Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 jun 2019 10:24 

Online bevraging Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020


De Vlaamse overheid werkt volop aan de voorbereiding van het GLB Strategisch Plan 2021-2027. In de komende maanden wordt intensief nagedacht over mogelijke maatregelen die in het Vlaams GLB-plan kunnen worden opgenomen. Ziet u een bestaande maatregel die verbeterd kan worden? Of heeft u een idee voor een nieuwe GLB-maatregel? Laat uw mening horen vóór 21 juli en vul de vragenlijst in op de website van het Vlaams Ruraal Netwerk: (www.ruraalnetwerk.be).

www.ruraalnetwerk.be

Sinds de hervorming van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2013 is de context van het landbouwbeleid sterk veranderd. Hierop volgde de vraag of het huidige GLB de uitdagingen voldoende had beantwoord. De resultaten die hieruit voort kwamen, werden meegenomen in de nieuwe wetsvoorstellen voor het GLB post 2020 (gepland voor de periode 2021-2027).

In dit nieuwe GLB wordt gestreefd naar een volledig duurzame landbouwsector en vitale plattelandsgebieden. Belangrijk is dat de voedselvoorziening moet gegarandeerd worden en het beleid zoveel mogelijk moet afgestemd zijn op uitdagingen zoals de klimaatverandering en de generatiewissel binnen de landbouw. De Europese landbouwers worden ondersteund om de sector duurzaam en concurrerend te houden.

Nieuw is dat Pijler I (Directe Inkomenssteun en Marktordening) en Pijler II (Plattelandsontwikkeling) samen worden opgenomen in één GLB Strategisch Plan. Elke lidstaat stelt zijn GLB-plan op volgens de behoeften van de lokale landbouwsector en het lokale platteland. Hierbij moet steeds een link gelegd te worden naar de negen specifieke doelstellingen van het GLB (SpD):

-        SpD1: Steun bieden voor een leefbaar landbouwinkomen en veerkracht in de hele unie om voedselzekerheid te vergroten

-        SpD2: Het concurrentievermogen en de marktgerichtheid vergroten, onder meer door te focussen op onderzoek, technologie en digitalisering

-        SpD3: De positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren

-        SpD4: Bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverbetering en tot duurzame energie

-        SpD5: Duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht bevorderen

-        SpD6: Bijdragen tot de bescherming van biodiversiteit, versterken van ecosysteemdiensten en in stand houden van habitats en landschappen

-        SpD7: Jonge landbouwers aantrekken en bedrijfsontwikkeling vergemakkelijken in plattelandsgebieden

-        SpD8: De werkgelegenheid, groei, sociale inclusie en lokale ontwikkeling in plattelandsgebieden bevorderen met inbegrip van bio-economie en duurzame bosbouw

-        SpD9: De EU-landbouw beter doen inspelen op de maatschappelijk verwachtingen inzake voedsel en gezondheid onder meer wat betreft veilig, voedzaam en duurzaam voedsel, verspilling en dierenwelzijn.

De Vlaamse overheid werkt volop aan de voorbereiding van het GLB Strategisch Plan 2021-2027. Het departement gaat ervan uit dat Vlaanderen een eigen regionaal GLB-plan kan indienen, net als onze Waalse collega’s. In februari 2018 hebben we twee brede publieke consultaties gehouden over de noden van de Vlaamse landbouw, het milieu (gelinkt aan landbouw) en het platteland. Het rapport van deze consultaties vindt u op https://ruraalnetwerk.be/glb-2020/rapport-publieke-bevragingen.

In de komende maanden wordt intensief nagedacht over mogelijke interventies die in het Vlaams GLB-plan kunnen worden opgenomen. Ziet u een bestaande maatregel die verbeterd kan worden? Of heeft u een idee voor een nieuwe GLB-maatregel? Laat uw mening horen vóór 21 juli en vul de vragenlijst in op de website van het Vlaams Ruraal Netwerk: (www.ruraalnetwerk.be).

De thema’s waarvoor u input kan geven, zijn de volgende:

-        Economische weerbaarheid van de land- en tuinbouwsector

-        Innovatie binnen de land- en tuinbouwsector

-        Jonge landbouwer

-        Sectorale maatregelen

-        Klimaat

-        Milieu

-        (Bio)diversiteit (gewasdiversiteit en biodiversiteit)

-        Leefbaar platteland

-        Overige

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Vlaams Ruraal Netwerk. Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.  Nieuwsflash
 
Kraamstalmanagement en pocketvergistingLees meer
 
 
Autocontrolegids gekweekte zalmachtigen op aquacultuurbedrijvenLees meer
 
 
Europees INNO-VEG-project gaat uitdaging aan aardappelteelt duurzaam te intensiverenLees meer
 
 
EU vreest groen licht voor importtarieven Trump Lees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Groen licht voor ruilverkaveling Gooik Lees meer
 
 
Deputatie provincie Antwerpen kent unaniem omgevingsvergunning toe aan slachthuis Sus CampiniaeLees meer
 
 
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Lees meer
 
 
Voeding op de Landbouwbeurs van LibramontLees meer
 
 
Maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater Lees meer
 
 
Bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Gratis grondwater voor landbouwers in Wevelgem Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
Vlas is (terug) in zijn sas Lees meer
 
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer