Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 jun 2018 08:40 

Opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1993


Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1993 (1)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1993.
Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 11 juni 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage
Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken
Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017
Opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1993
(Overeenkomst geregistreerd op 21 december 2017 onder het nummer 143442/CO/132)
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken.
Art. 2. Volgende collectieve arbeidsovereenkomst wordt opgeheven op 1 januari 2017 :
De collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1993, geregistreerd onder het nummer 33706, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 24 januari 1994, Belgisch Staatsblad van 24 april 1994.
Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en is gesloten voor onbepaalde tijd.
Elk van de partijen kan haar opzeggen mits een opzegging van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken.
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 juni 2018.
De Minister van Werk,
K. PEETER  Nieuwsflash
 
Betere selectie van blindengeleide dek-reuen op komstLees meer
 
 
Droogtemaatregelen: EC voorziet in bijkomende versoepelingen voor groenbedekkers Lees meer
 
 
Kalfskoek van Keurslager Schalck uit Wetteren krijgt erkenning Vlaams streekproduct Lees meer
 
 
Antwerpen organiseert "Best Sommelier of the World" wedstrijd 2019Lees meer
 
 
Mestcontrole: hoe werkt een bedrijfsdoorlichting? ​ ​Lees meer
 
 
Win-win: ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel versterkt landbouw en natuur ​ Lees meer
 
 
Noordwest Europese aardappeloogst geschat op minder dan 24,0 miljoen ton Lees meer
 
 
Tongeren stelt droogteschade landbouw vast met eigen app Lees meer
 
 
PROTECOW laat Franse en Belgische melkveehouders nadenken over bedrijfsvoeringLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer