Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 13 dec 2019 15:36 

Nieuwe EU-regels voor de plantengezondheid


Op 14 december 2019 treedt de nieuwe Europese Plantengezondheidsverordening (EU) 2016/2031 in werking. Door de almaar groeiende internationale handel, toegenomen reizigersverkeer en effecten van de klimaatverandering wordt de gezondheid van onze planten in toenemende mate bedreigd. Planten vormen nochtans de hoeksteen van de voedselketen en zijn eveneens een belangrijk onderdeel van de omgeving en het landschap waarin we leven. Uitbraken van nieuwe plantenziekten en -plagen kunnen dus destructieve gevolgen hebben op de voedselzekerheid, de land- en bosbouw, de economie en onze levenskwaliteit.

 

  De bedreigingen voor de plantengezondheid blijven vaak onopgemerkt. Zo kan een plant die uit het buitenland wordt meegebracht, een ziekte of plaag (virussen, bacteriën, schimmels, insecten, etc,…) bevatten die in Europese landen aanzienlijke schade aan planten, plantaardige producten en andere materialen kan veroorzaken. De beste manier om onze planten te beschermen is de insleep van deze ziekten en plagen voorkomen.

Het vernieuwde wettelijk kader focust dan ook in de eerste plaats op preventie van het binnenkomen en de bewaking van het grondgebied om aanwezigheid van nieuwe ziekten of plagen snel op te sporen en zo de kans op uitroeiing te vergroten. De nieuwe Europese wetgeving legt daarnaast meer verantwoordelijkheden bij de ondernemingen, maar ook bij de burger.

Een nieuwe plantenwet, wat zijn de gevolgen voor burgers?
  • Reizigers die vanuit landen die geen lid zijn van de EU (derde landen) de Europese Unie binnenkomen, mogen geen planten (inbegrepen vruchten, groenten, zaden, snijbloemen, …) meebrengen in de EU tenzij ze vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat uitgereikt door de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong. De enige uitzondering hierop zijn momenteel de volgende vruchten die wel vrij mogen binnenkomen: ananas, kokosnoot, doerian, banaan en dadels. Informatie over het bekomen van een fytosanitair certificaat in een derde land kan via het IPPC contactpunt van het derde land gevraagd worden (https://www.ippc.int/countries/all/contactpoints). Indien je geen fytosanitair certificaat van het land van oorsprong hebt, kunnen deze planten bij aankomst in beslag worden genomen en worden vernietigd.
  • Planten die verkocht worden via e-commerce (webshops, …) moeten voorzien zijn van een plantenpaspoort.

Wat zijn de voornaamste veranderingen ?
  • nieuwe indeling van schadelijke organismen waarbij prioriteit wordt gegeven aan de organismen die de grootste bedreiging vormen voor de EU;
  • verstrenging van de invoereisen in de EU door onder andere:
    • een invoerverbod voor meer dan 35 nieuwe plantengenera en -soorten omwille van het verhoogde risico op de insleep van plaagorganismen;
    • de uitbreiding van de verplichting voor het fytosanitair certificaat tot nagenoeg alle ingevoerde planten (waaronder ook vruchten, groenten, bloemen, …. gerekend worden);
  • verstrenging van de regels voor het verkeer van planten binnen de EU (uitbreiding plantenpaspoortplicht, harmonisering model plantenpaspoort).
Aan de professionelen wordt gevraagd om contact op te nemen met het FAVV via hun lokale controle-eenheid.

Sensibilisering van het publiek
De Europese overheden, waaronder in België de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), bundelen hun krachten om de bescherming van de planten op alle niveaus te versterken en het grote publiek bewust te maken van het belang van de gezondheid van planten.


  Nieuwsflash
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Testcapaciteit seizoenarbeiders voor perenplukLees meer
 
 
Hitte en droogte 2020: extreme zonnebrand in fruitLees meer
 
 
Neonics-dossier bieten moet terug op tafelLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Droogte 2020: update captatieverbod 6/8Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Vlaanderen voert strijd tegen bijensterfte Lees meer
 
 
(Zeer) lage grondwaterstandenLees meer
 
 
Verse groenten, fruit en vlees duurder na CoronaLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Droogtemaatregelen 2020 Lees meer
 
 
Impact van de aanhoudende droogte op de biodiversiteitLees meer
 
 
Landbouwgronden - DrainagesystemenLees meer
 
 
Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruitLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in VLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer