Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 apr 2018 19:36 

Klimaatexperts ILVO lanceren website en wijzen op potentieel van agrarische klimaatbuffers


ILVO lanceert een website over klimaatslimme landbouw en klimaatonderzoek: www.ilvo.vlaanderen.be/ELK. Alle achtergrondinformatie, kennis en lopende onderzoeksprojecten van het ILVO Expertisecentrum voor Landbouw en Klimaat (ILVO-ELK) staan er gebundeld.

Dat is bekend gemaakt op de ILVO-studiedag van 17 april 2018 ‘Werken aan een nieuw evenwicht tussen landbouw en klimaat’. Op die studiedag werden de jongste wetenschappelijke inzichten en updates gepresenteerd in 10 toegankelijke lezingen.

Bij de veehouderij experts klonk de voorspelling dat (herkauwende) koeien  binnen afzienbare tijd 30 tot 40 procent minder methaan zullen uitstoten.  Tegelijk blijkt het onderzoek globaler in te zetten op een lagere koolstofvoetafdruk van het voeder voor álle diercategorieën.
ILVO brak ook een lans voor het idee van landbouwlandschappen als klimaatbuffers in een sterk verstedelijkt Vlaanderen. Naar analogie met ecosysteemdiensten kan een landbouwgebied op termijn meer bewust een functie krijgen als verkoeler of als waterregulator, mits een klimaatslimmere inrichting en de nodige studies en beleidsmaatregelen.


Nieuwe klimaatwebsite: uitdagingen, onderzoek, oplossingen in wording

Het ILVO Expertisecentrum voor Landbouw en Klimaat werd eind 2016 opgericht onder impuls van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Eén van de opdrachten is de aanwezige klimaatkennis in de verschillende ILVO-eenheden bundelen en ter beschikking stellen van beleid en private stakeholders. Dat gebeurt onder meer door de organisatie van een studiedag, maar ook door de lancering van een website: www.ilvo.vlaanderen.be/ELK.

Op die website kan iedereen vanaf nu terecht voor feiten en cijfers over de klimaatverandering en een update van het internationale klimaat- en landbouwonderzoek. Daarnaast biedt het een overzicht van lopende ILVO-onderzoeksprojecten en een lijst van experten per thema. Die thema’s zijn klimaatslimme landbouw, bodem, dierlijke productie, energie, landschap, mariene omgeving en plantaardige productie. Voor landbouwers, beleidsmedewerkers, journalisten en/of studenten die bezig zijn met de klimaatuitdagingen waar we in Vlaanderen voor staan, zal deze website ongetwijfeld een onmisbaar instrument worden.

Agrarisch gebied als klimaatbuffer

Dat de klimaatverandering bij veel mensen hoog op de agenda staat, bewijst het groot aantal deelnemers aan de studiedag dinsdag. Voor een overvolle zaal beleidsmedewerkers, onderzoekers, consulenten, journalisten, enzovoort lanceerde onderzoeker Jeroen De Waegemaeker het idee van agrarische klimaatbuffers. ““Tot nu toe keken we vooral naar natuurgebieden om overstromingen op te vangen en verkoeling te bieden. Maar ook agrarische landschappen kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige regio.” Door de klimaatverandering wordt Vlaanderen vaker geconfronteerd met extreme weerfenomenen zoals hevige regenval, hittegolven en lange droogteperiodes. Klimaatadaptatie is een extra argument om de landbouwruimte (45% van Vlaanderen is landbouwareaal) vooral NIET verder te verstenen. Vandaag behoeden de graslanden langs rivieren de omwonenden bijvoorbeeld al van natte voeten. Toegankelijke akkers in de stadsrand bieden oververhitte stedelingen verkoeling. Via slim peilbeheer van de fijnmazige waterlopen wordt water vastgehouden voor drogere periodes. “Maar het Vlaamse landbouwareaal staat sterk onder druk. ILVO onderstreept het belang van de mogelijke klimaatadaptatiediensten.”, stelt De Waegemaeker. Mogelijk ontstaan er per gebied andere prioriteiten en dus ook andere rurale ‘inrichtingen’: Waar is de agrarische ruimte absoluut cruciaal en te beschermen voor haar eerste en enige functie voedselproductie? Welk gebied is er in te zetten als waterbuffer? Waar is recreatief medegebruik mogelijk? In de toekomst werkt men best aan een uitgebreide participatie van de landbouwers, aan visievorming en aan een fair financieringsmodel, in het belang van iedereen, boer en burger, platteland en stad.

Veehouderij: aandacht voor meer dan methaan

Een ander thema dat de zaal duidelijk beroerde, was de bijdrage van de veehouderij aan de klimaatverandering (5% voor Vlaanderen). ILVO-ELK focust in het onderzoek op reductie van methaan door herkauwers via voederadditieven en rantsoenaanpassingen, maar ook op efficiëntere productiesystemen. “Op termijn hopen we de uitstoot van methaan met 30 tot 40 procent te verminderen”, stelt onderzoeker Dorien Van Wesemael. Maar, voegt ze er meteen aan toe, “alleen methaan aanpakken is niet voldoende. We moeten de koolstofvoetafdruk van het voeder voor álle diercategorieën aanpakken, niet alleen voor herkauwers”.

Daarbij wijst ze op de grote bijdrage van geïmporteerde soja aan de broeikasgasuitstoot van de veehouderij (via ontbossing), en het relatieve belang dat soja inneemt in het rantsoen van de verschillende diersoorten (19% voor vleeskippen, 12% voor legkippen, 5% voor varkens en 4% voor runderen). Thema’s die daardoor hoog op de onderzoeksagenda komen, zijn alternatieve eiwitbronnen, gebruik van aminozuren, fasevoedering voor minder verlies en efficiëntere dieren.

Over ILVO-ELK

ILVO werkt binnen het Expertisecentrum voor Landbouw en Klimaat aan klimaatmitigatie en -adaptatie in de plantaardige en dierlijke productie, en aan de ontwikkeling van een koolstofarme economie in Vlaanderen. Coördinator Sam De Campeneere: “Wij hanteren bewust een holistische benadering, die kijkt naar alle facetten van duurzaamheid van het volledige landbouwsysteem.“ Bij planten gaat het onderzoek onder meer over droogteresistente rassen, nieuwe gewassen en exotische ziektes en plagen. Bij dieren focust het onderzoek zoals gezegd op de methaanuitstoot door herkauwers. Daarnaast wordt o.m. gekeken hoe het energiegebruik in de tuinbouw omlaag kan, hoe de bodem meer koolstof kan opslaan en welke impact de klimaatverandering heeft op de visbestanden.

De vruchten van dit werk kan je vanaf nu plukken op www.ilvo.vlaanderen.be/ELK. Je vindt er ook de presentaties van de studiedag terug.  Nieuwsflash
 
Francesco Vanderjeugd kreeg fiat voor twee mandatenLees meer
 
 
Vrijwillige ruilverkaveling boekt eerste successenLees meer
 
 
Europese blauwe kaart voor hooggekwalificeerde werknemers en omzetting vd seizoensarbeidersrichtlijnLees meer
 
 
15 jaar Vlaamse samenwerking voor water en ontwikkelingLees meer
 
 
Gemiddeld stikstofadvies voor suikerbieten 2019 Lees meer
 
 
Bereken de stikstofbemesting van uw bieten Lees meer
 
 
FAR MEMO 2019 Lees meer
 
 
Aankondiging raadpleging bevolking. - Vanden Avenne Vrieshuis Lees meer
 
 
Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen koolvlieg en tomatenmineermotLees meer
 
 
Uitbreiding van het verbod op onverdoofd slachten naar kalveren Lees meer
 
 
Neusringverbod bij runderen Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Co÷peratie Hoogstraten veilt voor het goede doel Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheid in Vlaanderen?Lees meer
 
 
Landbouwhuisdieren en hun relatie met het klimaatLees meer
 
 
Tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines Lees meer
 
 
Brancheorganisatie MilkBE wil samenwerking zuivelketen versterkenLees meer
 
 
Nieuw ras Engels Raaigras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw ras voedererwt op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Controlesysteem biologische producten kan beterLees meer