Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 dec 2018 08:31 

Isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum spp


Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, wat betreft de isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum spp

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,
Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, b);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 18;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 september 2018;
Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 20 september 2018, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 2 oktober 2018;
Gelet op de adviesaanvraag 66.477/3 binnen dertig kalenderdagen, die op 18 oktober 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
Besluit :
Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/1027 van de Commissie van 19 juli 2018 tot wijziging van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad wat isolatieafstanden voor Sorghum spp. betreft.
Art. 2. In bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 mei 2012 en 3 juni 2016, wordt punt 2 vervangen door wat volgt:
"2. Het gewas moet voldoen aan de onderstaande normen voor de afstand tot dicht in de buurt gelegen bestuivingsbronnen die tot ongewenste vreemdbestuiving kunnen leiden:

gewas minimumafstand
Phalaris canariensis, Secale cereale (andere dan hybriden):  
- voor de productie van basiszaad 300 m
- voor de productie van gecertificeerd zaad 250 m
Sorghum spp.  
- voor de productie van basiszaad (*) 400 m
- voor de productie van gecertificeerd zaad (*) 200 m
x Triticosecale, zelfbestuivende rassen  
- voor de productie van basiszaad 50 m
- voor de productie van gecertificeerd zaad 20 m
Zea mays 200 m


(*) In gebieden waar de aanwezigheid van S. halepense of S. sudanense een specifiek probleem voor kruisbestuiving vormt, geldt het volgende:
a) gewassen voor de productie van basiszaad van Sorghum bicolor of hybriden daarvan moeten worden geïsoleerd op een afstand van minimaal 800 meter van een bron van een dergelijk verontreinigend pollen;
b) gewassen voor de productie van gecertificeerd zaad van Sorghum bicolor of hybriden daarvan moeten worden geïsoleerd op een afstand van minimaal 400 meter van een bron van een dergelijk verontreinigend pollen.
De minimumafstanden in de bovenstaande tabel hoeven niet in acht te worden genomen als er voldoende bescherming tegen ongewenste vreemdbestuiving aanwezig is.".
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.
Brussel, 3 december 2018.
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE  Nieuwsflash
 
Francesco Vanderjeugd kreeg fiat voor twee mandatenLees meer
 
 
Vrijwillige ruilverkaveling boekt eerste successenLees meer
 
 
Europese blauwe kaart voor hooggekwalificeerde werknemers en omzetting vd seizoensarbeidersrichtlijnLees meer
 
 
15 jaar Vlaamse samenwerking voor water en ontwikkelingLees meer
 
 
Gemiddeld stikstofadvies voor suikerbieten 2019 Lees meer
 
 
Bereken de stikstofbemesting van uw bieten Lees meer
 
 
FAR MEMO 2019 Lees meer
 
 
Aankondiging raadpleging bevolking. - Vanden Avenne Vrieshuis Lees meer
 
 
Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen koolvlieg en tomatenmineermotLees meer
 
 
Uitbreiding van het verbod op onverdoofd slachten naar kalveren Lees meer
 
 
Neusringverbod bij runderen Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Co÷peratie Hoogstraten veilt voor het goede doel Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheid in Vlaanderen?Lees meer
 
 
Landbouwhuisdieren en hun relatie met het klimaatLees meer
 
 
Tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines Lees meer
 
 
Brancheorganisatie MilkBE wil samenwerking zuivelketen versterkenLees meer
 
 
Nieuw ras Engels Raaigras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw ras voedererwt op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Controlesysteem biologische producten kan beterLees meer