Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 feb 2018 12:07 

Steunregelingen van het GLB


Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad, het laatst gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1155 van de Commissie van 15 februari 2017;
Gelet op gedelegeerde verordening (EU) nr. 639/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot wijziging van bijlage X bij die verordening, het laatst gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1155 van de Commissie van 15 februari 2017;
Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1° ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 december 2017;
Gelet op advies 62.763/3 van de Raad van State, gegeven op 23 januari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 en 11 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 3° wordt opgeheven;
2° er wordt een punt 5° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
"5° /1 bomenrij: een lijnvormig vrijstaand landschapselement, bestaande uit minstens drie bomen in één rij geplant met maximaal twintig meter tussen de stammen;";
3° in punt 19° wordt de zinsnede ", een sloot, of een akkerrand" vervangen door de woorden "of een sloot".
Art. 2. In artikel 38 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2, wordt het tweede lid opgeheven;
2° in paragraaf 2, derde lid, worden tussen het woord "bufferstroken" en het woord "en" de woorden "en akkerranden" ingevoegd;
3° in paragraaf 2, zesde lid, worden de woorden "gras wordt" vervangen door de woorden "gras of peulvruchten worden";
4° in paragraaf 2, zevende lid, 2°, worden tussen de woorden "van de bufferstroken" en "en de toelating" de woorden "en akkerranden" ingevoegd;
5° in paragraaf 2, zevende lid, 2°, wordt de zinsnede "5 meter" vervangen door de zinsnede "1 meter";
6° in paragraaf 2, zevende lid, 7°, wordt de zinsnede "II van gedelegeerde verordening (EU) nr. 639/2014" vervangen door de zinsnede "X van verordening (EU) nr. 1307/2013";
7° in paragraaf 3 wordt de zinsnede "II van gedelegeerde verordening (EU) nr. 639/2014" vervangen door de zinsnede "X van verordening (EU) nr. 1307/2013".
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 februari 2018.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

   Nieuwsflash
 
Laatste frisse dagLees meer
 
 
Replica’s van bekende wijnen Lees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van BRAVO en BRAVO 500 in diverse teeltenLees meer
 
 
Op vlassafari in Vlaanderen Lees meer
 
 
Administrateur-generaal VLMLees meer
 
 
57e Internationale Rozenkeuring in Kortrijk Lees meer
 
 
Expertisecentrum laat Vlaamse producten schitteren in binnen- en buitenland Lees meer
 
 
Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen : aluminium, nitraten en nitrieten, ...Lees meer
 
 
EU en Nieuw-Zeeland openen handelsbesprekingen Lees meer
 
 
Belgische vleessector keurt bindend charter ‘vlees voor de toekomst’ goed Lees meer
 
 
Milcobel betaalde fors hogere melkprijs in 2017 maar boekte lager bedrijfsresultaat Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over drempels in de mestwetgeving voor de biologische landbouw Lees meer
 
 
FLAX DNA hoogmis voor Vlas en linnen Lees meer
 
 
Vlasseizoen 2018 en vlasmarktLees meer
 
 
Parlementaire vraag over de afhandeling van de dossiers van het Rampenfonds 2016 Lees meer
 
 
Investeringssubsidies voor het aanschaffen van uitrusting in het land- en tuinbouwonderwijs Lees meer
 
 
Aanslepende beroepsprocedures tegen milieu- en stedenbouwkundige vergunningen Lees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
Nederlandse boer wil omwenteling op platteland Lees meer
 
 
Flandria marktvooruitblik juli Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer