Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 31 jul 2020 10:03 

COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebben


Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake COVID-19

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 9, eerste lid, 5°.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 3 juli 2020;
- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat de siertelers, als gevolg van de COVID-19-crisis en de verplichte sluiting van de niet-voedingswinkels, grote delen van hun teelten niet langer konden verkopen. De meeste afzetkanalen in het buitenland waren ook gesloten, terwijl de Vlaamse sierteeltsector sterk exportgericht is. Die situatie heeft tot grote financiële gevolgen geleid en vraagt een onmiddellijke interventie om de liquiditeitspositie van de betrokken ondernemingen te ondersteunen en hun continuïteit te garanderen.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (2020/C 91 I/01)

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder:
1° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij, vermeld in artikel 26, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;
2° omzetdaling: de daling van de omzet, exclusief de btw in de periode van 16 maart tot en met 30 mei 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019, die het gevolg is van verminderde prestaties. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren op 16 maart 2017 wordt de omzetdaling in de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 mei 2020 vergeleken met de verwachte omzet, vermeld in het financiële plan;
3° onderneming in moeilijkheden: een onderneming zoals bepaald in artikel 2, punt 14 van verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard;
4° sierteeltgroep: een van de sierteeltgroepen die zijn opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd;
5° teelt: alle sierteeltgewassen die tot hetzelfde geslacht behoren.

Art. 2.

Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten komt de onderneming in aanmerking voor steun als ze aan al de volgende voorwaarden voldoet:
1° de onderneming is in de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 mei 2020 geregistreerd in een buitenlandse databank waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn of in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen als onderneming met sierteeltactiviteiten met minstens een van de volgende NACE-codes, geregistreerd bij de btw-administratie:
a) 01.130 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen;
b) 01.191 Teelt van bloemen;
c) 01.199 Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g;
d) 01.280 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen;
e) 01.290 Teelt van andere meerjarige gewassen;
f) 01.301 Boomkwekerijen, met uitzondering van bosboomkwekerijen;
g) 01.309 Overige plantenvermeerdering;
h) 02.100 Bosbouw (teelt van bosboomkwekerijen).

2° de onderneming is geïdentificeerd als landbouwer en wordt als landbouwer beheerd bij de bevoegde entiteit met één exploitatie op het grondgebied van het Vlaamse Gewest;
3° de onderneming haalt minstens 50% van haar totale omzet uit haar eigen sierteeltproductie, vermeld in punt 1° ;
4° de onderneming heeft de percelen, waarop de sierteeltproductie, vermeld in punt 1°, wordt uitgevoerd, correct aangegeven als sierteeltareaal in de eigen verzamelaanvraag 2020 en ze heeft de percelen op 31 mei 2020 in eigen gebruik.
In het eerste lid, 4°, wordt verstaan onder verzamelaanvraag: de verzamelaanvraag, vermeld in artikel 11 van gedelegeerde verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden.

Art. 3.

De steunmaatregel, vermeld in dit besluit, wordt verleend na akkoord van de Europese Commissie en overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (2020/C 91 I/01), inzonderheid aan volgende voorwaarden:
1° de steun mag niet worden gecumuleerd met andere steun en wordt bijgevolg toegekend overeenkomstig punt 2, 20 van de in het eerste lid vermelde kaderregeling;
2° ondernemingen waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt komen niet in aanmerking voor steun;
3° overeenkomstig punt 4 van de in het eerste lid vermelde regeling is de steun transparant;
4° de steun wordt enkel toegekend aan kmo's;
5° de steun wordt slechts toegekend na goedkeuring van de steunmaatregel door de Europese Commissie.

De steunmaatregel voldoet aan alle in punt 3.1. van de in het eerste lid vermelde kaderregeling vastgestelde voorwaarden, inzonderheid de volgende voorwaarden:
1° de steun bedraagt in totaal niet meer dan 100.000 EUR per onderneming. Alle bedragen zijn brutobedragen vóór aftrek van belastingen of andere heffingen;
2° de steun wordt niet toegekend aan ondernemingen die op 31 december 2019 al in moeilijkheden verkeerden;
3° de steun wordt verleend op grond van een regeling met een geraamd budget;
4° de steun wordt uiterlijk op 31 december 2020 verleend;
5° de steun wordt niet vastgesteld op basis van de prijs of de hoeveelheid van de producten die in de handel worden gebracht.

Art. 4. § 1.

De onderneming komt in aanmerking voor steun als ze zich in minstens één van de volgende situaties bevindt:
1° de onderneming heeft voor minstens een van de teelten die ze zelf produceert en die behoren tot een sierteeltgroep uit de categorie A, op de percelen, vermeld in artikel 2, eerste lid 4°, een individuele omzetdaling van minstens 30 % geleden door de COVID-19-maatregelen;
2° de onderneming heeft voor minstens een van de teelten die ze zelf produceert en die behoren tot een sierteeltgroep uit de categorie B, op de percelen, vermeld in artikel 2, eerste lid, 4°, een individuele omzetdaling, van minstens 50 % geleden door de COVID-19-maatregelen.

In het eerste lid wordt verstaan onder COVID-19-maatregelen: de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad in het kader van COVID-19 die genomen zijn vanaf 12 maart 2020, en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid.
Categorie A, categorie B en de sierteeltgroepen die behoren tot de respectieve categorieën, vermeld in het eerste lid, zijn opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5.

De maximale vergoeding, uitgedrukt in euro per are, is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
De beschikbare begrotingskredieten worden verdeeld volgens de volgende verdeelsleutel:
1° 80 % van de beschikbare begrotingskredieten is voorbehouden voor de sierteeltgroepen die tot categorie A behoren;
2° 20 % van de beschikbare begrotingskredieten is voorbehouden voor de sierteeltgroepen die tot categorie B behoren.
Als de som van alle goedgekeurde steunbedragen het totaal van de beschikbare begrotingskredieten overschrijdt, worden de maximale vergoedingen, vermeld in het eerste lid, pro rata toegekend binnen de verdeelsleutel, vermeld in het tweede lid.
Onverminderd de maximale vergoeding, vermeld in het eerste lid, wordt van de verdeelsleutel, vermeld in het tweede lid, afgeweken bij onderbenutting van de beschikbare begrotingskredieten voor een van de categorieën.
De totale vergoeding bedraagt per onderneming maximaal € 100.000.
Art. 6. De vergoeding, vermeld in artikel 5, wordt toegekend voor het areaal van de sierteeltgroep waarin de individuele omzetdaling, vermeld in artikel 4, is geleden.

Art. 7.

De onderneming dient de steunaanvraag in met een formulier dat de bevoegde entiteit ter beschikking stelt op haar website. De aanvrager bezorgt de volledige steunaanvraag via e-mail of met een aangetekende zending aan de bevoegde entiteit binnen de zes weken na bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 8.

De bevoegde entiteit onderzoekt de naleving van de voorwaarden, vermeld in dit besluit, en beslist of de subsidie toegekend wordt.
De onderneming ontvangt een schriftelijke of elektronische kennisgeving van de beslissing.

Art. 9.

De begunstigde onderneming blijft altijd verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden waarbij de steun is toegekend, en voor de verantwoording van de aanwending ervan.
De landbouwer legt op verzoek van de bevoegde entiteit het bewijs van de gerapporteerde omzetdaling voor, dat minstens bestaat uit boekhoudkundige stukken.
De begunstigde onderneming bewaart de boekhoudkundige stukken, vermeld in het tweede lid, tot minstens tien jaar na de uitbetaling van de steun.
De bevoegde entiteit controleert of de onderneming voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2, en zij heeft de bevoegdheid om de waarachtigheid van de omzetdaling die de onderneming rapporteert, te controleren op basis van alle mogelijke bewijsstukken, administratieve gegevens, controles ter plaatse en de boekhouding van de onderneming.
In de volgende gevallen wordt de steun geweigerd en vordert de bevoegde entiteit de reeds uitbetaalde subsidies terug:
1° als de bevoegde entiteit vaststelt dat niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, dit besluit of de uitvoeringsbesluiten ervan;
2° in de gevallen, vermeld in artikel 13 en 14 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof;
3° in de gevallen, vermeld in het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

Art. 10.

Als de onderneming een inkomstendervingsverzekering heeft die in dezelfde kosten als de steunmaatregel, vermeld in artikel 4, tegemoetkomt, brengt ze, als ze het bedrag van de schadeloosstelling kent dat ze uit een inkomstendervingsverzekering krijgt, de bevoegde entiteit op de hoogte van dat bedrag en bezorgt ze de bewijsstukken daarvan aan de bevoegde entiteit.
De onderneming brengt de bevoegde entiteit op de hoogte van het bedrag van de kosten die zij heeft bespaard, en van het bedrag van alle vergoedingen, uitkeringen, relevante inkomsten en schadeloosstellingen die zij ontvangt voor dezelfde kosten als de steunmaatregel.
Het bedrag, vermeld in het eerste en tweede lid, wordt afgetrokken van het bedrag dat de aanvrager krijgt krachtens de steunmaatregel, vermeld in artikel 4.

Art. 11.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juli 2020.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS

Bijlage. Sierteeltgroepen, categorieën en maximale vergoeding als vermeld in artikel 1, 4°, artikel 4 en 5

   sierteeltgroepen maximale forfaitaire vergoeding per are (euro)
categorie A azalea in serre 802
perk-, terras- en balkonplanten in serre 1 372
perk-, terras- en balkonplanten in openlucht 1 163
snijbloemen in serre 3 417
snijbloemen in openlucht 227
kamerplanten in serre 936
plantgoed sier-, kruiden- en groenteplanten in serre 858
plantgoed sier-, kruiden- en groenteplanten in openlucht 831
categorie B azalea in openlucht 802
potchrysant in serre 390
vaste planten in serre 575
vaste planten in openlucht 498
knol- en bolgewassen in serre 133
knol- en bolgewassen in openlucht 96
boomkwekerij container in serre 403
boomkwekerij container in openlucht 203
boomkwekerij vollegrond in openlucht 60


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 over de regels voor de toekenning van steun aan sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen door de maatregelen die genomen zijn door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake COVID-19.

Brussel, 10 juli 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS  Nieuwsflash
 
Bebossing vooral in landbouwgebied, schandaligLees meer
 
 
Overvloedige regenval 2021: Belgische wijnboeren vrezen slecht jaarLees meer
 
 
Aardappelgroei blijft achter Lees meer
 
 
Seizoen vroege aardappelen gestart Lees meer
 
 
Cercospora Lees meer
 
 
Gevaar van overstromingen voor plant en dierLees meer
 
 
VN-klimaatpanel focust op extreme weersomstandigheden Lees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2020: schadedossier nu indienenLees meer
 
 
Ook na de ombouw R4 West en Oost (R4WO) route voor het landbouwverkeerLees meer
 
 
Loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen Lees meer
 
 
Webinar droogte Lees meer