Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 08 mrt 2019 08:07 

Omtrent CAO voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken


Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de inspanningen ten voordele van de risicogroepen voor de jaren 2019 en 2020 (1)

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de inspanningen ten voordele van de risicogroepen voor de jaren 2019 en 2020.
Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 22 februari 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.
Bijlage
Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken
Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2018
Inspanningen ten voordele van de risicogroepen voor de jaren 2019 en 2020 (Overeenkomst geregistreerd op 11 december 2018 onder het nummer 149449/CO/132)
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken.
Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters.
Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten in toepassing van titel XIII, hoofdstuk VIII, afdeling 1 - Inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen - van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I).
Art. 3. Voor de looptijd van deze overeenkomst wordt een bijdrage van 0,10 pct. berekend op grond van het volledige loon van de werknemers tewerkgesteld op grond van een overeenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en de uitvoeringsbesluiten van deze wet, en gestort aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken".
Art. 4. In toepassing van artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1976, nr. 3884, gesloten in hetzelfde paritair comité, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 oktober 1976, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1976, wordt de bij artikel 3 vastgestelde bijdrage geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
De in artikel 3 vermelde bijdrage zal gedurende het jaar 2019 en het jaar 2020 door de RSZ geïnd worden :
- 1ste kwartaal : 0,10 pct.;
- 2de kwartaal : 0,10 pct.;
- 3de kwartaal : 0,10 pct.;
- 4de kwartaal : 0,10 pct..
Art. 5. De in artikel 3 vermelde bijdrage zal aangewend worden ter ondersteuning van vormings- en opleidingsinitiatieven van personen uit de risicogroepen. Onder deze "risicogroepen" dient verstaan te worden :
- alle werkzoekenden, ongeacht hun opleiding, die in aanmerking wensen te komen voor een tewerkstelling in de sector;
- de werknemers tewerkgesteld in de sector die ten gevolge van de toepassing van nieuwe technologieën of arbeidsprocessen een bij- of omscholing moeten ontvangen;
- werkzoekende jongeren;
- oudere werknemers en mindervalide werknemers;
- alle laaggekwalificeerde werknemers.
De bijdrage kan eveneens aangewend worden om deel te nemen aan regionale tewerkstellingsprogramma's die in aanmerking komen voor regionale of Europese financiering.
Art. 6. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, 4de lid van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (Belgisch Staatblad van 8 april 2013), dient 0,05 pct. van de loonmassa aan te rekenen op de voornoemde bijdrage bepaald in artikel 2, voorbehouden te worden ten gunste van één of meerdere groepen opgesomd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 februari 2013.
Van de 0,05 pct. van de loonmassa waarvan hiervoor bepaald, dient 0,025 pct. besteed te worden aan de werknemers bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit.
Art. 7. Het "Waarborg en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken" wordt belast met de coördinatie, de opvolging en de evaluatie van de in artikelen 5 en 6 vermelde initiatieven.
Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2020.
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2019.
De Minister van Werk,
K. PEETERS  Nieuwsflash
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Oproep 'Burgerplatform Leefbaar E403' tegen het geplande hoogspanningstraject Ventilus Lees meer
 
 
ABS wil anticiperen op aardappeloverschotLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van PIRIMORLees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
De oprichting van een cannabisbureau Lees meer
 
 
Minister Van den Heuvel investeert in onderzoeksinfrastructuur voor tuinders Lees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer