Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 aug 2020 11:25 

Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8


Ten gevolge van de cascade aan maatregelen om de coronacrisis te beheersen en met name de sluiting van de horeca en annulering van grote events, ontstond er in Vlaanderen een grote stock onverkoopbare bewaaraardappelen bij de landbouwers. De Vlaamse overheid voorziet in een steunregeling om deze geleden schade deels te vergoeden. Voor de aardappelsector wordt een compensatie voorzien van 10 miljoen euro.

Bestanden beschikbaar voor download:
Expert (62.4 Kb)
AANVRAGEN?

Indien U ons alle stukken bezorgt, zullen wij de aanvraag opmaken en indienen:

ATP CONSULTING, Sofie Scherpereel: 0475/26.58.69

Het daartoe voorziene formulier: 

Dit formulier moet via e-mail of aangetekende zending worden bezorgd bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij (contactgegevens staan op het formulier). 

De uiterste indieningsdatum van de aanvraag is 28 augustus 2020. Laattijdige formulieren komen niet meer in aanmerking.

Bewijsstukken hoeven niet meegestuurd te worden met het aanvraagformulier. De bewijsstukken moeten wel beschikbaar zijn bij de landbouwer en moeten tot 10 jaar na de betaling van de vergoeding kunnen voorgelegd worden.

Toegangsvoorwaarden 

De landbouwer moet aan al de volgende voorwaarden voldoen:

 • Hij heeft een actief ondernemingsnummer in de periode van 13 maart 2020 tot 30 juni 2020 bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of een equivalent nummer bij een buitenlandse databank waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn.  
 • De landbouwer heeft een klantnummer bij het Departement Landbouw en Visserij en minstens 1 exploitatie op het grondgebied van het Vlaams Gewest. 
 • De percelen waarop de bewaaraardappelen worden geteeld, werden aangegeven in de eigen verzamelaanvraag 2019 en in gebruik op 31 mei 2019. 
 • Indien de aardappelteler ook percelen met bewaaraardappelen heeft in aangrenzende lidstaten dan komen die percelen ook in aanmerking voor vergoeding, voor zover de perceelsregistratie uit het desbetreffende land bij de aanvraag wordt gevoegd.
 • De landbouwer had op 15 mei 2020 minstens 100 ton vrije aardappelen in eigendom in stock. Vrije aardappelen zijn niet gecontracteerde bewaaraardappelen (aardappelen “niet vroege” - teeltcode 901 in de verzamelaanvraag).
 • De vrije aardappelen in eigendom die de landbouwer in de periode van 12 maart tot 15 mei 2020 gebruikt heeft voor het voederen van de eigen veestapel mogen bijgeteld worden bij de werkelijke stock op 15 mei 2020. 
 • De landbouwer mag de vrije aardappelen in eigendom niet onderploegen op het veld.
De vergoeding

De vergoeding bedraagt maximaal 50 euro/ton vrije aardappelen in eigendom in stock op 15 mei 2020.
De vrije aardappelen in eigendom, gebruikt voor het voederen van de eigen veestapel in de periode van 13 maart tot 15 mei 2020, komen eveneens voor vergoeding van 50 euro/ton in aanmerking. 

Een vergoeding is initieel mogelijk voor een stock (inclusief vervoederde aardappelen) van maximaal 500 ton vrije aardappelen. De eerste 100 ton vrije aardappelen in eigendom worden niet vergoed. Dus kan er per bedrijf initieel maximum 400 ton vrije aardappelen worden vergoed.

De vergoeding is altijd beperkt tot 20 ton vrije aardappelen per hectare aangegeven in de eigen verzamelaanvraag van 2019.

Van voornoemde vergoedingen worden de volgende bedragen in mindering gebracht:

 • schadeloosstelling uit een inkomstendervingsverzekering;
 • kosten die bespaard zijn door de COVID-19 maatregelen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om kosten voor de aankoop van veevoeder die niet gemaakt zijn door het vervoederen van de aardappelen;
 • de inkomsten van de verkoop van de betoelaagde aardappelen;
 • het bedrag van alle andere vergoedingen, uitkeringen en schadeloosstellingen die de landbouwer ontvangt voor dezelfde kosten als deze die door de  steunmaatregel worden vergoed. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de door VLAIO toegekende Corona-compensatiepremie (Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus)

De landbouwer brengt het Departement Landbouw en Visserij via het aanvraagformulier op de hoogte van het bedrag van deze bedragen en houdt de bewijsstukken ter beschikking voor een eventuele controle.

Als er na de vergoeding van alle aanvraagdossiers tot 500 ton stock vrij aardappelen nog budget beschikbaar is, zullen ook de tonnages tussen 500 en 2000 ton vergoed worden. Het bedrag per tonnage is afhankelijk van het beschikbare budget. 

Controle

De bewijslast ligt bij de aanvrager en hij verbindt er zich ook toe om de bewijsstukken voorhanden te hebben bij een controle ter plaatse of indien de administratie hierom vraagt. 
De boekhoudkundige stukken, een vaststellingsdocument van de stock dat opgemaakt werd uiterlijk op 30 juni 2020, weegbonnen, administratieve gegevens en eventueel fotomateriaal, wordt door de landbouwer op vraag van de bevoegde entiteit voorgelegd.
Het departement kan de juistheid van de door de landbouwer gerapporteerde stock op 15 mei 2020 controleren op basis van alle mogelijke stukken, weegbonnen, administratieve gegevens, controles ter plaatse, de boekhouding en fotomateriaal van de landbouwer. De landbouwer dient ook elke stockbeweging (verkoop, afvoer van aardappelen, …) vanaf 15 mei 2020 kunnen aantonen met bewijsstukken.
Als bij een controle geen correcte bewijsstukken kunnen worden voorgelegd, zal niet worden uitbetaald of zal een reeds uitgevoerde betaling worden teruggevorderd. 

Toepasselijke regelgeving
 • Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (2020/C 91 I/01).
 • Het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid.
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een vergoeding aan aardappeltelers geconfronteerd met een onverkoopbare stock vrije aardappelen in eigen eigendom ingevolge de uitbraak van COVID-19tot toekenning van steun aan sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake COVID-19.

PUBLICATIE BELGISCH STAATSBLAD  Nieuwsflash
 
Bebossing vooral in landbouwgebied, schandaligLees meer
 
 
Overvloedige regenval 2021: Belgische wijnboeren vrezen slecht jaarLees meer
 
 
Aardappelgroei blijft achter Lees meer
 
 
Seizoen vroege aardappelen gestart Lees meer
 
 
Cercospora Lees meer
 
 
Gevaar van overstromingen voor plant en dierLees meer
 
 
VN-klimaatpanel focust op extreme weersomstandigheden Lees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2020: schadedossier nu indienenLees meer
 
 
Ook na de ombouw R4 West en Oost (R4WO) route voor het landbouwverkeerLees meer
 
 
Loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen Lees meer
 
 
Webinar droogte Lees meer