van 50% wordt gestort na overlegging van facturen waaruit blijkt dat het totale bedrag van de hersteltegemoetkoming aangewend wordt voor de wederopbouw.
Afdeling 3. - Personen die verzekerd zijn voor goederen die in het kader van hun beroepsactiviteit worden gebruikt
en die door bijzondere risico's zijn gedekt
Art. 8. § 1. Voor personen die onder bijzondere risico's zijn verzekerd, uitgezonderd de bestelwagens voor een beroepsmatig gebruik, wordt het bedrag van de schade als volgt geraamd:
1° voor het gebouw :
- bij volledige schade: tegen nieuwwaarde volgens een omstandig bestek of factuur, of bij gebreke daaraan, per bebouwde kubieke meter;
- bij gedeeltelijke schade: tegen herstellingswaarde volgens een omstandig bestek of factuur;
2° voor machines, gereedschappen, matrijzen en andere productiemiddelen: tegen hun werkelijke waarde, verminderd met de waarde van het wrak;
3° voor meubilair: tegen nieuwwaarde;
4° voor gemotoriseerde apparatuur en aanhangwagens: tegen de verkoopwaarde vóór het schadegeval, in voorkomend geval na aftrek van de waarde van het wrak, zonder beperking ten aanzien van het aantal voertuigen;
5° voor goederen en voorraden: tegen kostprijs;
6° voor dieren: tegen de dagwaarde.
§ 2. De raming van de schade omvat de kosten van opruiming, afbraak, evacuatie, behandeling, beveiliging, depollutie of decontaminatie, volgens een omstandig bestek of factuur.
Art. 9. § 1. Het bedrag van de hersteltegemoetkoming voor herstellingen aan beschadigde goederen die niet door een verzekering worden vergoed, wordt als volgt beperkt:
1° voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers wordt de hersteltegemoetkoming bepaald door de Regering, op voorstel van de Minister bevoegd voor Economie, en beperkt tot 40% van het bedrag van de schade die niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed;
2° voor ondernemingen met 50 tot 250 werknemers is de hersteltegemoetkoming beperkt tot 40% van het bedrag van de schade die niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed;
3° voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers is de hersteltegemoetkoming beperkt tot 50% van het bedrag van de schade die niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed.
§ 2. De in dit artikel bedoelde hersteltegemoetkoming wordt slechts verleend indien hij bestemd is voor het herstel, de wederopbouw of de hervatting van de economische activiteit op een in Wallonië gelegen plaats en binnen een straal van maximaal 20 kilometer van de oorspronkelijke vestigingsplaats.
Elke terugbetaling van een schuld aan een schuldeiser is derhalve uitgesloten, uitgezonderd de schulden aangegaan na de ramp, in het kader van de voortzetting van de activiteiten, zoals de prefinanciering door de gewestelijke instrumenten als bedoeld in artikel 31 van het decreet.
Indien het onmogelijk is de in lid 1 genoemde doelstellingen te verwezenlijken, kunnen de Ministers op verzoek van de begunstigde van de hersteltegemoetkoming een afwijking toestaan, zolang het nagestreefde doel het behoud van de werkgelegenheid en de hervatting van een economische activiteit in Wallonië blijft.
§ 3. Als de aanvraag voor de in dit artikel bedoelde hersteltegemoetkoming hoger is dan 50.000 euro, wordt de hersteltegemoetkoming berekend op basis van het behoud van werkgelegenheid, berekend op basis van voltijdsequivalenten. Het bedrag ervan evolueert volgens de onderstaande tabel:

Behouden werkgelegenheidsvolume % van de hersteltegemoetkoming
100% 100%
90-99,99% 90%
80-89,99% 80%
70-79,99% 70%
60-69,99% 60%
50-59,99% 50%
25-49,99% 30%
<25% 0%


§ 4. Indien de aanvraag voor de in dit artikel bedoelde hersteltegemoetkoming 50.000 euro of meer bedraagt, volgens de nadere regels bepaald door de Minister bevoegd voor Economie, moet het dossier als bedoeld in artikel 22 worden ingediend bij Sowalfin, SRIW of SOGEPA voor een beoordeling van de soliditeit van het financieel plan voor de hervatting van de activiteiten.
Het door Sowalfin, SRIW of SOGEPA geformuleerde advies omvat een onderdeel preventie van overstromingsrisico's op basis van een externe analyse in het kader van de hervatting van de activiteit.
Als de aanvraag voor hersteltegemoetkoming lager is dan dit bedrag, kan de begunstigde dit rechtstreeks bij de gewestelijke dienst rampenbestrijding indienen.
Art. 10. § 1. Voor de aanvragen voor een hersteltegemoetkoming hoger dan 50.000 euro, wordt het in artikel 9 bedoelde bedrag van de hersteltegemoetkoming in drie schijven betaald:
1° een eerste schijf van 50% wordt betaald wanneer een dossier gevalideerd wordt dat het behoud van de tewerkstelling op 70% voorziet. Indien dat doel onmogelijk bereikt kan worden, kunnen de Ministers, op aanvraag de tegemoetkomingsgerechtigde, een afwijking toekennen voor zover het behoud van de werkgelegenheid en de hervatting van een economische activiteit in Wallonië blijven. Die afwijking kan enkel worden toegekend aan de ondernemingen die meer dan 250 werknemers tewerkstellen;
2° een tweede schijf van 30% wordt betaald bij voorlegging van de facturen waarmee aangetoond wordt dat de bedragen, verkregen bij de eerste schijf, en het bij de tweede schijf aangevraagde bedrag voor de wederopbouw bestemd zijn;
3° een derde schijf van 20 % kan worden uitbetaald wanneer de voorwaarde van de handhaving van de werkgelegenheid wordt bereik, met inachtneming van de criteria bepaald in artikel 9, § 3, na voorlegging van facturen waaruit blijkt dat de volledige hersteltegemoetkoming dient voor de wederopbouw.
Indien de doelstellingen van dit artikel niet worden bereikt, worden de ten onrechte aan de onderneming uitgekeerde bedragen teruggevorderd.
§ 2. Voor de aanvragen voor een hersteltegemoetkoming met een bedrag lager dan 50.000 € wordt het bedrag van hersteltegemoetkoming bedoeld in dit artikel in twee schijven gestort:
1° een eerste schijf van 50% wordt gestort bij de validering van het dossier;
2° een tweede schijf van 50% wordt gestort na overlegging van facturen waaruit blijkt dat het totale bedrag van de hersteltegemoetkoming aangewend wordt voor de wederopbouw.
Afdeling 4. - Voertuigen
Art. 11. § 1. Voor voertuigen is het bedrag van de tegemoetkoming voor het herstel van de schade beperkt tot 50% van de geraamde schade, en wel als volgt:
1° bij volledige schade: op grond van de verkoopwaarde, in voorkomend geval verminderd met de waarde van het wrak. Indien de waarde van het wrak niet door de eigenaar kan worden teruggevorderd, wordt alleen de verkoopwaarde vóór het schadegeval in aanmerking genomen. De waarde van het voertuig zal worden bepaald aan de hand van de voorwaarden die door de hiertoe bestemde databanken en platforms worden gesteld;
2° bij gedeeltelijke schade: in kostprijs van de herstelling op grond van een omstandig herstellingsbestek of factuur.
§ 2. Voor ontvangers van een leefloon wordt het bedrag van de hersteltegemoetkoming voor de schade als volgt geraamd:
1° bij volledige schade: op grond van de verkoopwaarde, in voorkomend geval verminderd met de waarde van het wrak. Indien de waarde van het wrak niet door de eigenaar kan worden teruggevorderd, wordt alleen de verkoopwaarde vóór het schadegeval in aanmerking genomen. De waarde van het voertuig zal worden bepaald aan de hand van de voorwaarden die door de hiertoe bestemde databanken en platforms worden gesteld;
2° bij gedeeltelijke schade: in kostprijs van de herstelling op grond van een omstandig herstellingsbestek of factuur
§ 3. Het bedrag van de in §§ 1 en 2 vastgestelde hersteltegemoetkoming wordt beperkt tot de volgende bedragen
1° bestelwagen voor beroepsmatig gebruik: minimaal 1.500 euro en maximaal 15.000 euro;
2° auto's en bestelwagens voor dagelijks en gezinsgebruik: minimaal 1.500 euro en maximaal 10.000 euro;
3° motorfiets: maximaal 5.000 euro;
4° bromfiets, bakfiets en elektrische fiets: maximaal 1.500 euro.
§ 4. Iemand die voertuigen voor beroepsdoeleinden en een voertuig voor dagelijks gezinsgebruik heeft, mag de maxima cumuleren.
§ 5. Het aantal motorvoertuigen dat in aanmerking wordt genomen voor de raming van het bedrag van de schade is beperkt tot één per persoon in het gezin. Voor auto's, bestelwagens en motorfietsen moeten deze personen in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor de betrokken categorie.
Afdeling 5. - Algemene bepalingen
Art. 12. § 1. Elke aanvraag waarvoor het bedrag van de hersteltegemoetkoming minder dan 250 euro bedraagt, komt niet voor herstel in aanmerking.
§ 2. In afwijking van het eerste lid zijn de aanvragen van natuurlijke personen die op de dag van de openbare natuurramp recht hebben op een leefloon krachtens de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie of op gelijkwaardige bijstand krachtens de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, niet vatbaar voor een vermindering.
Art. 13. De hersteltegemoetkoming wordt verhoogd met de aangetoonde kostprijs van de voorlopige instandhoudingsmaatregelen en -werken die op kosten van de aanvrager worden uitgevoerd en als nuttig erkend worden voor de beperking van de schade, en met de kosten van een eventuele evacuatie.
Art. 14. De hersteltegemoetkoming wordt verminderd met alle schenkingen, sommen, leveringen of prestaties van werken verkregen van of verschuldigd door Waalse openbare derden of verzekeringsmaatschappijen om de aanvrager geheel of gedeeltelijk schadeloos te stellen in het kader van de ramp.
Art. 15. Wanneer een aanvrager Btw-plichtig is, zal de hersteltegemoetkoming gebaseerd worden op de geraamde bedragen exclusief btw.
Art. 16. Het maximumbedrag voor roerende goederen als bedoeld in artikel 4, § 2, mag niet worden gecumuleerd met de bedragen die worden toegekend voor goederen die worden gebruikt voor een beroepsactiviteit.

HOOFDSTUK 3. - Schade aan het openbaar domein
Art. 17. Het bedrag van de hersteltegemoetkoming van de in artikel 26 van het decreet bedoelde schade aan het openbaar domein, met inbegrip van de goederen van de openbare huisvestingsmaatschappijen maar scholen uitgesloten, wordt als volgt beperkt, volgens de categorieën die in de bijlage bij dit besluit zijn vermeld:
1° voor beschadigde goederen die zich bevinden op het grondgebied van de gemeenten Trooz, Limburg en Pepinster, is er geen beperking op het bedrag van de schade;
2° voor beschadigde goederen die zich bevinden op het grondgebied van de gemeenten van categorie 1, met uitzondering van Trooz, Limbourg en Pepinster, 90% van het bedrag van de schade;
3° voor beschadigde goederen die zich bevinden op het grondgebied van gemeenten die onder categorie 2 vallen, 80% van het bedrag van de schade;
4° voor beschadigde goederen die zich bevinden op het grondgebied van gemeenten die onder categorie 3 vallen, 70% van het bedrag van de schade.
Deze categorieën worden bepaald in functie van het percentage gebouwen die schade hebben geleden wegens de overstromingen in een gemeente, evenals het totaalbedrag van de schade geleden in een gemeente.
De hersteltegemoetkoming is slechts van toepassing indien het bedrag dat door de verzekering voor het verzekerde goed wordt uitgekeerd, lager is dan de geraamde schade aan het betrokken goed. Het totale bedrag van de schadevergoeding mag niet hoger zijn dan de in lid 1 bedoelde percentages van de schade.
Art. 18. De hersteltegemoetkoming wordt verhoogd met de aangetoonde kostprijs van de voorlopige instandhoudingsmaatregelen en -werken die op kosten van de aanvrager worden uitgevoerd en als nuttig erkend worden voor de beperking van de schade.
Art. 19. De hersteltegemoetkoming wordt verminderd met alle bedragen die zijn ontvangen of verschuldigd zijn ter dekking of herstel van de in dit besluit bedoelde schade. De som van deze bedragen mag geen aanleiding geven tot een vergoeding die de in artikel 17 vastgestelde percentages overschrijdt.

HOOFDSTUK 4. - Procedures voor de aanvraag van een hersteltegemoetkoming
Afdeling 1. - Indiening en ontvankelijkheid van de aanvraag
Art. 20. Iedere aanvraag voor een hersteltegemoetkoming als bedoeld in artikel 25 van het decreet wordt aan de gewestelijke dienst rampenbestrijding gericht, die afhangt van de Waalse Overheidsdienst Binnenlandse Aangelegenheden en Sociale Actie. De aanvraag wordt ondertekend door de aanvrager of door diens wettelijke vertegenwoordiger.
Als de aanvraag door een gemachtigde ondertekend wordt, moet laatstgenoemde zijn handtekening in ieder geval laten voorafgaan door de melding van de personen die hem gemachtigd hebben. Daarbij dient hij eveneens een behoorlijk ingevulde en ondertekende volmacht te voegen.
De aanvrager dient één aanvraag in voor alle beschadigde goederen die hij bezit.
De onverdeelde geteisterde goederen kunnen het voorwerp uitmaken van een gezamenlijke aanvraag die door de mede-eigenaars of door hun gemachtigde ingediend wordt.
De echtgenoten en samenwonenden kunnen één enkele aanvraag voor het geheel van hun goederen indienen.
Art. 21. Iedere aanvraag voor een hersteltegemoetkoming moet worden ingediend via het vooraf opgestelde formulier, en is beschikbaar bij de gewestelijke dienst voor rampbestrijdingen.
Bij deze aanvraag worden alle verantwoordingsstukken of verklaringen op erewoord gevoegd waarmee enerzijds de hoedanigheid van de aanvrager en anderzijds het bestaan en de omvang van de schade vastgesteld kunnen worden.
Onder de stukken kunnen volgende gegevens worden verstaan: het Rijksregisternummer, de eigendomscertificaten voor onroerende goederen, de gezinssamenstelling, het afschrift van het verzekeringscontract, het attest van (niet-)tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij, de processen-verbaal van vaststelling en schatting van de schade, met inbegrip van een voor het schadegeval gemaakte schatting van de voorraden en goederen, het kentekenbewijs en de groene kaart voor motorvoertuigen, de offertes of omstandige facturen voor de herstelling of de vervanging van de betrokken goederen, het proces-verbaal tot vaststelling van teeltschade bij de Gemeentelijke Landbouwcommissies, het expertiseverslag met een omstandig overzicht van de herstellings- of vervangingskosten.
Voor de ingediende aanvragen die betrekking hebben op de goederen die onder de beroepsactiviteit vallen, uitgezonderd de landbouw-, tuinbouwgoederen en bosbestanden, wordt overigens, voor de dossiers die een tussenkomst van het Rampenfonds voor meer dan 50.000 € aanvragen, bij de aanvraag de gunstige kennisgeving gevoegd van één van deze drie gewestelijke instrumenten. Als dit document zou ontbreken, neemt de gewestelijke dienst rampenbestrijding contact op met het bevoegde gewestelijk instrument, vraagt naar de analyse van het dossier en licht de aanvrager in over de doorverwijzing van zijn dossier.
De leefloongerechtigden verstrekken eveneens een attest opgesteld door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of door de mutualiteiten.
De aanvrager verstrekt de gewestelijke dienst rampenbestrijding, of houdt ter beschikking van de expert, door deze dienst gemandateerd, elk document, certificaat of attest dat nadrukkelijk van hem zou worden gevraagd.
In de gevallen waarin de gewestelijke dienst rampenbestrijding, bij de analyse van de verzekeringspolis, vaststelt dat de verzekeringsmaatschappij zich duidelijk in gebreke van uitvoering van zijn contractuele verplichtingen jegens de aanvrager bevindt, kan hij het attest van niet-tussenkomst, opgesteld door bedoelde maatschappij, weigeren.
Art. 22. Voor de goederen die onder de beroepsactiviteit vallen, uitgezonderd de landbouw-, tuinbouwgoederen en bosbestanden, dient het slachtoffer een dossier in bij één van de drie gewestelijke instrumenten, namelijk Sowalfin, SRIW en SOGEPA, gestaafd door alle informatie nodig voor de behandeling ervan en de beoordeling van de schade, daaronder inbegrepen: een schatting van de geleden schade, het afschrift van de geldende verzekeringscontracten, een schatting van het eventuele te innen bedrag van de verzekeraar, een financieel plan, een recente boekhoudkundige situatie, evenals de rekeningen van de laatste drie werkjaren.
De instrumenten worden ermee belast, de financiële situatie van de onderneming en haar perspectieven inzake relance in Wallonië in verhouding tot de omvang van de ramp, de inzetbare financiële middelen en de hersteltegemoetkoming waarop het slachtoffer aanspraak kan maken, te onderzoeken. Die analyse zal worden uitgevoerd op grond van de in lid 1 bedoelde ingewonnen informatie.
In geval van gunstige beoordeling van het Investeringscomité geeft het gewestelijk instrument kennis van zijn advies aan de begunstigde, die dan zijn aanvraag voor een hersteltegemoetkoming kan indienen bij de gewestelijke dienst rampenbestrijding, en daarbij erop toeziet dat hij daar de gunstige kennisgeving die gekregen heeft bij voegt.
Bij aanvraag voor een lagere tegemoetkoming van het Natuurrampenfonds dan 50.000 € wordt van het voorafgaandelijk onderzoek door één van de 3 gewestelijke instrumenten afgezien, en de aanvraag kan rechtstreeks zijn aanvraag indienen.
Voor wat betreft de dossiers ingediend in het kader van dit artikel en het onderzoek als bedoeld in het tweede lid, worden Sowalfin, SRIW en SOGEPA aangewezen als verantwoordelijken voor de behandeling.
De gegevens worden gedurende vijftien jaar bewaard.
Art. 23. De aanvraag voor een hersteltegemoetkoming wordt, op straffe van onontvankelijkheid, uiterlijk 180 dagen, te rekenen van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, ingediend.
Art. 24. De slachtoffers die een geval van overmacht kunnen inroepen of de laattijdige indiening van hun aanvraag kunnen verantwoorden, kunnen deze aanvraag alsnog indienen voor het verstrijken van de maand volgend op de maand in de loop van welke de verhindering of de redenen voor de laattijdige indiening opgehouden hebben te bestaan.
Op straffe van nietigheid dienen de aanvragen voor een hersteltegemoetkoming die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend, door de aanvrager te worden aangepast als de gewestelijke dienst rampenbestrijding daar nadrukkelijk om verzoekt.
Art. 25. De aanvragen voor een hersteltegemoetkoming die onvolledig zijn of die voor de inwerkingtreding van het decreet zijn ingediend, zijn ontvankelijk. Zij dienen door de aanvrager te worden aangepast dan wel aangevuld als de gewestelijke dienst rampenbestrijding daar nadrukkelijk om verzoekt.
De Ministers kunnen de nadere regels bepalen volgens welke de aanvragen aangepast of verder aangevuld zullen worden.
Art. 26. De aanvraag voor een hersteltegemoetkoming is in volgende gevallen onontvankelijk:
1° wanneer de aanvraag betrekking heeft op schade die zich op een andere datum heeft voorgedaan dan van 14 tot en met 16 juli 2021 en dan 24 juli 2021;
2° wanneer de aanvraag betrekking heeft op schade die zich heeft voorgedaan buiten het geografisch gebied van de algemene natuurramp;
3° wanneer de aanvrager de artikelen 5 en 6 van het decreet niet in acht neemt;
4° wanneer de aanvrager de termijn voor de indiening van de tegemoetkomingsaanvraag niet naleeft. De aanvrager die een geval van overmacht kan inroepen of de laattijdige indiening van zijn aanvraag kan verantwoorden, kan alsnog zijn aanvraag indienen voor verstrijken van de maand volgend op de maand in de loop waarvan ofwel de verhindering ofwel de redenen die de laattijdige indiening verantwoorden, opgehouden hebben te bestaan;
5° als de aanvrager niet verzocht heeft om de tussenkomst van zijn verzekeringsmaatschappij in de gevallen waarin de beschadigde goederen door een verzekeringsovereenkomst gedekt zijn;
6° wanneer de aanvrager de nodige informatie voor de beoordeling van de schade bedoeld in artikel 21 of de aanpassingen of de aanvullingen bedoeld in artikel 25 niet overmaakt.
Afdeling 2. - Behandeling van de aanvragen en schatting van de in aanmerking komende schade
Art. 27. De aanvragen voor een hersteltegemoetkoming worden door de gewestelijke dienst rampenbestrijding behandeld.
Om in alle fasen van de vergoedingsprocedure te zorgen voor de controle op de aanvragen tot hersteltegemoetkoming, kan de gewestelijke dienst rampenbestrijding overgaan tot alle vaststellingen, expertises, verificaties, verhoren van derden en, in het algemeen, tot alle onderzoeken en onderzoeksopdrachten die ze nodig acht voor haar besluitvorming.
In het kader van haar behandeling wordt de administratie van het Waals Gewest als verantwoordelijke voor de verwerking van de ingezamelde gegevens aangewezen.
De gegevens worden gedurende vijftien jaar bewaard.
Art. 28. De gewestelijke dienst rampenbestrijding kan, op grond van het dossieronderzoek, de schade vaststellen en schatten.
Indien nodig kan hij deze vaststelling ter plaatse doen of een beroep doen op interne of externe deskundigen. In dat geval wordt de vaststelling van de schade tegensprekelijk uitgevoerd tussen de gewestelijke dienst rampenbestrijding of diens gemandateerde expert en de aanvrager, desgewenst bijgestaan door de raadsman van zijn keuze.
Wanneer de gewestelijke dienst rampenbestrijding een beroep doet op een externe deskundige, wordt het geschatte bedrag van de schade vastgesteld door een onafhankelijk deskundige, erkend door een bevoegde overheid of door een verzekeringsonderneming.
Wat betreft de goederen die onder de beroepsactiviteit vallen, dient de schatting van de schade hoe dan ook vastgesteld te zijn door een onafhankelijk deskundige, erkend door een bevoegde overheid of door een verzekeringsmaatschappij.
Deze deskundigen beschikken over de bevoegdheden omschreven in artikel 27 om hun opdracht uit te voeren. Ze richten een rapport aan de Administratie met betrekking tot de vaststelling van de schade.
Afdeling 3. - Vaststelling en bestemming van de hersteltegemoetkoming
Art. 29. Elke verzekeringsonderneming moet binnen tien dagen, met ingang op de datum van ontvangst van de aanvraag, gratis een afschrift van de verzekeringsovereenkomsten die de in de door de ramp getroffen regio gelegen goederen dekken, verschaffen aan het slachtoffer die hem daarom verzoekt.
Wanneer de door een verzekeringsonderneming toegekende schadevergoeding betrekking heeft op de in hoofdstuk 4 van het decreet opgesomde gevallen en tevens de tussenkomst van het rampenfonds vereist, stelt de verzekeringsonderneming de Regering of de door haar aangewezen dienst of instantie op eenvoudig verzoek van deze laatste binnen tien dagen na ontvangst van het verzoek de gegevens ter beschikking die nodig zijn om het bedrag van de hersteltegemoetkoming te bepalen.
De verzekeringsonderneming stelt de administratie in kennis van de contactgegevens van de personen die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van deze informatie.
Indien de verzekeringsonderneming de in de voorgaande leden genoemde verplichtingen niet nakomt, is zij hoofdelijk met het slachtoffer aansprakelijk voor de terugbetaling van de bedragen die door haar nalatigheid onverschuldigd aan het slachtoffer zijn uitgekeerd of waarvan de terugbetaling niet tijdig van laatstgenoemde kan worden gevorderd.
In dat opzicht wordt de administratie van het Waalse Gewest als verantwoordelijke voor de behandeling aangewezen.
De meegedeelde persoonsgegevens worden uitsluitend door de Waalse Overheidsdienst en de Waalse Regering verwerkt met het oog op de vaststelling van de schadevergoedingen en tegemoetkomingen die zullen worden toegekend aan de slachtoffers van de openbare natuurramp en mogen niet verder worden verwerkt voor andere doeleinden.
Deze gegevens worden tot 15 jaar na ontvangst bewaard.
Art. 30. § 1. De gewestelijke dienst rampenbestrijding of de aangewezen deskundige schat de in aanmerking komende schade en stelt het bedrag van de hersteltegemoetkoming vast overeenkomstig het bepaalde van het decreet en dit besluit.
§ 2. De gewestelijke dienst rampenbestrijding legt vervolgens het afgewerkte dossier en de gemotiveerde ontwerp-beslissing ter beoordeling en validering door de Minister-President voor. Die ontwerp-beslissing houdt de eventuele berekening van de hersteltegemoetkoming in.
Voor de dossiers betreffende de goederen die onder de beroepsactiviteit vallen, uitgezonderd de landbouw-, tuinbouwgoederen en bosbestanden waarvan het bedrag van de tegemoetkoming door het rampenfonds 250.000 euro overschrijdt, worden het afgewerkt dossier en de gemotiveerde ontwerp-beslissing ter goedkeuring en validering aan de Minister-President en de Minister bevoegd voor Economie voorgelegd.
§ 3. Er wordt aan de directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Binnenlandse Aangelegenheden en Sociale Actie een delegatie verleend voor wat betreft de beslissingen tot weigering of tot onontvankelijkheid van de dossiers.
Art. 31. De gewestelijke dienst rampenbestrijding geeft de aanvrager kennis van de gemotiveerde beslissing waarbij hij zich uitspreekt over de ingediende aanvraag en waarbij het bedrag van de hersteltegemoetkoming wordt vastgelegd, indien hij daar recht op heeft. Een afschrift van het rapport met de vaststelling van de schade wordt desgevallend bij de beslissing gevoegd.
Afdeling 4. - Beroepswegen
Art. 32. De beslissing aangetast door een materiële vergissing kan rechtgezet worden, hetzij ambtshalve, hetzij op vraag van de aanvrager.
Bij gebrek aan materiële vergissing kan de aanvrager evenwel verzoeken om een hernieuwd onderzoek van de beslissing.
Het gemotiveerd verzoek om rechtzetting of hernieuwd onderzoek wordt uiterlijk zestig dagen, met ingang op de datum van verzending van de beslissing, aan de gewestelijke dienst rampenbestrijding gericht, op straffe van niet-ontvankelijkheid. De aanvrager deelt de referentie van de betwiste beslissing mee.
De beslissing wordt betekend binnen zestig dagen na ontvangst van de aanvraag.
Afdeling 5. - Betaling en terugbetaling
Art. 33. § 1. Gelijktijdig met de kennisgeving van de beslissing voert de gewestelijke dienst rampenbestrijding de verschuldigde hersteltegemoetkoming door.
Deze betaling wordt door bankoverschrijving op het rekeningnummer, vermeld op het formulier van de aanvraag voor een hersteltegemoetkoming, uitgevoerd. In de mededeling van deze betaling wordt het dossiernummer vermeld.
§ 2. Het bedrag van de eventuele terugbetaling bedoeld in artikel 7, § 8, lid 2, en in artikel 10, lid 2, wordt op de bankrekening van de gewestelijke dienst rampenbestrijding gestort. De mededeling in de betaling bevat het dossiernummer.

HOOFDSTUK 5. - Overmaking van de stukken en dossiers met betrekking tot de aanvragen
voor hersteltegemoetkomingen en dienovereenkomstige beslissingen
Art. 34. De aanvragers die de toekenning van een hersteltegemoetkoming aanvragen kunnen hun aanvraag online indienen, via de website van Wallonië.
Wanneer het overgemaakte dossier niet alle verantwoordingsstukken bevat, wordt het aanvullende stuk elektronisch of via de post verzonden.
Art. 35. De aanvragers identificeren zich via hun elektronische identiteitskaart.
Er wordt per elektronische zending een technisch bericht van ontvangst van de indiening verzonden naar het elektronisch adres dat op het indieningsformulier is ingevuld.
Art. 36. Alle kennisgevingen van beslissingen worden per post verzonden.

HOOFDSTUK 6. - Slotbepaling
Art. 37. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.
Art. 38. De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 14 oktober 2021.
Voor de Regering:
De Minister-President,
E. DI RUPO

Bijlage: Categorieën van gemeenten
De categorieën van gemeenten vermeld in artikel 18 van dit besluit worden verdeeld als volgt:

Gemeente Bijgewerkte categorie
CHAUDFONTAINE 1
ESNEUX 1
EUPEN 1
LUIK 1
LIMBOURG 1
PEPINSTER 1
ROCHEFORT 1
THEUX 1
TROOZ 1
VERVIERS 1
   
AISEAU-PRESLES 2
AMAY 2
AYWAILLE 2
BAELEN 2
CHATELET 2
COMBLAIN-AU-PONT 2
DALHEM 2
DURBUY 2
FERRIERES 2
HAMOIR 2
HAM-SUR-HEURE-NALINNES 2
HOTTON 2
HOUYET 2
JALHAY 2
LA ROCHE-EN-ARDENNE 2
MARCHE-EN-FAMENNE 2
NASSOGNE 2
OLNE 2
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 2
RENDEUX 2
SOUMAGNE 2
SPA 2
SPRIMONT 2
STAVELOT 2
TUBEKE 2
WALCOURT 2
WANZE 2
WAVER 2
   
AMEL 3
ANDENNE 3
ANDERLUES 3
ANHEE 3
ANS 3
ANTHISNES 3
ANTOING 3
AARLEN 3
ASSESSE 3
AAT 3
ATTERT 3
AUBANGE 3
AUBEL 3
AWANS 3
BITSINGEN 3
BASTENAKEN 3
BEAUMONT 3
BEAURAING 3
BEVEKOM 3
BELOEIL 3
BERLOZ 3
BERNISART 3
BERTOGNE 3
BERTRIX 3
BEYNE-HEUSAY 3
BIEVRE 3
BINCHE 3
BLEGNY 3
BOUILLON 3
BOUSSU 3
EIGENBRAKEL 3
KASTEELBRAKEL 3
's GRAVENBRAKEL 3
BRAIVES 3
BRUGELETTE 3
BRUNEHAUT 3
BULLINGEN 3
BURDINNE 3
BURG-REULAND 3
BUTGENBACH 3
CELLES 3
CERFONTAINE 3
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 3
CHARLEROI 3
CHASTRE 3
CHAUMONT-GISTOUX 3
CHIEVRES 3
CHIMAY 3
CHINY 3
CINEY 3
CLAVIER 3
COLFONTAINE 3
KOMEN-WAASTEN 3
COURCELLES 3
COURT-SAINT-ETIENNE 3
COUVIN 3
CRISNEE 3
DAVERDISSE 3
DINANT 3
DISON 3
DOISCHE 3
DONCEEL 3
DOUR 3
ECAUSSINNES 3
EGHEZEE 3
ELZELE 3
EDINGEN 3
ENGIS 3
EREZEE 3
ERQUELINNES 3
ESTAIMPUIS 3
ESTINNES 3
ETALLE 3
FAIMES 3
FARCIENNES 3
FAUVILLERS 3
FERNELMONT 3
FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 3
FLEMALLE 3
FLERON 3
FLEURUS 3
VLOESBERG 3
FLOREFFE 3
FLORENNES 3
FLORENVILLE 3
FONTAINE-L'EVEQUE 3
FOSSES-LA-VILLE 3
FRAMERIES 3
FRASNES-LES-ANVAING 3
FROIDCHAPELLE 3
GEDINNE 3
GEER 3
GEMBLOUX 3
GENEPIEN 3
GERPINNES 3
GESVES 3
GOUVY 3
GRACE-HOLLOGNE 3
GRAVEN 3
HABAY-LA-NEUVE 3
HAMOIS 3
HANNUIT 3
HASTIERE 3
HAVELANGE 3
HEYLISSEM 3
HENSIES 3
HERBEUMONT 3
HERON 3
HERSTAL 3
HERVE 3
HONNELLES 3
HOUFFALIZE 3
HOEI 3
INCOURT 3
ITTER 3
JEMEPPE-SUR-SAMBRE 3
GELDENAKEN 3
JUPRELLE 3
JURBEKE 3
KELMIS 3
LA BRUYERE 3
TERHULPEN 3
LA LOUVIERE 3
LASNE 3
LE ROEULX 3
LEGLISE 3
LENS 3
LES BONS VILLERS 3
LESSEN 3
LEUZE-EN-HAINAUT 3
LIBIN 3
LIBRAMONT 3
LIERNEUX 3
LINCENT 3
LOBBES 3
LONTZEN 3
MALMEDY 3
MANAGE 3
MANHAY 3
MARCHIN 3
MARTELANGE 3
MEIX-DEVANT-VIRTON 3
MERBES-LE-CHATEAU 3
MESSANCY 3
METTET 3
MODAVE 3
MOMIGNIES 3
BERGEN 3
MONT-DE-L'ENCLUS 3
MONTIGNY-LE-TILLEUL 3
MONT-ST-GUIBERT 3
MORLANWELZ 3
MOESKROEN 3
MUSSON 3
NAMEN 3
NANDRIN 3
NEUFCHATEAU 3
NEUPRE 3
NIJVEL 3
OHEY 3
ONHAYE 3
OERLE 3
ORP-JAUCHE 3
OUFFET 3
OUPEYE 3
PALISEUL 3
PECQ 3
PERUWELZ 3
PERWIJS 3
PHILIPPEVILLE 3
PLOMBIERES 3
PONT-A-CELLES 3
PROFONDEVILLE 3
QUAREGNON 3
QUEVY 3
QUIEVRAIN 3
RAEREN 3
RAMILLIES 3
REBECQ 3
REMICOURT 3
RIXENSART 3
ROUVROY 3
RUMES 3
SAINTE-ODE 3
SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE 3
SAINT-GHISLAIN 3
SAINT-HUBERT 3
SAINT-LEGER 3
SAINT-NICOLAS 3
SAMBREVILLE 3
SANKT VITH 3
SENEFFE 3
SERAING 3
SILLY 3
SIVRIY-RANCE 3
ZINNIK 3
SOMBREFFE 3
SOMME-LEUZE 3
STOUMONT 3
TELLIN 3
TENNEVILLE 3
THIMISTER-CLERMONT 3
THUIN 3
TINLOT 3
TINTIGNY 3
DOORNIK 3
TROIS-PONTS 3
VAUX-SUR-SURE 3
VERLAINE 3
VIELSALM 3
VILLERS-LA-VILLE 3
VILLERS-LE-BOUILLET 3
VIROINVAL 3
VIRTON 3
WEZET 3
VRESSE-SUR-SEMOIS 3
WAIMES 3
WALHAIN 3
BORGWORM. 3
WASSEIGES 3
WATERLOO 3
WELKENRAEDT 3
WELLIN 3
YVOIR 3


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 september 2021 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door de overstromingen en de hevige regenval van 14 tot 16 juli 2021 alsook op 24 juli 2021 en die erkend zijn als algemene natuurramp.

Namen, 14 oktober 2021.
Voor de Regering:
De Minister-President,
E. DI RUPO

 


  Nieuwsflash
 
Land≠bouw≠rap≠port 2020 (LARA) Lees meer
 
 
Fevia lanceert nieuwe duurzaamheidsroadmap van de Belgische voedingsindustrieLees meer
 
 
VLIf steunmaatregelen voor landbouwers getroffen door PFOS-vervuiling 3M ZwijndrechtLees meer
 
 
ANB en VLM - aangekochte grondenLees meer
 
 
Voldoet jouw teeltplan aan de pre-ecoregeling voor verhogen v/h effectieve organisch koolstofgehalteLees meer
 
 
Bedrijfseconomische resultaten per landbouwsectorLees meer
 
 
liquiditeitsbescherming aan varkenshoudersLees meer
 
 
Verlening eenmalige korting varkenshouders voor ophaling krengenLees meer
 
 
Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2021: de plantaardige voedselketen en klimaatveranderingLees meer
 
 
Overstromingen WalloniŽ op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer