Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 11 jul 2019 09:52 

Tenlasteneming bepaalde kosten inzake de bestrijding van het influenzavirus type H3


Ministerieel besluit betreffende de tenlasteneming van bepaalde kosten inzake de bestrijding van het influenzavirus type H3

Gelet op de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 9;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, artikel 8;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2005 houdende vaststelling van de nadere regels en het bedrag van de bijzondere provisie bedoeld in artikel 9 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 12 juni;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 13 juni;
Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 21 juni 2019;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat het influenzavirus type H3 werd vastgesteld in professionele pluimveebedrijven en dat passende maatregelen zonder verwijl dienen genomen te worden ten einde een verdere spreiding van het virus te voorkomen;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat de tenlasteneming van de kosten die voortvloeien uit de slachting, het afmaken of de vernietiging van het pluimvee vastgelegd wordt ;
Besluit :
Artikel 1. Wanneer een bevel tot slachting, afmaken of vernietiging door het federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen wordt gegeven in toepassing van artikels 2 en 3 van het koninklijk besluit van 11 juli 2019 betreffende de bestrijding van influenza van het type H3 bij pluimvee, en zonder introductie in de voedselketen, worden de kosten van de slachting, het afmaken of de vernietiging van het pluimvee, alsmede de kosten voor de vernietiging van eieren die zelfs na verwerking niet in de voedselketen terecht mogen komen voor de rekening van dit Agentschap genomen, binnen de grenzen van het daarvoor beschikbaar budget, voor zover de verantwoordelijke van de betrokken beslagen de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza en het ministerieel besluit van 6 juni 2019 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het aviaire influenzavirus type H3 tegen te gaan, heeft nageleefd.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Brussel, 8 juli 2019.
D. DUCARME  Nieuwsflash
 
Captatieverbod nu voor hele IjzerbekkenLees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
Droog tot kurkdroog! Lees meer
 
 
Fipronil: Nederlandse luizenbestrijders aansprakelijk voor miljoenenschade Lees meer
 
 
financiering ophaling en verwerking van krengen voor 2020Lees meer
 
 
Biedt gezuiverd afvalwater van Aquafin-installatie uitkomst tijdens droogte? Lees meer
 
 
Vragen omtrent tegemoetkoming frietaardappeltelers in NederlandLees meer
 
 
Egbert Lachaert nieuwe voorzitter van Open Vld Lees meer
 
 
Het irrigatienetwerk van ArdoLees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
De aanpak van winderosie in de landbouwsector Lees meer
 
 
Captatieverbod in West-Vlaanderen concreetLees meer
 
 
Pesticidengebruik in EU moet halveren tegen 2030 Lees meer
 
 
Continu´teit van de productieketen en protectionistische maatregelen in de zuivelsectorLees meer
 
 
Gevolgen van de coronacrisis voor de varkenskwekers Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer