Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 12 okt 2017 04:49 

Stappenplan voor het digitaal omgevingsloket en de socio-economische vergunning


Vraag om uitleg over de werking van het digitaal omgevingsloket van Axel Ronse aan minister Joke Schauvliege

Vraag om uitleg over een stappenplan voor het digitaal omgevingsloket en de socio-economische vergunning van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege

De voorzitter

De heer Ronse heeft het woord.

Axel Ronse (N-VA)

Deze vraag om uitleg over de omgevingsvergunning stel ik niet zo graag en krijgt u waarschijnlijk ook niet graag voorgeschoteld en bereidt uw administratie waarschijnlijk ook niet graag voor. We zijn er echter niet enkel om over leuke dingen te spreken. Ik voel me dan ook een beetje verplicht om naar de stand van zaken te vragen.

Ik praat vaak met architecten en vraag dan hoe het staat met het digitale loket en de digitale bouwaanvraag. Ik moet ze vaak niet eens aanspreken want ik krijg op tweewekelijkse basis spontaan mailtjes van architecten. Ze zeggen me: ‘Verdorie gast, je zit in het parlement, doe daar iets aan.’ De klachten zijn dat het traag werkt, dat er niet kan worden ingelogd, dat ze de dossiers niet open kunnen krijgen, dat ze geen nieuwe dossiers kunnen aanmaken, dat ze geen dossiers kunnen dupliceren, dat ze foutmeldingen krijgen bij het inladen en dat ze contact op moeten nemen met de helpdesk enzovoort. Ook bij het opzoeken van openbare onderzoeken en omgevingschecks lijkt er nu en dan iets mis te lopen. Dat is niet erg hoopgevend. Maar goed, we zijn aan het digitaliseren en de trein is vertrokken.

Ondertussen komt de datum van 1 januari 2018 dichterbij. Dat is dan onze derde poging. Ik hoop dat we dan niet opnieuw moeten uitstellen, maar dat het dan ‘derde keer, goede keer’ is. Ik hoop dat we dan effectief vlot van start kunnen gaan.

Ik had ook een schriftelijke vraag ingediend, en ik dank u voor het snelle antwoord daarop. Dat is nog niet gepubliceerd, en ik citeer er exclusief uit voor deze commissie: “Sinds 23 februari zijn er al 14.500 bouwaanvraagdossiers ingediend. In diezelfde periode werden ook al 712 digitale omgevingsvergunningen aangevraagd. Naast de 66 Vlaamse dossiers bestaan die 712 uit 362 provinciale projecten en 284 gemeentelijke dossiers in de zes proefgemeentes.” Een van die gemeentes is die van mevrouw Peeters.

De voorbije maanden is er hard gewerkt aan de optimalisatie van het loket voor de digitale bouwaanvraag en aan het omgevingsloket. Door de opmerkingen die we krijgen van architecten en gemeenten, stellen we vast dat de tekortkomingen nog niet opgelost of niet geheel opgelost zijn. Bovendien waarschuwen specialisten dat de wijzigingen als de VCRO-trein (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) in werking treedt, – dat zit nu bij de Raad van State – een impact zullen hebben op het digitale loket.

Minister, kunt u een overzicht geven van de manier waarop de belangrijkste technische en functionele opmerkingen vanuit het werkveld, die sinds 23 februari aan uw administratie zijn bezorgd, werden afgehandeld? Welke problemen staan nog open en op welke termijn worden deze opgelost? Wanneer vond de laatste stuurgroep of het overleg met softwareleveranciers en gemeenten of de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) plaats? Wat waren de conclusies van dit overleg? Welke lessen kunnen we trekken uit vier maanden proefdraaien met het omgevingsloket op Vlaams niveau en op provinciaal en gemeentelijk niveau? Welke impact zullen de wijzigingen in de VCRO-trein hebben op het omgevingsloket en hoe zal dit geïmplementeerd worden?

Ik had ook nog wat willen vragen over de socio-economische vergunning die vanaf 1 januari 2018 zal worden geïntegreerd, maar ik ben er zeker van dat mevrouw Peeters dat zal aanhalen. Ik laat dat dan ook aan haar over.

De voorzitter

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Lydia Peeters (Open Vld)

Minister, ik maak me in dit dossier toch wel wat zorgen. Een jaar geleden zaten we hier in deze commissie en hebben we heel wat bedenkingen gemaakt bij de datum van inwerkingtreding en de aanpak van het digitaliseringsproces. Toen werden we gerustgesteld: het was allemaal geen probleem en het zou allemaal in orde komen. Inmiddels hebben we twee spoeddecreten in het Vlaams Parlement goedgekeurd: een op 25 januari 2017 en een ander op 24 mei 2017. Bij dit laatste werd de datum vastgelegd op 1 januari 2018.

Ik heb daar recent ook een aantal schriftelijke vragen over ingediend. Zeker het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 838 trok mijn aandacht. Ik had gevraagd naar het stappenplan opdat alles optimaal zou kunnen werken op 1 januari 2018. Ik kreeg als antwoord dat er een stappenplan werd uitgewerkt dat voortdurend wordt opgevolgd vanuit het projectteam en maandelijks of zoveel als nodig door de interne stuurgroep. In datzelfde antwoord vernam ik dat er op dit ogenblik al 4,7 miljoen euro voor de software voor dat digitale omgevingsloket is neergeteld. Ik vind dat een zeer hoog bedrag en zeker omdat er tot op vandaag nog altijd geen garanties zijn dat het optimaal werkt.

Onze gemeente is inderdaad op 23 februari ingetreden in het digitale omgevingsloket. We hebben continu heel wat problemen. Ik heb heel veel respect voor onze omgevingsambtenaren die telkens opnieuw al het nodige doen om alles op de rails te krijgen, ook met de lokale softwareleveranciers. Ze krijgen er grijze haren van. We hebben alleszins schrik dat als op 1 januari 2018 iedereen het digitale omgevingsloket zal gebruiken, dezelfde problemen zullen ontstaan als bij het digitale bouwaanvraagloket. Ik vraag uw aandacht om er zeker van te zijn dat alles goed zal verlopen.

U hebt ook gezegd dat er wel degelijk stress- en capaciteitstesten worden georganiseerd om er zeker van te zijn dat straks iedereen effectief kan werken op dat digitaal omgevingsplatform.

We hebben inderdaad de nota gelezen van het Netwerk Architecten Vlaanderen, die de heer Ronse eerder al citeerde. Ook daar horen we dat het omgevingsluik niet geheel betrouwbaar is en dat er nog heel wat performantieproblemen zijn.

Zelf hebben wij bij de lokale besturen een bevraging gedaan, en ook daaruit blijken telkens dezelfde opmerkingen. De lokale ambtenaren merken vooral op dat de tijdsbesteding per dossier enorm is toegenomen. Ik heb al een aantal keren gevraagd hoe het zit met de werklast, en ik denk dat het aangewezen is om eens een werklastmeting uit te voeren, want telkens geconfronteerd worden met een nieuwe release, een update of andere problemen, is niet altijd bevorderlijk voor een goede afhandeling.

Eind september hebben we een melding gekregen via een zeer technische e-mail met heel veel ICT-termen. Het kwam er eigenlijk op neer dat een aangekondigde release weer niet kon plaatsvinden en dat het dus allemaal moest worden uitgesteld.

Minister, u zult begrijpen dat ik me zorgen maak voor 1 januari 2018. Kunt u toelichting geven bij het stappenplan en duiding bij de haalbaarheid van de datum van 1 januari? Welke garanties verleent het softwarebedrijf daarvoor?

Wat zijn de resultaten van de recente stress- en capaciteitstesten die zijn uitgevoerd? Denkt men tijdig een goed werkend en performant systeem te hebben zonder bugs? Welke garanties hebt u hiervoor van de softwareleverancier?

Er is decretaal bepaald dat de socio-economische vergunning op 1 januari 2018 zou worden geïntegreerd op het digitaal omgevingsloket. U hebt me geantwoord dat het in eerste instantie zou gaan over een eenvoudig dossier. Ik heb intussen in de wandelgangen gehoord dat men erover denkt om de socio-economische vergunning die gekoppeld is aan de omgevingsvergunning, op 1 januari 2018 op het digitaal platform te laten werken, terwijl de loutere socio-economische vergunning pas op 1 juli 2018 op het digitale loket zou proefdraaien. Ik weet niet of dat allemaal klopt, maar dat is wat ik hier en daar hoor. Minister, hoe zit het nu specifiek met de socio-economische vergunning en de integratie daarvan op het digitale omgevingsplatform?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege

Alle technische en functionele opmerkingen die geformuleerd zijn, zijn opgenomen in een toepassing die toelaat de verdere afhandeling op te volgen. In functie van de prioriteit worden deze opgenomen in de verschillende releases die sinds 23 februari werden uitgerold. Ik zal de lijst van alle releases en releasesnotes die tot op heden voor de digitale omgevingsvergunning werden uitgerold, aan de secretaris bezorgen. Het lijkt me ook goed om daarover van gedachten te wisselen met de technici die daarmee bezig zijn.

Er is een werkplan 2017 opgesteld om ervoor te zorgen dat alles op 1 januari optimaal werkt. Dit werkplan omvat de oprichting van een projectstructuur onder leiding van een projectleider binnen het Departement Omgeving. De prioriteit van het werkplan is het verbeteren van de performantie en de stabiliteit van de procedures. Daarnaast bevat dit werkplan ook de implementatie van een beperkt aantal extra functionaliteiten die noodzakelijk zijn om het goed te laten werken vanaf 1 januari 2018.

De uitvoering van het werkplan wordt opgevolgd door een interne stuurgroep waar ook wijzelf aanwezig zijn. De laatste stuurgroep met softwareleveranciers, de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vond plaats op 22 juni. Op dat overleg werd de roadmap 2017 voorgesteld met de verdere aanpassingen en verbeteringen. Daarbij was er eensgezindheid dat alle prioriteit moet worden gegeven aan stabiliteit en performantie. Daarbij werd ook gevraagd om tegen begin oktober in een stabiel en performant loket te voorzien.

Daarnaast werd gevraagd om functionaliteiten te ontwikkelen om een dossier te kunnen downloaden van het loket en om tegen 1 januari de snelinvoer die vandaag voor digitale bouwaanvragen bestaat, mogelijk te maken voor het omgevingsloket. Bij de verdere inplanning van de roadmap wordt daar maximaal rekening mee gehouden.

Op 6 september vond de werkgroep met lokale besturen en op 20 september die met de IT-dienstleveranciers plaats waarbij telkens de stand van zaken inzake uitvoering van de roadmap 2017 werd toegelicht. Ik heb begrepen dat er binnenkort ook een vergadering is met de leveranciers aan de lokale besturen.

Uit de ervaringen van de voorbije maanden kunnen verschillende lessen getrokken worden. In de eerste plaats is wat een procedurele vereenvoudiging is van de regelgeving voor de burger en de bedrijven, daarom niet technisch minder complex, integendeel. Het inbouwen van de gewenste flexibiliteit is een zeer grote technische uitdaging. Daarnaast waren er bij de conceptontwikkeling een aantal argumenten om in een globale en onmiddellijk volledig digitale invoering te voorzien voor alle gebruikers. Bij dergelijke technisch complexe systemen zou een graduele invoering echter meer aangewezen zijn.

De afhankelijkheid van externe componenten en diensten en hun beschikbaarheid hebben een impact op de werking van de toepassing. Daarbij moeten duidelijke afspraken gemaakt worden rond service level agreements (SLA’s) en beschikbaarheid. Ten slotte blijft het een uitdaging om veiligheid en gebruiksgemak met elkaar te verzoenen.

Een correcte identificatie op basis van de elektronische identiteitskaart is afhankelijk van een heleboel externe componenten waarbij het voor een modale gebruiker niet altijd evident is om een correcte installatie op te zetten en in te loggen.

Op 14 september werd een loadtest van het omgevingsloket georganiseerd. Onder meer de dienstleveranciers van de lokale besturen hebben intensief meegewerkt aan deze test. Dit gebeurde op de oefenomgeving van het omgevingsloket. In principe is die test minder performant dan wat het uiteindelijk zal moeten worden. Met uitzondering van enkele opstartproblemen is de test goed verlopen. De performantie lijkt in orde, zij het dat er nog optimalisaties mogelijk zijn en dat er nog diverse bugs moeten worden weggewerkt.

Het oplossen van deze problemen gebeurt momenteel door de dienstleverancier. De dienstleverancier geeft aan de dat er tijdig een goed werkend en performant omgevingsloket zal zijn.

De belangrijkste wijzigingen die de codextrein aanbrengt aan het decreet, zijn de invoering van de integratie van de vegetatiewijzigingsvergunning, de invoering van de provinciale omgevingsambtenaar, de beperking van het beroep tot diegenen die bezwaar hebben ingediend tijdens het openbaar onderzoek en de wijziging van de regeling van het openbaar onderzoek bij wijzigingen van verkavelingen. Enkel het eerste punt, de vegetatiewijzigingsvergunning, kan een impact hebben op het loket. We hadden natuurlijk allemaal gehoopt dat de codex sneller zou zijn goedgekeurd, maar door een aantal omstandigheden in het later aanvragen van het advies van de Raad van State hebben we vertraging opgelopen.

Daarom kiezen we ervoor om de uitbreiding van de dossiersamenstelling in een eerste fase minimalistisch aan te pakken, zodat er geen onmiddellijke technische impact is. Voor dossiers waarbij een gecombineerde omgevingsvergunningsaanvraag nodig is, zal een ingescand formulier worden toegevoegd onder het item ‘extra informatie’. Aanvragen die enkel betrekking hebben op die kleinhandelsactiviteiten, zullen nog verder analoog worden ingediend en behandeld. In de loop van 2018 zal de verdere integratie worden geïmplementeerd, dit om ervoor te zorgen dat de zaken werkbaar blijven en in de praktijk kunnen worden gehanteerd.

De voorzitter

De heer Ronse heeft het woord.

Axel Ronse (N-VA)

Minister, uw antwoord bevat drie delen. Het eerste deel gaat over de weg naar 1 januari 2018. Daar zijn projectleiders aangesteld, is er een roadmap, zijn er releases, allemaal zaken die heel technisch zijn. Ik heb daar een verduidelijkingsvraag bij: zal het dan klaar zijn tegen 1 januari en moeten we ons geen zorgen meer maken?

Wat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) betreft, hebt u me gedeeltelijk gerustgesteld. Daar is enkel de vegetatievergunning het probleem. Is dat ook de visie van de diverse stakeholders, de VVP, de VVSG, het NAV? Zijn zij allemaal mee met het verhaal dat de VCRO op dat vlak geen probleem zal zijn?

Begrijp ik u goed dat voor de socio-economische vergunning de volledige integratie pas zal gebeuren in de loop van 2018 en dat we eerst nog een stukje met een analoge toepassing zullen werken? Is dat al doorgesproken met de verschillende gebruikers of moet dat nog gebeuren?

De voorzitter

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Lydia Peeters (Open Vld)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is positief dat de socio-economische vergunning als bijlage kan worden geüpload en niet via nieuwe velden op het systeem. Dat is wat ik hoor van onze eigen administratie.

Telkens wanneer er een wijziging is van het decreet, betekent dat ook een wijziging van het softwarepakket. Daar moeten we rekening mee houden.

Men beweert dat op dit moment het digitaal beroep aantekenen nog altijd niet mogelijk is en dat de mogelijke beroepsprocedures niet kunnen worden geraadpleegd op het omgevingsloket. Ik ben zeker geen vragende partij om beroepsprocedures in te stellen – wanneer wij omgevingsvergunningen afleveren, dan zijn die goed – maar er zijn altijd mensen die beroep willen aantekenen. Wanneer alles via het digitale omgevingsloket zou moeten lopen, dan moet die beroepsprocedure daar ook consulteerbaar zijn.

Ik heb nog een specifieke vraag in verband met de architecten en de lokale besturen. Zij vragen dat bijkomende technische aanpassingen, het wegwerken van bugs of het installeren van releases, bij voorkeur in het weekend gebeuren zodat niet zoveel mensen daarvan het slachtoffer zouden zijn. Wanneer we voor onze softwareleverancier 4,7 miljoen euro neertellen, dan moeten we toch een optimaal draaiend systeem hebben. Minister, ik hoop dat dit wel degelijk het geval zal zijn op 1 januari 2018 maar ik ben daar helaas nog altijd niet van overtuigd.

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Lode Ceyssens (CD&V)

We zitten in een tijdperk waarin de digitalisering met rasse schreden vooruit gaat, en dat gaat niet zonder de nodige kinderziektes. Het gaat dan niet alleen over de omgevingsvergunning maar ook over tientallen andere gevallen. Ik denk dan aan het aanvragen van de aanwervingspremie voor langdurig werklozen. Daar waren ook al een aantal aanpassingen nodig. Ik hoorde deze week een thuisverpleegster klagen dat men voor het bezoeken van patiënten nu digitaal een identiteitskaart moet inlezen, wat ook met de nodige problemen gepaard gaat. We bestellen vandaag allemaal onze tickets voor concerten online, maar die sites crashen ook te pas en te onpas. Ook voor de omgevingsvergunning gaat die digitalisering met de nodige problemen gepaard. Dat is niet nieuw. Vorige legislatuur was er de opstart van de digitale bouwvergunningsaanvraag. Men was daar al twee jaar mee bezig toen men vaststelde dat de eerste leverancier die daarvoor was aangesteld, dat zelfs niet kon aanleveren, men is toen helemaal opnieuw moeten beginnen.

Ik vind het goed dat er opmerkingen worden gemaakt zodat daar gevolg aan kan worden gegeven maar we moeten opletten dat we iets revolutionairs zoals de omgevingsvergunning niet verdrinken in een boodschap die alleen bestaat uit de technische problemen die zich op IT-vlak voordoen.

Wat de aanpassingen van de digitale bouwaanvraag betreft, werd ik vlak voor de zomer overstelpt door opmerkingen van architecten dat dit niet zou werken. Wanneer men vandaag architecten aanspreekt over die werking, dan zeggen zij dat dit over het algemeen vrij goed functioneert.

Ik zeg niet dat men zegt dat het perfect functioneert. Maar er zit een heel grote evolutie op. De suggestie van mevrouw Peeters kan nuttig zijn: aanpassingen kunnen het best in het weekend gebeuren. Op dat vlak zijn er stappen vooruit gezet.

Wat betreft de omgevingsvergunning heb ik vorige week op het gemeentehuis tot mijn grote vreugde een mail zien binnenkomen van onze softwareleverancier. Hij verzekert ons dat op 1 januari 2018 kan worden gestart met het afleveren van de omgevingsvergunning. Ik hoor dat andere softwareleveranciers vandaag andere berichten uitsturen. Het kan niet zijn dat de ene dat wel kan en de andere niet. Als de ene kan, dan zijn de krijtlijnen er en is het nuttig dat alle andere softwareleveranciers daarop worden aangesproken.

De voorzitter

De heer Tobback heeft het woord.

Bruno Tobback (sp·a)

In tegenstelling tot de heer Ceyssens hoor ik toch redelijk wat klachten van architecten en andere gebruikers over het verloop en over de nood om alsnog de nachtelijke uren te gebruiken om toch nog tijdig dossiers in te dienen, met alle moeilijkheden van dien. En ik heb niet de indruk dat ik de enige ben. We zijn er dus nog lang niet. Het is te kort door de bocht om het allemaal toe te schrijven aan de digitalisering en aan het feit dat zoiets altijd moeilijk loopt. Dit gaat niet over tickets voor een concert van The Rolling Stones, maar over dossiers die grondige juridische gevolgen hebben. Er zitten hier nogal wat verdedigers van het eigendomsrecht. De overheid zou daarin toch wat zorgvuldiger mogen of moeten zijn. We mogen er dus niet te gemakkelijk overgaan.

Minister, ik stelde deze zomer een schriftelijke vraag. Het inmiddels al gepubliceerde antwoord leek mij nogal hallucinant. Daaruit bleek dat zeker in het kader van de digitale bouwaanvraag (DBA) noch uw voorganger noch uzelf ooit de opdracht heeft gegeven om stresstests te doen op dat systeem, ook niet bij het ontwerpen ervan. Ik citeer: “Na 2014 werden geen verdere testen meer uitgevoerd aan DBA (…).” Geen stresstests ervoor, geen stresstests erna, gewoon inwerkingtreding. Als we vandaag vastlopen, is dat misschien omdat we niet verschrikkelijk zorgvuldig hebben bekeken of het wel degelijk mogelijk was om dat systeem soepel en naadloos te gebruiken op het ogenblik dat het voor iedereen, te beginnen met de architecten, verplicht werd. Ik vind dat niet bepaald een voorbeeld van zorgvuldig bestuur, en het is ook geen leuke boodschap voor al diegenen die hun nachten hebben besteed aan het toch proberen in te dienen van dossiers, terwijl blijkbaar niemand zich de voorbije drie, vier jaar heeft afgevraagd of dat überhaupt mogelijk zou zijn, noch bij de administratie noch op de verschillende kabinetten. Ik vind dat jammer.

Langs de andere kant is het positief om u te horen zeggen dat er vandaag wel degelijk stresstests worden uitgevoerd op de omgevingsvergunningen. Ik zou wel graag weten wat dan de parameters zijn die worden gebruikt voor die stresstests. Ik heb daarover nog geen nieuwe vraag ingediend, maar als het nodig is, zal ik dat doen. Kunnen we ervan uitgaan dat ze wel degelijk worden uitgevoerd, niet alleen op basis van een paar testgemeenten maar wel op het totale te verwachten volume van in te dienen aanvragen – wekelijks, dagelijks, maandelijks, wat het ook moge wezen – en dat er geëist wordt zowel van de hardware-infrastructuur als van de softwareleveranciers dat het voor het te verwachten volume en zelfs met de nodige veiligheidsmarge perfect kan om in normale omstandigheden op ieder moment de vergunnings- of beroepsaanvraag correct in te dienen? Ik hoop dat we diezelfde fout niet nog eens gaan maken. Dat mag niet voor de prijs van 4,7 miljoen euro, alleen nog maar voor de software.

Minister, graag wat uitleg bij welke stresstests er vandaag – gelukkig maar – worden uitgevoerd. Hoe robuust en betrouwbaar zullen daarvan de resultaten zijn?

De voorzitter

Mevrouw Pira heeft het woord.

Ingrid Pira (Groen)

Minister, al meerdere jaren staan wij hier, over de grenzen tussen meerderheid en oppositie heen, schouder aan schouder wat betreft de omgevingsvergunning. Iedereen keek ernaar uit en stond er volledig achter. Ook als wij onze bezorgdheid uiten over de evolutie in het omgevingsloket staan wij hier schouder aan schouder. Enkel de heer Ceyssens was om begrijpelijke redenen wat optimistischer en positiever. Wij horen echter van architecten en van andere besturen heel verontrustende signalen. Ik ben niet de enige die twijfelt aan die datum van 1 januari 2018. We zijn hier ten minste met vier. Dat zou toch een geweldige afgang zijn voor u en voor de hele regering en voor heel de overheid ten overstaan van de gebruikers.

Ik heb in deze commissie al meerdere keren gezegd dat de fase van de kinderziekten voorbij is. Mijnheer Ceyssens, we hebben het al twee keer moeten uitstellen. Er zijn zoveel problemen en er komen nog altijd signalen dat het niet goed loopt. Ik heb er al een paar keer voor gepleit dat we op zoek moeten gaan naar de structurele oorzaken. Waarom loopt het mis? Als we niet zoeken naar de structurele factoren, zullen de problemen de kop blijven opsteken.

Minister, ik hoor nooit in uw antwoorden of er fundamenteel, in de diepte, iets is misgegaan. Is er iets misgegaan bij de aanbesteding? Ik kreeg onlangs een mail van een provinciaal medewerker die mij zei dat een deel van de problemen wordt verklaard door de manier van werken: HB-plus zou weigeren om bestaande tools of licenties van andere bedrijven te gebruiken. Daardoor moet men alles vanaf nul programmeren.

Aangezien u geen structurele oorzaken aanwijst voor deze manke gang van zaken, gaan we natuurlijk zelf op zoek. Ook meerdere andere mensen gaan op zoek. Daarom, minister, vraag ik u waar u denkt dat het structurele probleem ligt.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege

Volgens de signalen die wij krijgen, is het antwoord op de vraag of het zal lukken voor 1 januari 2018 volmondig ‘ja’.

Wat betreft de socio-economische vergunning is dat doorgesproken. De aanpak die wij voorstellen, is de beste.

Mevrouw Peeters, het klopt dat het digitale beroep, het digitaal aantekenen, niet kan omdat het DBA nu enkel gemeentelijk bestaat en niet provinciaal. We wisten dat er daar een praktisch probleem is. Dat zal vanaf 1 januari 2018 aangepakt worden.

Wij zullen rekening houden met de suggestie om de wijzigingen, de aanpassingen, de verbeteringen en de performantie in het weekend aan te pakken. Wij vragen dat heel uitdrukkelijk. Als het dan toch op een ander moment gebeurt, vragen wij ook dat men zou worden verwittigd.

Mijnheer Tobback, de stresstest gebeurt nu op het omgevingsloket, op basis van alle verschillende aanvragen die tegelijkertijd kunnen gebeuren. Er zijn dus geen deelprojectjes of deeltrajectjes. Dat gebeurt op basis van de globale te verwachten aanvragen voor het gebruik van het loket op één moment.

Men vraagt mij waar het probleem structureel zit. Collega’s, het is een zeer ingewikkeld proces. Onderschat niet wat er bij een milieuvergunning allemaal komt kijken. Bij een bouwvergunning valt dat nog enigszins mee. Maar als je daar nog eens het milieuaspect bij neemt, wordt dat heel breed. Dan gaat dat over van alles en nog wat: VLAREM (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning), enzovoort. Met dat alles moet rekening worden gehouden bij het doen van die aanvragen. En het is niet alleen ingewikkeld. Het is ook een kwestie van stabiliteit en performantie als er meerdere gebruikers zijn. Dat heeft te maken met wat de heer Tobback vraagt over de stresstests. Wij willen werken aan een stabiele omgeving. Daar zit het grootste probleem tot nu toe.

Ik krijg veel reacties. Daaruit maak ik op dat het DBA nu veel beter werkt en op dit moment goed gaat. Nu zorgt men er volop voor dat vanaf 1 januari 2018 het omgevingsloket zal werken.

Collega’s, ik heb hier al een paar keer gezegd dat als je in zo’n proces stapt, dat je dan weet dat ook na 1 januari er hier en daar nog wel een bug of een probleem zal opduiken. Ik maak mij daarover geen illusies, dat zal zo zijn. Dat kan bijna niet anders met zo’n systeem. Het zal af en toe moeilijk lopen. Maar het zou moeten goed functioneren vanaf 1 januari 2018, wat niet wil zeggen dat er af en toe nog wel eens een probleem zal opduiken. Dat is eigen aan ingewikkelde informaticaprocessen.

De voorzitter

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Lydia Peeters (Open Vld)

Minister, ik hoop dat u zeker rekening houdt met alle bekommernissen die hier vandaag werden geuit. We wisten dat het een ingewikkeld proces is. Maar ik blijf erbij: als er in 2013 een opdracht wordt gegeven om een digitaal platform uit te werken, en ik hoor dat daar toch al 4,7 miljoen euro voor werd betaald, wat ik veel geld vind, dan denk ik toch wel dat die softwareleveranciers eindelijk definitief de garantie moeten geven dat alles optimaal zal werken en dat we niet meer de problemen zullen kennen die we de voorbije maanden continu hebben gehad.

De voorzitter

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.  Nieuwsflash
 
Minder methaan, meer melk en meer rendabiliteit door langere leefbaarheid melkvee Lees meer
 
 
Methaanuitstoot van de Vlaamse melkveebedrijven kan met één derde verminderenLees meer
 
 
Betere selectie van blindengeleide dek-reuen op komstLees meer
 
 
Droogtemaatregelen: EC voorziet in bijkomende versoepelingen voor groenbedekkers Lees meer
 
 
Kalfskoek van Keurslager Schalck uit Wetteren krijgt erkenning Vlaams streekproduct Lees meer
 
 
Antwerpen organiseert "Best Sommelier of the World" wedstrijd 2019Lees meer
 
 
Mestcontrole: hoe werkt een bedrijfsdoorlichting? ​ ​Lees meer
 
 
Win-win: ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel versterkt landbouw en natuur ​ Lees meer
 
 
Noordwest Europese aardappeloogst geschat op minder dan 24,0 miljoen ton Lees meer
 
 
Tongeren stelt droogteschade landbouw vast met eigen app Lees meer
 
 
PROTECOW laat Franse en Belgische melkveehouders nadenken over bedrijfsvoeringLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer