Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 dec 2018 08:31 

Isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum spp


Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, wat betreft de isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum spp

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,
Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, b);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 18;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 september 2018;
Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 20 september 2018, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 2 oktober 2018;
Gelet op de adviesaanvraag 66.477/3 binnen dertig kalenderdagen, die op 18 oktober 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
Besluit :
Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/1027 van de Commissie van 19 juli 2018 tot wijziging van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad wat isolatieafstanden voor Sorghum spp. betreft.
Art. 2. In bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 mei 2012 en 3 juni 2016, wordt punt 2 vervangen door wat volgt:
"2. Het gewas moet voldoen aan de onderstaande normen voor de afstand tot dicht in de buurt gelegen bestuivingsbronnen die tot ongewenste vreemdbestuiving kunnen leiden:

gewas minimumafstand
Phalaris canariensis, Secale cereale (andere dan hybriden):  
- voor de productie van basiszaad 300 m
- voor de productie van gecertificeerd zaad 250 m
Sorghum spp.  
- voor de productie van basiszaad (*) 400 m
- voor de productie van gecertificeerd zaad (*) 200 m
x Triticosecale, zelfbestuivende rassen  
- voor de productie van basiszaad 50 m
- voor de productie van gecertificeerd zaad 20 m
Zea mays 200 m


(*) In gebieden waar de aanwezigheid van S. halepense of S. sudanense een specifiek probleem voor kruisbestuiving vormt, geldt het volgende:
a) gewassen voor de productie van basiszaad van Sorghum bicolor of hybriden daarvan moeten worden geïsoleerd op een afstand van minimaal 800 meter van een bron van een dergelijk verontreinigend pollen;
b) gewassen voor de productie van gecertificeerd zaad van Sorghum bicolor of hybriden daarvan moeten worden geïsoleerd op een afstand van minimaal 400 meter van een bron van een dergelijk verontreinigend pollen.
De minimumafstanden in de bovenstaande tabel hoeven niet in acht te worden genomen als er voldoende bescherming tegen ongewenste vreemdbestuiving aanwezig is.".
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.
Brussel, 3 december 2018.
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE  Nieuwsflash
 
PCA noteringLees meer
 
 
IPM, de sierteeltbeurs in Essen Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest (AVP) Lees meer
 
 
Verhandelen en gebruik van chopper en plagsel Lees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van middelen op basis van propiconazool Lees meer
 
 
Een storing met sneeuw Lees meer
 
 
Studiedag PCA 29/01/2019Lees meer
 
 
Bacillus cereus in levensmiddelenLees meer
 
 
Gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Vlaamse landbouw en visserij in cijfers Lees meer
 
 
Samen werken aan een eerlijke markt Lees meer
 
 
Verplichtingen rond het gebruik van biocidenLees meer
 
 
Nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijstLees meer
 
 
Eiwit-transitie biedt volop opportuniteiten voor Vlaanderen Lees meer