Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 23 dec 2019 10:10 

Bijkomende uitbetalingen van basisbetaling en premies


Bijkomende uitbetalingen van basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij – campagne 2019

Op 20 december 2019 heeft het Departement Landbouw en Visserij opnieuw een aantal betalingen aan landbouwers verricht. Het gaat om een bijkomende betaling van de basisbetaling, de premies voor jonge landbouwers, vergroening en voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij. Eind oktober werd al 70% van deze premies uitbetaald. De resterende 5% wordt uitbetaald in 2020.

Basisbetaling en premie voor jonge landbouwers

Deze bijkomende betaling zorgt ervoor dat de landbouwers in totaal 95% van de basisbetaling van Vlaamse en Waalse betalingsrechten (inclusief de rechten uit de reserve) en van de premie voor jonge landbouwers ontvangen hebben, op voorwaarde dat zij een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend. Aangezien eind oktober al een voorschot van 70% uitbetaald werd, komt de huidige betaling neer op een bijbetaling van 25%.

De premie voor jonge landbouwers wordt toegekend voor maximum 90 subsidiabele hectares. Door een overschrijding van het budgettair plafond van de premie voor jonge landbouwers werd een verlaging op de uitbetaalde premie toegepast. Aangezien de exacte overschrijding nog niet bepaald kan worden, werd een voorlopige overschrijdingscoëfficient van 0,40 gehanteerd. De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, kregen een bijkomende betaling van € 13,30 per geactiveerd betalingsrecht.

De betaling van het resterende saldo van 5% van de basisbetaling en van de premie voor jonge landbouwers is gepland rond eind maart 2020.

Premie voor vergroening

Aan de landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend en die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen, wordt tot 95% van de vergroeningspremie uitbetaald. Aangezien eind november al een voorschot van 70% uitbetaald werd, komt de huidige betaling neer op een bijbetaling van 25%.

De premie voor vergroening bedraagt 50,76% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten en 95,70% van het bedrag van de basisbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Eind maart 2020 krijgen de landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen, hun vergroeningspremie (100%) uitbetaald. De landbouwers die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen, krijgen dan het resterende saldo van de vergroeningspremie (nog 5%).

Premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

De landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend voor de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij, kregen een bijkomende betaling tot 95% van het premiebedrag voor de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben van 1 januari 2019 tot en met 31 augustus 2019, maar beperkt tot het aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt. Aangezien eind november al een voorschot van 70% uitbetaald werd, komt de huidige betaling neer op een bijbetaling van 25%.

Het premiebedrag per premiegerechtigde zoogkoe is voor de campagne 2019 vastgesteld op € 158. Hiervan werd nu bijkomend 25%, ofwel € 39,5 per zoogkoe, uitbetaald.

De landbouwers die minder dan 14 premiegerechtigde dieren hadden in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 augustus 2019, ontvingen nu nog geen betaling.

De uiterste indieningsdatum voor de deelnameverklaring was 17 december 2018. De laattijdige indiening van de deelnameverklaring leidt tot een verlaging van het premiebedrag met 1% per werkdag laattijdigheid.

De betaling van het resterende saldo voor de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben tijdens het volledige kalenderjaar 2019, beperkt tot het aantal premierechten van de landbouwer, staat gepland omstreeks eind april 2020.

Als de som van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij voor een landbouwer hoger is dan € 2.000, wordt op het bedrag boven de € 2.000 een verlaging van 1,432635% toegepast. Zo wordt een Europese crisisreserve aangelegd en een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen vermeden.

Om een overschrijding van het plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun in het Vlaamse gewest, het Brussels Hoofdstedelijk gewest en het Waalse gewest te vermijden, wordt momenteel op alle bedragen een extra verlaging van 2,1% toegepast. De definitieve overschrijding zal vastgelegd worden tegen de betalingen van eind juni 2020. In geval van een lagere overschrijding volgt er eind juni 2020 nog een bijbetaling.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor vergroening, de premie voor jonge landbouwers en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen betaling en worden de betalingsrechten niet geactiveerd. Als dit gedurende twee opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer zijn betalingsrechten.

Op de afrekening kunnen landbouwers alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun raadplegen. Begin januari 2020 vinden zij deze gedetailleerde informatie terug op het e-loket van Landbouw en Visserij.  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoïden voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoïden voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer