Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 apr 2019 10:17 

Koolstofvoorraden in de bodem Een correcte inschatting maken van de hoeveelheid koolstof in Vlaamse


Een correcte inschatting maken van de hoeveelheid koolstof in Vlaamse bodems, dat is waar ILVO, INBO en UGent naar streven in het nieuw opgestarte project C-MON. Die nulmeting is onontbeerlijk voor de evaluatie van aanpassingen in koolstofopslag in functie van klimaatmitigatie.

koolstofopslag in de bodemBodems die CO2 opslaan, leveren een belangrijke bijdrage aan klimaatmitigatie. Bovendien heeft het koolstofgehalte een positieve invloed op de bodemkwaliteit, wat belangrijk is voor klimaatadaptatie. Op Europees niveau zullen daarom veranderingen in koolstofopslag in de bodem in rekening gebracht bij de rapportage van LULUCF – Land Use, Land Use Change and Forestry. Om die veranderingen aan te kunnen tonen, moet er een operationeel meetnetwerk zijn én een nulmeting. Op dit moment beschikt Vlaanderen echter niet over een correcte inschatting van de hoeveelheid organische koolstof in de bodem. C-MON heeft daarom de opdracht gekregen om kritisch en objectief een finale berekening te maken van de vereisten voor een efficiënte monitoring van voorraden bodemorganische koolstof, voor alle landgebruiksgroepen (landbouw, natuur en bos en residentieel).


In een eerste fase worden ervaringen uit het buitenland en van bestaande Vlaamse meetnetten geëvalueerd met het oog op de nieuw op te zetten monitoring. Vervolgens wordt een strategie voor nulmeting en monitoring uitgewerkt, en het aantal meetpunten per landgebruiksgroep wordt statistisch onderbouwd. De kostprijs voor zowel de nulmeting als de verdere monitoring wordt berekend. In een tweede fase zal ondersteuning worden geboden bij het uitrollen van het meetnetwerk voor de nulmeting. Meetpunten worden vastgelegd en protocollen voor bemonstering, in situ observatie en labometing worden opgesteld.

Het uitgebouwde meetnetwerk zal objectieve en statistisch onderbouwde data opleveren over de koolstofvoorraad in Vlaamse bodems. De eerste inschatting kan dan fungeren als nulmeting voor toekomstige veranderingen na maatregelen om koolstofopbouw te stimuleren.

Project: C-MON
Looptijd: 2018-2020
Financiering: Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
Samenwerking: INBO, UGent
Contact: tommy.dhose@ilvo.vlaanderen.be  Nieuwsflash
 
Droogte kustpolders: "Helft van vlas- en ajuinoogst zal mislukken"Lees meer
 
 
Geplande nieuwe hoogspanningslijn van Elia stuit op boerenprotestLees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
Aantal suikerbiettelers is gehalveerd Lees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Premiesubsidie voor een brede weersverzekering landbouwsector goedgekeurdLees meer
 
 
Spannende zitting over MAP6 in de week voor de verkiezingenLees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2019Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer
 
 
Verbetering globale afzetprijsindex landbouwproductie Lees meer
 
 
Overlegplatform behartigt belangen Belgische dronesector Lees meer
 
 
Distelbestrijding in de biet Lees meer
 
 
Oppassen voor nieuwe onkruidkieming op de bietenpercelen 14.05.2019 De koude temperaturen en recentLees meer
 
 
Als burger beleggen in windmolensLees meer
 
 
'Transfarmation': eerste drijvende boerderij ter wereld in RotterdamLees meer
 
 
Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2019 Lees meer
 
 
Risico op introductie van Afrikaanse varkenspest op Belgische varkensbedrijvenLees meer
 
 
Bieten: insecten memo 2019Lees meer