Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 feb 2018 13:05 

Decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:
Decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het Bosdecreet van 13 juni 1990
Art. 2. Artikel 13bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990, ingevoegd bij het decreet van 9 mei 2003 en gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
Art. 3. In artikel 16novies, § 2, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, ingevoegd bij het decreet van 9 mei 2014, worden de woorden "in alle akten van verkoop of van verhuring" vervangen door de zinsnede "in alle akten van verkoop, schenking of verhuring".
Art. 4. In hetzelfde decreet wordt een artikel 16septiesdecies ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 16septiesdecies. De volgende vrijstellingen worden geacht als subsidie te zijn verleend:
1° de vrijstelling van de erfbelasting, vermeld in artikel 2.7.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;
2° de vrijstelling van de schenkbelasting, vermeld in artikel 2.8.6.0.8 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;
3° de vrijstelling van het verkooprecht, vermeld in artikel 2.9.6.0.7 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.
De subsidie wordt geacht te zijn verleend gedurende 24 jaar, a rato van 1/24 per jaar, te rekenen vanaf:
1° voor de vrijstelling van de erfbelasting als vermeld in het eerste lid, 1° : de datum van overlijden van de erflater;
2° voor de vrijstelling van de schenkbelasting als vermeld in het eerste lid, 2° : de datum van de schenkingsakte die, zonder toepassing van de vrijstelling, vermeld in artikel 2.8.6.0.8 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, aan de schenkbelasting onderworpen zou zijn;
3° voor de vrijstelling van het verkooprecht als vermeld in het eerste lid, 3° : de datum van de authentieke akte van verkrijging die, zonder toepassing van de vrijstelling, vermeld in artikel 2.9.6.0.7 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, aan het verkooprecht onderworpen zou zijn.
Bij een rechtshandeling als vermeld in het tweede lid, 2° of 3°, die onderworpen is aan een opschortende voorwaarde, wordt voor de toepassing van dit artikel de datum van de vervulling van de voorwaarde in de plaats gesteld van de datum van de akte.
In het geval dat een goedgekeurd natuurbeheerplan bestaat, worden de subsidies, vermeld in het eerste lid, toegekend onder de volgende voorwaarden:
1° voor een periode van 24 jaar, te rekenen vanaf de data, vermeld in het tweede lid, moet voor het terrein een goedgekeurd natuurbeheerplan bestaan;
2° het effectief gevoerde beheer stemt overeen met het goedgekeurde natuurbeheerplan;
3° het beheer wordt niet overgenomen conform artikel 16decies.
In het geval dat de intentie bestaat om een natuurbeheerplan te laten goedkeuren, worden de subsidies, vermeld in het eerste lid, toegekend onder de volgende voorwaarden:
1° binnen twee jaar wordt het eerste verkennende deel van de procedure tot goedkeuring van een natuurbeheerplan als vermeld in artikel 16octies, § 1, eerste lid, 1°, goedgekeurd, te rekenen vanaf de data, vermeld in het tweede lid;
2° binnen vier jaar na de data, vermeld in het tweede lid, wordt een natuurbeheerplan goedgekeurd;
3° voor de nog resterende looptijd van de periode van 24 jaar, vermeld in het tweede lid, op de datum van goedkeuring van het natuurbeheerplan:
a) blijft een goedgekeurd natuurbeheerplan bestaan;
b) stemt het effectief gevoerde beheer overeen met het goedgekeurde natuurbeheerplan;
c) wordt het beheer niet overgenomen conform artikel 16decies.".
Art. 5. In hetzelfde decreet wordt een artikel 16duodevicies ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 16duodevicies. § 1. Als de voorwaarden, vermeld in artikel 16septiesdecies, derde lid of vierde lid, niet worden nageleefd, wordt de subsidie, vermeld in artikel 16septiesdecies, eerste lid, 1°, teruggevorderd van de eigenaar of vruchtgebruiker van het onroerend goed.
§ 2. In geval van overdracht ten bezwarende titel of om niet van de goederen waarvoor de subsidie, vermeld in artikel 16septiesdecies, eerste lid, 1°, is verkregen, is de overdrager ertoe gehouden om in de akte van overdracht van de eigendom of het vruchtgebruik van het onroerend goed de verkrijger in te lichten over het bestaan van de subsidie, waarvoor de voorwaarden gelden, vermeld in artikel 16septiesdecies, derde lid of vierde lid, op het ogenblik van het verlijden van de akte van overdracht, met verwijzing naar dat artikel.
Iedere verkrijger is op zijn beurt ertoe gehouden een verdere verkrijger op dezelfde wijze in te lichten. De rechtsvoorganger van de eigenaar of vruchtgebruiker is ertoe gehouden de eigenaar of vruchtgebruiker schadeloos te stellen voor de terugbetaling van het openstaande saldo van de met toepassing van artikel 16septiesdecies, eerste lid, 1°, verkregen subsidie als hij nagelaten heeft zijn rechtsopvolger in te lichten over het bestaan van de subsidie conform de bepalingen van dat artikel. Een tot schadeloosstelling gehouden persoon heeft op zijn beurt verhaal op zijn rechtsvoorganger als die nagelaten heeft hem op de hoogte te brengen van het bestaan van de subsidie.".
Art. 6. In hetzelfde decreet wordt een artikel 16undevicies ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 16undevicies. § 1. Als de voorwaarden, vermeld in artikel 16septiesdecies, derde lid of vierde lid, niet worden nageleefd, wordt de subsidie, vermeld in artikel 16septiesdecies, eerste lid, 2°, teruggevorderd van de eigenaar van het onroerend goed of bij de vruchtgebruiker.
§ 2. In geval van overdracht ten bezwarende titel of om niet van de goederen waarvoor de subsidie, vermeld in artikel 16septiesdecies, eerste lid, 2°, is verkregen, is de overdrager ertoe gehouden om in de akte van overdracht van de eigendom of het vruchtgebruik van het onroerend goed de verkrijger in te lichten over het bestaan van de subsidie, waarvoor de voorwaarden gelden, vermeld in artikel 16septiesdecies, derde lid of vierde lid, op het ogenblik van het verlijden van de akte van overdracht, met verwijzing naar dat artikel.
Iedere verkrijger is op zijn beurt ertoe gehouden een verdere verkrijger op dezelfde wijze in te lichten. De rechtsvoorganger van de eigenaar of vruchtgebruiker is ertoe gehouden de eigenaar of vruchtgebruiker schadeloos te stellen voor de terugbetaling van het openstaande saldo van de met toepassing van artikel 16septiesdecies, eerste lid, 2°, verkregen subsidie als hij nagelaten heeft zijn rechtsopvolger in te lichten over het bestaan van de subsidie conform de bepalingen van dat artikel. Een tot schadeloosstelling gehouden persoon heeft op zijn beurt verhaal op zijn rechtsvoorganger als die nagelaten heeft hem op de hoogte te brengen van het bestaan van de subsidie.".
Art. 7. In hetzelfde decreet wordt een artikel 16vicies ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 16vicies. § 1. Als de voorwaarden, vermeld in artikel 16septiesdecies, derde lid of vierde lid, niet worden nageleefd, wordt de subsidie, vermeld in artikel 16septiesdecies, eerste lid, 3°, teruggevorderd bij de eigenaar of vruchtgebruiker van het onroerend goed.
§ 2. In geval van overdracht ten bezwarende titel of om niet van de goederen waarvoor de subsidie, vermeld in artikel 16septiesdecies, eerste lid, 3°, is verkregen, is de overdrager ertoe gehouden om in de akte van overdracht van de eigendom of het vruchtgebruik van het onroerend goed de verkrijger in te lichten over het bestaan van de subsidie, waarvoor de voorwaarden gelden, vermeld in artikel 16septiesdecies, derde lid of vierde lid, op het ogenblik van het verlijden van de akte van overdracht, met verwijzing naar dat artikel.
Iedere verkrijger is op zijn beurt ertoe gehouden een verdere verkrijger op dezelfde wijze in te lichten. De rechtsvoorganger van de eigenaar of vruchtgebruiker is ertoe gehouden de eigenaar of vruchtgebruiker schadeloos te stellen voor de terugbetaling van het openstaande saldo van de met toepassing van artikel 16septiesdecies, eerste lid, 3°, verkregen subsidie als hij nagelaten heeft zijn rechtsopvolger in te lichten over het bestaan van de subsidie conform de bepalingen van dat artikel. Een tot schadeloosstelling gehouden persoon heeft op zijn beurt verhaal op zijn rechtsvoorganger als die nagelaten heeft hem op de hoogte te brengen van het bestaan van de subsidie.".
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
Art. 8. Artikel 2.1.5.0.6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 wordt opgeheven.
Art. 9. In artikel 2.1.6.0.1, eerste lid, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 7° wordt de zinsnede "die met toepassing van artikel 16 van het voormelde decreet als milieubeschermend bos zijn erkend, of die met toepassing van artikel 22 van het voormelde decreet als bosreservaat zijn erkend of aangewezen, of" opgeheven;
2° er wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt:
"10° de onbebouwde onroerende goederen waarvoor een natuurbeheerplan als vermeld in artikel 16ter, § 1, 4°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, is goedgekeurd conform de bepalingen en uitvoeringsbepalingen van het voormelde decreet.".
Art. 10. Aan artikel 2.7.3.2.9, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014, wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:
"4° schenkingen onder de levenden van onbebouwde onroerende goederen waarop de vrijstelling, vermeld in artikel 2.8.6.0.8, is toegepast.".
Art. 11. In artikel 2.7.3.5.2, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014 en gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2015, wordt de zinsnede ", vermeld in artikel 2.7.4.1.1, § 2, en artikel 2.7.4.2.2, § 1" vervangen door de zinsnede ", vermeld in artikel 2.7.4.1.1, § 2, artikel 2.7.4.2.2, § 1, en artikel 2.7.6.0.5".
Art. 12. Artikel 2.7.6.0.2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014, wordt opgeheven.
Art. 13. Artikel 2.7.6.0.3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014, wordt opgeheven.
Art. 14. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd door de decreten van 23 december 2016, wordt een artikel 2.7.6.0.5 ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 2.7.6.0.5. § 1. De waarde van de nettoverkrijging in de onbebouwde onroerende goederen waarvoor een natuurbeheerplan type twee, drie of vier als vermeld in artikel 16ter, § 1, 2°, 3° en 4°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, is goedgekeurd conform artikel 16octies van het voormelde decreet, wordt op de datum van het openvallen van de nalatenschap, zowel voor de grond- als voor de opstandswaarde, als volgt van de erfbelasting vrijgesteld:
1° ten belope van 50% in geval van een natuurbeheerplan type twee;
2° ten belope van 75% in geval van een natuurbeheerplan type drie;
3° ten belope van 100% in geval van een natuurbeheerplan type vier.
§ 2. De vrijstelling, vermeld in paragraaf 1, is ook van toepassing als er nog geen natuurbeheerplan is afgesloten, en als de erflater een intentieovereenkomst met het Agentschap voor Natuur en Bos heeft afgesloten of als de erfgenaam, legataris of begiftigde de intentie heeft om op het onroerend goed een natuurbeheerplan type twee, drie of vier als vermeld in artikel 16ter, § 1, 2°, 3° en 4°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, tot stand te brengen.
De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, wordt aan de erfgenaam, legataris of begiftigde verleend als de erfgenaam, legataris of begiftigde binnen een termijn van zes maanden na het openvallen van de nalatenschap een overeenkomst heeft gesloten met het Agentschap voor Natuur en Bos, waaruit de intentie blijkt om een natuurbeheerplan voor het onroerend goed te laten goedkeuren. In voorkomend geval dient deze overeenkomst gezamenlijk te zijn afgesloten met alle andere houders van zakelijke rechten op het desbetreffende goed.".
Art. 15. In artikel 2.8.3.0.3, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014, en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
"Het eerste lid is niet van toepassing op:
1° de onroerende goederen die deel uitmaken van een vrijgestelde schenking van activa als vermeld in artikel 2.8.6.0.3, § 1, 1° ;
2° de onbebouwde onroerende goederen waarop de vrijstelling, vermeld in artikel 2.8.6.0.8, is toegepast.".
Art. 16. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij de decreten van 23 december 2016, wordt een artikel 2.8.6.0.8 ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 2.8.6.0.8. § 1. De waarde van de onbebouwde onroerende goederen waarvoor een natuurbeheerplan type twee, drie of vier als vermeld in artikel 16ter, § 1, 2°, 3° en 4°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, is goedgekeurd conform artikel 16octies van het voormelde decreet, wordt, zowel voor de grond- als voor de opstandswaarde, als volgt van de schenkbelasting vrijgesteld:
1° ten belope van 75% voor een natuurbeheerplan type twee;
2° ten belope van 100% voor een natuurbeheerplan type drie en vier.
§ 2. De vrijstelling, vermeld in paragraaf 1, is ook van toepassing als er nog geen natuurbeheerplan is afgesloten, als het onroerend goed wordt geschonken met het oog op het tot stand brengen van een natuurbeheerplan type twee, drie of vier als vermeld in artikel 16ter, § 1, 2°, 3° en 4°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, wordt verleend op voorwaarde dat uiterlijk bij de aanbieding ter registratie van de authentieke schenkingsakte een overeenkomst is gesloten met het Agentschap voor Natuur en Bos waaruit de intentie blijkt om een natuurbeheerplan voor het onroerend goed te laten goedkeuren.
§ 3. Voor de toepassing van dit artikel moet voldaan zijn aan de verplichtingen van artikel 3.12.3.0.1, § 1, 4°, en § 5, derde en vierde lid.".
Art. 17. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij de decreten van 23 december 2016, wordt een artikel 2.9.6.0.7 ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 2.9.6.0.7. § 1. De waarde van de onbebouwde onroerende goederen waarvoor een natuurbeheerplan type vier als vermeld in artikel 16ter, § 1, 4°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, is goedgekeurd conform artikel 16octies van het voormelde decreet, wordt volledig van het verkooprecht vrijgesteld. De vrijstelling geldt zowel voor de grond- als voor de opstandswaarde.
§ 2. De vrijstelling, vermeld in paragraaf 1, is ook van toepassing als nog geen natuurbeheerplan is gesloten, als het onroerend goed wordt gekocht met het oog op het tot stand brengen van een natuurbeheerplan type vier als vermeld in artikel 16ter, § 1, 4°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, wordt verleend op voorwaarde dat uiterlijk bij de aanbieding ter registratie van de authentieke koopakte een overeenkomst is gesloten met het Agentschap voor Natuur en Bos waaruit de intentie blijkt om een natuurbeheerplan voor het onroerend goed te laten goedkeuren.
§ 3. Voor de toepassing van dit artikel moet voldaan zijn aan de verplichtingen van artikel 3.12.3.0.1, § 1, 4°, en § 5, achtste en negende lid.".
Art. 18. In artikel 3.3.1.0.8, § 1, eerste lid, 14°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014 en gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2015, worden de volgende wijzingen aangebracht:
1° punt g) wordt opgeheven;
2° punt h) wordt opgeheven;
3° er wordt een punt k) toegevoegd, dat luidt als volgt:
"k) de vrijstelling, vermeld in artikel 2.7.6.0.5. In voorkomend geval moeten de verzoekers in de aangifte verklaren dat ze kennis hebben van het bepaalde in artikel 16septiesdecies, eerste lid, 1°, en het tweede tot en met het vierde lid van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. In voorkomend geval wordt hetzij een afschrift van de beslissing tot goedkeuring van het natuurbeheerplan, vermeld in artikel 16octies, § 1, eerste lid, 5°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hetzij een afschrift van de overeenkomst, vermeld in artikel 2.7.6.0.5, § 2, tweede lid, gevoegd bij de aangifte.".
Art. 19. Aan artikel 3.6.0.0.4, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014, wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:
"4° wanneer aan de voorwaarde van artikel 2.7.6.0.5, § 2, tweede lid, wordt voldaan.".
Art. 20. In artikel 3.12.3.0.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014 en gewijzigd bij de decreten van 3 en 17 juli 2015, worden de volgende wijzingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, 4°, wordt tussen de zinsnede "artikel 2.9.5.0.1," en de zinsnede "artikel 2.9.6.0.4, eerste lid, 4°, " de zinsnede ", artikel 2.8.6.0.8," ingevoegd, en wordt tussen de zinsnede "artikel 2.9.6.0.2," en de zinsnede "artikel 2.10.3.0.2," de zinsnede "artikel 2.9.6.0.7," ingevoegd;
2° in paragraaf 5 worden tussen het derde en het vierde lid twee leden ingevoegd, die luiden als volgt:
"Als partijen de toepassing vragen van de vrijstelling, vermeld in artikel 2.8.6.0.8, § 1, wordt bij de akte, vermeld in paragraaf 1, een afschrift van de beslissing tot goedkeuring van het natuurbeheerplan als vermeld in artikel 16octies, § 1, eerste lid, 5°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu toegevoegd.
Als partijen de toepassing vragen van de vrijstelling, vermeld in artikel 2.8.6.0.8, § 2, wordt bij de akte, vermeld in paragraaf 1, een afschrift van de overeenkomst, vermeld in artikel 2.8.6.0.8, § 2, tweede lid, toegevoegd.";
3° aan paragraaf 5 worden twee leden toegevoegd, die luiden als volgt:
"Als partijen de toepassing vragen van de vrijstelling, vermeld in artikel 2.9.6.0.7, § 1, wordt bij de akte, vermeld in paragraaf 1, een afschrift van de beslissing tot goedkeuring van het natuurbeheerplan als vermeld in artikel 16octies, § 1, eerste lid, 5°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu toegevoegd.
Als partijen de toepassing vragen van de vrijstelling, vermeld in artikel 2.9.6.0.7, § 2, wordt bij de akte, vermeld in paragraaf 1, een afschrift van de overeenkomst, vermeld in artikel 2.9.6.0.7, § 2, tweede lid, toegevoegd.".

HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtreding
Art. 21. Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.
Artikel 2, 8, 9, 1°, 12, 13 en 18, 1° en 2°, van dit decreet treden in werking twee jaar na de datum, vermeld in het eerste lid.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 22 december 2017.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,
B. TOMMELEIN
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE
_______
Nota
(1) Zitting 2017-2018.
Stukken. - Ontwerp van decreet, 1316 - Nr. 1. - Verslag, 1316 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1316 - Nr. 3.
Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 21 december 2017.  Nieuwsflash
 
Laatste frisse dagLees meer
 
 
Replica’s van bekende wijnen Lees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van BRAVO en BRAVO 500 in diverse teeltenLees meer
 
 
Op vlassafari in Vlaanderen Lees meer
 
 
Administrateur-generaal VLMLees meer
 
 
57e Internationale Rozenkeuring in Kortrijk Lees meer
 
 
Expertisecentrum laat Vlaamse producten schitteren in binnen- en buitenland Lees meer
 
 
Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen : aluminium, nitraten en nitrieten, ...Lees meer
 
 
EU en Nieuw-Zeeland openen handelsbesprekingen Lees meer
 
 
Belgische vleessector keurt bindend charter ‘vlees voor de toekomst’ goed Lees meer
 
 
Milcobel betaalde fors hogere melkprijs in 2017 maar boekte lager bedrijfsresultaat Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over drempels in de mestwetgeving voor de biologische landbouw Lees meer
 
 
FLAX DNA hoogmis voor Vlas en linnen Lees meer
 
 
Vlasseizoen 2018 en vlasmarktLees meer
 
 
Parlementaire vraag over de afhandeling van de dossiers van het Rampenfonds 2016 Lees meer
 
 
Investeringssubsidies voor het aanschaffen van uitrusting in het land- en tuinbouwonderwijs Lees meer
 
 
Aanslepende beroepsprocedures tegen milieu- en stedenbouwkundige vergunningen Lees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
Nederlandse boer wil omwenteling op platteland Lees meer
 
 
Flandria marktvooruitblik juli Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer