Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 08 jul 2019 10:30 

Premiesubsidie brede weersverzekering


Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1°, 2°, d), en 7° ;
Gelet op het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest, artikel 24, tweede lid;
Gelet op Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 26 maart 2019;
Gelet op advies 65.930/1 van de Raad van State, gegeven op 7 mei 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :
1° landbouwer : de actieve landbouwer, vermeld in artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van 4 oktober 2014;
2° erkende brede weersverzekering : verzekering die de schade dekt veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden en die door de bevoegde entiteit als subsidiabel erkend wordt conform de voorwaarden van dit besluit;
3° ongunstige weersomstandigheden : vorst, stormen, hagel, ijs, hevige of aanhoudende regen of ernstige droogte, die met een natuurramp kunnen worden gelijkgesteld;
4° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw;
5° bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij, vermeld in artikel 26, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;
6° open teelt : alle niet permanent overkapte teelten van de gewasgroepen akkerbouw, grasland, fruitteelt, vollegrondsgroenten, sierteelt en boomkwekerij;
7° landbouwgrond : het landbouwareaal, vermeld in artikel 4, lid 1, (e), van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad;
8° verzekeraar : een verzekeraar als vermeld in artikel 5, 1°, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.
Art. 2. Binnen de perken van de jaarlijkse begrotingskredieten die daarvoor beschikbaar zijn, en tot en met het kalenderjaar 2026 kent de bevoegde entiteit een subsidie toe aan landbouwers die een als subsidiabel erkende brede weersverzekering sluiten voor open teelten op percelen landbouwgrond in het Vlaamse Gewest.
Art. 3. De bevoegde entiteit erkent de standaardpolis van de brede weersverzekering van een verzekeraar als subsidiabel als die aan al de volgende voorwaarden voldoet :
1° minstens de ongunstige weersomstandigheden worden gedekt;
2° alle open teelten zijn verzekerbaar;
3° de schade van de landbouwer wordt gedekt als die groter is dan 20% van zijn gemiddelde jaarproductie van de beschadigde teelt in de laatste drie jaar of van de gemiddelde productie van drie van de laatste vijf jaar, waarbij de hoogste en laagste productie van die vijf jaar niet wordt meegerekend;
4° de vergoedingsvoorwaarden worden door de verzekeraar niet gekoppeld aan voorwaarden over de aard of de hoeveelheid van de toekomstige productie;
5° als de verzekeraar een index of rekenmodellen hanteert voor de schadebepaling, toont hij aan dat de index of de uitkomsten van het rekenmodel vergelijkbaar zijn met een schadebeoordeling door een expert. Het rekenmodel bevat de noodzakelijke gegevens om de schade te kunnen vaststellen aan de hand van bedrijfsspecifieke gegevens, zoals onder meer de teelt en de grondsoort op perceelsniveau, samen met de specifieke weersomstandigheden. De verzekeraar staaft het gebruik van de index of het rekenmodel aan de hand van een steekproef. De verzekeraar houdt de resultaten daarvan ter beschikking van de bevoegde entiteit;
6° de verzekering wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden.
In afwijking van het eerste lid, 3°, kan de verzekering ook tussenkomen bij een schade van die kleiner is dan of gelijk is aan het percentage, vermeld in het eerste lid, 3°, of voor percelen buiten het Vlaamse gewest. De subsidie wordt dan maar berekend op basis van het deel van de premie dat :
1° betrekking heeft op de schade die groter is dan het percentage, vermeld in het eerste lid, 3° ;
2° van toepassing is op percelen in het Vlaams gewest.
De verzekeraar geeft duidelijk aan welk deel van de premie betrekking heeft op de subsidiabele kosten, vermeld in het tweede lid. De verzekeraar waarborgt de proportionaliteit tussen de premie en de schadedekking.
Art. 4. Om als subsidiabel erkend te kunnen worden, wordt de erkenningsaanvraag bij de bevoegde entiteit ingediend voor 1 juli van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de aanvang van de erkenning en wordt bij de aanvraag de standaardpolis van de brede weersverzekering gevoegd alsook de onderbouwing van de berekening van de premies en eventuele andere verzekeringsvoorwaarden.
De bevoegde entiteit beslist uiterlijk op 30 september van het jaar van de erkenningsaanvraag van de brede weersverzekering, vermeld in het eerste lid, of ze subsidiabel is. De erkenning geldt voor een kalenderjaar en kan elk jaar verlengd worden onder de voorwaarden, vermeld in artikel 5.
De minister kan de uiterste indieningsdatum van de erkenningsaanvraag, vermeld in het eerste lid, en de duur van de beslissingstermijn, vermeld in het tweede lid, wijzigen.
Art. 5. De verzekeraars dienen elk jaar voor 1 juli bij de bevoegde entiteit een aanvraag in tot verlenging in het daaropvolgende jaar van de erkenning, vermeld in artikel 4, tweede lid, als het standaardmodel van de verzekeringspolis en eventuele andere verzekeringsvoorwaarden ongewijzigd blijven of als de wijzigingen geen betrekking hebben op de voorwaarden, vermeld in artikel 3 van dit besluit. De verzekeraars bezorgen de bevoegde entiteit daarbij een exhaustieve lijst van alle aangebrachte wijzigingen.
De bevoegde entiteit beslist uiterlijk op 30 september van het jaar van de aanvraag tot verlenging van de erkenning van de brede weersverzekering of ze subsidiabel is.
De minister kan de uiterste indieningsdatum van de verlengingsaanvraag, vermeld in het eerste lid, en de duur van de beslissingstermijn, vermeld in het tweede lid, wijzigen.
Art. 6. De bevoegde entiteit kan beslissen dat de erkenning van de brede weersverzekering van de verzekeraar niet subsidiabel is in het jaar dat volgt op het jaar waarin een van de volgende inbreuken is vastgesteld :
1° de verzekeraar wijzigde de voorwaarden van de standaardpolis waardoor die afwijken van de voorwaarden, vermeld in de artikel 3 van dit besluit;
2° de bepalingen in de individuele polis van een landbouwer wijken af van de bepalingen in de standaardpolis van de verzekeraar en van de voorwaarden, vermeld in de artikel 3 van dit besluit;
3° de verzekeraar leeft de bepalingen van dit besluit of van de Europese staatssteunregelgeving niet na.
De bevoegde entiteit brengt de betrokken partijen op de hoogte van de vaststelling van de inbreuken, vermeld in het eerste lid. De afwijkende bepalingen als gevolg van de inbreuken, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, worden door elke betrokken partij als ongeschreven beschouwd. Om uitsluiting van erkenning te vermijden, brengt de verzekeraar de voorwaarden van de standaard- of individuele polis onmiddellijk weer in overeenstemming met de voorwaarden, vermeld in artikel 3 van dit besluit, of met de bepalingen in de standaardpolis.
De verzekeraar brengt zijn verzekeringsnemers onmiddellijk op de hoogte van een uitsluiting van erkenning.
Art. 7. § 1. De landbouwer die een als subsidiabel erkende brede weersverzekering sluit om zijn oogst en planten te verzekeren tegen de schade door ongunstige weersomstandigheden, kan bij de bevoegde entiteit een subsidie aanvragen conform de voorwaarden, vermeld in artikel 7 en 8 van dit besluit.
§ 2. De subsidie, vermeld in paragraaf 1, kan aangevraagd worden voor de verzekering van open teelten op percelen landbouwgrond in het Vlaamse Gewest.
§ 3. In de periode van 2020 tot en met 2022 bedraagt de subsidie 65% van de verzekeringspremie die de landbouwer heeft betaald, exclusief belastingen.
Vanaf 2023 bedraagt de subsidie 65% van de verzekeringspremie die de landbouwer heeft betaald, exclusief belastingen, voor maximaal de grootste oppervlakte waarvoor de landbouwer in de periode, vermeld in het eerste lid, de subsidie heeft aangevraagd. Voor bijkomende verzekerde oppervlakte waarvoor de landbouwer een subsidie aanvraagt, ontvangt hij maximaal 65% subsidie van de verzekeringspremie die hij betaald heeft, exclusief belastingen.
§ 4. Voor de natuurlijke persoon die zich na 31 december 2020 voor het eerst als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf vestigt, of die voor het eerst beherende vennoot wordt van een landbouwvennootschap, of die voor het eerst zaakvoerder of bestuurder wordt van een rechtspersoon, namelijk een maatschap of handelsvennootschap met als enige of belangrijkste doelstelling de exploitatie van een landbouwbedrijf en de commercialisatie van de voortgebrachte producten, bedraagt de subsidie 65% van de verzekeringspremie die de landbouwer betaald heeft, exclusief belastingen, gedurende het jaar van vestiging en de twee daaropvolgende jaren.
Na de periode, vermeld in het eerste lid, bedraagt de subsidie 65% van de verzekeringspremie die de landbouwer betaald heeft, exclusief belastingen, voor de grootste oppervlakte waarvoor de landbouwer in het jaar van vestiging of de twee daaropvolgende jaren de subsidie heeft aangevraagd. Voor bijkomende verzekerde oppervlakte waarvoor de landbouwer een subsidie aanvraagt, ontvangt hij maximaal 65% subsidie van de verzekeringspremie die hij betaald heeft, exclusief belastingen.
§ 5. De bevoegde entiteit berekent het effectieve steunpercentage voor de bijkomende verzekerde oppervlakte waarvoor de landbouwer de subsidie aanvraagt, vermeld in paragraaf 3, tweede lid, en paragraaf 4, tweede lid, op basis van de beschikbare middelen.
Art. 8. In dit artikel wordt verstaan onder verzamelaanvraag : de verzamelaanvraag, vermeld in artikel 11 van gedelegeerde verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden.
De landbouwer, vermeld in artikel 7, § 1, vraagt de subsidie, vermeld in artikel 2, aan via de verzamelaanvraag voor de uiterste indieningsdatum ervan.
In de verzamelaanvraag geeft de landbouwer aan wat de verzekerde percelen en de teelten erop zijn.
De minister kan de aanvraagprocedure, vermeld in het tweede lid, wijzigen.
Art. 9. De subsidie, vermeld in artikel 2, wordt verleend onder de voorwaarden, vermeld in artikel 28 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L 193 van 1 juli 2014.
De steunmaatregel voldoet aan alle in hoofdstuk I en hoofdstuk II van de in het eerste lid vermelde verordening vastgestelde voorwaarden, inzonderheid aan volgende voorwaarden :
1° overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de in het eerste lid vermelde verordening wordt de steun verstrekt aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo's) die actief zijn in de primaire landbouwsector;
2° overeenkomstig artikel 1, vijfde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, niet in aanmerking voor steun;
3° overeenkomstig artikel 1, zesde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven in moeilijkheden niet in aanmerking voor de steun;
4° de steun is transparant overeenkomstig artikel 5, tweede lid, a), van de in het eerste lid vermelde verordening en heeft een stimulerend effect overeenkomstig artikel 6 van de in het eerste lid vermelde verordening.
Art. 10. De verzekeraar houdt gedetailleerde dossiers bij met de informatie en de bewijsstukken die nodig zijn om aan te tonen dat de voorwaarden, vermeld in artikel 3 van dit besluit, zijn nageleefd. Die dossiers worden bijgehouden gedurende tien jaar vanaf de datum waarop de erkenning, vermeld in artikel 5, is verleend.
De verzekeraar verstrekt de bevoegde entiteit binnen twintig werkdagen of binnen de termijn die vermeld is in het verzoek, alle gegevens en bewijsstukken die de bevoegde dienst opvraagt om uitvoering te kunnen geven aan of toezicht te kunnen houden op de toepassing van dit besluit.
Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 19 juni 2019.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
K. VAN DEN HEUVEL  Nieuwsflash
 
Veilige heropening horeca belangrijk voor voedingsindustrie Lees meer
 
 
Waterkansenkaarten leiden land- en tuinbouwers in hun zoektocht naar water Lees meer
 
 
Vlaams Parlement stelt commissie ad hoc over het Vlaamse coronabeleid samenLees meer
 
 
Inperking captatieverbodLees meer
 
 
Virusremmer voor runderen Lees meer
 
 
Nertsen besmet met het coronavirus Lees meer
 
 
Klimaatverandering zal weinig impact hebben op wat op ons bord komt: ggo's op tafelLees meer
 
 
Siertelers en aardappelboeren krijgen 35 miljoen uit Vlaams noodfonds Lees meer
 
 
Brengt grondwaterput soelaas?Lees meer
 
 
Droogte index België: een ramp vooral aan de kustpoldersLees meer
 
 
Vlaams herstelplan: vierluik voor het herstel van onze economieLees meer
 
 
Bemesting en ziektebestrijding via bodembacteriën? Lees meer
 
 
Jaarverslag VCMLees meer
 
 
Landbouwers lijden onder de corona crisisLees meer
 
 
ABS benadrukt belang van voedselproductie dichtbij huis bij bezoek minister Crevits Lees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME)Lees meer
 
 
Groei gras valt stil door droogte Lees meer
 
 
De extra ondersteuning van 23,4 miljoen euro aan de landbouwers Lees meer
 
 
Vorstschade bij Haspengouwse wijnboeren Lees meer
 
 
Impact van de Farm-to-Forkstrategie en de Europese biodiversiteitsstrategie op de landbouwLees meer
 
 
Over de winderosieLees meer
 
 
De evaluatie van het mestbeleid Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de precaire droogteproblematiekLees meer
 
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Voorjaarsdroogte breekt alle records Lees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer