Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 jan 2019 08:40 

Gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen


Besluit van de secretaris-generaal tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen

Gelet op verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91, het laatst gewijzigd bij de verordening (EU) nr. 517/2013 van de Raad van 13 mei 2013;
Gelet op verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft, het laatst gewijzigd bij de uitvoeringsverordening (EU) 2018/1584 van de Commissie van 22 oktober 2018;
Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1° en 2° ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten, artikel 10, § 3 en § 5, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015;
Gelet op het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen, artikel 3, 4, 5, 6 en 7;
Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 27 november 2017 tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen;
Gelet op het overleg met de gewesten en de expertgroep op 7 november 2018,
Besluit :
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder het ministerieel besluit van 16 oktober 2017: het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen.
Art. 2. De lijst van niveau 1 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 4 van het ministerieel besluit van 16 oktober 2017, is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.
De lijst van niveau 2 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 5 van het ministerieel besluit van 16 oktober 2017, is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag na de publicatie van de lijsten in de databank, vermeld in artikel 1, 4°, van het ministerieel besluit van 16 oktober 2017.
Art. 4. Het besluit van de secretaris-generaal van 27 november 2017, tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen wordt opgeheven.
Brussel, 27 november 2018.
De secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij,
P. DE CLERCQ  Nieuwsflash
 
Kans op derde hittegolf vanaf eind deze week Lees meer
 
 
Bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen Lees meer
 
 
Neonicotino´denLees meer