Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 12 dec 2019 06:42 

Belgisch varkensvlees naar China


Vraag om uitleg over de resultaten van de economische missie naar China, wat de varkenssector betreft van Stefaan Sintobin aan minister Hilde Crevits

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang)

Voorzitter, we kunnen altijd een plaatsbezoek doen om het dossier beter te kunnen inschatten. Maar alle gekheid op een stokje. (Opmerkingen)

Ik ben blij dat ik terug in deze commissie ben. Ik heb helaas de bespreking van de beleidsnota en de begroting niet kunnen bijwonen als gevolg van bezigheden in de commissie Welzijn. Ik heb dan ook geen idee in hoeverre de varkenssector bij die bespreking aan bod is gekomen. Het is daarnet al even aangehaald door mevrouw Joosen en ik heb gezien dat minister-president Jambon in de commissie Buitenlands Beleid een vraag heeft beantwoord over de resultaten van het bezoek aan China. Ik heb ook geen idee in hoeverre het dossier daar ter sprake is gekomen, maar ik vind het belangrijk om deze vraag ook hier in de commissie Landbouw – waar deze thuishoort – te stellen.

Minister, het is inderdaad lang geleden dat er nog goed nieuws was uit de varkenssector, met de prijs die is gestegen. Die is nog nooit zo hoog geweest de jongste jaren. Dat heeft natuurlijk ook voor een stuk te maken met vraag en aanbod, met het economische gegeven, met de halvering van de varkensstapel in China, van tweehonderd naar honderd miljoen varkens. Dat betekent wel wat.

In ieder geval heb ik gemerkt dat onze varkenssector goed was vertegenwoordigd in de economische missie die naar China is getrokken. Ik hoef in deze commissie eigenlijk het hele dossier niet meer te schetsen. Ondanks het feit dat de export naar China slechts 2 procent van de export bedraagt, blijft dat toch wel een belangrijke markt voor onze varkenssector.

Net nu, nu er meer varkens naar China werden geëxporteerd, kwam er natuurlijk het verhaal van de varkenspest, waar Vlaanderen eigenlijk niks mee te maken heeft, maar toch werd geconfronteerd met een importverbod vanuit China. Het was toch voor een stuk de bedoeling van de economische handelsmissie naar China, zeker bij de aanwezigen van de varkenssector, om te proberen die markten opnieuw open te wringen. Die Chinese markt is onder meer belangrijk voor onze varkenssector omdat Chinezen verzot zijn op de oren, snuit en poten van het varken, alhoewel daar ook wel Vlamingen verzot op zijn. Een goede hutsepot, voorzitter. Daardoor kan eigenlijk het hele varken worden gevaloriseerd.

Dat is dan nog los van de kwestie van de regionalisering, die collega Joosen daarnet heeft aangehaald. Ik ondersteun dat eigenlijk voor een stuk. Het is natuurlijk jammer: op andere markten, zoals die van Vietnam en India, wordt er wel een onderscheid gemaakt naargelang de regio.

Minister, de belangrijkste vraag in dezen is natuurlijk: welke resultaten werden bereikt door de handelsmissie in dit dossier? Werden er enkel door de mensen van de varkenssector zelf initiatieven genomen, of was ook Vlaanderen, de Vlaamse Regering daarbij betrokken? Welke positieve resultaten kunt u voorleggen?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega, toen ik u bezig hoorde, dacht ik aan het West-Vlaamse volkslied:

“smout, vet, espe en spek
ôofvlêes koteletten en paté
et zwyn es et schôonste der bêesten”

Voor de niet-West-Vlamingen, vertalingen vindt u op Wikipedia.

Collega, een zorg die wij met velen in deze commissie delen, betreft China en onze varkens. De prinselijke missie naar China van 16 tot 22 november had betrekking op een heel brede waaier van sectoren. Het was de grootste Belgische handelsmissie ooit, waaraan 630 bedrijven en instellingen deelnamen. Dat ging van heel grote Belgische bedrijven die al langer op de internationale markt actief zijn, tot kmo’s die hun eerste stapjes in China zetten. Daarnaast stuurden ook sectorfederaties en onderzoeksinstellingen vertegenwoordigers uit. Heel specifiek voor de vleessector namen 9 Vlaamse actoren deel.

Uw vraag gaat uiteraard over ons Belgisch varkensvlees. De Chinese autoriteiten hebben, zoals jullie weten, de import daarvan opgeschort sinds september 2018, dus vanaf het ogenblik dat in het zuiden van de provincie Luxemburg de Afrikaanse varkenspest is vastgesteld bij een wild everzwijn. Zowel de ministeriële delegatie als het federale voedselagentschap hebben tijdens de missie met hun respectievelijke Chinese tegenhangers onderhandeld over een gedeeltelijke heropening van de Chinese markt. Er is in detail ingegaan op de aanpak die werd uitgerold om een verdere verspreiding van het virus in de streek rond Aarlen tegen te gaan. Die strategie werpt tot vandaag haar vruchten af, want geen enkel gedomesticeerd varken is tot nu besmet geraakt. Er werden de voorbije maanden ook geen besmette levende of recent gestorven dieren meer gevonden, alleen nog beenderen van besmette everzwijnen die al geruime tijd overleden waren. Nu de bladeren zijn gevallen wordt niet uitgesloten dat er nog kadaverresten zullen worden gevonden.

Aangezien China op dit ogenblik zelf een epidemie van varkenspest doormaakt – in China treft de epidemie, in tegenstelling tot bij ons, ook de gedomesticeerde varkens – waren de Chinezen erg geïnteresseerd in de manier waarop we dit bij ons aanpakken.

Een onderdeel van die Europese aanpak is het zoneringsprincipe. Daarbij wordt enerzijds een onderscheid gemaakt tussen het vlees van everzwijnen en het vlees van gewone varkens, en anderzijds tussen vlees afkomstig uit het gebied van de haard van de varkenspest zelf, en al het andere vlees uit veilig gebied.

Het zoneringsprincipe zorgt ervoor dat vrijwel al het Belgische varkensvlees verhandeld kan worden op de interne EU-markt. Ik heb dat ook gezegd naar aanleiding van de vraag van collega Joosen. Ook andere Aziatische exportbestemmingen, zoals India en Vietnam, aanvaarden dat principe. Zij hebben hun grenzen intussen opnieuw geopend voor ons varkensvlees. China doet dat nog altijd niet. We hebben tijdens onze missie het systeem van borging nog eens zeer grondig toegelicht, maar dit heeft tot op vandaag nog niet tot een doorbraak geleid. Wat we nu wel weten, is welke diensten de belangrijkste rol spelen in China, en wat hun afwegingen zijn. Er werd dus al over gecommuniceerd; dat is een belangrijke zaak.

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) organiseerde samen met Flanders Investment & Trade in een aantal Chinese steden evenementen. Ik kan de belangrijkste daarvan opsommen. In Peking en Shanghai werden business-to-businessgesprekken georganiseerd tussen Vlaamse exporteurs en Chinese importeurs. VLAM heeft de officiële plechtigheid gesponsord, waarop onder meer de Chinese autoriteiten bevoegd voor voedselveiligheid en douane genodigd waren.

In Shanghai werd het event ‘A taste of Belgium’ georganiseerd. Er werden zogenaamde storechecks bij een reeks uiteenlopende retailers in Beijing georganiseerd. Daarbij gaan onze exportbedrijven in de winkels langs om het lokale aanbod te bekijken. Ze kijken bijvoorbeeld welke producten er in de schappen liggen, hoe het vlees is versneden, wat de prijs is, enzovoort. Daardoor kun je een beter inzicht krijgen in de lokale Chinese markt, en dat is voor onze bedrijven natuurlijk zeer interessant.

Er werd ook een bezoek gebracht aan de vleesgroothandelsmarkt in Shanghai, in samenwerking met de Shanghai Meat Association. Er was ten slotte ook een seminarie ‘bioveiligheid’ in co-organisatie met de China Meat Association.

Hoe was Vlaanderen daarbij betrokken? Het voorstel ter heropening van de Chinese markt is in de maanden en weken voorafgaand aan de missie door een strategische werkgroep onder leiding van het Federaal Voedselagentschap voorbereid. Ik heb zelf ook veelvuldig contact opgenomen met onze federale regeringsleden, om er toch op aan te dringen dat alle inspanningen zouden worden gedaan om die markt opnieuw open te krijgen. We wisten dat de kansen heel klein waren dat dat zou lukken, maar als je het niet probeert, dan leg je je op voorhand neer bij een negatief resultaat. Je moet blijven doorgaan, zoals dat heet. In die werkgroep zetelen de kabinetten van de federale en regionale landbouwministers, de sectorfederaties en VLAM.

Wat zijn tot nog toe de positieve resultaten? Onze ultieme wens, de heropening van de markt, is nog niet gelukt. Er zijn wel stappen gezet en kanalen geopend. Door dat voorstel op het hoogst mogelijke politieke niveau te bespreken, heeft onze delegatie het dossier in de schijnwerpers geplaatst. En het is ook wel belangrijk dat dat gebeurt. Het is ook technisch besproken, en dat werkt versterkend. Ik ben er echt van overtuigd dat we een heel sterk dossier hebben. Ik hoop dat de Chinese autoriteiten dat ook sterk in overweging zullen nemen.

Het is natuurlijk heel zuur voor onze ondernemingen: net op het ogenblik dat de varkensprijzen in China historisch hoog zijn, kunnen onze bedrijven niet naar daar exporteren. Ik kan alleen maar bevestigen dat ik dat heel vervelend vind. Ons varkensvlees is nochtans volkomen veilig, en het voldoet aan de hoge kwaliteitsnormen. Maar jullie zullen vragen blijven stellen, en we zullen het dossier sowieso hoog op onze diplomatieke agenda houden. Ik hoop dat ik in de komende maanden ook positief nieuws zal kunnen brengen.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang)

Bedankt voor uw antwoord. Ik weet ook wel dat een economische handelsmissie niet in één keer het importverbod door de Chinese overheid zal wegwerken. Ik apprecieer ten zeerste de inspanningen die werden gedaan, maar het eindresultaat moet voor ons natuurlijk zijn dat de markt opnieuw opengaat.

Dit is een beetje frustrerend, ook voor onze varkenssector. U zegt dat het intern verhandelen van varkensvlees op de Europese markt geen probleem is. Het is natuurlijk zuur voor onze Vlaamse varkenssector om vast te stellen dat de Chinese rekken eigenlijk vol liggen met varkensvlees uit Duitsland, Nederland en Spanje.

Ik begrijp ook wel dat er nog inspanningen zullen moeten gebeuren. We moeten ook nagaan welke mogelijke markten er nog zijn waarnaar we ons varkensvlees kunnen exporteren.

Ik heb het ook regelmatig over de Ruslandboycot. Ook daar moeten we veel inspanningen doen.

Ik ben in ieder geval blij met de inspanningen die gedaan zijn en met uw engagement om het dossier verder hoog op de politieke agenda te zetten. Ik weet uit ervaring dat dit veel maar ook niet veel betekent. Wat bedoelt u ‘met hoog op de politieke agenda te zetten’? Wie volgt dit dossier nu verder op? Wie is er federaal bevoegd om dit dossier verder op te volgen? Op welke manier wordt geprobeerd om in de komende maanden tot een positief resultaat te komen? Wie heeft nu de touwtjes in handen om alsnog te proberen om de Chinese overheid te overtuigen om de markt opnieuw open te stellen?

De voorzitter

Op 15 januari komt het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) naar deze commissie. Dat zal een gelegenheid zijn om dit nog eens opnieuw aan bod te brengen.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Met ‘hoog op de politieke agenda’ bedoel ik dat we de federale werkgroep die hiermee bezig is, blijven aanvuren om initiatieven te nemen. Federaal zijn het minister De Crem en minister Ducarme die daar doorbraken in kunnen realiseren. Ook de minister-president heeft er zich al over uitgelaten. We blijven op diplomatiek niveau vergaderen en dat betekent ‘op de agenda houden’. Het zal niet liggen verstoffen in een kast, maar de Chinezen moeten natuurlijk ja zeggen. Zolang dat niet gebeurt, is het wat moeilijk. Ik leg mij er niet bij neer dat het zomaar gedaan is. Het zou ideaal zijn mocht op een bepaald moment het probleem bij ons helemaal onder controle zijn. Ik sluit dat ook niet uit. We zullen dat moeten bekijken.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.  Nieuwsflash
 
Testcapaciteit seizoenarbeiders voor perenplukLees meer
 
 
Hitte en droogte 2020: extreme zonnebrand in fruitLees meer
 
 
Neonics-dossier bieten moet terug op tafelLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Droogte 2020: update captatieverbod 6/8Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Vlaanderen voert strijd tegen bijensterfte Lees meer
 
 
(Zeer) lage grondwaterstandenLees meer
 
 
Verse groenten, fruit en vlees duurder na CoronaLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Droogtemaatregelen 2020 Lees meer
 
 
Impact van de aanhoudende droogte op de biodiversiteitLees meer
 
 
Landbouwgronden - DrainagesystemenLees meer
 
 
Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruitLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in VLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer