Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 24 feb 2020 12:13 

Organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap van het ILVO


Besluit van de administrateur-generaal van het Instituut voor Landbouw-en Visserijonderzoek tot organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap van het Instituut voor Landbouw-en Visserijonderzoek (het ILVO)

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87 § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;
Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 6 § 2, eerste lid, en artikel 7, derde lid, gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2015;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw - en Visserijonderzoek, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen, artikel 10;
INHOUDSTAFEL
HOOFSTUK 1. - Algemene bepalingen
HOOFSTUK 2. - Organisatiestructuur van het ILVO
HOOFSTUK 3. - Beslissings-, overleg -en adviesorganen
HOOFSTUK 4. - Slotbepaling
Besluit :
HOOFSTUK 1. - Algemene Bepalingen.
Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het ILVO.
Art. 2. In dit besluit wordt verstaan onder:
1° het ILVO: het intern verzelfstandigd agentschap Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
2° EV ILVO: Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, opgericht bij de artikelen 35 tem 44 van het decreet van 23 december 2005 houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006
3° ILVO-raad: raad ter ondersteuning van het beleid en de strategische doelstellingen van ILVO
4° Meldpunt Integriteit: centraal mailadres waarop alle meldingen inzake integriteit worden ontvangen
5° CPI: contactpersoon integriteit
6° Integriteitsmanager: natuurlijke persoon die de te volgen procedure inzake de meldingen integriteit beoordeelt
7° CAI: Commissie algemene integriteit
8° CWI: Commissie wetenschappelijke integriteit
HOOFSTUK 2. - Organisatiestructuur van het ILVO
Art. 3. Het ILVO bestaat uit de volgende subentiteiten:
1° de Centrale Diensten, afgekort CD;
2° de afdeling Plant, afgekort Plant;
3° de afdeling Dier, afgekort Dier;
4° de afdeling Technologie en Voeding, afgekort T&V;
5° de afdeling Landbouw en Maatschappij, afgekort L&M.
Art. 4. De Centrale Diensten zijn gelast met de voor de organisatie overkoepelende taken met inbegrip van:
1° de personeelsaangelegenheden;
2° de IT-aangelegenheden;
3° de Communicatie;
4° de Financiën;
5° de Onderzoekscoördinatie en Organisatiebeheersing;
6° de Gebouwen, Milieu en Welzijn;
7° de Juridische dienstverlening.
Art. 5. De Centrale Diensten vermeld onder artikel 3,1° worden geleid door de administrateur -generaal van het ILVO.
De afdelingen vermeld onder artikel 3, 2° en 5° worden geleid door een afdelingshoofd.
Art. 6. Het ILVO heeft haar hoofdzetel bij de centrale diensten in Merelbeke.
HOOFSTUK 3. - Beslissings-, overleg- en adviesorganen
Art. 7. Binnen het ILVO worden de volgende organen ingericht:
1° de directieraad;
2° de ILVO-raad;
3° het meldpunt integriteit;
4° de integriteitsmanager;
5° CAI: de Commissie Algemene Integriteit;
6° CWI: de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.
Art. 8. De Directieraad.
Art.8/1
Binnen het ILVO treedt de directieraad op als enige beslissingsorgaan.
Met behoud van de bepalingen uit de rechtspositieregeling van het personeel, beraadslaagt en beslist de directieraad over alle aangelegenheden betreffende de algemene werking en organisatie van het ILVO en betreffende de samenwerking met EV ILVO.
Art.8/2
De directieraad is samengesteld als volgt:
1° de administrateur-generaal, die optreedt als voorzitter van de directieraad, onder voorbehoud van andersluidende bepalingen;
2° de afdelingshoofden van de afdelingen, vermeld in artikel 3, 2° tot en met 5° ;
3° de verslaggever zonder stemrecht in de vergadering; als verslaggever wordt een personeelslid van de centrale diensten aangeduid;
De leden van de directieraad kunnen zich, ingeval van gemotiveerde afwezigheid of verhindering, op de vergaderingen van de directieraad laten vertegenwoordigen.
Art.8/3
De directieraad maakt het huishoudelijk reglement op.
Art. 9. De ILVO-raad.
Art.9/1
Binnen het ILVO treedt de ILVO-raad op als intern overlegorgaan.
Art.9/2
De ILVO-raad is samengesteld uit:
1° 15 personeelsleden van alle afdelingen vermeld onder artikel 2, derde lid, 2° tot en met 5° onder wie minstens alle wetenschappelijke directeurs en met een minimum van drie personeelsleden per vermelde afdeling
2° 3 personeelsleden tewerkgesteld bij de centrale diensten
3° de administrateur-generaal, die optreedt als voorzitter van de ILVO-raad
De ILVO-raad kiest uit zijn leden een secretaris.
Art. 10. Het Integriteitsbeleid.
Art.10/1
Binnen het ILVO wordt een meldpunt integriteit ingericht dat meldingen inzake algemene en wetenschappelijke integriteit en meldingen inzake grensoverschrijdend gedrag ontvangt en waar vragen en dillema's inzake algemene en wetenschappelijke integriteit kunnen worden voorgelegd.
Binnen het ILVO worden 2 contactpersonen integriteit aangeduid bij wie meldingen inzake algemene en wetenschappelijke integriteit en meldingen inzake grensoverschrijdend gedrag kunnen gebeuren.
Art.10/2
Binnen het ILVO wordt een integriteitsmanager aangesteld. De integriteitsmanager wordt benoemd door de directieraad en wordt gelast met de toewijzing van de bij het integriteitsaanspreekpunt ontvangen meldingen.
Art.10/3
Binnen het ILVO wordt een Commissie Algemene Integriteit (CAI) opgericht. Deze commissie levert formele adviezen omtrent algemene integriteitsvraagstukken en alle meldingen rond algemene integriteit en grensoverschrijdend gedrag.
Algemene integriteitsvraagstukken en - meldingen zijn de integriteitsvraagstukken en - meldingen die niet tot de bevoegdheid van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) behoren.
Art.10/4
De directieraad benoemt de leden van de CAI.
De CAI is samengesteld uit:
1° een voorzitter, die lid is van de directieraad;
2° een plaatsvervangende voorzitter, die de functie van wetenschappelijk directeur heeft;
3° zes commissieleden die tewerkgesteld zijn bij het ILVO;
4° een secretaris;
5° een plaatsvervangende secretaris;
De zes commissieleden worden in een gelijke verhouding gekozen uit de verschillende niveaus en afdelingen van het ILVO.
Art.10/5
Binnen het ILVO wordt een Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) opgericht. Deze commissie levert formele adviezen omtrent alle vraagstukken en meldingen inzake wetenschappelijke integriteit.
Art.10/6
De directieraad benoemt de leden van de CWI.
De CWI is samengesteld uit:
1° een voorzitter, die lid is van de directieraad;
2° een plaatsvervangende voorzitter, die de functie van wetenschappelijk directeur heeft;
3° zes personeelsleden tewerkgesteld bij ILVO;
4° een secretaris;
5° een plaatsvervangende secretaris;
De zes commissieleden worden in een gelijke verhouding gekozen uit de verschillende niveaus en afdelingen van het ILVO.
HOOFSTUK 4. - Slotbepaling
Art. 11. De regeling opgenomen in het besluit van de administrateur-generaal van 17 augustus 2016 wordt opgeheven met ingang van 1 maart 2020.
Art. 12. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2020.
Merelbeke, 4 februari 2020.
De administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek,
J. RELAES  Nieuwsflash
 
Uitgebreide digitale landbouwcommissie in het kader van de Corona-crisisLees meer
 
 
Aaardappelen: plantafstandLees meer
 
 
2019 was een stabiel jaar voor de Europese tractorverkoop Lees meer
 
 
COVID-19: tegemoetkoming VLIF aan land- en tuinbouwers met liquiditeitsproblemenLees meer
 
 
200.000 kandidaten om Franse landbouwers handje te helpen Lees meer
 
 
Europees voorzitter Ursula von der Leyen steekt de landbouw een hart onder de riemLees meer
 
 
Corona crisis in de aardappelsector hakt diep in op seizoen 2019 Ún 2020Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag en meststoffenbeleidLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME)Lees meer
 
 
Nieuwe onlinecampagne verse aardappelen van VLAM naar millennialsLees meer
 
 
Versoepeling van de regels voor seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Voedingsindustrie is broodnodig in tijden van coronacrisis Lees meer
 
 
1 september 2020 is laatste dag om oude papieren fosfaatanalyses in te dienen bij Mestbank Lees meer
 
 
Coronavirus: de economische verliezen voor ondernemingen beperken Lees meer
 
 
Voorbereiding droogteaanpak gaat doorLees meer
 
 
Kwekers uit sierteeltsector lanceren eigen bestel- en leverdienst Lees meer