Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 27 jan 2021 10:06 

Brede weersverzekering 2021 afsluiten voor 30 april


Wens je deel te nemen aan deze subsidieregeling dan moet je dit opgeven in de Verzamelaanvraag 2021. De deadline is 30/04. Dit is meteen ook de deadline voor je keuze van verzekeraar!
Binnen een 10-tal dagen geven we alle info door betreffende de deelnemende maatschappijen en hun voorwaarden.
Voor info, steeds bereikbaar op 0475/26.58.69 - Sofie Scherpereel.

Deze vier tips:

 1. Denk al bij de opmaak van uw teeltplan na over het al dan niet afsluiten van een brede weersverzekering.
 2. Vraag polissen op bij verschillende verzekeringsmaatschappijen en stel vragen als iets onduidelijk is.
 3. Vergelijk, vergelijk en vergelijk de verschillende polissen.
 4. Hou niet enkel rekening met de prijs, maar kies de polis die het best bij uw landbouwbedrijf past.

Niet enkel de kostprijs is belangrijk, maar er zijn ook heel wat technische en juridische verschillen tussen de verzekeringspolissen. Enkele voorbeelden van mogelijke verschillen tussen de verzekeringen:

 • Moeten er bepaalde minima/maxima overschreden worden om een schadevergoeding te ontvangen (bv. minimumhoeveelheid neerslag, bepaalde vorsttemperatuur,…)?
 • Betaalt de verzekeraar de verzekerde waarde volledig terug, of is er een vastgelegd eigen risico (ook ‘vrijstelling’ of ‘franchise’ genoemd)? Of kan u zelf kiezen hoeveel uw eigen risico bedraagt?
 • Hoe wordt het schadepercentage aan het beschadigde gewas of teelt bepaald?
 • Is er een beperking op het maximale bedrag dat uitbetaald wordt?
 • Betaalt de verzekering onder bepaalde voorwaarden niet uit, b.v. bij een door de overheid ingesteld captatie- of beregeningsverbod?
 • Is kwaliteitsschade mee verzekerd of wordt enkel het opbrengstverlies vergoed?
 • Is alleen de oogst verzekerd of ook de bomen/plantopstand voor fruittelers?
 • Vanaf wanneer is de landbouwer gedekt door de verzekering? Vanaf het ogenblik dat hij/zij de premie heeft betaald of vanaf een bepaalde datum (bv. vanaf 1 januari van het jaar waarin u de verzekering afsluit)? Hoe lang blijft de landbouwer gedekt tegen risico’s?
 • Moeten alle teelten of alle percelen van een teelt verzekerd worden?
  Het is voor de subsidie brede weersverzekering geen verplichting dat alle teelten verzekerd worden. Het is ook geen verplichting dat alle percelen van een teelt moeten verzekerd worden. Een verzekeraar heeft wel de commerciële vrijheid om een landbouwer ertoe te verplichten al zijn percelen van een teelt te verzekeren of niet. Een verzekeraar kan ook bepaalde percelen weigeren om te verzekeren maar hij kan geen teelt weigeren. Het is ook geen verplichting om zowel de voorteelt, hoofdteelt als nateelt op eenzelfde perceel te verzekeren.

Denk dus al bij de opmaak van het teeltplan na over een brede weersverzekering en neem de tijd om de verschillende verzekeringspolissen goed te lezen en te vergelijken. De juiste keuze maken, kan een groot financieel verschil betekenen.

Landbouwers kunnen voor meer informatie terecht op www.vlaanderen.be/landbouw/bredeweersverzekering.

Verzekering?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je een door de Vlaamse overheid erkende brede weersverzekering afsluiten.  Deze erkenning wordt jaarlijks opnieuw toegekend. Voor 2021 zijn dezelfde verzekeringen als in 2020 erkend en werd de verzekering van Vanbreda nieuw toegevoegd:

Verzekeraar Verzekeringsproduct Meer info
KBC Verzekeringen KBC Weerspolis, Brede weersverzekering KBC
MS AMLIN Insurance SE Brede Weersverzekering, exclusief aangeboden door Nuytten Verzekeringen N.V. www.bredeweersverzekering.be
N.V. Hagelunie Brede Weersverzekering België www.hagelunie.com
Onderlinge hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. (alles behalve fruit)/BFAO U.A. (enkel fruit) Brede Weersverzekering/Brede Weersverzekering Vlaams Gewest

www.agriver.com of www.bfao.nl 

Vereinigte Hagel SECUFARM® 6 www.vereinigte-hagel.nl
Oogstverzekering Vanbreda Risk and Benefits www.vanbreda.be

Al deze verzekeringen voldoen aan een aantal voorwaarden gesteld door de Vlaamse overheid, waaronder minstens dekking van de ongunstige weersomstandigheden vorst, storm, hagel, ijs, hevige of aanhoudende regen en ernstige droogte. Buiten deze minimumvoorwaarden nodig voor de erkenning, kunnen de polisvoorwaarden wel verschillen.  Bekijk dus steeds goed de voorwaarden en details van de verschillende polissen en kies degene die het best past bij jouw bedrijf.

Een niet onbelangrijke wijziging in 2021 is dat KBC verzekeringen niet langer het product van Agriver zal aanbieden, maar wel zijn eigen erkende brede weersverzekering.

Veranderen van verzekering of eerste keer verzekeren? Keuze maken voor 30 april!

De meeste verzekeringen worden stilzwijgend verlengd tenzij je ze minstens drie maanden voor de vervaldatum hebt opgezegd. Wanneer echter een premieverhoging gecommuniceerd wordt, heb je altijd de mogelijkheid om alsnog de overeenkomst op te zeggen binnen de gestelde termijn.

Belangrijk voor 2021 is dat de keuze van verzekeraar dit jaar vóór 30 april moet gemaakt zijn als je beroep wil doen op de subsidie. Ten laatste op de deadline voor het indienen van de verzamelaanvraag moet je aanduiden dat je wenst deel te nemen aan de subsidieregeling.  Aanduiden van afzonderlijke percelen is niet meer nodig.  Maar de keuze van verzekeraar moet wel onmiddellijk mee opgegeven worden en kan niet meer gewijzigd worden na 30 april. Verander je toch nog van verzekeraar dan kan je geen aanspraak maken op de subsidie.

Subsidie?

Als actieve landbouwer kan je voor het afsluiten van een erkende brede weersverzekering van 2020 tot en met 2022 een subsidie ontvangen die 65% bedraagt van de jaarlijkse verzekeringspremie (excl. taks). Vanaf 2023 (t.e.m. 2026) bedraagt de subsidie 65% van de premie voor de grootste verzekerde oppervlakte in de periode 2020-2022.  De premie voor bijkomende oppervlakte zal gesubsidieerd worden in functie van beschikbaar budget.

De subsidie geldt enkel voor percelen gelegen in het Vlaams Gewest.

De betalingsaanvraag voor deze subsidie gebeurt via de verzamelaanvraag (deadline 30/4/2021) waarbij je opgeeft dat je wenst deel te nemen aan de subsidieregeling en wie je verzekeraar is.

Tussenkomst rampenfonds?

 Vanaf 2020 is tussenkomst van het rampenfonds voor schade aan niet-verzekerde teelten nog mogelijk op voorwaarde dat minstens 25% van je bedrijfsareaal (op basis van hoofdteelt) verzekerd is via een erkende brede weersverzekering. Indien 25% tot 50% van je areaal verzekerd is, kan je bij een erkende ramp in 2021 maximaal 32% van de berekende schade aan de niet-verzekerde teelten vergoed krijgen.  Indien meer dan 50% verzekerd is, stijgt deze vergoeding naar 64% van de schade aan de niet-verzekerde teelten.

De volgende jaren dalen deze percentages verder zodat in 2025 geen vergoeding van het rampenfonds meer mogelijk is.

Verzekerd bedrijfsareaal 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Minder dan 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tussen 25 en 50% 32% 24% 16% 8% 0% 0%
Meer dan 50% 62% 48% 32% 16% 0%

0%  Nieuwsflash
 
Dewulf MH 24x-stortbunkers nieuwe optiesLees meer
 
 
Hoe denken landbouwers over beheerovereenkomsten akkerfauna Lees meer
 
 
Vogelgriepvirus H5: toezichtsgebied rond de pluimveehouderij in Deerlijk opgeheven Lees meer
 
 
Nieuwe veldproef met ggo-populier Lees meer
 
 
Mutante sporen en hun impact op voedselveiligheid en bederf Lees meer
 
 
Bosaanplant in bosgebied en niet in herbevestigd agrarisch gebiedLees meer
 
 
Maak Mercosur-akkoord ‘nieuwe stijl’Lees meer
 
 
Betaling saldo van de premie voor de productie van vleeskalveren – campagne 2020 Lees meer
 
 
Land- en tuinbouwsector - Innovatie Lees meer
 
 
Wolvenschade - Kostprijs en schadevergoedingLees meer
 
 
Windmolenprojecten - Behandeling beroepsprocedures Lees meer
 
 
Everzwijnenschade - Kostprijs en schadevergoeding Lees meer
 
 
Webinar ‘Suikerbieten en Cichorei’ Lees meer
 
 
Insecticide op perelaars is kleiLees meer
 
 
Rechter schiet Vlaams stikstofbeleid afLees meer
 
 
Werkbaar werkLees meer
 
 
Subsidie voor bedrijven die lijden onder Brexit Lees meer
 
 
Steun voor promotie en export voor land- en tuinbouwproducten Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef spruitkool 2020 Lees meer
 
 
Antibioticaconvenant 2021-2024Lees meer
 
 
Niet-productieve investeringssteun van het VLIFLees meer
 
 
Duurzame toekomst voor de pluimveesectorLees meer
 
 
Bodemkwaliteit in VlaanderenLees meer
 
 
Grondwaterwinning door de landbouwsector Lees meer
 
 
Crisis in de varkenshouderijLees meer
 
 
Computergebruik in de land- en tuinbouw Lees meer
 
 
VCM Nota waterrecuperatie uit mest Lees meer
 
 
Vlaamse eiwitstrategieLees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
Subsidiëring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer
 
 
Lagere contractprijzen aardappelen en hogere kosten Lees meer