Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 feb 2018 13:08 

Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)


Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu, en overeenkomstig het artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 27 oktober 2016 vond er van 2 mei 2017 tot en met 30 juni 2017 een raadpleging van het publiek plaats over het ontwerp van Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023).

Deze verplichting vloeit voort uit het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, de inspraak bij besluitvorming en de toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, doorgaans het Verdrag van Aarhus genaamd.

Het ontwerp `Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)' werd opgesteld in uitvoering van het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden.
Met deze beheerplannen worden de Europese natuurdoelen, namelijk het herstellen of het behouden van een gunstige staat van instandhouding voor de beschermde habitats en soorten, nagestreefd.

De informatie over het houden van een raadpleging over het ontwerp van `Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)' werd op de volgende manieren bekend gemaakt: (1) door een bericht in het Belgisch Staatsblad, (2) via de federale portaalsite www.belgium.be, (3) via de nationale portaalsite www.aarhus.be en (4) via de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (www.consult-leefmilieu.be/www.consult-environnement.be).

Resultaten van de openbare raadpleging
In totaal werden 12 reacties ontvangen, in naam van een instelling, overheidsdienst, privésector, ... Na afloop van de raadpleging werden de ontvangen opmerkingen en voorstellen bestudeerd.

Tekstuele verbeteringen werden aangepast in de definitieve beheerplannen om de accuraatheid te verbeteren.
De inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen in de definitieve beheerplannen indien deze als relevant werden beschouwd. Een meer getailleerde verklaring over de opmerkingen is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (www.consult-leefmilieu.be/www.consult-environnement.be).

Goedkeuring van het plan
De aangepaste beheerplannen werden door de Staatssecretaris voor de Noordzee vastgesteld op 19 januari 2018.

Bekendmaking van het plan
De finale versie van de `Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)' en een gedetailleerde verklaring zijn integraal beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (www.consult-leefmilieu.be/www.consult-environnement.be) en via de federale portaalsite www.belgium.be.

   Nieuwsflash
 
Een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltjeLees meer
 
 
Landbouw- en Visserijrapport 2018 brengt uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en visserij in kaartLees meer
 
 
Isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum sppLees meer
 
 
Notarisakten beschikbaar in MyMinfinLees meer
 
 
Zonevreemde landbouwactiviteiten - Terreinbeherende verenigingen Lees meer
 
 
PCA notering hoger voor Fontane en ChallengerLees meer
 
 
Beperking van de pachtprijzen vanaf 1 januari 2019 in WalloniëLees meer
 
 
Tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Studiedagen Agriflanders 2019Lees meer
 
 
Indienperiode voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 17 december 2018 Lees meer
 
 
VLAM stelt zijn promotieplannen voor het jaar 2019 voorLees meer
 
 
Nieuwe fosfaatklasse aanvragen wordt kinderspel met SNapp Lees meer
 
 
De 'vrijwillige ruilverkaveling mét werken' van Molenveld-Rotem officieel opgeleverd Lees meer
 
 
Bestrijding van de ziekte van AujeszkyLees meer
 
 
Aardappeloogst laagste in laatste 6 jaarLees meer
 
 
Berekening jaarlijkse bijdrage op gewasbeschermingsmiddelen in 2019Lees meer
 
 
Continuïteit schadevergoeding aan boeren bij rampen gegarandeerd Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de slechte resultaten van het mestbeleid Lees meer
 
 
2 nieuwe rassen wintergerstLees meer
 
 
10 nieuwe rassen van wintertarwe op de Belgische rassenlijst Lees meer