Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 feb 2018 13:08 

Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)


Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu, en overeenkomstig het artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 27 oktober 2016 vond er van 2 mei 2017 tot en met 30 juni 2017 een raadpleging van het publiek plaats over het ontwerp van Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023).

Deze verplichting vloeit voort uit het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, de inspraak bij besluitvorming en de toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, doorgaans het Verdrag van Aarhus genaamd.

Het ontwerp `Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)' werd opgesteld in uitvoering van het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden.
Met deze beheerplannen worden de Europese natuurdoelen, namelijk het herstellen of het behouden van een gunstige staat van instandhouding voor de beschermde habitats en soorten, nagestreefd.

De informatie over het houden van een raadpleging over het ontwerp van `Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)' werd op de volgende manieren bekend gemaakt: (1) door een bericht in het Belgisch Staatsblad, (2) via de federale portaalsite www.belgium.be, (3) via de nationale portaalsite www.aarhus.be en (4) via de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (www.consult-leefmilieu.be/www.consult-environnement.be).

Resultaten van de openbare raadpleging
In totaal werden 12 reacties ontvangen, in naam van een instelling, overheidsdienst, privésector, ... Na afloop van de raadpleging werden de ontvangen opmerkingen en voorstellen bestudeerd.

Tekstuele verbeteringen werden aangepast in de definitieve beheerplannen om de accuraatheid te verbeteren.
De inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen in de definitieve beheerplannen indien deze als relevant werden beschouwd. Een meer getailleerde verklaring over de opmerkingen is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (www.consult-leefmilieu.be/www.consult-environnement.be).

Goedkeuring van het plan
De aangepaste beheerplannen werden door de Staatssecretaris voor de Noordzee vastgesteld op 19 januari 2018.

Bekendmaking van het plan
De finale versie van de `Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)' en een gedetailleerde verklaring zijn integraal beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (www.consult-leefmilieu.be/www.consult-environnement.be) en via de federale portaalsite www.belgium.be.

   Nieuwsflash
 
Bekrachtiging waterwetboek Lees meer
 
 
Planologisch attest tuincentra Lees meer
 
 
Advies pelsdieren en foie gras d.m.v. dwangvoedering Lees meer
 
 
Minder graangewassen en nijverheidsgewassen in 2018 Lees meer
 
 
Overlijden Grégoire DemeestereLees meer
 
 
Nieuwe loonbarema's PsC 120.02 - vanaf 01-10-2018 Lees meer
 
 
Met een aandeel van 52% is de VS nu de grootste leverancier van sojabonen aan de EU Lees meer
 
 
Elke schakel in de voedselketen heeft recht op eerlijke handelspraktijken Lees meer
 
 
Varkenspest: Francesco Vanderjeugd dringt aan op spoedig overleg met alle niveaus Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over deeltijdse landbouw Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de erkenning van de droogte van 2 juni tot 6 augustus als landbouwrampLees meer
 
 
Krimpende areaal landbouwgrond en de stijgende prijsLees meer
 
 
Minder methaan, meer melk en meer rendabiliteit door langere leefbaarheid melkvee Lees meer
 
 
Methaanuitstoot van de Vlaamse melkveebedrijven kan met één derde verminderenLees meer
 
 
Betere selectie van blindengeleide dek-reuen op komstLees meer
 
 
Droogtemaatregelen: EC voorziet in bijkomende versoepelingen voor groenbedekkers Lees meer
 
 
Antwerpen organiseert "Best Sommelier of the World" wedstrijd 2019Lees meer
 
 
Mestcontrole: hoe werkt een bedrijfsdoorlichting? ​ ​Lees meer
 
 
Win-win: ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel versterkt landbouw en natuur ​ Lees meer
 
 
Noordwest Europese aardappeloogst geschat op minder dan 24,0 miljoen ton Lees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer