Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 dec 2017 08:47 

Wet betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis


De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. Deze wet is van toepassing op de door de bedrijven geleden schade met het oog op het beveiligen van de veiligheid van de voedselketen.
Art. 3. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :
1° "fipronilcrisis" : het geheel van buitengewone gebeurtenissen verbonden met de infiltratie van fipronil in de pluimveeketen, in België vastgesteld in 2017, en de maatregelen die de overheid ingevolge deze vaststelling heeft genomen om te beletten dat potentieel gecontamineerde, voor menselijke consumptie of vervoedering bestemde producten van dierlijke oorsprong in de handel komen of blijven of om in het belang van de volksgezondheid te zorgen voor de vernietiging van dieren of producten die werden geblokkeerd;
2° "bedrijf" : operator bedoeld in artikel 1, 5°, van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, die activiteiten uitoefenen die verband houden met de stadia van productie, verwerking en distributie van pluimvee, eieren, eiproducten en hun afgeleiden;
3° "Verdrag" : het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
4° "Commissie" : de Europese Commissie;

HOOFDSTUK 2. - Compensatie aan bedrijven getroffen door de fipronilcrisis
Art. 4. Binnen de grenzen toegestaan door de Commissie krachtens artikel 107, lid 2, b), van het Verdrag kan de Staat een compensatie toekennen aan bedrijven ten einde de materiële schade te dekken die deze bedrijven hebben geleden ten gevolge van de fipronilcrisis en de door de federale overheid genomen maatregelen teneinde het beveiligen van veiligheid van de voedselketen. De schade zal geheel dan wel gedeeltelijk worden gecompenseerd op grond van de door de Koning bepaalde criteria.
Art. 5. § 1. Een bedrijf komt enkel in aanmerking voor een compensatie met toepassing van artikel 4 voor zover het :
1° het bewijs levert van de geleden schade en van een rechtstreeks oorzakelijk verband tussen deze schade en de fipronilcrisis;
2° aantoont dat de gevraagde compensatie de geleden schade niet overtreft, rekening houdend, in voorkomend geval, met alle andere federale en regionale overheidscompensaties die het bedrijf reeds heeft bekomen omwille van de fipronilcrisis, en met de vergoedingen die het heeft verkregen of waarop het recht heeft krachtens verzekeringspolissen of bij wege van schadevergoeding ingevolge contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van derden;
3° geen onregelmatigheden heeft begaan ten aanzien van de maatregelen genomen door de overheid in het kader van de fipronilcrisis;
4° geen onjuiste gegevens of informatie heeft geleverd of bepaalde inlichtingen niet heeft nagelaten te verklaren, met het oog op het bekomen van de compensatie;
5° de gepaste maatregelen heeft genomen met het oog op het beperken van zijn schade;
6° geen met de interne markt onverenigbare steun heeft gekregen die moet worden terugbetaald, in zoverre de betaling nog niet werd gedaan of het terug te betalen bedrag niet op een geblokkeerde rekening werd gezet (met de verschuldigde interesten in de twee gevallen).
§ 2. In afwijking op artikel 6, § 6, van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, worden de kosten bedoeld in bovenvermeld artikel 6, § 6, niet ten laste genomen door de bedrijven die op een compensatie recht hebben conform de bepalingen van deze wet.
Art. 6. Na overleg met de sectoren en bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad bepaalt de Koning :
1° de procedure voor de aanvraag van de compensatie bedoeld in artikel 4 en voor het onderzoek van de betreffende aanvragen;
2° de nadere regels volgens welke de bedrijven de elementen aangegeven in artikel 5, § 1, 1° en 2°, moeten aantonen;
3° de nadere regels voor de berekening van de verschillende vormen van overheidscompensaties toegekend omwille van de fipronilcrisis en van de schade die de bedrijven ten gevolge daarvan hebben geleden zoals bedoeld in artikel 9;
4° de nadere regels voor de controle op de uitvoering van onderhavige wet;
5° de nadere regels voor de terugvordering door de openbare schatkist van het mogelijke overschot van overheidscompensaties die een bedrijf heeft ontvangen ten gevolge van de fipronilcrisis;
6° de basiselementen van de geleden materiële schade.
Art. 7. Een compensatie met toepassing van artikel 4 kan niet worden uitgekeerd vooraleer de begunstigde schriftelijk, zonder voorbehoud en onherroepelijk, heeft verzaakt aan elk recht en elke vordering tegen de Staat en/of het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen omwille van schade geleden ten gevolge van de fipronilcrisis, noch, zo de begunstigde hiervoor reeds tegen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en/of de Staat een vordering tot schadevergoeding bij de rechtbanken had ingesteld, vooraleer de begunstigde afstand van rechtsvordering heeft betekend aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en/of de Staat.
Deze eventuele verzaking gebeurt op het ogenblik dat de begunstigde volledig inzicht heeft in het bedrag van de compensatie.

HOOFDSTUK 3. - Financiering
Art. 8. De compensaties worden gefinancierd door de reserves van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen volgens de nadere regels vastgelegd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
Art. 9. Het totaalbedrag van de federale overheidscompensaties die een bedrijf ontvangt omwille van de fipronilcrisis, ongeacht of deze ook compensaties omvat toegekend met toepassing van deze wet, mag de schade niet overtreffen die het bedrijf heeft geleden ten gevolge van de fipronilcrisis, rekening houdend, in voorkomend geval, met alle gewestelijke overheidscompensaties die het bedrijf omwille daarvan bekomt, en met alle vergoedingen die het ontvangt krachtens verzekeringspolissen of bij wege van schadevergoeding ingevolge contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van derden.

HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen
Art. 10. § 1. De overtredingen van de bepalingen van deze wet of van haar uitvoeringsbesluiten worden gestraft met een geldboete van vijftig tot tienduizend euro.
§ 2. De bepalingen van het Eerste Boek van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing op de inbreuken bedoeld in § 1.
Art. 11. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 21 november 2017.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Landbouw,
D. DUCARME
Met `s Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
_______
Nota
(1) Kamer van volksvertegenwoordigers
(www.dekamer.be)
Stukken : 54 2693
Integraal Verslag : 9 november 2017  Nieuwsflash
 
ForFarmers lanceert nieuwe producten voor betere pens- en darmgezondheid bij koeien Lees meer
 
 
VMM bouwt mee aan de slimme stadLees meer
 
 
Meer hittegolven door klimaatveranderingLees meer
 
 
Colruyt Group pioniert samen met partners met biologische sojateelt in België Lees meer
 
 
Eerste Vlaamse prof dierenrechten Lees meer
 
 
Tot een miljoen euro schadevergoeding voor varkenshouders door Afrikaanse varkenspest Lees meer
 
 
‘We zitten onder de grens van de uitzonderlijke droogte’ Lees meer
 
 
Droogte 2018: bomen kennen een groeidip Lees meer
 
 
Droogte 2018: tuinaannemers hebben nog altijd financiële problemen Lees meer
 
 
India heft embargo op Belgisch varkensvlees op Lees meer
 
 
Ardo is Onderneming van het Jaar 2018Lees meer
 
 
Marchés des pommes de terreLees meer
 
 
Interpom Primeurs 2018: exposantenlijst en cataloogLees meer
 
 
Walk in seminars Interpom Primeurs 2018Lees meer
 
 
Interpom Primeurs 2018 - Onze aardappelketen is sterk, in goede en minder goede tijdenLees meer
 
 
Begin 2019: aanvragen opstartsteun nieuwe erkende producenten-organisaties Lees meer
 
 
Terugbetaling van de inhouding voor financiële disciplineLees meer
 
 
Boeren op een helling Lees meer
 
 
Historische graslanden - Bescherming Lees meer
 
 
VLIF-steun - Aanvragen tweede kwartaal 2018 Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van boviene virale diarreeLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer