Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 24 nov 2019 12:47 

VLIF-steun voor investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw: oproep 2019-2020


Praktijkcentra en vergelijkbare instellingen kunnen VLIF-steun verkrijgen voor hun investeringen binnen het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw en het ministerieel besluit van 15 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007, gewijzigd bij ministerieel besluit van 6 juli 2012.

De steunverlening wordt georganiseerd via oproep.
Voorliggende omzendbrief regelt de voorwaarden en modaliteiten van de oproep 2019-2.
1. Regelgeving
De bepalingen van
• het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw;
• het ministerieel besluit van 15 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw, gewijzigd bij ministerieel besluit van 6 juli 2012, verder in de omzendbrief `het ministerieel besluit' genoemd; en
• Verordening 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met de interne markt verenigbaar worden verklaard, zijn van toepassing.
2. Doelgroep
De praktijkcentra vermeld in artikel 2 van het ministerieel besluit.
3. Investeringen
Volgende investeringen komen voor steun in aanmerking:
a) de oprichting, aanpassing en uitrusting van bedrijfsgebouwen en -constructies, bestemd voor de uitvoering van de onderzoeksactiviteiten;
b) De aankoop van machines en rollend materieel, bestemd voor de uitvoering van de onderzoeksactiviteiten;
c) studies en erelonen voor de uitvoering van de investeringen, vermeld in punt a), evenwel beperkt tot maximaal 10% van het totale subsidiabele investeringsbedrag.
Voorrang wordt verleend aan investeringen die als doel hebben de innovatie in de land- en tuinbouw te stimuleren en een voortrekkersrol te spelen op het vlak van duurzame vernieuwende teelttechnieken en -toepassingen. De investeringen moeten het mogelijk maken om voor actuele problemen en noden in de sector een oplossing te zoeken.
Komen niet in aanmerking voor steun:
• investeringen m.b.t. herstellingen en onderhoudswerkzaamheden;
• de aankoop van personenwagens (of gelijkgestelde);
• de aankoop van grond en de aankoop van gebouwen;
• onderhoudswerken;
• tweedehandsinvesteringen;
• investeringsuitgaven, niet geactiveerd in de boekhouding.
4. Open kennissysteem
De, via het onderzoek verkregen, onderzoeksresultaten zijn van belang voor alle marktdeelnemers in de betrokken sector. Conform artikel 31 van de onder punt 1 vermelde Europese verordening 702/2014 moet voordat met het onderzoek wordt aangevangen, op het internet bekendgemaakt worden dat onderzoek zal worden uitgevoerd, en wat daarvan het doel is. Verder moet worden bekendgemaakt wanneer de resultaten worden verwacht, waar zij op het internet zullen worden bekendgemaakt en dat de resultaten kosteloos beschikbaar zullen zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken sector actief zijn. De resultaten blijven op het internet beschikbaar gedurende ten minste vijf jaar vanaf de einddatum van het gesteunde project.
5. Subsidievorm en steunpercentage
De aanvaarde investeringen genieten maximaal 50% VLIF-steun. De steun wordt uitbetaald onder de vorm van een kapitaalpremie in maximaal vier schijven.
Projecten komen in aanmerking tot uitputting van het bedrag van de voorziene budgetenveloppe zoals bepaald in punt 7.
6. Voorziene subsidiemiddelen
Voor de oproep 2019-2 wordt een budget voorzien van 1.325.000 euro.
7. Investeringsperiode
De toegestane investeringsperiode bedraagt twee jaar en start vanaf de registratiedatum van het dossier. De registratiedatum is de datum waarop de aanvraag bij de bevoegde administratie toekomt, hetzij per post, hetzij door persoonlijke afgifte.
De toegestane investeringsperiode wordt aan de aanvrager meegedeeld bij de beslissing.
8. Aanvraagformulier en indieningsperiode
De steun wordt aangevraagd via het aanvraagformulier dat als bijlage bij deze omzendbrief is toegevoegd. Het aanvraagformulier moet worden bezorgd ten laatste op 30 november 2019:
Dit kan via post naar volgend adres:
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
Ellips, 4e verdieping
Koning Albert II laan 35 bus 40
1030 Brussel
Of via elektronische weg naar: Els Lapage, tel. 02 552 79 07, els.lapage@lv.vlaanderen.be
Het aanvraagformulier wordt u overgemaakt op verzoek en is eveneens terug te vinden op www.vlaanderen.be/landbouw/omkadering.
9. Uitbetaling van de steun
De steun wordt uitbetaald in maximaal vier schijven:
• een eerste schijf van 25% wordt uitbetaald na het indienen van een schuldvordering;
• een tweede schijf van maximaal 25% wordt uitbetaald na het indienen van een `aanvraag tot uitbetaling' en het voorleggen van de bewijsstukken van de gedane uitgaven ter rechtvaardiging van de eerste schijf;
• een derde schijf van maximaal 25% wordt uitbetaald na het indienen van een `aanvraag tot uitbetaling' en het voorleggen van de bewijsstukken van de gedane uitgaven ter rechtvaardiging van de tweede schijf;
• een vierde schijf van maximaal 25% wordt uitbetaald na het indienen van een `aanvraag tot uitbetaling', het voorleggen van de bewijsstukken van de gedane uitgaven ter rechtvaardiging van de derde schijf en nadat een eindcontrole ter plaatse heeft plaatsgevonden. Eventueel teveel uitbetaalde steun wordt teruggevorderd.
De modaliteiten van de `aanvraag tot uitbetaling' worden samen met de beslissing tot steunverlening aan de begunstigde meegedeeld.
De begunstigde verklaart eveneens zowel interne Vlaamse, als externe controle m.b.t. de ontvangen steun te aanvaarden en de volle medewerking te verlenen.
H. CREVITS,
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw  Nieuwsflash
 
Erkenning storm en rukwinden 9-15 maart 2019 als algemene ramp Lees meer
 
 
Nieuwe EU-regels voor de plantengezondheid Lees meer
 
 
SALV biedt kompas met aanbevelingen voor klimaatbestendige visserijsector Lees meer
 
 
Succesvolle studiedag vloeibaar bemesten Lees meer
 
 
Oostenrijk trekt gepland glyfosaatverbod in Lees meer
 
 
Rundveesector - Imago-ondersteunende initiatieven Lees meer
 
 
Slachthuizen - Omgevingslawaai tijdens het slachtproces Lees meer
 
 
Inzet seizoenarbeiders in land- en tuinbouwLees meer
 
 
VLAM presenteert vandaag zijn promotieplannen voor 2020Lees meer
 
 
Moeskopperijverbod Lees meer
 
 
Bejaging everzwijnenLees meer
 
 
158.000 subsidie voor studie naar oude landbouwmethode Lees meer
 
 
Product op basis van metalaxyl-M tijdelijk toegelaten tegen Pythium door behandeling zaaizaad vlasLees meer
 
 
Stijging van de perenprijzenLees meer
 
 
Handelsmissie naar China en onze productenLees meer
 
 
Op zoek naar gecombineerde waterbuffers bij landbouwersLees meer
 
 
Landbouwparlement op Agribex 2019: Slotspeech Johan ColpaertLees meer
 
 
Enkele gunstige wendingen na een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Agribex: brede weersverzekering toegelichtLees meer
 
 
De ondersteuning van bioclusters Lees meer
 
 
Corruptie bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid Lees meer
 
 
Belgisch varkensvlees naar ChinaLees meer
 
 
Het pesticidegebruik in de landbouw Lees meer
 
 
Erkenning van Vlaanderen als aparte agrarische productie-entiteit Lees meer
 
 
Actualiteitsdebat over het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030Lees meer
 
 
Erkenning algemene ramp overstromingen 19 mei 2019 (WalloniŽ)Lees meer
 
 
Biodiesel en varkenspest doen palmolie boomenLees meer
 
 
Selectieve herbiciden voor niet-professioneel gebruik: einde van de gebruiksperiode 1Lees meer
 
 
MAP5 nog maar eens een flopLees meer
 
 
Kerstboomkwekers in de clinch met Ikea Lees meer
 
 
Europa staakt strijd tegen door Chinezen gevreesde bacterievuurLees meer
 
 
Toegang tot landbouwgrond voor CSA-boerenLees meer
 
 
17 goedgekeurde projecten en nieuwe oproep van 6.4 miljoen euro voor opleidingen rond AI en CS Lees meer
 
 
Waterkwaliteit in landbouwgebied in Vlaanderen moet beter Lees meer
 
 
Een POC kan de positie van de boer versterkenLees meer